Словарь

Е
ЕКОЛОГІЧНІСТЬ ПРОДУКЦІЇ

  Властивість конкретної продукції, яка виявляється у її впливі на навколишнє природне середовище. Примітка. Екологічність продукції залежно від її виду характеризується поєднанням хімічного, фізичного та механічного впливів на навколишнє природне середовище у процесі експлуатації (споживання), зберігання і транспортування виготовленої продукції (рос. экологичность продукции).

ЕКРАН ЕЛЕКТРОМАГНІТНИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО ВИРОБУ (ПРИСТРОЮ)

  Частина електротехнічного виробу (пристрою), призначена для зміни розподілу напруженості електромагнітного поля у певній частині простору. Дія екрану ґрунтується на використанні вихрових струмів (рос. экран электротехнического изделия (устройства) электромагнитный; англ. electromagnetic screen).

ЕКРАН ЕЛЕКТРОСТАТИЧНИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО ВИРОБУ (ПРИСТРОЮ)

  Частина електротехнічного виробу (пристрою), призначена для зміни розподілу напруженості електричного поля у певній частині простору (рос. экран электротехнического изделия (устройства) электростатический; англ. electric screen).

ЕКРАН МАГНІТНИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО ВИРОБУ (ПРИСТРОЮ)

  Частина електротехнічного виробу (пристрою), призначена для зміни розподілу напруженості магнітного поля у певній частині простору. Дія екрану ґрунтується на використанні високої магнітної проникності матеріалу. Феромагнітний екран призначений для зменшення проникнення магнітного поля у певну ділянку (рос. экран электротехнического изделия (устройства) магнитный; англ. magnetic screen).

ЕКСПЕРИМЕНТ (як метод дослідження)

  Метод вивчення об`єкта дослідження, коли дослідник активно та цілеспрямовано впливає на нього шляхом створення штучних умов або використання природних умов, необхідних для виявлення відповідних властивостей об`єкта (рос. эксперимент (как метод исследования)).

ЕКСПЕРТИЗА ВИНАХОДУ КВАЛІФІКАЦІЙНА (експертиза по суті)

  Експертиза, що встановлює відповідність винаходу умовам патентоздатності (новизні, винахідницькому рівню, промисловій придатності) (рос. экспертиза изобретения квалификационная (экспертиза по существу)).

ЕКСПЕРТИЗА ТЕХНІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

  Дослідження технічної документації на предмет її відповідності встановленим вимогам. Примітка. Експертиза технічної документації може виконуватись на будь-якій стадії життєвого циклу продукції, наприклад, експертиза певних властивостей, метрологічна експертиза тощо (рос. экспертиза технической документации).

ЕКСПЛУАТАЦІЯ ВИРОБУ

  Стадія життєвого циклу продукції, на якій реалізують, підтримують та відновлюють якість виробу. Примітка. Експлуатація виробу охоплює у загальному випадку етапи введення в експлуатацію, використання за призначенням, зберігання, транспортування, технічне обслуговування, поточний та середній ремонт, припинення експлуатації, списання (передача, утилізація, знищення) (рос. эксплуатация изделия).

ЕКСТРАПОЛЯЦІЯ

  Наближене знаходження за рядом даних значень функції інших її значень, що містяться поза цим рядом. Дозволяє поширювати висновки, одержані щодо однієї частини певної системи, на іншу частину тієї самої системи (рос. экстраполяция).

ЕЛЕКТРИКА

  1. Прояв однієї з форм енергії, властивої електричним зарядам як рухомим, так і тим, що знаходяться у статичному стані.  2. Сфера науки і техніки, що вивчає електричні явища: взаємодію між зарядженими тілами, явища поляризації та проходження електричного струму (рос. электричество; англ. electricity).

ЕЛЕКТРИЧНЕ КОЛО ПАСИВНЕ

  Електричне коло, що складається тільки з пасивних елементів (рос. электрическая цепь пассивная; англ. passive (electric) circuit).

ЕЛЕКТРОВИБУХ

  Процес швидкого перетворення енергії електричного поля на внутрішню енергію речовини у міжелектродному проміжку. За своїми питомими характеристиками є одним із найпотужніших джерел імпульсної дії на матеріали (рос. электровзрыв).

ЕЛЕКТРОД

  Конструктивний елемент, який є провідником певної форми, призначений для здійснення контакту з робочим середовищем, що має малу питому провідність. Примітка. Між двома електродами можуть існувати різниця потенціалів та електричний струм (рос. электрод; англ. electrode).

ЕЛЕКТРОД ЕЛЕКТРОГІДРАВЛІЧНОЇ УСТАНОВКИ

  Конструктивний вузол, комутуючий електричну енергію в розрядному проміжку, що знаходиться у робочому середовищі (рос. электрод электрогидравлической установки).

ЕЛЕКТРОДИНАМІКА

  Розділ фізики, який займається вивченням взаємодії наелектризованих, намагнічених тіл та провідників зі струмами. Базовими поняттями класичної електродинаміки є уявлення про електричне та магнітне поле навколо заряджених тіл і провідників зі струмом. Основними рівняннями класичної електродинаміки є рівняння Максвелла, які встановлюють зв`язок величин, що характеризують електричні та магнітні поля, з розподілом у просторі зарядів та струмів (рос. электродинамика).

ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЯ

  Фізичний термін для визначення кількості електричної енергії, що подає генератор в електричну мережу або отримує з мережі користувач. Основною одиницею вимірювання електричної енергії слугує кіловатт-год (та кратні йому одиниці). Для більш точного опису електроенергії використовуються такі параметри, як напруга, частота та кількість фаз (для змінного струму), номінальний і максимальний електричний струм (рос. электроэнергия).

ЕЛЕКТРОМАГНІТ

  Пристрій, що створює магнітне поле при проходженні електричного струму. Електромагніт складається з обмотки і феромагнітного осердя (магнітопровід) та набуває властивостей магніту при проходженні по обмотці струму, який створює магнітне поле. У електромагнітах, призначених для створення механічного зусилля, присутній також якір (рухома частина магнітопроводу), що передає зусилля. Магнітопроводи виготовляють із магнітом`яких матеріалів -електротехнічної або якісної конструкційної сталі. Для зниження втрат на вихрові струми магнітопроводи виконують з набору листів (шихта) (рос. электромагнит; англ. electromagnet).

ЕЛЕКТРОМАГНІТНА ЕНЕРГІЯ

  Наявна в електромагнітному полі енергія. Сюди ж відносяться окремі випадки чистого електричного поля і чистого магнітного поля. Ця енергія дорівнює механічній роботі, здійснюваній при переміщенні зарядів та провідників у електричному і магнітному полях (рос. электромагнитная энергия).

ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ, ЕЛЕКТРОУСТАТКУВАННЯ

  Сукупність електротехнічних пристроїв (електричних машин, апаратів, допоміжного обладнання), об`єднаних спільними ознаками. Електрообладнання може бути призначене для виробництва, перетворення, трансформації, передачі, розподілу електричної енергії та перетворення її на інший вид енергії. Основним нормативним документом для створення електроустаткування є "Правила улаштування електроустановок" (ПУЕ), а при експлуатації – "Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів" (ПТЕЕС) (рос. электрооборудование; англ. electrical equipment).

ЕЛЕКТРОСТАТИКА

  Розділ електрики, який вивчає взаємодію статичних, тобто нерухомих електричних зарядів, в електростатичному полі (рос. электростатика).

ЕЛЕКТРОТЕХНІКА

  Область технічних наук, яка вивчає генерацію, розподіл, перетворення, передачу та використання електричної енергії. Електротехніка виділилась у самостійну науку з фізики в кінці XIX століття (рос. электротехника).

ЕЛЕКТРОФІЗИКА

  Розділ фізики, який вивчає електрику (рос. электрофизика).

ЕЛЕМЕНТ (електричного кола)

  Складова частина електричного кола, яка не може бути розділена на частини конструктивно без втрати властивих йому характеристик (рос. элемент цепи; англ. circuit element).

ЕЛЕМЕНТ ІДЕАЛЬНИЙ (електричного кола)

  Абстрактне подання елемента кола, що характеризується тільки одним параметром (рос. элемент идеальный; англ. ideal element (circuit)).

ЕЛЕМЕНТ АКТИВНИЙ (електричного кола)

  Елемент електричного кола, до схеми заміщення якого входить джерело електричної енергії (рос. элемент активный (электрической цепи); англ. active (circuit) element).

ЕЛЕМЕНТ ЛІНІЙНИЙ (електричного кола)

  Елемент, в якому струм і напруга зв`язані лінійним рівнянням (рос. элемент линейный (электрической цепи); англ. linear (circuit) element).

ЕЛЕМЕНТ НЕСИМЕТРИЧНИЙ (електричного кола)

  Двополюсник, хоча б один параметр якого залежить від полярності напруги або напряму струму (рос. элемент цепи несимметричный; англ. asymmetric (-characteristic circuit) element).

ЕЛЕМЕНТ ПАСИВНИЙ (електричного кола)

  Елемент кола, в якому споживана електрична енергія може бути тільки позитивною або дорівнювати нулю, що вказує на відсутність джерела електричної енергії (рос. элемент пассивный (электрической цепи); англ. passive (electric) circuit element).

ЕЛЕМЕНТ СИМЕТРИЧНИЙ (електричного кола)

  Двополюсник, параметри якого не залежать від полярності прикладеної напруги та напряму струму (рос. элемент цепи симметричный; англ. symmetric (-characteristic circuit) element).

ЕЛЕМЕНТ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ СИСТЕМИ

  Частина технологічної системи, яку умовно приймають неподільною на даній стадії її аналізу. Примітка. Прикладами елементів технологічної системи є: машина, пристрій, інструмент (рос. элемент технологической системы; англ. technological system element).

ЕНЕРГІЯ

  (від грецьк. ενεργοζ – діяльний) – загальна кількісна міра руху і взаємодії всіх видів матерії. Енергія не виникає з нічого і нікуди не зникає, вона може тільки переходити з одного виду в інший (закон збереження енергії). Поняття енергії пов`язує усі явища природи в одне ціле, є загальною характеристикою стану фізичних тіл і фізичних полів. У фізиці енергія зазвичай позначається латинською літерою E. У системі СІ енергія вимірюється в джоулях. У системі СГС – у ергах. Окрім цих основних одиниць вимірювання на практиці використовується дуже багато інших зручних при конкретному застосуванні одиниць. В атомній і ядерній фізиці, а також у фізиці елементарних частинок, енергію вимірюють електрон-вольтами, в хімії – калоріями, у фізиці твердого тіла – градусами Кельвіна, в оптиці – оберненими сантиметрами (рос. энергия).

ЕНТАЛЬПІЯ

  (або теплова функція, від грецьк. enthalpo – "нагріваю") – термодинамічний потенціал, який характеризує стан термодинамічної системи. Ентальпія – адитивна функція, тобто ентальпія всієї системи дорівнює сумі ентальпій її складових частин. Із внутрішньою енергією E системи ентальпія H пов`язана співвідношенням H = E + PV, де E – внутрішня енергія, P – тиск, V – об`єм (рос. энтальпия).

ЕНТРОПІЯ

  Фізична величина, яка у спостережуваних явищах і процесах характеризує знецінювання (розсіювання) енергії, зумовлене перетворенням усіх її видів на теплову і рівномірним розподілом тепла між тілами (вирівнювання їхніх температур). У процесах без зовнішніх впливів ентропія тільки збільшується. У термодинаміці ентропія – міра енергії у фізичній системі, яка не може бути використана для виконання роботи. Поняття ентропії було вперше введено у 1865 році Рудольфом Клаузіусом. Він визначив зміну ентропії термодинамічної системи ∆S при оборотному процесі як відношення зміни загальної кількості тепла ∆Q до величини абсолютної температури T: ∆S = ∆Q/T. У теорії інформації ентропія – міра невизначеності ситуації (рос. энтропия).

ЕСТЕТИЧНІСТЬ ПРОДУКЦІЇ

  Властивість конкретної продукції, що характеризує інформаційну виразність, раціональність форми, цілісність композиції, досконалість виконання та стабільність товарного вигляду продукції (рос. эстетичность продукции).

ЕТАП НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ

  (дослідно-конструкторської роботи; дослідно-технологічної роботи) (етап НДР [ДКР; ДТР]) – частина НДР [ДКР; ДТР], яка є об`єктом планування та фінансування з метою виконання певного завдання. Примітки. 1. Зміст окремих етапів та терміни їх виконання встановлюють у технічному завданні на виконання НДР [ДКР; ДТР]. 2. Етапами ДКР є: "ескізний проект", "технічний проект", "робочий проект – розроблення робочої конструкторської документації для виготовлення дослідного зразка", "виготовлення дослідного зразка та проведення попередніх випробувань", "проведення державних випробувань дослідного зразка", "коригування робочої конструкторської документації та доопрацювання дослідного зразка" (рос. этап научно-исследовательской работы (опытно-конструкторской работы; опытно-технологической работы) (этап НИР [ОКР; ОТР])).

ЕТИКЕТКА

  Експлуатаційний документ, який містить основні показники якості і технічні характеристики виробу, гарантовані підприємством-виробником (рос. этикетка).

ЕФЕКТ

  Технічний, економічний, соціальний, екологічний, політичний і т.п. Виражається якісно або кількісно. Примітка. Не плутати з терміном "ефективність". Ефективність завжди позитивна, якщо вона є, ефект же може бути негативним (рос. эффект).

ЕФЕКТ ЕЛЕКТРОГІДРАВЛІЧНИЙ

  Виникнення високого тиску в результаті високовольтного електричного розряду між зануреними у рідину електродами. Тиск до 3 кбар (300 Мн/м-код2) отримують за рахунок енергії імпульсу ударної хвилі, що поширюється довкола каналу розряду в робочому середовищі, зазвичай у воді. Цей тиск використовують для механічної дії на матеріали при їх обробці (наприклад, пресуванні, штампуванні, очищенні, дробленні тощо). Енергія, необхідна для електричного розряду, накопичується в конденсаторі (рос. эффект электрогидравлический).

ЕФЕКТИВНІСТЬ

  Відображає пристосованість об`єкта до вирішення певної задачі, ефективність завжди позитивна однозначна і залежить від параметрів об`єкта (рос. эффективность).