Словарь

N
N-ПОЛЮСНИК

  Електричне коло з n затискачами (рос. n-полюсник; англ. n-terminal circuit).

Є
ЄДНІСТЬ ВИМІРЮВАНЬ

  Такий стан вимірювань, при якому їх результати відображено з однаковою точністю в узаконених одиницях (рос. единство измерений).

ЄМНІСНИЙ

  Термін, вживається щодо пристрою або електричного кола, в якому ємність за певних умов переважає (рос. емкостной; англ. capacitive).

ЄМНІСТЬ

  Здатність тіла накопичувати електричний заряд. Ємність С визначається, як відношення заряду тіла Q до його потенціалу U. Одиницею вимірювання ємності у системі СІ є Фарада, в СГС – сантиметр (рос. емкость).

ЄМНІСТЬ ІДЕАЛЬНОГО КОНДЕНСАТОРА

  Частка від ділення заряду конденсатора на напругу на ньому (рос. емкость идеального конденсатора; англ. capacitance of an ideal capacitor).

І
ІДЕАЛІЗАЦІЯ (як метод дослідження)

  Уявне конструювання об`єктів досліджень, яких не існує у природі (планетарна модель атома, абсолютно тверде тіло тощо) (рос. идеализация (как метод исследования)).

ІДЕНТИФІКАЦІЯ

  (лат. identifico – ототожнювати) – процес розпізнавання системою або людиною іншої системи або об`єкта (рос. идентификация).

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ПРОДУКЦІЇ

  Процедура, що передбачає маркування та етикетування сировини, матеріалів, комплектуючих виробів, готової продукції, а також технічної документації з метою виявлення можливих причин браку виготовленої продукції або дефектів виробничих і технологічних процесів (рос. идентификация продукции).

ІЗОЛЯТОР

  Компонент, призначений для ізоляції та механічного кріплення провідника (рос. изолятор; англ. insulator).

ІЗОЛЯЦІЯ

  Матеріал (діелектрик), який перешкоджає проходженню струму провідності (рос. изоляция; англ. insulant).

ІЗОЛЯЦІЯ ВНУТРІШНЯ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО ВИРОБУ (ПРИСТРОЮ)

  Тверда, рідка або газоподібна ізоляція внутрішніх частин електротехнічного виробу (пристрою), захищена від впливу атмосферних та інших зовнішніх дій (забруднення, вологість, шкідники, тощо) (рос. изоляция электротехнического изделия (устройства) внутренняя).

ІЗОЛЯЦІЯ ДОДАТКОВА ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО ВИРОБУ (ПРИСТРОЮ)

  Незалежна ізоляція електротехнічного виробу (пристрою), передбачена, окрім основної ізоляції, для забезпечення захисту від ураження електричним струмом у разі пошкодження основної (рос. изоляция электротехнического изделия дополнительная (устройства)).

ІЗОЛЯЦІЯ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО ВИРОБУ (ПРИСТРОЮ)

  Сукупність матеріалів, частіше діелектриків, які протидіють проходженню струму між певними деталями пристрою (рос. изоляция электротехнического изделия (устройства)).

ІЗОЛЯЦІЯ ЗОВНІШНЯ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО ВИРОБУ (ПРИСТРОЮ)

  Повітряні проміжки та поверхні твердої ізоляції електротехнічного виробу (пристрою), які контактують із атмосферним повітрям і зазнають впливу електричних, атмосферних та інших зовнішніх дій (забруднення, вологість, шкідники, тощо) (рос. изоляция электротехнического изделия (устройства) внешняя).

ІЗОЛЯЦІЯ НЕСАМОВІДНОВНА ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО ВИРОБУ (ПРИСТРОЮ)

  Iзоляція електротехнічного виробу (пристрою), яка втрачає або не повністю відновлює свої ізоляційні властивості після повного розряду (рос. изоляция электротехнического изделия (устройства) несамовосстанавливающаяся).

ІЗОЛЯЦІЯ ОСНОВНА ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО ВИРОБУ (ПРИСТРОЮ)

  Iзоляція струмопровідних частин електротехнічного виробу (пристрою), яка забезпечує захист від ураження електричним струмом та нормальну роботу виробу (пристрою) (рос. изоляция электротехнического изделия (устройства) основная).

ІЗОЛЯЦІЯ ПОДВІЙНА ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО ВИРОБУ (ПРИСТРОЮ)

  Iзоляція електротехнічного виробу (пристрою), яка складається з основної та додаткової ізоляцій (пристрою) (рос. изоляция электротехнического изделия (устройства) двойная).

ІЗОЛЯЦІЯ САМОВІДНОВНА ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО ВИРОБУ (ПРИСТРОЮ)

  Iзоляція електротехнічного виробу (пристрою), яка повністю самовідновлює свої ізоляційні властивості після повного розряду (рос. изоляция электротехнического изделия (устройства) самовосстанавливающаяся).

ІЗОХРОНІЗМ

  (грецьк. isos – рівний та chronos – час) – рівночасся – однакова тривалість часу між двома явищами, наприклад, між коливаннями маятника (рос. изохронизм).

ІЗОХРОНІЗМ ВІБРАЦІЇ

  Властивість незалежності частоти вільної вібрації системи від її розмаху (рос. изохронизм вибрации; англ. vibration isochronism).

ІМІТАНС

  Термін, спільний для комплексного опору (імпедансу) та комплексної провідності (адмітансу) (рос. иммитанс; англ. immitance).

ІМОВІРНІСТЬ

  Числова характеристика можливості того, що випадкова подія відбудеться в умовах, які можуть бути відтворені необмежену кількість разів (рос. вероятность).

ІМОВІРНІСТЬ БЕЗВІДМОВНОЇ РОБОТИ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ СИСТЕМИ ЗА ПАРАМЕТРАМИ ПРОДУКЦІЇ (параметрами продуктивності, витратами)

  Iмовірність того, що в межах заданого наробітку не станеться відмови технологічної системи за параметрами продукції (параметрами продуктивності, витратами) (рос. вероятность безотказной работы технологической системы по параметрам продукции (параметрам производительности, затратам); англ. probability of no-failure operation of technological system as related to products parameters (output, costs)).

ІМПЕДАНС (електричний)

  Комплексний опір, позначається здебільшого Z, вимірюється в Омах. Імпеданс визначається як Z = R + iX, де R – активний опір, X – реактивний опір. Імпеданс можна записати у тригонометричній формі: Z = Z (cos ϕ + sin ϕ), де Z – це абсолютна величина імпедансу, а ϕ – фаза. Абсолютна величина імпедансу дорівнює: . 22 XRZ += Використання імпедансу дозволяє при розрахунках електричних кіл визначити водночас амплітуду, фазу струму і напруги на елементах кола. Дане поняття було вперше уведене в науковий обіг Олівером Хевісайдом у 1886 (рос. импеданс (электрический); англ. (electrical) impedance).

ІМПЕДАНС (механічний)

  Відношення амплітуди гармонічної змушуваної сили до комплексної амплітуди швидкості під час гармонічної змушеної вібрації лінійної системи (рос. импеданс (механический); англ. (mechanical) impedance).

ІМПУЛЬС (характеристики)

  Порівняно коротке у часі нелінійне збудження, нерегулярного характеру (хвиля, що виходить із першого, досягає другого номінального стану і, зрештою, повертається до першого номінального стану. Імпульс охоплюється терміном "хвиля") (рос. импульс (характеристики)).

ІМПУЛЬС ЕЛЕКТРИЧНИЙ

  Короткочасна зміна електричної напруги або сили струму. Під коротким мається на увазі проміжок часу, порівнянний із тривалістю перехідних процесів у електричних колах. Розділяють на імпульси високовольтні, імпульси струму великої сили, відеоімпульси і радіоімпульси. Імпульси електричні високої напруги зазвичай виходять при розряді конденсатора на активне навантаження і мають аперіодичну форму. Таку ж форму мають зазвичай і розряди блискавок. Одиночні І. е. подібної форми з амплітудою від декількох кВ до декількох МВ із фронтом хвилі 0,5...2 мкс і тривалістю 10...10–2 мкс застосовують для випробувань електричних пристроїв і устаткування у техніці високої напруги. Стрибки струму великої сили за формою можуть бути подібні до І. е. високої напруги.

ІМПУЛЬС СТРУМУ

  Електричний струм, тривалість якого мала, порівняно з проміжком часу, що розглядається. Примітка. Аналогічно визначаються імпульси напруги, ЕРС, МРС, магнітного потоку. Генерація імпульсів струму відбувається за допомогою ємнісних накопичувачів або ударних генераторів, у якості яких може бути використана мережа змінного струму. Інформативними параметрами імпульсу струму є пікове значення (амплітуда) та час наростання від початку до досягнення пікового значення (рос. импульс тока).

ІМПУЛЬСНА ТЕХНІКА

  Область техніки, що досліджує, розробляє та застосовує методи і технічні засоби генерування (формування), перетворення і виміру електричних імпульсів. Імпульсна техніка також досліджує і аналізує процеси, які виникають під час дії електричних імпульсів на різні електричні контури, пристрої і об`єкти (рос. импульсная техника).

ІМПУЛЬСНИЙ РОЗРЯД

  Електричний розряд у конденсованих діелектриках або газах, викликаний потужним імпульсом напруги, тривалість якого співмірна або менша за характерний час встановлення стаціонарного режиму розряду (рос. импульсный разряд).

ІНІЦІЮВАННЯ

  Процес запуску програми, збудження ланцюгової хімічної або ядерної реакції, електричного розряду внаслідок зовнішньої дії на систему (рос. инициирование; англ. initiation).

ІНВЕРТОР

  Перетворювач струму одного напрямку на систему змінних струмів (рос. инвертор; англ. inverter).

ІНДУКТИВНІСТЬ

  Фізична величина, що характеризує здатність провідника нагромаджувати енергію магнітного поля, коли у ньому протікає електричний струм. Позначається здебільшого латинською літерою L, в системі СІ вимірюється у Генрі. Дорівнює відношенню магнітного потоку Ф через контур, визначений електричним колом, до величини струму І у колі, тобто L = Ф/I. Енергія магнітного поля, створеного електричним струмом у колі, визначається формулою . 2 1 2 LIE = Індуктивність залежить від форми контуру.

ІНДУКТИВНІСТЬ (ідеальної індуктивної котушки)

  Частка від ділення потокозчеплення котушки Ф на струм І, що його зумовлює (рос. индуктивность (идеальной индуктивной катушки); англ. inductance (of an ideal inductor)).

ІНДУКТИВНІСТЬ ВЗАЄМНА

  Відношення значення потокозчеплення взаємоіндукції одного контуру до значення струму іншого контуру, який зумовлює це потокозчеплення. Взаємна електромагнітна індукція зумовлена зміною потокозчеплення контуру за рахунок зміни струму в іншому контурі (рос. индуктивность взаимная; англ. mutual inductance).

ІНДУКТИВНІСТЬ ДИНАМІЧНА

  Скалярна величина, яка дорівнює границі відношення приросту потокозчеплення самоіндукції індуктивної котушки до приросту струму в ній, за умови, що приріст струму прямує до нуля (рос. индуктивность динамическая).

ІНДУКТИВНИЙ

  Термін, вживаний до пристрою або кола, в якого індуктивність за певних умов є переважаючою (рос. индуктивный).

ІНДУКЦІЯ (як метод дослідження)

  В індуктивному методі висновок про множину робиться на підставі знань про її елементи, у дедуктивному методі, навпаки, робиться висновок про елементи множини на підставі знань властивостей всієї множини; (рос. индукция (как метод исследования)).

ІНДУКЦІЯ МАГНІТНА

  Векторна величина, що характеризує магнітне поле і визначає силу, яка діє з боку магнітного поля на заряджену частинку, що рухається (рос. индукция магнитная).

ІНСТРУКЦІЯ (СКД)

  Текстовий конструкторський документ, який містить указівки і правила з виготовлення виробу або його експлуатації (рос. инструкция (СКД)).

ІНСТРУМЕНТ

  Предмет, пристрій, використовуваний для створення певного об`єкта або впливу на об`єкт: його зміни, вивчення, вимірювання (рос. инструмент).

ІНТЕЛЕКТ ШТУЧНИЙ

  Галузь досліджень, що являє собою сукупність методів і засобів аналізу розумової діяльності людини й конструювання технічних систем, спроможних виконувати завдання, які раніше вважалися прерогативою людського мозку. Займається формалізацією проблем та завдань, алгоритм розв`язання яких невідомий наперед. Вивчає алгоритми пошуку і прийняття рішення (рос. искусственный интеллект).

ІНТЕНСИФІКАЦІЯ

  Посилення, збільшення напруженості, потужності, продуктивності, дієвості тощо (рос. интенсификация).

ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА

  Напрям у розвитку виробництва, за яким зростання його обсягу відбувається насамперед внаслідок науково-технічного прогресу, підвищення рівня організації виробництва й управління, ефективного використання технічних, матеріальних і трудових ресурсів, а не через розширення (рос. интенсификация производства).

ІНТЕРНЕТ

  Глобальна телекомунікаційна мережа інформаційних і обчислювальних ресурсів. Всесвітня система об`єднаних комп`ютерних мереж, побудована на використанні протоколу IP і маршрутизації пакетів даних. Інтернет утворює глобальний інформаційний простір, слугує фізичною основою доступу до веб-сайтів і багатьох систем (протоколів) передачі даних. Інтернет – це хаотичне об`єднання автономних систем, яке не гарантує якості зв`язку, але забезпечує стабільність роботи і незалежність функціонування системи у цілому від стану будь-якої її ділянки (рос. интернет).

ІНТЕРПОЛЯЦІЯ

  (від лат. interpolatio – перетворення) – в обчислювальній математиці спосіб знаходження проміжних значень величини за наявним дискретним набором відомих значень (рос. интерполяция).

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПОШУК

  Наука про пошук неструктурованої документальної інформації, пошук інформації в документах, пошук самих документів, добування метаданих з документів, пошук тексту, зображень, відео та звуку у локальних реляційних базах даних, у гіпертекстових базах даних таких, як Інтернет та локальні інтранет. Інформаційний пошук – велика міждисциплінарна область науки, яка стоїть на перетині когнітивної психології, інформатики, інформаційного дизайну, лінгвістики, семіотики, бібліотечної справи та статистики (рос. информаионный поиск).

ІНФОРМАЦІЯ

  У філософії це відображення реального світу. Філософська категорія, як один із атрибутів матерії, що відбиває її структуру. З точки зору споживачів – це нові відомості, які прийняті, зрозумілі й оцінені як корисні. Іншими словами, інформація – це нові знання, які отримує споживач (суб`єкт) у результаті сприйняття і переробки певних відомостей. Інформацію можна поділити на галузеву, реферативну, тематичну, сигнальну, бібліографічну, науково-технічну та ін. (рос. информация).

ІНФОРМАЦІЯ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ

  Iнформація, що містить відомості, які становлять державну та інші, передбачені законом таємниці, розголошення яких завдає шкоди особі, суспільству або державі, а також конфіденційна інформація, що є власністю держави або установи – виконавця НДР (рос. информация с ограниченным доступом).

ІНФОРМАЦІЯ КОНФІДЕНЦІЙНА

  Це інформація з обмеженим доступом, яка знаходиться у володінні, користуванні або розпорядженні окремого респондента та поширюється виключно за його згодою відповідно до погоджених із ним умов (рос. информация конфиденциальная).

ІСКРОВИЙ РОЗРЯД

  Нестаціонарна форма електричного розряду в газах. Має вигляд яскравих зигзагоподібних розгалужених ниток – каналів іонізованого газу, які пронизують розрядний проміжок і зникають, замінюючись на нові. Супроводжується виділенням великої кількості теплоти і яскравим світінням газу. Явища, які характеризують даний розряд, викликаються електронними та іонними лавинами, що виникають в іскрових каналах, де тиски збільшуються до сотень атмосфер, а температура підвищується до 10000 °С. Прикладом іскрового розряду є блискавка. Відстань, яка пробивається іскрою в повітрі, залежить від напруги, пробивна напруга повітря дорівнює 10 кВ на 1 см. Іскровий розряд відбувається, якщо потужність джерела енергії недостатня для підтримки стаціонарного дугового або тліючого розряду (рос. искровой разряд).

А
АБСОРБЦІЯ

(від лат. absorptio – поглинання) – об`ємне поглинання однієї речовини іншою речовиною – абсорбентом. Використовується у промисловості для розділення газових сумішей, очищення газів тощо.
(рос. абсорбция; англ. absorption).

АБСОРБЦІЯ ЕЛЕКТРИЧНА

   Поглинання електричного заряду. При дії на діелектрик електрорушійної сили електричне зміщення поступово збільшується; при зникненні електрорушійної сили діелектрик не повертається миттєво у своє початкове положення, а розряджається тільки частково, і поступово на його поверхні з`являється електричний потенціал, у той час як внутрішня частина діелектрика поступово деполяризується. Майже усім твердим діелектрикам притаманне явище електричної абсорбції, що пояснює залишкову напругу конденсаторів та кабелів (рос. абсорбция электрическая).

АБСОРБЦІЯ КОНДЕНСАТОРА ДІЕЛЕКТРИЧНА

    Явище, властиве конденсаторам постійної ємності з уповільненою поляризацією діелектрика, що полягає в появі напруги на обкладинках після короткочасного розряду конденсатора (рос. абсорбция конденсатора диэлектрическая).

АБСТРАГУВАННЯ

(як метод дослідження) – уявне відсторонення від несуттєвих властивостей, зв`язків, співвідношень об`єктів або явищ та відокремлення деяких сторін, які цікавлять дослідника (рос. абстрагирование (как метод исследований)).

АВТОКОЛИВАННЯ

коливання системи, що виникають внаслідок самозбудження (рос. автоколебания; англ. self-excited vibration).

АВТОРСЬКИЙ НАГЛЯД У ВИРОБНИЦТВІ [ЕКСПЛУАТАЦІЇ] ПРОДУКЦІЇ

– сукупність заходів, які здійснює розробник у конкретних умовах виробництва (експлуатації) розробленої нимпродукції чи технологічного процесу з метою забезпечення відповідності їх встановленим вимогам та своєчасному усуненню виявлених недоліків продукції та (або) технологічного процесу (рос. авторский надзор в производстве [эксплуатации] продукции).

АДМІНІСТРУВАННЯ БАЗИ ДАНИХ

– виконання функцій з визначення, організації, маніпулювання, контролю та захисту всіх даних бази
(рос. администрирование базы данных; англ. database administration).

АКАДЕМІЯ НАУК

 – об`єднання науковців країни, що є головним центром однієї або декількох галузей науки. Метою діяльності Національної академії наук України є одержання нових і узагальнення наявних знань про природу, людину і суспільство; створення наукових основ науково-технічного, соціально-економічного і культурного розвитку країни;
підготовка висококваліфікованих кадрів (рос. академия наук).

АКТУАТОР ЕЛЕКТРИЧНИЙ

– перетворювач електричних сигналів на сигнали іншої природи (рос. актуатор электрический; англ.
(electric) actuator).

АКУМУЛЯТОР ЕЛЕКТРИЧНИЙ

– хімічне джерело струму багаторазової дії (хімічні реакції, що генерують електричну енергію, в них
багаторазово оборотні, на відміну від гальванічного елемента). Після розрядження акумулятор заряджають шляхом пропускання через нього електричного струму зворотного напряму, при цьому електрична енергія
перетворюється на хімічну. Електричні акумулятори використовуються для накопичення енергії та автономногоживлення різноманітних пристроїв (рос. аккумулятор электрический; англ. (electric) accumulator).

АКУСТИКА

(від грецьк. ακουω (акуо) – чую) – наука про звук, яка вивчає фізичну природу звуку та проблеми, пов`язані з його виникненням, розповсюдженням, сприйняттям і впливом. Акустика є одним із напрямів фізики (механіки), що досліджує пружні коливання та хвилі від найнижчих до найвищих частот (рос. акустика; англ. acoustics).

АЛГОРИТМ

(від ім. середньоазійського науковця 8...9 ст. АльХорезмі) – система правил, сформульованих певною зрозумілою мовою, яка визначає процес переходу від допустимих вхідних даних до певного результату за кінцевий проміжок часу та має властивості масовості, скінченності, визначеності, детермінованості (рос. алгоритм; англ. algorithm).

АМПЛІТУДА (імпульсу)

    Алгебраїчна різниця між величиною верхівки та величиною основи імпульсу (рос. амплитуда импульса; англ.
pulse amplitude).

АМПЛІТУДА (гармонічної вібрації)

    Абсолютна величина найбільшого переміщення від середнього положення під час гармонічної вібрації(рос. амплитуда (гармонической вибрации); англ. amplitude).

АМПЛІТУДА (пікова)

    Відхилення від деякого середнього значення характеристики симетричних періодичних хвиль: синусоїдальних,
прямокутних, пилкоподібних (рос. амплитуда (пиковая)).

АМПЛІТУДА СИНУСОЇДАЛЬНОГО СТРУМУ [НАПРУГИ] КОМПЛЕКСНА

    Комплексна величина, модуль та аргумент якої дорівнюють, відповідно, амплітуді та початковійфазі синусоїдального струму[напруги] (рос. амплитуда синусоидального тока [напряжения] комплексная).

АМПЛІТУДА (гармонічного коливання)

    Це найбільше значення y0, яке приймає фізична величина y під час гармонічного коливання. Гармонічними коливаннями називаються періодичні коливання, які відбуваються за законом y = y0cos(ωt – ϕ), де ω – частота,            ϕ – початкова фаза(рос. амплитуда (гармонического колебания); англ. amplitude).

АНАЛІЗ

    (як метод дослідження) – метод, який дозволяє розкластиоб`єкт дослідження на частини (елементи, властивості, процеси), та вивчати їх окремо. Пов`язаний із синтезом (рос. анализ (как метод исследований)).

АНАЛІЗ ГАРМОНІЧНИЙ

    Подання коливання фізичної величини у вигляді суми гармонічних коливань. Примітка. Періодичне коливання
подають у вигляді суми гармонічних складових, які утворюють ряд Фур`є; квазіперіодичне – у вигляді суми гармонічних коливань з частотами, що не перебувають у відношенні цілих натуральних чисел; неперіодичне коливання – інтегралом Фур`є, який визначає його спектральну густину (рос. анализ гармонический; англ. harmonic analysis)

АНАЛІЗ ПРОЕКТУ

    Обов`язкове, документоване, всебічне та систематичне оцінювання проекту на його відповідність початковим вимогам і можливостям їх задоволення, виявлення проблем і способів розв`язання. Примітка. Аналіз проекту може виконуватися на будь-якому етапі процесу проектування (рос. анализ проекта).

АНАЛІЗ РЕГРЕСІЙНИЙ

    Уфункції регресії. Регресійнийаналіз використовується у тому випадку, якщо відношення між змінними можуть бути виражені кількісно у вигляді деякої комбінації цих змінних. Отримана комбінація використовується для передбачення значення, що може приймати цільова (залежна) змінна, яка обчислюється на заданому наборі значень вхідних (незалежних) змінних (рос. анализ регрессионный).

АНАЛІЗ СПЕКТРАЛЬНИЙ

     Аналіз розподілу енергії сигналу по частотах або розкладання сигналу на більш прості базисні ортогональні
функції; визначення спектра коливання або спектра частот (рос. анализ спектральный; англ. spectral analysis).

АНАЛОГ

    (від грецьк. analogos – відповідний) – об`єкт (явище, предмет, установка), схожий з певним об`єктом. При розв`язанні технічної задачі аналогія передбачає наявність певних однозначних співвідношень між характеристиками об`єктів (рос. аналог).

АНОД

    (від грецьк. anodos – підйом) – електрод, приєднаний до позитивного полюса джерела постійного струму, через який електричний струм входить у середовище, що має питомий кондуктанс (провідність активна), відмінний від питомого кондуктансу анода (рос. анод; англ. anode).

АНОТАЦІЯ

    (від лат. annotatio – зауваження) – коротка характеристика змісту друкованого видання (монографії, статті, книги, рукопису) або іншого документа, яка показує його характерні особливості. Додається, зазвичай, як примітка після бібліографічного опису документа (рос. аннотация; англ. annotation).

АНОТУВАННЯ

    Аналітико-синтетичне опрацювання документа і подання отриманої інформації у формі анотації (максимальне скорочення об`єму джерела інформації при суттєвому збереженні його змісту) (рос. аннотирование; англ. annotating).

АПАРАТУРА ВИМІРЮВАЛЬНА

    (засоби вимірювань) – технічні засоби, за допомогою яких проводять вимірювання, та які мають нормовану похибку. Вимірювальна апаратура поділяється на чотири групи: міри; вимірювальні перетворювачі; вимірювальні прилади; допоміжні засоби (рос. аппаратура измерительная (средства измерений)).

АПРОБАЦІЯ

    (лат. approbatio – схвалення, визнання) – перевірка на практиці в реальних умовах теоретично побудованих методів; теоре тично обґрунтованих технічних, наукових, фінансово-економічних рішень, програм або проектів (рос. апробация).

АПРОКСИМАЦІЯ

    (лат. approximare – наближати) – науковий метод, який надає можливість наближено виражати одні математичні об`єкти іншими, простішими, наприклад, криві лінії – ламаними, ірраціональні числа – раціональними, неперервні функції – многочленами тощо (рос. аппроксимация).

АТОМ

    (від грецьк. atomos – неподільний) – найменша частинка хімічного елемента, що зберігає всі його хімічні властивості. Кожному елементу відповідає певний вид атомів, будова яких визначає хімічну індивідуальність елемента. Атом складається з позитивно зарядженого ядра та негативно заряджених електронів. У цілому атом нейтральний.
    Атоми можуть існувати як у вільному стані, так і у сполученніз атомами того ж елемента або інших елементів, утворюючи молекули (рос. атом; англ. atom).

АТРИБУТ

    (даних) – параметр даних, що вказує на структурні властивості, які використовуються для встановлення сутності даних або зазначення контексту (рос. атрибут (данных); англ. attribute).

Б
БІБЛІОГРАФІЯ

    Систематизований опис, завданням якого є систематизація, аналіз, облік, пошук друкованого видання (документа) (рос. библиография).

БІБЛІОТЕКА ЕЛЕКТРОННА

    Бібліотека, де документи зберігають і використовують у машиночитаній (електронній) формі, з якою
можна працювати на відстані (рос. библиотека электронная; англ. digital library).

БАГАТОПОЛЮСНИК

     Частина електричного кола, що має понад два виділені виводи (затискачі). Активний багатополюсник містить
усередині незалежні джерела енергії, дія яких взаємно не компенсується, пасивний – не містить незалежних джерел енергії (рос. многополюсник).

БАЗА ДАНИХ

    Упорядкований набір логічно взаємопов`язаних даних, організованих згідно з концептуальним структурним описом характеристик цих даних, та зв`язків між відповідними об`єктами, що використовуються спільно; призначений для гарантованого збереження значних обсягів інформації й надання доступу до неїз метою задоволення інформаційних потреб користувачів, складається з двох частин – збереженої інформації та системи управління нею, яка забезпечує ефективний доступ (рос. база данных; англ. database).

БАЗА ЗНАНЬ

    Це база даних, розроблена для управління знаннями (метаданими), тобто збиранням, зберіганням, пошуком і видачею знань. Розділ штучного інтелекту, який вивчає бази даних і методи роботи із знаннями, називається інженерією знань. Система управління базою знань повинна забезпечити розуміння і обробку моделі, відповідної
за своєю складністю моделі, що використовується свідомістю людини (рос. база знаний).

БАТАРЕЯ

     Сукупність пристроїв одного й того самого типу, з`єднаних таким чином, що вони діють одночасно (рос. батарея; англ. bank)

БЕЗВІДМОВНІСТЬ

     Властивість об`єкта (обладнання) безперервно зберігати працездатний стан протягом певного часу або певного напрацювання (рос. безотказность).

БЕЛ

    Безрозмірна одиниця вимірювання відношення величин за логарифмічною шкалою (наприклад, енергетичних – потужності, енергії або силових – напруги, сили струму, звукового тиску). Визначається як десятинний логарифм (основа 10) безрозмірного відношення величин. Використання бела обмежене для логарифмічних рівнів відношення величини, наприклад, рівні звукового тиску (рос. бел; англ. bel).

БЛОК КОНДЕНСАТОРНИЙ

    Сукупність конденсаторів, об`єдна них в одному корпусі за певною електричною схемою, що має закінчене
конструктивне оформлення (рос. блок конденсаторный).

БЛОКАТОР ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО ВИРОБУ (ПРИСТРОЮ)

     Частина електротехнічного виробу (пристрою), призначена для запобі гання або обмеження можливості виконання операцій одними частинами виробу при визначених станах або положеннях інших частин виробу
з метою попередження виникнення в ньому недопустимих станів або запобігання доступу до тих його частин, які перебувають під напругою (рос. блокиратор электротехнического изделия (устройства); англ. interlocking device).

БЛОКУВАННЯ В ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОМУ ВИРОБІ (ПРИСТРОЇ)

    Здійснення логічної функціїзаборони в електротехнічному виробі (пристрої) (рос. блокирование в электротехническом изделии (устройстве)).

В
ВІБРАЦІЯ

  Рух матеріальної точки або механічної системи, при якому почергово зростають і спадають за часом значення величини, що характеризує цей рух (рос. вибрация; англ. vibration).

ВІБРАЦІЯ ВІЛЬНА

  Вібрація системи, обумовлена початковим запасом механічної енергії. Відбувається без впливу змушувальної сили чи надходження зовнішньої енергії (рос. вибрация свободная; англ. free vibration).

ВІБРАЦІЯ ГАРМОНІЧНА

  Вібрація, в якій значення величин, що її характеризують, змінюються у часі за законом Asin(ωt + ϕ), де t – час; A, ω, ϕ – постійні параметри; А – амплітуда; ωt + ϕ – фаза; ϕ – початкова фаза; ω – кутова частота (рос. вибрация гармоническая; англ. harmonic vibration).

ВІБРАЦІЯ ЗМУШЕНА

  Вібрація системи, викликана та підтримувана силовим та (або) кінематичним збудженням (рос. вибрация вынужденная; англ. forced vibration).

ВІБРОІЗОЛЯЦІЯ

  Метод захисту об`єкта від вібрації, здійснений за допомогою пристроїв, розташованих між джерелом збудження та об`єктом (рос. виброизоляция; англ. vibration isolation).

ВІБРОЗАХИСТ АКТИВНИЙ (ПАСИВНИЙ)

  Вібраційний захист, в якому використовують (не використовують) енергію стороннього джерела (рос. виброзащита активная (пассивная); англ. active (passive) vibration protection).

ВІДМОВА

  Подія, що полягає у втраті об`єктом здатності виконувати потрібну функцію, тобто у порушенні працездатного стану об`єкта. Примітка. "Відмова" є подія, на відміну від "несправності", що є станом та причиною відмови (рос. отказ; англ. failure).

ВІДМОВА ВИМУШЕНА (технологічної системи)

  Відмова технологічної системи внаслідок порушення регламентованих для цієї системи умов виробництва (рос. отказ вынужденный (технологической системы); англ. forced failure of technological system).

ВІДМОВА ВЛАСНА (технологічної системи)

  Відмова технологічної системи внаслідок порушення працездатності стану її елементів та (або) функціональних зв`язків між ними (рос. отказ (технологической системы) собственный; англ. inherent failure of technological system).

ВІДМОВА ЗА ВТРАТАМИ (технологічної системи)

  Відмова технологічної системи, за якої значення хоча б одного з параметрів матеріальних чи вартісних витрат не відповідають значенням, встановленим у технічній документації (рос. отказ по затратам (технологической системы); англ. technological system failure as related to costs).

ВІДМОВА ЗА ПАРАМЕТРАМИ ПРОДУКЦІЇ (технологічної системи)

  Відмова технологічної системи, за якої значення хоча б одного з параметрів чи показників якості продукції не відповідає вимогам, встановленим у нормативно-технічній і (або) конструкторській та технологічній документації (рос. отказ по параметрам продукции (технологической системы); англ. technological system failure as related to products parameters).

ВІДМОВА ЗА ПРОДУКТИВНІСТЮ (технологічної системи)

  Відмова технологічної системи, за якої значення хоча б одного з її параметрів продуктивності не відповідає значенням, встановленим у нормативно-технічній та (або) конструкторській документації (рос. отказ (технологической системы) по производительности; англ. technological system failure as related to output).

ВІДМОВА ПАРАМЕТРИЧНА (технологічної системи)

  Відмова технологічної системи, за якої зберігається її функціонування, але відбувається вихід значення одного чи декількох параметрів технологічного процесу за межі, встановлені у нормативно-технічній та (або) конструкторській і технологічній документації (рос. отказ параметрический (технологической системы); англ. parametric failure of technological system).

ВІДМОВА ТЕХНОЛОГІЧНОЇ СИСТЕМИ

  Подія, за якої припиняється функціонування технологічної системи, не передбачене регламентованими умовами виробництва чи вимогами конструкторської документації (рос. отказ технологической системы; англ. failure of technological system).

ВІДПОВІДНІСТЬ ПРОДУКЦІЇ

  Виконання усіх вимог, встановлених до продукції (рос. соответствие продукции).

ВІРУС КОМП’ЮТЕРНИЙ

  Невелика, складна, ретельно складена і небезпечна програма, яка може самостійно розмножуватись, переноситись на диски і дискети, прикріплятися до програм, передаватися мережею, порушуючи роботу комп`ютера. Примітка. Вказана програма намагається виконати приховане самокопіювання в різні області виконавчих кодів інших програм, максимально захищається від виявлення і по закінченні "інкубаційного" періоду заявляє про себе непрогнозованими руйнівними діями (рос. вирус компьютерный).

ВАЛЬЦЮВАННЯ

    Штампування виробів при відносному обертанні частин штампа та (або) вихідної заготовки в процесі деформування (рос. вальцовка; англ. rolling).

ВАРИКАП

    Напівпровідниковий елемент, робота якого полягає у залежності бар`єрної ємності p-n переходу від зворотної напруги. Призначений для використання у якості керованої електричною напругою ємності в схемах автоматики, інформаційно-вимірювальної техніки та у радіотехніці (рос. варикап).

ВАРИСТОР

    Резистор, опір якого значно змінюється залежно від прикладеної напруги (рос. варистор; англ. varistor).

ВЕКТОР

    Параметр, що повністю визначається його величиною та напрямком (рос. вектор; англ. vector)

ВЕЛИЧИНА ВХІДНА [ВИХІДНА] ЕЛЕКТРИЧНОГО КОЛА

     Струм або напруга на затискачах, які розглядаються як вхід [вихід] кола (рос. величина входная [выходная] электрической цепи).

ВЕЛИЧИНА ФІЗИЧНА

    Властивість, яка є загальною у якісно- му відношенні для багатьох фізичних об`єктів (фізичних систем, їх станів та процесів, які в них відбуваються), але є індивідуальною у кількісному відношенні для кожного об`єкта (рос. величина физическая).

ВИБИВАННЯ ВИЛИВКІВ

   Видалення затверділих і охолодже- них до зазначеної температури виливків із разових ливарних форм (рос. выбивка отливок; англ. shake-out of castings).

ВИБУХ

    Вивільнення великої кількості енергії в обмеженому об`ємі за відносно короткий проміжок часу. Суттєвою ознакою вибуху є різке збільшення тиску, яке викликає у навколишньому середовищі ударну хвилю (рос. взрыв).

ВИБУХ ЕЛЕКТРИЧНИЙ ПРОВІДНИКА

    Сукупність явищ, які виникають при розряді конденсатора досить великої потужності на тонкий провідник. При цьому відбувається його швидке нагрівання під дією імпульсу струму, вибухоподібне випаровування (сублімація), газокінетичне розширення продуктів вибуху і утвореної щільної плазми. Примітка. Час виділення енергії від 10 до 100 мкс; імпульсний струм від 10 до 250 кА; температура від 1,4 до 4 104 К; тиск ударної хвилі від 10 до 14 108Па. Розряд супроводжується світловим випромінюванням, виникненням магнітного поля. (рос. взрыв электрический роводника).

ВИБУХОСТІЙКІСТЬ КОНДЕНСАТОРА

    Властивість конструкції конденсатора постійної ємності, що виключає можливість його руйнування при виникненні надмірного тиску в корпусі (рос. взрывоустойчивость конденсатора).

ВИВІД ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО ВИРОБУ (ПРИСТРОЮ)

    Частина електротехнічного виробу (пристрою), призначена для електричного з`єднання його з іншим виробом (пристроєм) (рос. вывод электротехнического изделия (устройства); англ. terminal).

ВИД ВІДМОВИ

 Форма прояву відмови. Примітка. Видами відмови є, наприклад, обрив або закорочення кола, зміна коефіцієнта підсилення, тощо (рос. вид отказа (электротехнического изделия)).

ВИДАВЛЮВАННЯ

    Витиснення металу вихідної заготовки в порожнину та (або) отвір рівчака штампа (рос. выдавливание; англ.
extrusion).

ВИДУГА КОЛИВАНЬ

Точка середовища при стоячій хвилі, в якій розмах переміщень має максимум. Примітка. Сукупність таких
точок може утворювати лінію видуги та поверхню видуги (рос. пучность колебаний; англ. antinode).

ВИЛИВНИЦЯ

    Металева ливарна форма, в якій здійснюється формування виливка (рос. изложница; англ. casting mould).

ВИЛИВОК

    Виріб або заготовка (напівфабрикат) з розмірами, відповідними або близькими до заданих розмірів деталі, який одержано технологічним методом лиття (рос. отливка; англ. casting).

ВИМІРЮВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНІ

Вимірювання електричних і магнітних величин, параметрів електричних кіл, а такожрізних не елект-
ричних величин, які переводяться у методі вимірювань на електричні (рос. измерения электрические).

ВИМІРЮВАННЯ ФІЗИЧНОЇ ВЕЛИЧИНИ

    Знаходження її кількісного значення, тобто співвідношення до одиниці вимірюваньфізич ної величини, яка визначається означеною системою, а також визначення похибки вимірювань (рос. измерения физической величины).

ВИМИКАЧ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО ВИРОБУ (ПРИ- СТРОЮ)

    Частина електротехнічного виробу (пристрою), призначена для вмикання та вимикання одного або кількох електричних кіл (рос. выключатель электротехнического изделия (устройства); англ. onoff switch).

ВИНАГОРОДА ЛІЦЕНЗІЙНА

    Сплата за надання дозволу на використання об`єкта інтелектуальної власності, який є предметом ліцензійного договору (рос. вознаграждение лицензионное).

ВИНАХІД (корисна модель)

    Результат творчої діяльності людини у будь-якій галузі техніки, технології, що відповідає умовам патентоспроможності, тобто є новим, має винахідницький рівень і є промислово придатним (рос. изобретение (полезная модель)).

ВИНАХІДНИК

Фізична особа, результат творчої праці якої визнано винаходом (корисною моделлю) (рос. изобретатель).

ВИПАДКОВА ПОДІЯ

  Подія, що за заданих умов може як відбутись, так і не відбутись, причому існує визначена ймовірність p (0 ≤ p ≤ 1) того, що вона відбудеться за заданих умов. Подія може вважатися випадковою лише в тому разі, якщо вона є масовою, яку можна повторити довільну кількість разів (рос. випадкова подія).

ВИПРОБУВАННЯ ВИБІРКОВЕ

    Випробування, що проводиться над визначеною кількістю пристроїв, вибраних з однієї партії (рос. испытание выборочное; англ. sampling test).

ВИПРОБУВАННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ

    Періодичне випробування пристрою або апаратури для перевірки на предмет перебування робочих характеристик у заданих межах і, за потреби, проведення необхідного налагоджування (рос. испытание эксплуатационное; англ. maintenance test).

ВИПРОБУВАННЯ НА ВИТРИВАЛІСТЬ

    Випробування пристрою за певних умов роботи, протягом певного часу, з певною метою. Примітка. Ці умови можуть включати у себе короткізамикання, перенапруги, вібрації, ударне навантаження (рос. испытание на выносливость; англ. endurance test).

ВИПРОБУВАННЯ НА ДОВГОВІЧНІСТЬ

    Випробування для перевірки на тривалість роботи за нормальних умов певного компонента або пристрою (рос. испытание на долговечность; англ. life test).

ВИПРОБУВАННЯ НА НАДІЙНІСТЬ

Випробування, які виконують для визначення чи контролю показників надійностіза заданих умов (рос. испытания на надежность).

ВИПРОБУВАННЯ ПРИЙМАЛЬНЕ

    Випробування пристрою або апаратури, що виконується на місці встановлення і призначене для перевірки правильності встановлення та функціонування (рос. испытание приемочное; англ. commissioning test).

ВИПРОБУВАННЯ ПРИЙМАЛЬНО-ЗДАВАЛЬНЕ

    Випробування для доведення замовнику, що пристрій відповідає технічним умовам (рос. испытание приемо-сдаточное; англ. acceptance test).

ВИПРОБУВАННЯ ПРОГРАМНЕ

   Випробування, якому піддається кожен пристрій у процесі виготовлення для встановлення, наскільки він задовольняє певним критеріям (рос. испытание программное; англ. routine test).

ВИПРОМІНЮВАННЯ МОНОХРОМНЕ

  Випромінювання хвилі однієї довжини (рос. излучение монохромное).

ВИПРОМІНЮВАННЯ СПОНТАННЕ

  Самодовільне випромінювання кванта світла квантовомеханічною системою в збудженому стані за відсутності зовнішнього впливу. Термін спонтанне випромінювання вживається на противагу терміну "вимушене випромінювання". Спонтанне випромінювання є результатом взаємодії квантовомеханічної системи із нульовими коливаннями електромагнітного поля. Час, коли відбувається спонтанне випромінювання, наперед визначити неможливо. Спонтанне випромінювання визначає природну ширину спектральної лінії (рос. излучение спонтанное).

ВИПРЯМЛЯЧ

  Пристрій, призначений для перетворення змінного струму на постійний струм (струм одного напрямку) (рос. выпрямитель; англ. rectifier).

ВИРІБ

  Одиниця промислової продукції, кількість якої обчислюють у штуках (екземплярах) (рос. изделие).

ВИРІБ (ПРИСТРІЙ) ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ БОРТОВИЙ

  Електротехнічний виріб (електротехнічний пристрій, електрообладнання), призначений для експлуатації безпосередньо на борту об`єкта, який розташований або пересувається у повітряному, безповітряному чи водному середовищі (рос. изделие электротехническое бортовое (устройство электротехническое, электрооборудование)).

ВИРІБ (ПРИСТРІЙ) ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ БРИЗКОЗАХИЩЕНИЙ

  Захищений електротехнічний виріб (електротехнічний пристрій, електрообладнання), виготовлений таким чином, щоб уникнути потрапляння усередину його оболонки бризок, які падають під певним кутом до вертикалі (рос. изделие электротехническое брызгозащищенное (устройство электротехническое, электрооборудование)).

ВИРІБ (ПРИСТРІЙ) ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ВІДКРИТИЙ

  Електротехнічний виріб (електротехнічний пристрій, електрообладнання), оболонка якого не має спеціального захисту персоналу від дотику до струмопровідних та рухомих частин усередині неї, а також захисту від проникнення твердих тіл та (або) рідини (рос. изделие электротехническое открытое).

ВИРІБ (ПРИСТРІЙ) ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ВИБУХОБЕЗПЕЧНИЙ

  Вибухозахищений електротехнічний виріб (електротехнічний пристрій, електрообладнання), забезпечений захистом від вибуху не тільки при нормальному режимі роботи, а й при певних можливих пошкодженнях, визначених умовами експлуатації, крім пошкоджень засобів захисту від вибуху (рос. изделие электротехническое взрывобезопасное (устройство электротехническое, электрооборудование)).

ВИРІБ (ПРИСТРІЙ) ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ВИБУХОЗАХИЩЕНИЙ

  Електротехнічний виріб (електротехнічний пристрій, електрообладнання) спеціального призначення, виконаний таким чином, що можливість спалаху навколишнього вибухонебезпечного середовища через експлуатацію цього виробу усунена (рос. изделие электротехническое взрывозащищенное (устройство электротехническое, электрооборудование)).

ВИРІБ (ПРИСТРІЙ) ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ВНУТРІШНЬОЇ УСТАНОВКИ

  Електротехнічний виріб (електротехнічний пристрій, електрообладнання), призначений для експлуатації у приміщеннях або спорудах (рос. изделие электротехническое внутренней установки (устройство электротехническое, электрооборудование)).

ВИРІБ (ПРИСТРІЙ) ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ВОДОЗАХИЩЕНИЙ

  Захищений електротехнічний виріб (електротехнічний пристрій, електрообладнання), виготовлений таким чином, щоб при обливанні його водою уникнути потрапляння її всередину оболонки (рос. изделие электротехническое водозащищенное (устройство электротехническое, электрооборудование)).

ВИРІБ (ПРИСТРІЙ) ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ГЕРМЕТИЧНИЙ

  Захищений електротехнічний виріб (електротехнічний пристрій, електрообладнання), виготовлений з такою оболонкою, що можливість сполучення між його внутрішнім і зовнішнім середовищем практично виключена. Примітка. Залежно від виду захисту розрізняють непроникний до рідин і газонепроникний електротехнічний виріб (електротехнічний пристрій, електрообладнання) (рос. изделие электротехническое герметичное (устройство электротехническое, электрооборудование)).

ВИРІБ (ПРИСТРІЙ) ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАГАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

  Електротехнічний виріб (електротехнічний пристрій, електрообладнання), який відповідає сукупності технічних вимог, спільних для більшості випадків застосування (рос. изделие электротехническое общего назначения).

ВИРІБ (ПРИСТРІЙ) ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАНУРЮВАЛЬНИЙ

  Електротехнічний виріб (електротехнічний пристрій, електрообладнання) спеціального призначення, пристосований для експлуатації зануреним у рідину (рос. изделие электротехническое погружное).

ВИРІБ (ПРИСТРІЙ) ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАХИЩЕНИЙ

  Електротехнічний виріб (електротехнічний пристрій, електрообладнання), оснащений оболонкою, що забезпечує захист персоналу від дотику до струмоведучих та рухомих частин усередині неї, захист від проникнення твердих тіл та (або) рідин у кількості, яка спричиняє порушення нормальної роботи (рос. изделие электротехническое защищенное (устройство электротехническое, электрооборудование)).

ВИРІБ (ПРИСТРІЙ) ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗОВНІШНЬОЇ УСТАНОВКИ

  Електротехнічний виріб (електротехнічний пристрій, електрообладнання), призначений для експлуатації поза приміщеннями або спорудами (на відкритому повітрі) (рос. изделие электротехническое наружной установки (устройство электротехническое, электрооборудование)).

ВИРІБ (ПРИСТРІЙ) ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ НАЗЕМНИЙ

  Електротехнічний виріб (електротехнічний пристрій, електрообладнання), призначений для експлуатації безпосередньо на землі, на об`єктах, які розташовані або пересуваються по землі чи в підземних спорудах (рос. изделие электротехническое наземное (устройство электротехническое, электрооборудование)).

ВИРІБ (ПРИСТРІЙ) ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ПЕРЕНОСНИЙ

  Електротехнічний виріб (електротехнічний пристрій, електрообладнання), призначений для переміщення або придатний для перенесення вручну під час роботи (рос. изделие электротехническое переносное (устройство электротехническое, электрооборудование); англ. handheld equipment).

ВИРІБ (ПРИСТРІЙ) ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ПЕРЕСУВНИЙ

  Електротехнічний виріб (електротехнічний пристрій, електрообладнання), який дозволяє зміну місця експлуатації без порушення його готовності до роботи та (або) під час роботи (рос. изделие электротехническое передвижное (устройство электротехническое, электрооборудование); англ. portable equipment).

ВИРІБ (ПРИСТРІЙ) ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ПИЛОЗАХИЩЕНИЙ

  Захищений електротехнічний виріб (електротехнічний пристрій, електрообладнання), виготовлений таким чином, що потрапляння пилу усередину його оболонки стає неможливим (рос. изделие электротехническое пылезащищенное (устройство электротехническое, электрооборудование)).

ВИРІБ (ПРИСТРІЙ) ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

  Електротехнічний виріб (електротехнічний пристрій, електрообладнання), пристосований для застосування
тільки з одним конкретним об`єктом (рос. изделие электротехническое специализированного назначения).

ВИРІБ (ПРИСТРІЙ) ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

  Електротехнічний виріб (електротехнічний пристрій, електрообладнання), виготовлений з урахуванням специфічних вимог для певного призначення або певних умов експлуатації, та має спеціальні робочі характеристики і (або) спеціальну конструкцію (рос. изделие электротехническое специального назначения).

ВИРІБ (ПРИСТРІЙ) ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ СТАЦІОНАРНИЙ

  Електротехнічний виріб (електротехнічний пристрій, електрообладнання), призначений для використання без зміни місця його експлуатації (рос. изделие электротехническое стационарное (устройство электротехническое, электрооборудование); англ. fixed equipment).

ВИРІБ (ПРИСТРІЙ) ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ХІМІЧНО СТІЙКИЙ

  Електротехнічний виріб (електротехнічний пристрій, електрообладнання) спеціального призначення, стійкий до хімічно агресивних середовищ, призначений для експлуатації у цих середовищах або дає можливість роботи у цих середовищах (рос. изделие электротехническое химически стойкое).

ВИРІБ БАЗОВИЙ

  Виріб, умовно прийнятий за основу для розроблення типу виробів (рос. изделие базовое).

ВИРІБ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ

  Виріб, призначений для генерації, перетворення, розподілу, передачі або споживання електричної енергії (рос. изделие электротехническое).

ВИРІБ ТИПОВИЙ

  Виріб, який має найбільшу кількість спільних конструктивних і технологічних ознак у спорідненій групі (рос. изделие типовое).

ВИРІБ УНІФІКОВАНИЙ

  Виріб, застосований у конструкторській документації декількох виробів (рос. изделие унифицированное).

ВИРОБНИК (продукції)

  Фізична або юридична особа, яка виготовляє і несе відповідальність за виготовлення, здатна забезпечити якість продукції, відповідно до вимог нормативного документа на продукцію. (рос. изготовитель (продукции)).

ВИРОБНИК (ПРОДУКЦІЇ) ОСНОВНИЙ

  Виробник, який володіє оригіналами технічної документації та має право вносити зміни до неї (рос. изготовитель (продукции) головной).

ВИРОБНИЦТВО (продукції)

  Процес організації та виготовлення продукції. Примітки. 1. Залежно від методу виготовлення продукції створюють видові поняття, наприклад, "ливарне виробництво", "зварювальне виробництво". 2. Залежно від обсягу випуску продукції створюють видові поняття, наприклад, "одиночне виробництво", "серійне виробництво", "масове виробництво" (рос. производство (продукции)).

ВИРОБНИЦТВО ДОСЛІДНЕ

  Виробництво зразків, партій або серій виробів, призначених для дослідних робіт чи розроблення конструкторської та технологічної документації для усталеного виробництва (рос. опытное производство).

ВИРОБНИЦТВО ЛИВАРНЕ

  Виробництво литих заготовок або виробів (виливків) з розплавлених металів (сплавів) (рос. производство литейное; англ. foundry).

ВИТOК

  Провідник або сукупність провідників, виконаних у вигляді однієї петлі (рос. виток; англ. turn).

ВЛАСНІСТЬ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА

  Особливий вид власності, що не має фізичної суті та охоплює всі права на літературні, художні, наукові твори, виконавську діяльність акторів, звукозапис, радіо- та телевізійні передачі, винаходи, промислові зразки, знаки для товарів і послуг, фірмові найменування тощо (рос. собственность интеллектуальная).

ВЛАСНИК ІНФОРМАЦІЇ

  Фізична або юридична особа, якій належить право власності на інформацію і яка використовує та розпоряджається нею, визначає правила обробки інформації та доступу до неї, а також встановлює відносно неї інші умови (рос. собственник информаии).

ВЛАСНИК ПРОДУКЦІЇ

  Фізична або юридична особа – суб`єкт підприємницької діяльності усіх форм власності, що виробляє або реалізує відповідну продукцію (рос. собственник продукции).

ВЛАСТИВІСТЬ ПРОДУКЦІЇ

  Об`єктивна особливість продукції, яка може виявлятись під час її створення, експлуатації або споживання (рос. свойство продукции).

ВТРАТИ (ПОТУЖНОСТІ)

  Різниця між споживаною та корисною потужностями певної системи або пристрою (рос. потери (мощности); англ. loss, losses).

ВТРАТИ ТЕПЛОВІ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО ВИРОБУ (пристрою)

  Кількість тепла, втрачена в процесі нагріву, яку слід розглядати як різницю між підведеним і корисним теплом (рос. потери тепловые электротехнического изделия (устройства)).

ВУЗОЛ ЕЛЕКТРИЧНОЇ СХЕМИ

  Точка схеми кола, в якій збігаються не менше трьох струмів (рос. узел; англ. node vertex (USA)).

ВУЗОЛ КОЛИВАНЬ

  Нерухома точка стоячої хвилі. Примітка. Сукупність таких точок може утворювати вузлову лінію та вузлову поверхню (рос. узел колебаний; англ. node).

ВЧЕНИЙ

  Фізична особа, яка має вищу освіту та проводить фундаментальні та (або) прикладні наукові дослідження і отримує наукові та (або) науково-технічні результати (рос. ученый).

Г
ГІЛКА ЕЛЕКТРИЧНОГО КОЛА

  Частина схеми кола, по якій проходить один і той самий струм (рос. ветвь электрической цепи; англ. branch).

ГІПЕРТЕКСТ

  Cучасна інформаційна, комп`ютерно-підтримувана технологія організації текстових, графічних, відео- та звукових матеріалів, а також доступу до них, у якій поєднуються нелінійний, асоціативно-фрагментарний та мережний принципи організації інформаційного середовища. Принцип організації пошукових масивів, в яких окремі інформаційні елементи пов`язані між собою асоціативними зв`язками, забезпечує швидкий пошук та розповсюдження інформації (рос. гипертекст; англ. hypertext).

ГІПОТЕЗА (як метод дослідження)

  Форма переходу від встановлених об`єктивних фактів до закономірностей на підставі накопичених знань; гіпотези формулюються на підставі припущень та попереднього окреслення теорії (рос. гипотеза (как метод исследования)).

ГАРМОНІКА

  Гармонічна складова (синусоїда) періодичного коливання (вібрації). Примітка. Частоти гармонік кратні до першої (основної) частоти аналізованого періодичного коливання (вібрації) (рос. гармоника; англ. harmonic).

ГАРМОНІКА ВИЩА

  Гармоніка, номер якої більше за одиницю (рос. гармоника высшая; англ. higher harmonic).

ГАРМОНІКА ПЕРША (основна)

  Гармоніка, частота якої дорівнює найменшій (основній) частоті аналізованого періодичного коливання (рос. гармоника первая (основная); англ. first harmonic).

ГЕНЕРАТОР ІМПУЛЬСНИХ НАПРУГ (ГІН)

  Призначений для генерування імпульсів напруги до сотні кВ, тривалістю від долей мікросекунд до декількох мілісекунд. Основою імпульсного генератора є батарея конденсаторів, які у режимі заряду включені паралельно, а в режимі розряду на навантаження – послідовно. У якості комутаційних пристроїв використовуються розрядники. Таким чином за наявності у складі ГІН n конденсаторів, що заряджаються до напруги U, можно отримати на виході ГІН номінальну напругу nU (рос. генератор импульсных напряжений).

ГЕНЕРАТОР ІМПУЛЬСНИХ СТРУМІВ (ГІС)

  Призначений для генерування імпульсів струму амплітудою до сотень кА тривалістю до мілісекунд. Складається з батареї конденсаторів включених паралельно, які заряджаються і розряджаються. Основними параметрами ГІТ є накопичувана енергія та струм. Для отримання максимального струму при заданій енергії необхідно забезпечити мінімальну індуктивність контуру (рос. генератор импульсных токов).

ГЕНЕРАТОР ЕЛЕКТРИЧНИЙ

  Електромеханічний перетворювач, який перетворює механічну енергію на електричну (рос. генератор электрический; англ. (electric) generator).

ГЕНЕРАТОР КОЛИВАНЬ (ОСЦИЛЯТОР)

  Пристрій, що генерує змінний струм, частота якого визначається характеристиками цього пристрою (рос. генератор колебаний (осциллятор); англ. oscillator).

ГЕНЕРАТОРИ ВИБУХОВІ

  Перетворюють механічну енергію ударної хвилі, що розповсюджується в робочому тілі, на електромагнітну енергію. Основним елементом таких генераторів є робоче тіло, виконане з феромагнітного або з сегнетоелектричних матеріалів. Ударна хвиля в робочому тілі формується спеціальним зарядом вибухової речовини (рос. генератори вибухові).

ГОЛОГРАФІЯ

  Cпосіб одержання об`ємних зображень предметів (голограми) за допомогою когерентного випромінювання лазера. Голограма фіксує не саме зображення предмета, а структуру відбитої від нього світлової хвилі, її амплітуду та фазу (рос. голографія).

ГОТОВНІСТЬ

  Властивість об`єкта бути здатним виконувати потрібні функції за заданих умов у певний час чи протягом заданого інтервалу часу за умови забезпечення необхідними зовнішніми ресурсами. Примітка. Ця властивість залежить від поєднання властивостей безвідмовності, ремонтопридатності та забезпечення технічного обслуговування і ремонту (рос. готовность).

ГРАФ СХЕМИ

  Графічне подання електричного кола із зосередженими параметрами, де гілки зображені відрізками ліній – дугами (ребрами), а вузли – точками (вершинами) (рос. граф схемы; англ. graph of a network).

ГУСТИНА ЕЛЕКТРИЧНОГО СТРУМУ ПРОВІДНОСТІ

  Векторна величина, що дорівнює границі відношення струму провідності через елемент поверхні, нормальний до напряму руху носіїв заряду, до площі цього елемента поверхні, коли остання наближається до нуля (рос. плотность электрического тока проводимости).

ГУСТИНА ПОТУЖНОСТІ СПЕКТРАЛЬНА

  Характеристика, яка визначає питому енергію процесу, що приходиться на одиницю смуги частот (рос. плотность мощности спектральная; англ. power spectral density).

Д
ДІОД ІДЕАЛЬНИЙ

  Iдеальний двополюсник, опір якого дорівнює нулю для прямого напряму струму, та нескінченності – для зворотного (рос. диод идеальный; англ. ideal diode).

1 2 3 4 5