Словарь

В
ВІБРАЦІЯ

  Рух матеріальної точки або механічної системи, при якому почергово зростають і спадають за часом значення величини, що характеризує цей рух (рос. вибрация; англ. vibration).

ВІБРАЦІЯ ВІЛЬНА

  Вібрація системи, обумовлена початковим запасом механічної енергії. Відбувається без впливу змушувальної сили чи надходження зовнішньої енергії (рос. вибрация свободная; англ. free vibration).

ВІБРАЦІЯ ГАРМОНІЧНА

  Вібрація, в якій значення величин, що її характеризують, змінюються у часі за законом Asin(ωt + ϕ), де t – час; A, ω, ϕ – постійні параметри; А – амплітуда; ωt + ϕ – фаза; ϕ – початкова фаза; ω – кутова частота (рос. вибрация гармоническая; англ. harmonic vibration).

ВІБРАЦІЯ ЗМУШЕНА

  Вібрація системи, викликана та підтримувана силовим та (або) кінематичним збудженням (рос. вибрация вынужденная; англ. forced vibration).

ВІБРОІЗОЛЯЦІЯ

  Метод захисту об`єкта від вібрації, здійснений за допомогою пристроїв, розташованих між джерелом збудження та об`єктом (рос. виброизоляция; англ. vibration isolation).

ВІБРОЗАХИСТ АКТИВНИЙ (ПАСИВНИЙ)

  Вібраційний захист, в якому використовують (не використовують) енергію стороннього джерела (рос. виброзащита активная (пассивная); англ. active (passive) vibration protection).

ВІДМОВА

  Подія, що полягає у втраті об`єктом здатності виконувати потрібну функцію, тобто у порушенні працездатного стану об`єкта. Примітка. "Відмова" є подія, на відміну від "несправності", що є станом та причиною відмови (рос. отказ; англ. failure).

ВІДМОВА ВИМУШЕНА (технологічної системи)

  Відмова технологічної системи внаслідок порушення регламентованих для цієї системи умов виробництва (рос. отказ вынужденный (технологической системы); англ. forced failure of technological system).

ВІДМОВА ВЛАСНА (технологічної системи)

  Відмова технологічної системи внаслідок порушення працездатності стану її елементів та (або) функціональних зв`язків між ними (рос. отказ (технологической системы) собственный; англ. inherent failure of technological system).

ВІДМОВА ЗА ВТРАТАМИ (технологічної системи)

  Відмова технологічної системи, за якої значення хоча б одного з параметрів матеріальних чи вартісних витрат не відповідають значенням, встановленим у технічній документації (рос. отказ по затратам (технологической системы); англ. technological system failure as related to costs).

ВІДМОВА ЗА ПАРАМЕТРАМИ ПРОДУКЦІЇ (технологічної системи)

  Відмова технологічної системи, за якої значення хоча б одного з параметрів чи показників якості продукції не відповідає вимогам, встановленим у нормативно-технічній і (або) конструкторській та технологічній документації (рос. отказ по параметрам продукции (технологической системы); англ. technological system failure as related to products parameters).

ВІДМОВА ЗА ПРОДУКТИВНІСТЮ (технологічної системи)

  Відмова технологічної системи, за якої значення хоча б одного з її параметрів продуктивності не відповідає значенням, встановленим у нормативно-технічній та (або) конструкторській документації (рос. отказ (технологической системы) по производительности; англ. technological system failure as related to output).

ВІДМОВА ПАРАМЕТРИЧНА (технологічної системи)

  Відмова технологічної системи, за якої зберігається її функціонування, але відбувається вихід значення одного чи декількох параметрів технологічного процесу за межі, встановлені у нормативно-технічній та (або) конструкторській і технологічній документації (рос. отказ параметрический (технологической системы); англ. parametric failure of technological system).

ВІДМОВА ТЕХНОЛОГІЧНОЇ СИСТЕМИ

  Подія, за якої припиняється функціонування технологічної системи, не передбачене регламентованими умовами виробництва чи вимогами конструкторської документації (рос. отказ технологической системы; англ. failure of technological system).

ВІДПОВІДНІСТЬ ПРОДУКЦІЇ

  Виконання усіх вимог, встановлених до продукції (рос. соответствие продукции).

ВІРУС КОМП’ЮТЕРНИЙ

  Невелика, складна, ретельно складена і небезпечна програма, яка може самостійно розмножуватись, переноситись на диски і дискети, прикріплятися до програм, передаватися мережею, порушуючи роботу комп`ютера. Примітка. Вказана програма намагається виконати приховане самокопіювання в різні області виконавчих кодів інших програм, максимально захищається від виявлення і по закінченні "інкубаційного" періоду заявляє про себе непрогнозованими руйнівними діями (рос. вирус компьютерный).

ВАЛЬЦЮВАННЯ

    Штампування виробів при відносному обертанні частин штампа та (або) вихідної заготовки в процесі деформування (рос. вальцовка; англ. rolling).

ВАРИКАП

    Напівпровідниковий елемент, робота якого полягає у залежності бар`єрної ємності p-n переходу від зворотної напруги. Призначений для використання у якості керованої електричною напругою ємності в схемах автоматики, інформаційно-вимірювальної техніки та у радіотехніці (рос. варикап).

ВАРИСТОР

    Резистор, опір якого значно змінюється залежно від прикладеної напруги (рос. варистор; англ. varistor).

ВЕКТОР

    Параметр, що повністю визначається його величиною та напрямком (рос. вектор; англ. vector)

ВЕЛИЧИНА ВХІДНА [ВИХІДНА] ЕЛЕКТРИЧНОГО КОЛА

     Струм або напруга на затискачах, які розглядаються як вхід [вихід] кола (рос. величина входная [выходная] электрической цепи).

ВЕЛИЧИНА ФІЗИЧНА

    Властивість, яка є загальною у якісно- му відношенні для багатьох фізичних об`єктів (фізичних систем, їх станів та процесів, які в них відбуваються), але є індивідуальною у кількісному відношенні для кожного об`єкта (рос. величина физическая).

ВИБИВАННЯ ВИЛИВКІВ

   Видалення затверділих і охолодже- них до зазначеної температури виливків із разових ливарних форм (рос. выбивка отливок; англ. shake-out of castings).

ВИБУХ

    Вивільнення великої кількості енергії в обмеженому об`ємі за відносно короткий проміжок часу. Суттєвою ознакою вибуху є різке збільшення тиску, яке викликає у навколишньому середовищі ударну хвилю (рос. взрыв).

ВИБУХ ЕЛЕКТРИЧНИЙ ПРОВІДНИКА

    Сукупність явищ, які виникають при розряді конденсатора досить великої потужності на тонкий провідник. При цьому відбувається його швидке нагрівання під дією імпульсу струму, вибухоподібне випаровування (сублімація), газокінетичне розширення продуктів вибуху і утвореної щільної плазми. Примітка. Час виділення енергії від 10 до 100 мкс; імпульсний струм від 10 до 250 кА; температура від 1,4 до 4 104 К; тиск ударної хвилі від 10 до 14 108Па. Розряд супроводжується світловим випромінюванням, виникненням магнітного поля. (рос. взрыв электрический роводника).

ВИБУХОСТІЙКІСТЬ КОНДЕНСАТОРА

    Властивість конструкції конденсатора постійної ємності, що виключає можливість його руйнування при виникненні надмірного тиску в корпусі (рос. взрывоустойчивость конденсатора).

ВИВІД ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО ВИРОБУ (ПРИСТРОЮ)

    Частина електротехнічного виробу (пристрою), призначена для електричного з`єднання його з іншим виробом (пристроєм) (рос. вывод электротехнического изделия (устройства); англ. terminal).

ВИД ВІДМОВИ

 Форма прояву відмови. Примітка. Видами відмови є, наприклад, обрив або закорочення кола, зміна коефіцієнта підсилення, тощо (рос. вид отказа (электротехнического изделия)).

ВИДАВЛЮВАННЯ

    Витиснення металу вихідної заготовки в порожнину та (або) отвір рівчака штампа (рос. выдавливание; англ.
extrusion).

ВИДУГА КОЛИВАНЬ

Точка середовища при стоячій хвилі, в якій розмах переміщень має максимум. Примітка. Сукупність таких
точок може утворювати лінію видуги та поверхню видуги (рос. пучность колебаний; англ. antinode).

ВИЛИВНИЦЯ

    Металева ливарна форма, в якій здійснюється формування виливка (рос. изложница; англ. casting mould).

ВИЛИВОК

    Виріб або заготовка (напівфабрикат) з розмірами, відповідними або близькими до заданих розмірів деталі, який одержано технологічним методом лиття (рос. отливка; англ. casting).

ВИМІРЮВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНІ

Вимірювання електричних і магнітних величин, параметрів електричних кіл, а такожрізних не елект-
ричних величин, які переводяться у методі вимірювань на електричні (рос. измерения электрические).

ВИМІРЮВАННЯ ФІЗИЧНОЇ ВЕЛИЧИНИ

    Знаходження її кількісного значення, тобто співвідношення до одиниці вимірюваньфізич ної величини, яка визначається означеною системою, а також визначення похибки вимірювань (рос. измерения физической величины).

ВИМИКАЧ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО ВИРОБУ (ПРИ- СТРОЮ)

    Частина електротехнічного виробу (пристрою), призначена для вмикання та вимикання одного або кількох електричних кіл (рос. выключатель электротехнического изделия (устройства); англ. onoff switch).

ВИНАГОРОДА ЛІЦЕНЗІЙНА

    Сплата за надання дозволу на використання об`єкта інтелектуальної власності, який є предметом ліцензійного договору (рос. вознаграждение лицензионное).

ВИНАХІД (корисна модель)

    Результат творчої діяльності людини у будь-якій галузі техніки, технології, що відповідає умовам патентоспроможності, тобто є новим, має винахідницький рівень і є промислово придатним (рос. изобретение (полезная модель)).

ВИНАХІДНИК

Фізична особа, результат творчої праці якої визнано винаходом (корисною моделлю) (рос. изобретатель).

ВИПАДКОВА ПОДІЯ

  Подія, що за заданих умов може як відбутись, так і не відбутись, причому існує визначена ймовірність p (0 ≤ p ≤ 1) того, що вона відбудеться за заданих умов. Подія може вважатися випадковою лише в тому разі, якщо вона є масовою, яку можна повторити довільну кількість разів (рос. випадкова подія).

ВИПРОБУВАННЯ ВИБІРКОВЕ

    Випробування, що проводиться над визначеною кількістю пристроїв, вибраних з однієї партії (рос. испытание выборочное; англ. sampling test).

ВИПРОБУВАННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ

    Періодичне випробування пристрою або апаратури для перевірки на предмет перебування робочих характеристик у заданих межах і, за потреби, проведення необхідного налагоджування (рос. испытание эксплуатационное; англ. maintenance test).

ВИПРОБУВАННЯ НА ВИТРИВАЛІСТЬ

    Випробування пристрою за певних умов роботи, протягом певного часу, з певною метою. Примітка. Ці умови можуть включати у себе короткізамикання, перенапруги, вібрації, ударне навантаження (рос. испытание на выносливость; англ. endurance test).

ВИПРОБУВАННЯ НА ДОВГОВІЧНІСТЬ

    Випробування для перевірки на тривалість роботи за нормальних умов певного компонента або пристрою (рос. испытание на долговечность; англ. life test).

ВИПРОБУВАННЯ НА НАДІЙНІСТЬ

Випробування, які виконують для визначення чи контролю показників надійностіза заданих умов (рос. испытания на надежность).

ВИПРОБУВАННЯ ПРИЙМАЛЬНЕ

    Випробування пристрою або апаратури, що виконується на місці встановлення і призначене для перевірки правильності встановлення та функціонування (рос. испытание приемочное; англ. commissioning test).

ВИПРОБУВАННЯ ПРИЙМАЛЬНО-ЗДАВАЛЬНЕ

    Випробування для доведення замовнику, що пристрій відповідає технічним умовам (рос. испытание приемо-сдаточное; англ. acceptance test).

ВИПРОБУВАННЯ ПРОГРАМНЕ

   Випробування, якому піддається кожен пристрій у процесі виготовлення для встановлення, наскільки він задовольняє певним критеріям (рос. испытание программное; англ. routine test).

ВИПРОМІНЮВАННЯ МОНОХРОМНЕ

  Випромінювання хвилі однієї довжини (рос. излучение монохромное).

ВИПРОМІНЮВАННЯ СПОНТАННЕ

  Самодовільне випромінювання кванта світла квантовомеханічною системою в збудженому стані за відсутності зовнішнього впливу. Термін спонтанне випромінювання вживається на противагу терміну "вимушене випромінювання". Спонтанне випромінювання є результатом взаємодії квантовомеханічної системи із нульовими коливаннями електромагнітного поля. Час, коли відбувається спонтанне випромінювання, наперед визначити неможливо. Спонтанне випромінювання визначає природну ширину спектральної лінії (рос. излучение спонтанное).

ВИПРЯМЛЯЧ

  Пристрій, призначений для перетворення змінного струму на постійний струм (струм одного напрямку) (рос. выпрямитель; англ. rectifier).

ВИРІБ

  Одиниця промислової продукції, кількість якої обчислюють у штуках (екземплярах) (рос. изделие).

ВИРІБ (ПРИСТРІЙ) ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ БОРТОВИЙ

  Електротехнічний виріб (електротехнічний пристрій, електрообладнання), призначений для експлуатації безпосередньо на борту об`єкта, який розташований або пересувається у повітряному, безповітряному чи водному середовищі (рос. изделие электротехническое бортовое (устройство электротехническое, электрооборудование)).

ВИРІБ (ПРИСТРІЙ) ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ БРИЗКОЗАХИЩЕНИЙ

  Захищений електротехнічний виріб (електротехнічний пристрій, електрообладнання), виготовлений таким чином, щоб уникнути потрапляння усередину його оболонки бризок, які падають під певним кутом до вертикалі (рос. изделие электротехническое брызгозащищенное (устройство электротехническое, электрооборудование)).

ВИРІБ (ПРИСТРІЙ) ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ВІДКРИТИЙ

  Електротехнічний виріб (електротехнічний пристрій, електрообладнання), оболонка якого не має спеціального захисту персоналу від дотику до струмопровідних та рухомих частин усередині неї, а також захисту від проникнення твердих тіл та (або) рідини (рос. изделие электротехническое открытое).

ВИРІБ (ПРИСТРІЙ) ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ВИБУХОБЕЗПЕЧНИЙ

  Вибухозахищений електротехнічний виріб (електротехнічний пристрій, електрообладнання), забезпечений захистом від вибуху не тільки при нормальному режимі роботи, а й при певних можливих пошкодженнях, визначених умовами експлуатації, крім пошкоджень засобів захисту від вибуху (рос. изделие электротехническое взрывобезопасное (устройство электротехническое, электрооборудование)).

ВИРІБ (ПРИСТРІЙ) ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ВИБУХОЗАХИЩЕНИЙ

  Електротехнічний виріб (електротехнічний пристрій, електрообладнання) спеціального призначення, виконаний таким чином, що можливість спалаху навколишнього вибухонебезпечного середовища через експлуатацію цього виробу усунена (рос. изделие электротехническое взрывозащищенное (устройство электротехническое, электрооборудование)).

ВИРІБ (ПРИСТРІЙ) ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ВНУТРІШНЬОЇ УСТАНОВКИ

  Електротехнічний виріб (електротехнічний пристрій, електрообладнання), призначений для експлуатації у приміщеннях або спорудах (рос. изделие электротехническое внутренней установки (устройство электротехническое, электрооборудование)).

ВИРІБ (ПРИСТРІЙ) ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ВОДОЗАХИЩЕНИЙ

  Захищений електротехнічний виріб (електротехнічний пристрій, електрообладнання), виготовлений таким чином, щоб при обливанні його водою уникнути потрапляння її всередину оболонки (рос. изделие электротехническое водозащищенное (устройство электротехническое, электрооборудование)).

ВИРІБ (ПРИСТРІЙ) ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ГЕРМЕТИЧНИЙ

  Захищений електротехнічний виріб (електротехнічний пристрій, електрообладнання), виготовлений з такою оболонкою, що можливість сполучення між його внутрішнім і зовнішнім середовищем практично виключена. Примітка. Залежно від виду захисту розрізняють непроникний до рідин і газонепроникний електротехнічний виріб (електротехнічний пристрій, електрообладнання) (рос. изделие электротехническое герметичное (устройство электротехническое, электрооборудование)).

ВИРІБ (ПРИСТРІЙ) ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАГАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

  Електротехнічний виріб (електротехнічний пристрій, електрообладнання), який відповідає сукупності технічних вимог, спільних для більшості випадків застосування (рос. изделие электротехническое общего назначения).

ВИРІБ (ПРИСТРІЙ) ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАНУРЮВАЛЬНИЙ

  Електротехнічний виріб (електротехнічний пристрій, електрообладнання) спеціального призначення, пристосований для експлуатації зануреним у рідину (рос. изделие электротехническое погружное).

ВИРІБ (ПРИСТРІЙ) ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАХИЩЕНИЙ

  Електротехнічний виріб (електротехнічний пристрій, електрообладнання), оснащений оболонкою, що забезпечує захист персоналу від дотику до струмоведучих та рухомих частин усередині неї, захист від проникнення твердих тіл та (або) рідин у кількості, яка спричиняє порушення нормальної роботи (рос. изделие электротехническое защищенное (устройство электротехническое, электрооборудование)).

ВИРІБ (ПРИСТРІЙ) ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗОВНІШНЬОЇ УСТАНОВКИ

  Електротехнічний виріб (електротехнічний пристрій, електрообладнання), призначений для експлуатації поза приміщеннями або спорудами (на відкритому повітрі) (рос. изделие электротехническое наружной установки (устройство электротехническое, электрооборудование)).

ВИРІБ (ПРИСТРІЙ) ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ НАЗЕМНИЙ

  Електротехнічний виріб (електротехнічний пристрій, електрообладнання), призначений для експлуатації безпосередньо на землі, на об`єктах, які розташовані або пересуваються по землі чи в підземних спорудах (рос. изделие электротехническое наземное (устройство электротехническое, электрооборудование)).

ВИРІБ (ПРИСТРІЙ) ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ПЕРЕНОСНИЙ

  Електротехнічний виріб (електротехнічний пристрій, електрообладнання), призначений для переміщення або придатний для перенесення вручну під час роботи (рос. изделие электротехническое переносное (устройство электротехническое, электрооборудование); англ. handheld equipment).

ВИРІБ (ПРИСТРІЙ) ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ПЕРЕСУВНИЙ

  Електротехнічний виріб (електротехнічний пристрій, електрообладнання), який дозволяє зміну місця експлуатації без порушення його готовності до роботи та (або) під час роботи (рос. изделие электротехническое передвижное (устройство электротехническое, электрооборудование); англ. portable equipment).

ВИРІБ (ПРИСТРІЙ) ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ПИЛОЗАХИЩЕНИЙ

  Захищений електротехнічний виріб (електротехнічний пристрій, електрообладнання), виготовлений таким чином, що потрапляння пилу усередину його оболонки стає неможливим (рос. изделие электротехническое пылезащищенное (устройство электротехническое, электрооборудование)).

ВИРІБ (ПРИСТРІЙ) ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

  Електротехнічний виріб (електротехнічний пристрій, електрообладнання), пристосований для застосування
тільки з одним конкретним об`єктом (рос. изделие электротехническое специализированного назначения).

ВИРІБ (ПРИСТРІЙ) ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

  Електротехнічний виріб (електротехнічний пристрій, електрообладнання), виготовлений з урахуванням специфічних вимог для певного призначення або певних умов експлуатації, та має спеціальні робочі характеристики і (або) спеціальну конструкцію (рос. изделие электротехническое специального назначения).

ВИРІБ (ПРИСТРІЙ) ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ СТАЦІОНАРНИЙ

  Електротехнічний виріб (електротехнічний пристрій, електрообладнання), призначений для використання без зміни місця його експлуатації (рос. изделие электротехническое стационарное (устройство электротехническое, электрооборудование); англ. fixed equipment).

ВИРІБ (ПРИСТРІЙ) ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ХІМІЧНО СТІЙКИЙ

  Електротехнічний виріб (електротехнічний пристрій, електрообладнання) спеціального призначення, стійкий до хімічно агресивних середовищ, призначений для експлуатації у цих середовищах або дає можливість роботи у цих середовищах (рос. изделие электротехническое химически стойкое).

ВИРІБ БАЗОВИЙ

  Виріб, умовно прийнятий за основу для розроблення типу виробів (рос. изделие базовое).

ВИРІБ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ

  Виріб, призначений для генерації, перетворення, розподілу, передачі або споживання електричної енергії (рос. изделие электротехническое).

ВИРІБ ТИПОВИЙ

  Виріб, який має найбільшу кількість спільних конструктивних і технологічних ознак у спорідненій групі (рос. изделие типовое).

ВИРІБ УНІФІКОВАНИЙ

  Виріб, застосований у конструкторській документації декількох виробів (рос. изделие унифицированное).

ВИРОБНИК (продукції)

  Фізична або юридична особа, яка виготовляє і несе відповідальність за виготовлення, здатна забезпечити якість продукції, відповідно до вимог нормативного документа на продукцію. (рос. изготовитель (продукции)).

ВИРОБНИК (ПРОДУКЦІЇ) ОСНОВНИЙ

  Виробник, який володіє оригіналами технічної документації та має право вносити зміни до неї (рос. изготовитель (продукции) головной).

ВИРОБНИЦТВО (продукції)

  Процес організації та виготовлення продукції. Примітки. 1. Залежно від методу виготовлення продукції створюють видові поняття, наприклад, "ливарне виробництво", "зварювальне виробництво". 2. Залежно від обсягу випуску продукції створюють видові поняття, наприклад, "одиночне виробництво", "серійне виробництво", "масове виробництво" (рос. производство (продукции)).

ВИРОБНИЦТВО ДОСЛІДНЕ

  Виробництво зразків, партій або серій виробів, призначених для дослідних робіт чи розроблення конструкторської та технологічної документації для усталеного виробництва (рос. опытное производство).

ВИРОБНИЦТВО ЛИВАРНЕ

  Виробництво литих заготовок або виробів (виливків) з розплавлених металів (сплавів) (рос. производство литейное; англ. foundry).

ВИТOК

  Провідник або сукупність провідників, виконаних у вигляді однієї петлі (рос. виток; англ. turn).

ВЛАСНІСТЬ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА

  Особливий вид власності, що не має фізичної суті та охоплює всі права на літературні, художні, наукові твори, виконавську діяльність акторів, звукозапис, радіо- та телевізійні передачі, винаходи, промислові зразки, знаки для товарів і послуг, фірмові найменування тощо (рос. собственность интеллектуальная).

ВЛАСНИК ІНФОРМАЦІЇ

  Фізична або юридична особа, якій належить право власності на інформацію і яка використовує та розпоряджається нею, визначає правила обробки інформації та доступу до неї, а також встановлює відносно неї інші умови (рос. собственник информаии).

ВЛАСНИК ПРОДУКЦІЇ

  Фізична або юридична особа – суб`єкт підприємницької діяльності усіх форм власності, що виробляє або реалізує відповідну продукцію (рос. собственник продукции).

ВЛАСТИВІСТЬ ПРОДУКЦІЇ

  Об`єктивна особливість продукції, яка може виявлятись під час її створення, експлуатації або споживання (рос. свойство продукции).

ВТРАТИ (ПОТУЖНОСТІ)

  Різниця між споживаною та корисною потужностями певної системи або пристрою (рос. потери (мощности); англ. loss, losses).

ВТРАТИ ТЕПЛОВІ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО ВИРОБУ (пристрою)

  Кількість тепла, втрачена в процесі нагріву, яку слід розглядати як різницю між підведеним і корисним теплом (рос. потери тепловые электротехнического изделия (устройства)).

ВУЗОЛ ЕЛЕКТРИЧНОЇ СХЕМИ

  Точка схеми кола, в якій збігаються не менше трьох струмів (рос. узел; англ. node vertex (USA)).

ВУЗОЛ КОЛИВАНЬ

  Нерухома точка стоячої хвилі. Примітка. Сукупність таких точок може утворювати вузлову лінію та вузлову поверхню (рос. узел колебаний; англ. node).

ВЧЕНИЙ

  Фізична особа, яка має вищу освіту та проводить фундаментальні та (або) прикладні наукові дослідження і отримує наукові та (або) науково-технічні результати (рос. ученый).