Словарь

І
ІДЕАЛІЗАЦІЯ (як метод дослідження)

  Уявне конструювання об`єктів досліджень, яких не існує у природі (планетарна модель атома, абсолютно тверде тіло тощо) (рос. идеализация (как метод исследования)).

ІДЕНТИФІКАЦІЯ

  (лат. identifico – ототожнювати) – процес розпізнавання системою або людиною іншої системи або об`єкта (рос. идентификация).

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ПРОДУКЦІЇ

  Процедура, що передбачає маркування та етикетування сировини, матеріалів, комплектуючих виробів, готової продукції, а також технічної документації з метою виявлення можливих причин браку виготовленої продукції або дефектів виробничих і технологічних процесів (рос. идентификация продукции).

ІЗОЛЯТОР

  Компонент, призначений для ізоляції та механічного кріплення провідника (рос. изолятор; англ. insulator).

ІЗОЛЯЦІЯ

  Матеріал (діелектрик), який перешкоджає проходженню струму провідності (рос. изоляция; англ. insulant).

ІЗОЛЯЦІЯ ВНУТРІШНЯ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО ВИРОБУ (ПРИСТРОЮ)

  Тверда, рідка або газоподібна ізоляція внутрішніх частин електротехнічного виробу (пристрою), захищена від впливу атмосферних та інших зовнішніх дій (забруднення, вологість, шкідники, тощо) (рос. изоляция электротехнического изделия (устройства) внутренняя).

ІЗОЛЯЦІЯ ДОДАТКОВА ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО ВИРОБУ (ПРИСТРОЮ)

  Незалежна ізоляція електротехнічного виробу (пристрою), передбачена, окрім основної ізоляції, для забезпечення захисту від ураження електричним струмом у разі пошкодження основної (рос. изоляция электротехнического изделия дополнительная (устройства)).

ІЗОЛЯЦІЯ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО ВИРОБУ (ПРИСТРОЮ)

  Сукупність матеріалів, частіше діелектриків, які протидіють проходженню струму між певними деталями пристрою (рос. изоляция электротехнического изделия (устройства)).

ІЗОЛЯЦІЯ ЗОВНІШНЯ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО ВИРОБУ (ПРИСТРОЮ)

  Повітряні проміжки та поверхні твердої ізоляції електротехнічного виробу (пристрою), які контактують із атмосферним повітрям і зазнають впливу електричних, атмосферних та інших зовнішніх дій (забруднення, вологість, шкідники, тощо) (рос. изоляция электротехнического изделия (устройства) внешняя).

ІЗОЛЯЦІЯ НЕСАМОВІДНОВНА ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО ВИРОБУ (ПРИСТРОЮ)

  Iзоляція електротехнічного виробу (пристрою), яка втрачає або не повністю відновлює свої ізоляційні властивості після повного розряду (рос. изоляция электротехнического изделия (устройства) несамовосстанавливающаяся).

ІЗОЛЯЦІЯ ОСНОВНА ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО ВИРОБУ (ПРИСТРОЮ)

  Iзоляція струмопровідних частин електротехнічного виробу (пристрою), яка забезпечує захист від ураження електричним струмом та нормальну роботу виробу (пристрою) (рос. изоляция электротехнического изделия (устройства) основная).

ІЗОЛЯЦІЯ ПОДВІЙНА ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО ВИРОБУ (ПРИСТРОЮ)

  Iзоляція електротехнічного виробу (пристрою), яка складається з основної та додаткової ізоляцій (пристрою) (рос. изоляция электротехнического изделия (устройства) двойная).

ІЗОЛЯЦІЯ САМОВІДНОВНА ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО ВИРОБУ (ПРИСТРОЮ)

  Iзоляція електротехнічного виробу (пристрою), яка повністю самовідновлює свої ізоляційні властивості після повного розряду (рос. изоляция электротехнического изделия (устройства) самовосстанавливающаяся).

ІЗОХРОНІЗМ

  (грецьк. isos – рівний та chronos – час) – рівночасся – однакова тривалість часу між двома явищами, наприклад, між коливаннями маятника (рос. изохронизм).

ІЗОХРОНІЗМ ВІБРАЦІЇ

  Властивість незалежності частоти вільної вібрації системи від її розмаху (рос. изохронизм вибрации; англ. vibration isochronism).

ІМІТАНС

  Термін, спільний для комплексного опору (імпедансу) та комплексної провідності (адмітансу) (рос. иммитанс; англ. immitance).

ІМОВІРНІСТЬ

  Числова характеристика можливості того, що випадкова подія відбудеться в умовах, які можуть бути відтворені необмежену кількість разів (рос. вероятность).

ІМОВІРНІСТЬ БЕЗВІДМОВНОЇ РОБОТИ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ СИСТЕМИ ЗА ПАРАМЕТРАМИ ПРОДУКЦІЇ (параметрами продуктивності, витратами)

  Iмовірність того, що в межах заданого наробітку не станеться відмови технологічної системи за параметрами продукції (параметрами продуктивності, витратами) (рос. вероятность безотказной работы технологической системы по параметрам продукции (параметрам производительности, затратам); англ. probability of no-failure operation of technological system as related to products parameters (output, costs)).

ІМПЕДАНС (електричний)

  Комплексний опір, позначається здебільшого Z, вимірюється в Омах. Імпеданс визначається як Z = R + iX, де R – активний опір, X – реактивний опір. Імпеданс можна записати у тригонометричній формі: Z = Z (cos ϕ + sin ϕ), де Z – це абсолютна величина імпедансу, а ϕ – фаза. Абсолютна величина імпедансу дорівнює: . 22 XRZ += Використання імпедансу дозволяє при розрахунках електричних кіл визначити водночас амплітуду, фазу струму і напруги на елементах кола. Дане поняття було вперше уведене в науковий обіг Олівером Хевісайдом у 1886 (рос. импеданс (электрический); англ. (electrical) impedance).

ІМПЕДАНС (механічний)

  Відношення амплітуди гармонічної змушуваної сили до комплексної амплітуди швидкості під час гармонічної змушеної вібрації лінійної системи (рос. импеданс (механический); англ. (mechanical) impedance).

ІМПУЛЬС (характеристики)

  Порівняно коротке у часі нелінійне збудження, нерегулярного характеру (хвиля, що виходить із першого, досягає другого номінального стану і, зрештою, повертається до першого номінального стану. Імпульс охоплюється терміном "хвиля") (рос. импульс (характеристики)).

ІМПУЛЬС ЕЛЕКТРИЧНИЙ

  Короткочасна зміна електричної напруги або сили струму. Під коротким мається на увазі проміжок часу, порівнянний із тривалістю перехідних процесів у електричних колах. Розділяють на імпульси високовольтні, імпульси струму великої сили, відеоімпульси і радіоімпульси. Імпульси електричні високої напруги зазвичай виходять при розряді конденсатора на активне навантаження і мають аперіодичну форму. Таку ж форму мають зазвичай і розряди блискавок. Одиночні І. е. подібної форми з амплітудою від декількох кВ до декількох МВ із фронтом хвилі 0,5...2 мкс і тривалістю 10...10–2 мкс застосовують для випробувань електричних пристроїв і устаткування у техніці високої напруги. Стрибки струму великої сили за формою можуть бути подібні до І. е. високої напруги.

ІМПУЛЬС СТРУМУ

  Електричний струм, тривалість якого мала, порівняно з проміжком часу, що розглядається. Примітка. Аналогічно визначаються імпульси напруги, ЕРС, МРС, магнітного потоку. Генерація імпульсів струму відбувається за допомогою ємнісних накопичувачів або ударних генераторів, у якості яких може бути використана мережа змінного струму. Інформативними параметрами імпульсу струму є пікове значення (амплітуда) та час наростання від початку до досягнення пікового значення (рос. импульс тока).

ІМПУЛЬСНА ТЕХНІКА

  Область техніки, що досліджує, розробляє та застосовує методи і технічні засоби генерування (формування), перетворення і виміру електричних імпульсів. Імпульсна техніка також досліджує і аналізує процеси, які виникають під час дії електричних імпульсів на різні електричні контури, пристрої і об`єкти (рос. импульсная техника).

ІМПУЛЬСНИЙ РОЗРЯД

  Електричний розряд у конденсованих діелектриках або газах, викликаний потужним імпульсом напруги, тривалість якого співмірна або менша за характерний час встановлення стаціонарного режиму розряду (рос. импульсный разряд).

ІНІЦІЮВАННЯ

  Процес запуску програми, збудження ланцюгової хімічної або ядерної реакції, електричного розряду внаслідок зовнішньої дії на систему (рос. инициирование; англ. initiation).

ІНВЕРТОР

  Перетворювач струму одного напрямку на систему змінних струмів (рос. инвертор; англ. inverter).

ІНДУКТИВНІСТЬ

  Фізична величина, що характеризує здатність провідника нагромаджувати енергію магнітного поля, коли у ньому протікає електричний струм. Позначається здебільшого латинською літерою L, в системі СІ вимірюється у Генрі. Дорівнює відношенню магнітного потоку Ф через контур, визначений електричним колом, до величини струму І у колі, тобто L = Ф/I. Енергія магнітного поля, створеного електричним струмом у колі, визначається формулою . 2 1 2 LIE = Індуктивність залежить від форми контуру.

ІНДУКТИВНІСТЬ (ідеальної індуктивної котушки)

  Частка від ділення потокозчеплення котушки Ф на струм І, що його зумовлює (рос. индуктивность (идеальной индуктивной катушки); англ. inductance (of an ideal inductor)).

ІНДУКТИВНІСТЬ ВЗАЄМНА

  Відношення значення потокозчеплення взаємоіндукції одного контуру до значення струму іншого контуру, який зумовлює це потокозчеплення. Взаємна електромагнітна індукція зумовлена зміною потокозчеплення контуру за рахунок зміни струму в іншому контурі (рос. индуктивность взаимная; англ. mutual inductance).

ІНДУКТИВНІСТЬ ДИНАМІЧНА

  Скалярна величина, яка дорівнює границі відношення приросту потокозчеплення самоіндукції індуктивної котушки до приросту струму в ній, за умови, що приріст струму прямує до нуля (рос. индуктивность динамическая).

ІНДУКТИВНИЙ

  Термін, вживаний до пристрою або кола, в якого індуктивність за певних умов є переважаючою (рос. индуктивный).

ІНДУКЦІЯ (як метод дослідження)

  В індуктивному методі висновок про множину робиться на підставі знань про її елементи, у дедуктивному методі, навпаки, робиться висновок про елементи множини на підставі знань властивостей всієї множини; (рос. индукция (как метод исследования)).

ІНДУКЦІЯ МАГНІТНА

  Векторна величина, що характеризує магнітне поле і визначає силу, яка діє з боку магнітного поля на заряджену частинку, що рухається (рос. индукция магнитная).

ІНСТРУКЦІЯ (СКД)

  Текстовий конструкторський документ, який містить указівки і правила з виготовлення виробу або його експлуатації (рос. инструкция (СКД)).

ІНСТРУМЕНТ

  Предмет, пристрій, використовуваний для створення певного об`єкта або впливу на об`єкт: його зміни, вивчення, вимірювання (рос. инструмент).

ІНТЕЛЕКТ ШТУЧНИЙ

  Галузь досліджень, що являє собою сукупність методів і засобів аналізу розумової діяльності людини й конструювання технічних систем, спроможних виконувати завдання, які раніше вважалися прерогативою людського мозку. Займається формалізацією проблем та завдань, алгоритм розв`язання яких невідомий наперед. Вивчає алгоритми пошуку і прийняття рішення (рос. искусственный интеллект).

ІНТЕНСИФІКАЦІЯ

  Посилення, збільшення напруженості, потужності, продуктивності, дієвості тощо (рос. интенсификация).

ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА

  Напрям у розвитку виробництва, за яким зростання його обсягу відбувається насамперед внаслідок науково-технічного прогресу, підвищення рівня організації виробництва й управління, ефективного використання технічних, матеріальних і трудових ресурсів, а не через розширення (рос. интенсификация производства).

ІНТЕРНЕТ

  Глобальна телекомунікаційна мережа інформаційних і обчислювальних ресурсів. Всесвітня система об`єднаних комп`ютерних мереж, побудована на використанні протоколу IP і маршрутизації пакетів даних. Інтернет утворює глобальний інформаційний простір, слугує фізичною основою доступу до веб-сайтів і багатьох систем (протоколів) передачі даних. Інтернет – це хаотичне об`єднання автономних систем, яке не гарантує якості зв`язку, але забезпечує стабільність роботи і незалежність функціонування системи у цілому від стану будь-якої її ділянки (рос. интернет).

ІНТЕРПОЛЯЦІЯ

  (від лат. interpolatio – перетворення) – в обчислювальній математиці спосіб знаходження проміжних значень величини за наявним дискретним набором відомих значень (рос. интерполяция).

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПОШУК

  Наука про пошук неструктурованої документальної інформації, пошук інформації в документах, пошук самих документів, добування метаданих з документів, пошук тексту, зображень, відео та звуку у локальних реляційних базах даних, у гіпертекстових базах даних таких, як Інтернет та локальні інтранет. Інформаційний пошук – велика міждисциплінарна область науки, яка стоїть на перетині когнітивної психології, інформатики, інформаційного дизайну, лінгвістики, семіотики, бібліотечної справи та статистики (рос. информаионный поиск).

ІНФОРМАЦІЯ

  У філософії це відображення реального світу. Філософська категорія, як один із атрибутів матерії, що відбиває її структуру. З точки зору споживачів – це нові відомості, які прийняті, зрозумілі й оцінені як корисні. Іншими словами, інформація – це нові знання, які отримує споживач (суб`єкт) у результаті сприйняття і переробки певних відомостей. Інформацію можна поділити на галузеву, реферативну, тематичну, сигнальну, бібліографічну, науково-технічну та ін. (рос. информация).

ІНФОРМАЦІЯ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ

  Iнформація, що містить відомості, які становлять державну та інші, передбачені законом таємниці, розголошення яких завдає шкоди особі, суспільству або державі, а також конфіденційна інформація, що є власністю держави або установи – виконавця НДР (рос. информация с ограниченным доступом).

ІНФОРМАЦІЯ КОНФІДЕНЦІЙНА

  Це інформація з обмеженим доступом, яка знаходиться у володінні, користуванні або розпорядженні окремого респондента та поширюється виключно за його згодою відповідно до погоджених із ним умов (рос. информация конфиденциальная).

ІСКРОВИЙ РОЗРЯД

  Нестаціонарна форма електричного розряду в газах. Має вигляд яскравих зигзагоподібних розгалужених ниток – каналів іонізованого газу, які пронизують розрядний проміжок і зникають, замінюючись на нові. Супроводжується виділенням великої кількості теплоти і яскравим світінням газу. Явища, які характеризують даний розряд, викликаються електронними та іонними лавинами, що виникають в іскрових каналах, де тиски збільшуються до сотень атмосфер, а температура підвищується до 10000 °С. Прикладом іскрового розряду є блискавка. Відстань, яка пробивається іскрою в повітрі, залежить від напруги, пробивна напруга повітря дорівнює 10 кВ на 1 см. Іскровий розряд відбувається, якщо потужність джерела енергії недостатня для підтримки стаціонарного дугового або тліючого розряду (рос. искровой разряд).