Словарь

А
АБСОРБЦІЯ

(від лат. absorptio – поглинання) – об`ємне поглинання однієї речовини іншою речовиною – абсорбентом. Використовується у промисловості для розділення газових сумішей, очищення газів тощо.
(рос. абсорбция; англ. absorption).

АБСОРБЦІЯ ЕЛЕКТРИЧНА

   Поглинання електричного заряду. При дії на діелектрик електрорушійної сили електричне зміщення поступово збільшується; при зникненні електрорушійної сили діелектрик не повертається миттєво у своє початкове положення, а розряджається тільки частково, і поступово на його поверхні з`являється електричний потенціал, у той час як внутрішня частина діелектрика поступово деполяризується. Майже усім твердим діелектрикам притаманне явище електричної абсорбції, що пояснює залишкову напругу конденсаторів та кабелів (рос. абсорбция электрическая).

АБСОРБЦІЯ КОНДЕНСАТОРА ДІЕЛЕКТРИЧНА

    Явище, властиве конденсаторам постійної ємності з уповільненою поляризацією діелектрика, що полягає в появі напруги на обкладинках після короткочасного розряду конденсатора (рос. абсорбция конденсатора диэлектрическая).

АБСТРАГУВАННЯ

(як метод дослідження) – уявне відсторонення від несуттєвих властивостей, зв`язків, співвідношень об`єктів або явищ та відокремлення деяких сторін, які цікавлять дослідника (рос. абстрагирование (как метод исследований)).

АВТОКОЛИВАННЯ

коливання системи, що виникають внаслідок самозбудження (рос. автоколебания; англ. self-excited vibration).

АВТОРСЬКИЙ НАГЛЯД У ВИРОБНИЦТВІ [ЕКСПЛУАТАЦІЇ] ПРОДУКЦІЇ

– сукупність заходів, які здійснює розробник у конкретних умовах виробництва (експлуатації) розробленої нимпродукції чи технологічного процесу з метою забезпечення відповідності їх встановленим вимогам та своєчасному усуненню виявлених недоліків продукції та (або) технологічного процесу (рос. авторский надзор в производстве [эксплуатации] продукции).

АДМІНІСТРУВАННЯ БАЗИ ДАНИХ

– виконання функцій з визначення, організації, маніпулювання, контролю та захисту всіх даних бази
(рос. администрирование базы данных; англ. database administration).

АКАДЕМІЯ НАУК

 – об`єднання науковців країни, що є головним центром однієї або декількох галузей науки. Метою діяльності Національної академії наук України є одержання нових і узагальнення наявних знань про природу, людину і суспільство; створення наукових основ науково-технічного, соціально-економічного і культурного розвитку країни;
підготовка висококваліфікованих кадрів (рос. академия наук).

АКТУАТОР ЕЛЕКТРИЧНИЙ

– перетворювач електричних сигналів на сигнали іншої природи (рос. актуатор электрический; англ.
(electric) actuator).

АКУМУЛЯТОР ЕЛЕКТРИЧНИЙ

– хімічне джерело струму багаторазової дії (хімічні реакції, що генерують електричну енергію, в них
багаторазово оборотні, на відміну від гальванічного елемента). Після розрядження акумулятор заряджають шляхом пропускання через нього електричного струму зворотного напряму, при цьому електрична енергія
перетворюється на хімічну. Електричні акумулятори використовуються для накопичення енергії та автономногоживлення різноманітних пристроїв (рос. аккумулятор электрический; англ. (electric) accumulator).

АКУСТИКА

(від грецьк. ακουω (акуо) – чую) – наука про звук, яка вивчає фізичну природу звуку та проблеми, пов`язані з його виникненням, розповсюдженням, сприйняттям і впливом. Акустика є одним із напрямів фізики (механіки), що досліджує пружні коливання та хвилі від найнижчих до найвищих частот (рос. акустика; англ. acoustics).

АЛГОРИТМ

(від ім. середньоазійського науковця 8...9 ст. АльХорезмі) – система правил, сформульованих певною зрозумілою мовою, яка визначає процес переходу від допустимих вхідних даних до певного результату за кінцевий проміжок часу та має властивості масовості, скінченності, визначеності, детермінованості (рос. алгоритм; англ. algorithm).

АМПЛІТУДА (імпульсу)

    Алгебраїчна різниця між величиною верхівки та величиною основи імпульсу (рос. амплитуда импульса; англ.
pulse amplitude).

АМПЛІТУДА (гармонічної вібрації)

    Абсолютна величина найбільшого переміщення від середнього положення під час гармонічної вібрації(рос. амплитуда (гармонической вибрации); англ. amplitude).

АМПЛІТУДА (пікова)

    Відхилення від деякого середнього значення характеристики симетричних періодичних хвиль: синусоїдальних,
прямокутних, пилкоподібних (рос. амплитуда (пиковая)).

АМПЛІТУДА СИНУСОЇДАЛЬНОГО СТРУМУ [НАПРУГИ] КОМПЛЕКСНА

    Комплексна величина, модуль та аргумент якої дорівнюють, відповідно, амплітуді та початковійфазі синусоїдального струму[напруги] (рос. амплитуда синусоидального тока [напряжения] комплексная).

АМПЛІТУДА (гармонічного коливання)

    Це найбільше значення y0, яке приймає фізична величина y під час гармонічного коливання. Гармонічними коливаннями називаються періодичні коливання, які відбуваються за законом y = y0cos(ωt – ϕ), де ω – частота,            ϕ – початкова фаза(рос. амплитуда (гармонического колебания); англ. amplitude).

АНАЛІЗ

    (як метод дослідження) – метод, який дозволяє розкластиоб`єкт дослідження на частини (елементи, властивості, процеси), та вивчати їх окремо. Пов`язаний із синтезом (рос. анализ (как метод исследований)).

АНАЛІЗ ГАРМОНІЧНИЙ

    Подання коливання фізичної величини у вигляді суми гармонічних коливань. Примітка. Періодичне коливання
подають у вигляді суми гармонічних складових, які утворюють ряд Фур`є; квазіперіодичне – у вигляді суми гармонічних коливань з частотами, що не перебувають у відношенні цілих натуральних чисел; неперіодичне коливання – інтегралом Фур`є, який визначає його спектральну густину (рос. анализ гармонический; англ. harmonic analysis)

АНАЛІЗ ПРОЕКТУ

    Обов`язкове, документоване, всебічне та систематичне оцінювання проекту на його відповідність початковим вимогам і можливостям їх задоволення, виявлення проблем і способів розв`язання. Примітка. Аналіз проекту може виконуватися на будь-якому етапі процесу проектування (рос. анализ проекта).

АНАЛІЗ РЕГРЕСІЙНИЙ

    Уфункції регресії. Регресійнийаналіз використовується у тому випадку, якщо відношення між змінними можуть бути виражені кількісно у вигляді деякої комбінації цих змінних. Отримана комбінація використовується для передбачення значення, що може приймати цільова (залежна) змінна, яка обчислюється на заданому наборі значень вхідних (незалежних) змінних (рос. анализ регрессионный).

АНАЛІЗ СПЕКТРАЛЬНИЙ

     Аналіз розподілу енергії сигналу по частотах або розкладання сигналу на більш прості базисні ортогональні
функції; визначення спектра коливання або спектра частот (рос. анализ спектральный; англ. spectral analysis).

АНАЛОГ

    (від грецьк. analogos – відповідний) – об`єкт (явище, предмет, установка), схожий з певним об`єктом. При розв`язанні технічної задачі аналогія передбачає наявність певних однозначних співвідношень між характеристиками об`єктів (рос. аналог).

АНОД

    (від грецьк. anodos – підйом) – електрод, приєднаний до позитивного полюса джерела постійного струму, через який електричний струм входить у середовище, що має питомий кондуктанс (провідність активна), відмінний від питомого кондуктансу анода (рос. анод; англ. anode).

АНОТАЦІЯ

    (від лат. annotatio – зауваження) – коротка характеристика змісту друкованого видання (монографії, статті, книги, рукопису) або іншого документа, яка показує його характерні особливості. Додається, зазвичай, як примітка після бібліографічного опису документа (рос. аннотация; англ. annotation).

АНОТУВАННЯ

    Аналітико-синтетичне опрацювання документа і подання отриманої інформації у формі анотації (максимальне скорочення об`єму джерела інформації при суттєвому збереженні його змісту) (рос. аннотирование; англ. annotating).

АПАРАТУРА ВИМІРЮВАЛЬНА

    (засоби вимірювань) – технічні засоби, за допомогою яких проводять вимірювання, та які мають нормовану похибку. Вимірювальна апаратура поділяється на чотири групи: міри; вимірювальні перетворювачі; вимірювальні прилади; допоміжні засоби (рос. аппаратура измерительная (средства измерений)).

АПРОБАЦІЯ

    (лат. approbatio – схвалення, визнання) – перевірка на практиці в реальних умовах теоретично побудованих методів; теоре тично обґрунтованих технічних, наукових, фінансово-економічних рішень, програм або проектів (рос. апробация).

АПРОКСИМАЦІЯ

    (лат. approximare – наближати) – науковий метод, який надає можливість наближено виражати одні математичні об`єкти іншими, простішими, наприклад, криві лінії – ламаними, ірраціональні числа – раціональними, неперервні функції – многочленами тощо (рос. аппроксимация).

АТОМ

    (від грецьк. atomos – неподільний) – найменша частинка хімічного елемента, що зберігає всі його хімічні властивості. Кожному елементу відповідає певний вид атомів, будова яких визначає хімічну індивідуальність елемента. Атом складається з позитивно зарядженого ядра та негативно заряджених електронів. У цілому атом нейтральний.
    Атоми можуть існувати як у вільному стані, так і у сполученніз атомами того ж елемента або інших елементів, утворюючи молекули (рос. атом; англ. atom).

АТРИБУТ

    (даних) – параметр даних, що вказує на структурні властивості, які використовуються для встановлення сутності даних або зазначення контексту (рос. атрибут (данных); англ. attribute).