Словарь

Д
ДІОД ІДЕАЛЬНИЙ

  Iдеальний двополюсник, опір якого дорівнює нулю для прямого напряму струму, та нескінченності – для зворотного (рос. диод идеальный; англ. ideal diode).

ДІОД НАПІВПРОВІДНИКОВИЙ

  Електронний прилад, що пропускає електричний струм лише в одному напрямі. Застосовується у радіотехніці, електроніці, енергетиці, та інших галузях, переважно для випрямлення змінного електричного струму, детектування, перетворення та множення частоти, а також для переключення електричних кіл (рос. диод полупроводниковый).

ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВА

  Iнтелектуальна творча діяльність, спрямована на одержання і використання нових знань. Основними її формами є фундаментальні та прикладні наукові дослідження (рос. деятельность научная).

ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНА

  Діяльність, спрямована на методичне, організаційне забезпечення та координацію наукової, науково-технічної та науково-педагогічної діяльності (рос. деятельность научно-организационная).

ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА

  Педагогічна діяльність у вищих навчальних закладах та закладах післядипломної освіти ІІІ – ІV рівнів акредитації, пов`язана з науковою та (або) науковотехнічною діяльністю (рос. деятельность научно-педагогическая).

ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВО-ТЕХНІЧНА

  Iнтелектуальна творча діяльність, спрямована на одержання і використання нових знань у всіх галузях техніки і технології. Її основними формами (видами) є науково-дослідні, дослідно-конструкторські, проектно-конструкторські, технологічні, пошукові та проектно-пошукові роботи, виготовлення дослідних зразків або партій науково-технічної продукції, а також інші роботи, пов`язані з доведенням наукових і науково-технічних знань до стадії практичного їх використання (рос. деятельность научно-техническая).

ДАТА ПРІОРИТЕТУ

  Дата подання заявки до Установи чи відповідного органу держави учасниці Паризької конвенції з охорони промислової власності, за якою заявлено пріоритет (рос. дата приоритета).

ДАТЧИК ЕЛЕКТРИЧНИЙ

  Електричний перетворювач сигналів певної природи на електричний сигнал (рос. датчик электрический; англ. (electric) sensor).

ДВИГУН ЕЛЕКТРИЧНИЙ

  Електромеханічний перетворювач, який перетворює електричну енергію на механічну (рос. двигатель электрический; англ. (electric) motor).

ДВОПОЛЮСНИК

  Частина електричного кола з двома виводами – затискачами, що називаються полюсами (рос. двухполюсник; англ. 2-terminal circuit).

ДВОПОЛЮСНИК ЛІНІЙНИЙ

  Двополюсник, в якому струм і напруга зв`язані лінійним рівнянням (рос. двухполюсник линейный; англ. linear 2-terminal circuit element).

ДЕДУКЦІЯ (як метод дослідження)

  У дедуктивному методі робиться висновок про елементи множини на підставі знань властивостей всієї множини; в індуктивному методі, навпаки – висновок про множину робиться на підставі знань про її елементи (рос. дедукция (как метод исследования)).

ДЕКРЕМЕНТ КОЛИВАНЬ ЛОГАРИФМІЧНИЙ (декремент затухання логарифмічний)

  Натуральний логарифм відношення двох послідовних максимальних або мінімальних значень величини під час згасаючих вільних коливань (рос. декремент колебаний логарифмический (декремент затухания логарифмический); англ. logarithmic decrement).

ДЕМПФУВАННЯ (вібрації)

  Зменшення рівня вібрації внаслідок розсіювання механічної енергії віброзахисним пристроєм – демпфером (рос. демпфирование (вибрации); англ. damping).

ДЕПОНУВАННЯ

  Форма зберігання і розповсюдження рукописних робіт, переважно наукових (рос. депонирование).

ДЕФЕКТ

  Недолік виробу; невідповідність продукції встановленим вимогам; причина, що призводить до відмови пристрою (рос. дефект).

ДЕФОРМАЦІЯ

  Зміна розмірів і форми твердого тіла під дією зовнішніх сил (навантажень) або будь-яких інших впливів (наприклад, температури). Найпростіші види деформації – згин, зсув, кручення, розтяг-стиск. У залежності від поведінки тіла після зняття навантаження розрізняють деформації: пружну (або оборотну), якщо тіло після усунення впливів, що спричинили деформацію, повністю відновлює свою початкову форму і розміри (внаслідок накопиченої потенціальної енергії); пластичну, коли після усунення прикладених сил або інших впливів тіло не відновлює свою початкову форму і розміри (робота зовнішніх сил переходить у теплоту); пружно-пластичну, за якої пружна деформація у тій чи іншій мірі супроводжується пластичною (рос. деформація).

ДЖЕРЕЛА ТА ВИДИ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ СИРОВИНИ НЕТРАДИЦІЙНІ

  Cировина рослинного походження, відходи, тверді горючі речовини, інші природні і штучні джерела та види енергетичної сировини, у тому числі нафтові, газові, газоконденсатні і нафтогазоконденсатні вичерпані, непромислового значення та техногенні родовища, важкі сорти нафти, природні бітуми, газонасичені води, газогідрати тощо, виробництво (видобуток) і переробка яких потребує застосування новітніх технологій і які не використовуються для виробництва (видобутку) традиційних видів палива (рос. источники и виды энергетического сырья нетрадиционные).

ДЖЕРЕЛО ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ

  Електричний пристрій, який перетворює різні види енергії на електричну (рос. источник электрической энергии; англ. electric energy sourсe).

ДЖЕРЕЛО ЗАЛЕЖНЕ НАПРУГИ (струму)

  Джерело, в якому величина напруги (струму) залежить від струму або напруги іншої ділянки кола (рос. источник зависимый напряжения (струму); англ. controlled voltage (current) source).

ДЖЕРЕЛО НАПРУГИ ІДЕАЛЬНЕ

  Активний елемент, напруга на затискачах якого не залежить від струму, що в ньому проходить (рос. источник напряжения идеальный; англ. ideal voltage source).

ДЖЕРЕЛО НАПРУГИ БАГАТОФАЗНЕ

  Джерело, що дає дві чи декілька змінних напруг однієї й тієї самої частоти, які відрізняються одна від одної сталим зсувом фаз; їх амплітуди та форми хвиль подібні (рос. источник напряжения многофазный; англ. polyphase (voltage) source).

ДЖЕРЕЛО НАПРУГИ БАГАТОФАЗНЕ СИМЕТРИЧНЕ

  Джерело, що дає сукупність m змінних напруг, які мають подібну частоту, форму хвилі, амплітуду. Зміщення фаз протягом періоду розподілені однаково. Примітка. Сукупність m-фазних напруг можна подати так: ui(t) = u[t + (1 – i)kT/m], де i = 1, 2, 3,…, m; k – ціле число, що переважно дорівнює 1; T – період (рос. источник напряжения многофазный симметричный; англ. symmetrical polyphase (voltage) source).

ДЖЕРЕЛО НАПРУГИ НЕЗАЛЕЖНЕ

  Активний елемент, який може бути поданий у вигляді ідеального джерела напруги, незалежного від усіх інших струмів і напруг електричного кола, та послідовно з`єднаного з ним пасивного елемента (рос. источник напряжения независимый; англ. (independent) voltage source).

ДЖЕРЕЛО СТРУМУ ІДЕАЛЬНЕ

  Активний елемент, струм якого не залежить від напруги на його затискачах (рос. источник тока идеальный; англ. ideal current source).

ДЖЕРЕЛО СТРУМУ НЕЗАЛЕЖНЕ

  Активний двополюсник, який складається з ідеального джерела струму, незалежного від усіх інших струмів і напруг електричного кола, та паралельно з`єднаного з ним пасивного елемента (рос. источник тока независимый; англ. (independent) current source).

ДИВЕРСИФІКАЦІЯ

  Міра різноманітності у сукупності. Чим більше різноманітність, тим більше диверсифікація. У промисловості означає розширення сфер діяльності, випуск нової продукції або послуг, не пов`язаних з основним виробництвом (рос. диверсификация).

ДИСПЕРСІЯ ВИПАДКОВОЇ ВЕЛИЧИНИ

  Міра відхилення значень випадкової величини від центру розподілу, тобто від її математичного сподівання. Якщо дисперсія дорівнює 0, то всі реалізації випадкової величини знаходяться в одній точці. Дисперсією випадкової величини X називається математичне сподівання квадрату відхилення цієї величини від її математичного сподівання (середнього значення). Дисперсія є центральним моментом другого порядку (рос. дисперсия случайной величины; англ. variance).

ДОБРОТНІСТЬ (КОЕФІЦІЄНТ ЯКОСТІ)

  Коефіцієнт якості, що визначають як відношення абсолютного значення реактивної потужності до активної потужності (рос. добротность; англ. quality factor, Q factor).

ДОБРОТНІСТЬ КОНДЕНСАТОРА ПОСТІЙНОЇ ЄМНОСТІ

  Відношення реактивної потужності конденсатора постійної ємності до його активної потужності при синусоїдальній напрузі певної частоти (рос. добротность конденсатора постоянной емкости).

ДОВГОВІЧНІСТЬ

  Властивість об`єкта зберігати роботоспроможний (працездатний стан) до настання граничного терміну при встановленій системі технічного обслуговування і ремонту. Довговічність визначається двома умовами: фізичним і моральним зношенням (рос. долговечность).

ДОВЖИНА ГАРМОНІЧНОЇ ХВИЛІ

  Відстань між двома сусідніми максимумами або мінімумами параметра гармонічної хвилі (переміщення точок середовища для гармонічної вібрації) (рос. длина (гармонической) волны; англ. wavelength).

ДОКУМЕНТ

  Матеріальна форма одержання, зберігання, використання і поширення інформації, зафіксованої на папері, магнітній, кіно-, фотоплівці, оптичному диску або іншому носієві (рос. документ).

ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНСТРУКТОРСЬКА

  Сукупність конструкторських документів, які залежно від їх призначення, містять дані, необхідні для розроблення, виготовлення, контролю, приймання, постачання, експлуатації виробу, в тому числі і ремонту (рос. документация конструкторская).

ДОКУМЕНТАЦІЯ ТЕХНІЧНА

  Сукупність документів, необхідних і достатніх для безпосереднього використання на усіх стадіях життєвого циклу продукції. Примітка. До технічної документації належать конструкторська, технологічна, програмна документації, технічне завдання на розроблення продукції тощо (рос. документация техническая).

ДООПРАЦЮВАННЯ ДОСЛІДНОГО ЗРАЗКА

  Сукупність робіт, які виконують за результатами випробувань дослідного зразка з метою забезпечення його відповідності визначеним вимогам, усунення виявлених недоліків або реалізації прийнятих додаткових вимог (рос. доработка опытного образца).

ДОРУЧЕННЯ РОБОТОДАВЦЯ

  Видане працівникові у письмовій формі завдання, яке має безпосереднє відношення до специфіки діяльності підприємства або діяльності роботодавця і може призвести до створення винаходу (корисної моделі) (рос. поручение работодателя).

ДОСЛІДЖЕННЯ МАРКЕТИНГОВЕ

  Систематичне збирання, відображення та аналізування даних із проблем, пов`язаних зі створенням попиту на продукцію та послуги, досягненням цілей підприємства через максимальне задоволення потреб споживачів (рос. исследование маркетинговое).

ДОСЛІДЖЕННЯ НАУКОВІ ФУНДАМЕНТАЛЬНІ

  Наукова теоретична та (або) експериментальна діяльність, спрямована на одержання нових знань про закономірності розвитку природи, суспільства, людини, їх взаємозв`язку (рос. исследования научные фундаментальные

ДОСЛІДЖЕННЯ НАУКОВЕ

  Процес генерації нових знань, характеризується об`єктивністю, відтворюваністю, доказовістю, точністю (рос. исследование научное).

ДОСЛІДЖЕННЯ ПАТЕНТНІ

  Системний науковий аналіз властивостей об`єкта господарської діяльності протягом його життєвого циклу, які випливають із правової охорони об`єктів промислової власності (рос. исследования патентные).

ДОСЛІДЖЕННЯ ПОШУКОВІ НАУКОВІ

  Теоретичні дослідження, пов`язані з поглибленням знань із визначеної наукової проблеми і (або) створенням підґрунтя для проведення прикладних досліджень (рос. исследования поисковые научные).

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИКЛАДНІ НАУКОВІ

  Наукова і науковотехнічна діяльність, спрямована на одержання і використання знань для практичних цілей (рос. исследования прикладные научные).

ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ОБҐРУНТУВАННЯ РОЗРОБКИ

  Стадія життєвого циклу продукції від виникнення задуму до обґрунтування можливості й доцільності створення виробів і матеріалів (рос. исследование и обоснование разработки).

ДРОБЛЕННЯ У ТЕХНІЦІ (подрібнення)

  Це процеси руйнування і зменшення розмірів грудок (шматків) твердого матеріалу під дією зовнішніх механічних, теплових, електричних сил, направлених на подолання внутрішніх сил зчеплення, що зв`язують між собою частинки твердого тіла. На практиці для дроблення і подрібнення корисних копалин застосовують переважно зовнішні механічні впливи. Між дробленням і подрібненням принципового розходження немає. Примітка. Умовно вважають, що при дробленні одержують зерна крупністю більше 5 мм, а при подрібненні – менше 5 мм. Основні способи дроблення: роздавлювання, розколювання, удар, гідровибух та ін. (рос. дробление в технике (измельчение)).

ДРОСЕЛЬ ЗГЛАДЖУВАЛЬНИЙ

  Iндуктивна котушка, призначена для обмеження змінної складової пульсуючого струму (рос. дроссель сглаживающий; англ. smoothing inductor; choke (deprecated)).

ДУГОВИЙ РОЗРЯД

  Вид самостійного стаціонарного газового розряду, який виникає за високої температури між електродами, розведеними на невелику відстань, і супроводжується яскравим світінням у формі дуги. Для дугового розряду характерна велика густина струму. Він є результатом інтенсивного викидання термоелектронів розжареним катодом. Електрони прискорюються електричним полем і спричиняють ударну іонізацію молекул газу, тому електричний опір газового проміжку між електродами падає. При збільшенні сили струму дугового розряду провідність газового проміжку настільки сильно збільшується, що напруга між електродами дуги спадає (спадна вольт-амперна характеристика). Температура катода (при атмосферному тиску) досягає 3000 °C, температура газу в каналі електричної дуги 5 000...6 000 °С. Дуговий розряд використовується при зварюванні й різці матеріалів, в електричних печах, дугових лампах тощо.