Словарь

З
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕОМ АПАРАТНЕ

  Матеріальна частина ЕОМ, тобто комплекс технічних засобів, з яких складається ЕОМ: системний блок, зовнішні пристрої, необхідні для функціонування ЕОМ, наприклад, монітор, клавіатура та ін. (рос. обеспечение ЭОМ аппаратное; англ. hardware).

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕОМ ПРОГРАМНЕ (ІНСТРУМЕНТАЛЬНЕ)

  Призначене для розробки всіх видів інформаційно-програмного забезпечення. До інструментального програмного забезпечення відносять: транслятори мов програмування, редактори (текстові, графічні, музичні), системи табличної обробки даних (табличні процесори), системи управління базами даних, тощо (рос. обеспечение ЭОМ программное инструментальное).

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕОМ ПРОГРАМНЕ (ПРИКЛАДНЕ)

  Являє собою пакети прикладних програм, реалізованих мовами високого рівня. Дані пакети можуть бути адаптовані під операційні системи якогось одного типу, а в ідеальному випадку сумісні з різними (рос. обеспечение ЭОМ программное прикладное).

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕОМ ПРОГРАМНЕ (СИСТЕМНЕ)

  Це операційна система, що забезпечує інфраструктуру, на якій можуть працювати прикладні програми, та керує комп`ютерним обладнанням при виконанні прикладних програм. Операційні системи Microsoft Windows, Linux є яскравими прикладами системного програмного забезпечення (рос. обеспечение ЭОМ программное системное; англ. system software).

ЗАВДАННЯ ТЕХНІЧНЕ [ТЗ]

  Документ, який встановлює основне призначення, техніко-економічні та спеціальні вимоги до виробу, обсягу й стадій розробки та складу конструкторської документації (рос. задание техническое [ТЗ]).

ЗАВДАННЯ ТЕХНІЧНЕ НА НДР [ДКР; ДТР]

  Вихідний документ, який встановлює вимоги до змісту, обсягу та термінів виконання НДР [ДКР; ДТР] (рос. задание техническое на НИР [ОКР; ОТР]).

ЗАЗОР КОНТАКТУ ЕЛЕКТРИЧНОГО КОЛА ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО ВИРОБУ (ПРИСТРОЮ)

  Найкоротша відстань між рухомою та нерухомою контакт-деталями електротехнічного виробу (пристрою) в їх розімкненому стані (рос. зазор контакта электрической цепи электротехнического изделия (устройства)).

ЗАЗОР НЕМАГНІТНИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО ВИРОБУ (ПРИСТРОЮ)

  Проміжок у магнітному колі електротехнічного виробу (пристрою), заповнений немагнітним матеріалом (рос. зазор электротехнического изделия (устройства) немагнитный; англ. air gap).

ЗАМИКАННЯ НА ЗЕМЛЮ

  Замикання, зумовлене з`єднанням провідника з землею або зменшенням опору його ізоляції відносно землі нижче за допустиме значення (рос. замыкание на землю; англ. earth fault).

ЗАПИСКА ПОЯСНЮВАЛЬНА

  Текстовий конструкторський документ, який містить у собі опис будови та принципу дії розроблюваного виробу, а також обґрунтування прийнятих на стадії його розроблення технічних і техніко-економічних рішень (рос. записка пояснительная).

ЗАПИТ ІНФОРМАЦІЙНИЙ

  Завдання для інформаційного пошуку, яке задається у вигляді слів, фраз чи речень або їх комбінації (рос. запрос информационный).

ЗАРЯД КОНДЕНСАТОРА

  Електричний заряд на одній із обкладинок конденсатора, величина заряду Q дорівнює добуткові напруги U між виводами конденсатора постійної ємності на його ємність C (рос. заряд конденсатора).

ЗАРЯДКА КОНДЕНСАТОРА

  Процес накопичення енергії в конденсаторі, пов`язаний зі збільшенням напруги на його обкладинках (рос. зарядка конденсатора).

ЗАРЯДНИЙ КОНТУР

  Забезпечує подачу постійної напруги заданої величини на обкладки конденсатора. Складається з трансформатора, випрямляча та струмообмежуючого пристрою (рос. зарядка конденсатора).

ЗАТИСКАЧ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО ВИРОБУ (ПРИСТРОЮ)

  Компонент електротехнічного виробу (пристрою), призначений для сполучення пристрою з зовнішніми струмопроводами (рос. зажим электротехнического изделия (устройства)).

ЗАТИСКАЧ СХЕМИ

  Вузол схеми, що дає змогу здійснити з`єднання з іншими електричними колами (рос. зажим схемы; англ. terminal of a network).

ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ

  Сукупність методів і засобів, що забезпечують цілісність, конфіденційність і доступність інформації за умов впливу на неї загроз природного або штучного характеру, реалізація яких може призвести до завдання шкоди власникам і користувачам інформації (рос. защита информации; англ. data protection).

ЗАХИСТ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО ВИРОБУ (ПРИСТРОЮ)

  Кожух або перегородка електротехнічного виробу (пристрою), які встановлюються для механічного захисту (рос. защита электротехнического изделия (устройства)). 

ЗАЯВКА (на видачу патенту)

  Сукупність документів, необхідних для видачі патенту на винахід чи деклараційного патенту України на корисну модель (рос. заявка (на выдачу патента)).

ЗБІЙ

  Відмова, що самоусувається, одноразова відмова, яку незначним втручанням усуває оператор (рос. сбой; англ. interruption).

ЗБЕРЕЖУВАНІСТЬ

  Властивість об`єкта зберігати у заданих межах значення параметрів, що характеризують здатність об`єкта виконувати потрібні функції під час і після зберігання та (чи) транспортування (рос. сохраняемость).

ЗВІТ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ПРО НДР [ДКР; ДТР]

  Сукупність документів, які містять систематизовану інформацію про виконану НДР (ДКР; ДТР) та (або) її етапи (рос. отчет научно-технический о НИР [ОКР; ОТР]).

ЗВ’ЯЗОК ГАЛЬВАНІЧНИЙ

  Зв`язок електричних кіл через електричне поле у провідному середовищі (рос. связь гальваническая).

ЗДРІБНЮВАННЯ

  Тонке дроблення (менше 5 мм) твердого продукту (рос. измельчение).

ЗЕМЛЯ ЕЛЕКТРИЧНОГО КОЛА

  Провідна маса землі, потенціал якої береться рівним нулю (рос. земля; англ. earth).

ЗНАК ДЛЯ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ

  Позначення, за яким одні товари і послуги відрізняють від інших однорідних товарів і послуг (рос. знак для товаров и услуг).

ЗНАННЯ

  Форма існування і систематизації результатів пізнавальної діяльності людини. Виділяють різні види знання: наукове, повсякденне (здоровий глузд), інтуїтивне, релігійне та інші. Науковому знанню властиві логічна обґрунтованість, доведеність, відтворюваність результатів. Це суб`єктивний образ об`єктивної реальності, тобто адекватне віддзеркалення зовнішнього і внутрішнього світу в свідомості людини у формі уявлень, понять, думок, теорій (рос. знание).

ЗНАЧЕННЯ ДІЮЧЕ ПЕРІОДИЧНОГО СТРУМУ (ЕФЕКТИВНЕ)

  Середньоквадратичне значення електричного струму за період. Примітка. Аналогічно визначаються діючі періодичні напруги, ЕРС, МРС, магнітний потік та інше (рос. значение периодического тока действующее (эффективное)).

ЗНАЧЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНОГО СТРУМУ МИТТЄВЕ

  Значення електричного струму в даний момент часу. Примітка. Аналогічно визначаються миттєві ЕРС, напруга, МРС, магнітний потік, електричний заряд (рос. значение электрического тока мгновенное).

ЗНАЧЕННЯ МОДУЛЯ СЕРЕДНЄ КОЛИВНОЇ ВЕЛИЧИНИ (середньовипрямлене значення)

  Середнє арифметичне або середнє інтегральне абсолютних значень коливної величини y певному інтервалі часу. Примітка. Якщо відомі n дискретних значень xi коливної величини, то середнє значення модуля , 1~ 1 ∑ = = n i ixnx а якщо задана кусково-безперервна функція x(t), яка визначає коливну величину у деякому інтервалі часу t1 ≤ t ≤ t2, то середнє значення модуля ∫ − = 2 1 d)(1~ 12 t t ttx tt x (рос. значение модуля среднее (колеблющейся величины) (средневыпрямленное значение); англ. mean value of modulus).

ЗНАЧЕННЯ НОМІНАЛЬНЕ ПАРАМЕТРА ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО ВИРОБУ (ПРИСТРОЮ)

  Значення параметра електротехнічного виробу (пристрою), зазначене виробником, при якому пристрій повинен працювати і по відношенню до якого визначаються відхилення (рос. значение параметра электротехнического изделия номинальное (устройства)).

ЗНАЧЕННЯ ПІКОВЕ КОЛИВНОЇ ВЕЛИЧИНИ

  Найбільше абсолютне значення коливної величини в певному інтервалі часу (рос. значение (колеблющейся величины) пиковое; англ. peak value).

ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА ГРАНИЧНЕ ДОПУСТИМЕ

  Значення параметра граничне, задане у нормативно-технічній документації, обмежене можливостями даного типу приладу, яке забезпечує задану надійність. Примітки. 1. Гранично допустиме значення може бути максимально або мінімально допустимим. 2. Якщо йдеться про гранично допустиме значення параметра, то до терміну слід додати слова "максимально допустимий" або "мінімально допустимий", а до буквеного позначення додати індекс "max" або "min" (рос. значение параметра предельно допустимое).

ЗНАЧЕННЯ РОБОЧЕ ПАРАМЕТРА ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО ВИРОБУ (ПРИСТРОЮ)

  Значення параметра електротехнічного виробу (пристрою), обмежене допустимими межами (рос. значение параметра электротехнического изделия (устройства) рабочее).

ЗНАЧЕННЯ СЕРЕДНЬОКВАДРАТИЧНЕ КОЛИВНОЇ ВЕЛИЧИНИ (ЕФЕКТИВНЕ ЗНАЧЕННЯ)

  Квадратний корінь із середнього арифметичного або середнього інтегрального значення квадрата коливної величини в певному інтервалі часу. Примітка. Якщо відомі n дискретних значень x i коливної величини, то середнє квадратичне значення .1~ 1 2∑ = = n i ixnX Якщо задана кусково-безперервна функція x(t), яка визначає коливну величину в деякому інтервалі часу t1 ≤ t ≤ t2, то середнє квадратичне значення ∫ − = 2 1 d)(1~ 2 12 t t ttx tt X (рос. значение среднеквадратичное колеблющейся величины (эффективное значение); англ. room-meansquare value).

ЗОНДУВАННЯ

  Методика дослідження, головним чином геофізичних полів, які штучно збуджуються з метою отримання вертикального перетину земних надр. Відстань між джерелом збудження поля і приймачами визначає базу спостережень при зондуванні, яка може змінюватися. За конфігурацією і співвідношенням величини бази спостережень з глибиною об`єкта, що вивчається, зондування бувають точкові, лінійні й площинні. За характером полів розрізняють зондування електричне, електромагнітне і сейсмоакустичне (рос. зондирование, англ. sounding).

ЗРАЗОК АВТОРСЬКИЙ

  Зразок продукції, виготовлений автором або авторами для його демонстрування (рос. образец авторский).

ЗРАЗОК ГОЛОВНИЙ

  Перший екземпляр виробу, виготовлений за розробленою документацією для використання його як за призначенням, так і для одночасного доопрацювання конструкції та технічної документації з метою поліпшення виробництва та експлуатації решти екземплярів цієї партії або серії (рос. образец головной).

ЗРАЗОК ДОСЛІДНИЙ

  Зразок продукції, виготовлений за наново розробленою робочою документацією для перевірки шляхом випробувань відповідності її заданим технічним вимогам з метою прийняття рішення про можливість впровадження у виробництво та (або) використання за призначенням (рос. образец опытный).

ЗРАЗОК ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ

  Зразок продукції, який використовують для проведення дослідних випробувань і який має ознаки продукції, передбачуваної для розроблення. Примітка. Експериментальний зразок не є дослідним зразком продукції (рос. образец экспериментальный).

ЗРАЗОК КОНТРОЛЬНИЙ

  Одиниця продукції, її частина або проба, затверджені в установленому порядку, характеристики яких прийняті за основу під час виготовлення та контролю такої ж продукції (рос. образец контрольный).

ЗРАЗОК ПРОДУКЦІЇ

  Одиниця конкретної продукції, яку використовують як представника цієї продукції у процесі досліджень, контролю або оцінювання (рос. образец продукции).

ЗРАЗОК ПРОМИСЛОВИЙ

  Нове художньо-конструкторське вирішення виробу, яке визначає його зовнішній вигляд, відповідає вимогам технічної естетики та є промислово придатним (рос. образец промышленный).

ЗРАЗОК-ЕТАЛОН

  Зразок продукції, затверджений в установленому порядку та призначений для порівняння з ним продукції під час її виготовлення (рос. образец-эталон).

ЗСУВ ФАЗ (синхронних гармонічних коливань)

  Різниця фаз двох синхронних гармонічних коливань у певний момент часу (рос. сдвиг фаз (синхронных гармонических колебаний); англ. phase difference).

З’ЄДНАННЯ ЗМІШАНЕ (ділянок електричного кола)

  Поєднання послідовної та паралельної ділянок електричного кола (рос. соединение смешанное (участков электрической цепи)).

З’ЄДНАННЯ ПАРАЛЕЛЬНЕ (ділянок електричного кола)

  З`єднання кількох пристроїв, коли усі вони знаходяться під однією й тією ж самою напругою (рос. соединение параллельное; англ. parallel connection).

З’ЄДНАННЯ ПОСЛІДОВНЕ (ділянок електричного кола)

  З`єднання кількох пристроїв, при якому в них проходить один і той самий струм (рос. соединение последовательное; англ. series connection).