Словарь

Б
БІБЛІОГРАФІЯ

    Систематизований опис, завданням якого є систематизація, аналіз, облік, пошук друкованого видання (документа) (рос. библиография).

БІБЛІОТЕКА ЕЛЕКТРОННА

    Бібліотека, де документи зберігають і використовують у машиночитаній (електронній) формі, з якою
можна працювати на відстані (рос. библиотека электронная; англ. digital library).

БАГАТОПОЛЮСНИК

     Частина електричного кола, що має понад два виділені виводи (затискачі). Активний багатополюсник містить
усередині незалежні джерела енергії, дія яких взаємно не компенсується, пасивний – не містить незалежних джерел енергії (рос. многополюсник).

БАЗА ДАНИХ

    Упорядкований набір логічно взаємопов`язаних даних, організованих згідно з концептуальним структурним описом характеристик цих даних, та зв`язків між відповідними об`єктами, що використовуються спільно; призначений для гарантованого збереження значних обсягів інформації й надання доступу до неїз метою задоволення інформаційних потреб користувачів, складається з двох частин – збереженої інформації та системи управління нею, яка забезпечує ефективний доступ (рос. база данных; англ. database).

БАЗА ЗНАНЬ

    Це база даних, розроблена для управління знаннями (метаданими), тобто збиранням, зберіганням, пошуком і видачею знань. Розділ штучного інтелекту, який вивчає бази даних і методи роботи із знаннями, називається інженерією знань. Система управління базою знань повинна забезпечити розуміння і обробку моделі, відповідної
за своєю складністю моделі, що використовується свідомістю людини (рос. база знаний).

БАТАРЕЯ

     Сукупність пристроїв одного й того самого типу, з`єднаних таким чином, що вони діють одночасно (рос. батарея; англ. bank)

БЕЗВІДМОВНІСТЬ

     Властивість об`єкта (обладнання) безперервно зберігати працездатний стан протягом певного часу або певного напрацювання (рос. безотказность).

БЕЛ

    Безрозмірна одиниця вимірювання відношення величин за логарифмічною шкалою (наприклад, енергетичних – потужності, енергії або силових – напруги, сили струму, звукового тиску). Визначається як десятинний логарифм (основа 10) безрозмірного відношення величин. Використання бела обмежене для логарифмічних рівнів відношення величини, наприклад, рівні звукового тиску (рос. бел; англ. bel).

БЛОК КОНДЕНСАТОРНИЙ

    Сукупність конденсаторів, об`єдна них в одному корпусі за певною електричною схемою, що має закінчене
конструктивне оформлення (рос. блок конденсаторный).

БЛОКАТОР ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО ВИРОБУ (ПРИСТРОЮ)

     Частина електротехнічного виробу (пристрою), призначена для запобі гання або обмеження можливості виконання операцій одними частинами виробу при визначених станах або положеннях інших частин виробу
з метою попередження виникнення в ньому недопустимих станів або запобігання доступу до тих його частин, які перебувають під напругою (рос. блокиратор электротехнического изделия (устройства); англ. interlocking device).

БЛОКУВАННЯ В ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОМУ ВИРОБІ (ПРИСТРОЇ)

    Здійснення логічної функціїзаборони в електротехнічному виробі (пристрої) (рос. блокирование в электротехническом изделии (устройстве)).