Словарь

К
КАБЕЛЬ

   Конструкція з одного або декількох ізольованих один від одного провідників (жил) чи оптичних волокон, укладених в оболонку. Окрім жил та ізоляції може містити екран, силові та інші конструктивні елементи (рос. кабель).

КАВІТАЦІЯ

  (від лат. сavitas – пустота) – утворення всередині рідини порожнин, заповнених газом, парою або їх сумішшю (кавітаційних бульбашок), тобто порушення суцільності рідини. Виникає у результаті місцевого зниження тиску в рідині до певного критичного значення ркр (в реальній рідині значення ркр близьке до тиску насиченої пари цієї рідини при даній температурі), що може відбуватися або при збільшенні швидкості рідини (гідродинамічна кавітація), або при проходженні акустичної хвилі великої інтенсивності під час напівперіоду розрідження (акустична кавітація). Кавітаційна бульбашка, рухаючись з потоком рідини в область з більш високим тиском, дезінтегрує, створюючи ударну хвилю (імпульс адекватний гідравлічному удару). Це викликає вібрацію, руйнування поверхні робочих органів машин, зменшення ККД і зменшення ефективності роботи насосів, турбін тощо (рос. кавитация).

КАЛІБРУВАННЯ

  Підвищення точності розмірів штампованої заготовки чи штампованої поковки та (або) зменшення шорсткості їх поверхонь (рос. калибровка; англ. coining, embasing).

КАРТА ІНФОРМАЦІЙНА НДР [ДКР; ДТР]

  Документ, який містить короткі відомості про завершену НДР [ДКР; ДТР] та документацію, яку розроблено у процесі роботи (рос. карта информационная НИР [ОКР; ОТР]).

КАРТА РЕЄСТРАЦІЙНА НДР [ДКР; ДТР]

  Документ, який містить короткі відомості про розпочату НДР [ДКР; ДТР] (рос. карта регистрационная НИР [ОКР; ОТР]).

КАТАЛОГ

  (від грецьк. καταλογοζ) – у загальному випадку, певний список інформації про об`єкти, складений з метою полегшення пошуку цих об`єктів за якоюсь ознакою (рос. каталог).

КАТОД (пристрою)

   Електрод, що має негативний потенціал, через який електричний струм виходить із середовища, що має питомий кондуктанс (активна провідність), відмінний від питомого кондуктансу катода (рос. катод (устройства); англ. cathode).

КЛАС ТОЧНОСТІ (вимірювального трансформатора)

  Характеристика, установлена для вимірювального трансформатора, похибка струму (похибка напруги) та кутова похибка якого залишаються в установлених межах за даних умов роботи (рос. класс точности (измерительного трансформатора)).

КЛАСИФІКАЦІЯ

  Система групування або розподілення об`єктів (процесів, явищ) за класами (групами тощо) відповідно до визначених ознак. Інколи вживають термін категоризація у значенні "розподілення об`єктів на категорії" (рос. классификация).

КОГЕРЕНТНІСТЬ

  Це властивість хвилі зберігати свої частотні, поляризаційні й фазові характеристики. Умовою когерентності хвиль є незмінюваність у часі різниці між фазами коливань у них, що можливо лише за умови хвиль однакової довжини (частоти) (рос. корегентность).

КОЕФІЦІЄНТ ІНДУКЦІЙНОЇ КОТУШКИ

  Відношення напруженості магнітного поля індукційної котушки до відповідного значення струму (магнітне поле вимірюється у центрі площини котушки) (рос. коэффициент индукционной катушки).

КОЕФІЦІЄНТ БРАКУ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ СИСТЕМИ ОПЕРАЦІЇ (процесу, виробничого підрозділу, підприємства)

  Відношення обсягу продукції з неусувними критичними дефектами до обсягу всієї продукції, виготовленої за певний календарний проміжок часу технологічною системою операції [процесу, виробничого підрозділу, підприємства] (рос. коэффициент брака технологической системы операции (процесса, производственного подразделения, предприятия)).

КОЕФІЦІЄНТ ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ СИСТЕМИ

  Відношення математичного сподівання сумарного часу перебування технологічної системи у працездатному стані до математичного сподівання сумарного часу перебування технологічної системи у працездатному стані та простоїв, зумовлених технічним обслуговуванням і ремонтом за певний період експлуатації (рос. коэффициент использования технологической системы; англ. utilization factor of technological system).

КОЕФІЦІЄНТ ГАРМОНІК НЕСИНУСОЇДАЛЬНОЇ НАПРУГИ [СТРУМУ]

  Відношення діючого значення сукупності вищих гармонік до діючого значення змінної величини: ; 1 2 2 1 2 uu k U UU h − = − =22 12 1 ii k I II h − = − = (рос. коэффициент гармоник несинусоидального напряжения [тока]; англ. harmonic factor (of a non-sinusoidal alternating voltage or current)).

КОЕФІЦІЄНТ ДІЕЛЕКТРИЧНОЇ АБСОРБЦІЇ КОНДЕНСАТОРА ПОСТІЙНОЇ ЄМНОСТІ

  Відношення напруги, що виникає на виводах конденсатора постійної ємності за рахунок діелектричної абсорбції, до напруги зарядженого конденсатора (рос. коэффициент диэлектрической абсорбции конденсатора постоянной емкости).

КОЕФІЦІЄНТ ЕФЕКТИВНОСТІ ВІБРАЦІЙНОГО ЗАХИСТУ

  Відношення пікового або середнього квадратичного значення вібропереміщення, віброшвидкості чи віброприскорення об`єкта захисту перед уведенням віброзахисту до значення відповідної величини після введення віброзахисту (рос. коэффициент эффективности вибрационной защиты; англ. effectiveness factor of vibration protection).

КОЕФІЦІЄНТ ЗГАСАННЯ

  Величина, що характеризує зменшення амплітуди хвилі струму або напруги на одиницю довжини лінії передачі (рос. коэффициент ослабления).

КОЕФІЦІЄНТ КОРИСНОЇ ДІЇ (ККД)

  Відношення корисної потужності до повної (рос. коэффициент полезного действия (КПД); англ. efficiency).

КОЕФІЦІЄНТ НЕЛІНІЙНИХ СПОТВОРЕНЬ

  Відношення середньоквадратичного значення амплітуд вищих гармонік до значення амплітуди першої гармоніки (рос. коэффициент нелинейных искажений

КОЕФІЦІЄНТ ПОТУЖНОСТІ

  Відношення активної потужності до повної: l = P/S (рос. коэффициент мощности; англ. power factor).

КОЕФІЦІЄНТ ПОШИРЕННЯ

   Комплексна величина, що характеризує зміну комплексної амплітуди напруги або струму на одиницю довжини лінії (рос. коэффициент распространения).

КОЕФІЦІЄНТ СПОТВОРЕННЯ НЕСИНУСОЇДАЛЬНОЇ НАПРУГИ [СТРУМУ]

  Відношення діючого значення основної гармоніки до діючого значення змінної напруги [струму]: ku = U1/U; ki = I1/I (рос. коэффициент искажения несинусоидального напряжения [тока]; англ. fundamental factor (of a non-sinusoidal alternating voltage or current)).

КОЕФІЦІЄНТ ТЕХНІЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ

  Відношення математичного сподівання сумарного часу перебування об`єкта у працездатному стані за деякий період експлуатації до математичного сподівання сумарного часу перебування об`єкта у працездатному стані та у простоях, зумовлених технічним обслуговуванням і ремонтом за той самий період (рос. коэффициент технического использования).

КОЕФІЦІЄНТ ФАЗИ

  Величина, що характеризує зміну фази синусоїдальної хвилі напруги або струму на одиницю довжини лінії (рос. коэффициент фазы).

КОКИЛЬ

  Металева форма з природним або примусовим охолодженням, яка заповнюється розплавленим металом під дією гравітаційних сил (рос. кокиль; англ. metal mould).

КОЛИВАННЯ

  Зміна в часі будь-якої величини, яка характеризується черговим зростанням та спадом її значень відносно деякого середнього значення (рос. колебания; англ. oscillation).

КОЛО ІЗ ЗОСЕРЕДЖЕНИМИ ПАРАМЕТРАМИ

  Коло, яке може бути представлене сукупністю скінченої кількості ідеальних елементів (рос. цепь с сосредоточенными параметрами; англ. lumped circuit).

КОЛО БАГАТОФАЗНЕ СИМЕТРИЧНЕ

  Багатофазне коло, в якому комплексні опори окремих фаз однакові (рос. цепь многофазная симметричная).

КОЛО ЕЛЕКТРИЧНЕ

  Сукупність пристроїв, об`єктів та середовищ, що утворюють шлях для електричного струму, електромагнітні процеси, в яких можуть бути описані за допомогою понять про електрорушійну силу, струм і напругу (рос. цепь электрическая; англ. electric circuit).

КОЛО ЕЛЕКТРИЧНЕ АКТИВНЕ

  Електричне коло, до якого входять джерела електричної енергії (рос. цепь электрическая активная).

КОЛО ЕЛЕКТРИЧНЕ ВИМІРЮВАЛЬНЕ

  Допоміжне коло, функціональне призначення якого полягає у вимірюванні та (або) реєстрації значень параметрів та (або) отриманні інформації про вимірювання електротехнічного виробу (пристрою) чи електрообладнання (рос. цепь измерения электрическая).

КОЛО ЕЛЕКТРИЧНЕ ЛІНІЙНЕ

  Електричне коло, яке складається виключно з лінійних елементів (рос. цепь электрическая линейная).

КОЛО ЕЛЕКТРИЧНЕ НЕЛІНІЙНЕ

  Електричне коло, до якого входить хоча б один нелінійний елемент (рос. цепь электрическая нелинейная).

КОЛО ЕЛЕКТРИЧНЕ ПАСИВНЕ

  Електричне коло, яке не містить джерел електричної енергії (рос. цепь электрическая пассивная).

КОЛО ЕЛЕКТРИЧНЕ СИГНАЛІЗАЦІЇ (ЗАХИСТУ)

  Допоміжне коло електротехнічного виробу (пристрою), функціональним призначенням якого є приведення у дію сигнальних (захисних) пристроїв (рос. цепь сигнализации электрическая (защиты)).

КОЛО ЕЛЕКТРИЧНЕ СИЛОВЕ

  Електричне коло з елементами, функціональне призначення яких полягає у генеруванні або передаванні основної частини електричної енергії, її розподілі, перетворенні на інший вид енергії або на електричну енергію з іншими значеннями параметрів (рос. цепь электрическая силовая).

КОЛО З РОЗПОДІЛЕНИМИ ПАРАМЕТРАМИ

  Коло, яке може бути представлене сукупністю нескінченої кількості ідеальних елементів (рос. цепь с распределенными параметрами; англ. distributed circuit).

КОЛО МАГНІТНЕ

  Сукупність пристроїв або середовищ, що створюють замкнений шлях для проходження магнітного потоку (рос. цепь магнитная; англ. magnetic circuit).

КОЛО УПРАВЛІННЯ ЕЛЕКТРИЧНЕ

  Допоміжне коло електротехнічного виробу (пристрою), функціональним призначенням якого є приведення у дію електроустаткування і (або) окремих електротехнічних пристроїв або управління зміною значень їх параметрів за заданим алгоритмом (рос. цепь управления электрическая; англ. control circuit).

КОМПЛЕКС

  Декілька специфікованих виробів, не поєднаних на підприємстві-виробнику, але призначених для виконання взаємопов`язаних експлуатаційних функцій (рос. комплекс).

КОМПЛЕКС ТЕХНОЛОГІЧНИЙ

  Сукупність функціонально взаємопов`язаних засобів технологічного оснащення для виконання в регламентованих умовах виробництва заданих технологічних процесів або операцій (рос. комплекс технологический; англ. technological complex).

КОМУТАТОР ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО ВИРОБУ

   Пристрій (перемикач, розподільник), що забезпечує шляхом підключення, відключення та перемикання вибір необхідної конфігурації вихідного кола (кіл) і з`єднання з вхідним колом (колами).

КОМУТАЦІЯ ЕЛЕКТРИЧНОГО КОЛА

  Зміна структури або фізичних величин (ЕРС, параметрів) електричного кола шляхом перемикання електричних сполучень елементів електричного кола (рос. коммутация электрической цепи).

КОНВЕРСІЯ

  (лат. conversio – зміна, перетворення) – перепрофілювання виробництва, наприклад, перехід від випуску продукції воєнного призначення до випуску продукції загального користування (рос. конверсия).

КОНДЕНСАТОР

  Пристрій, основною властивістю якого є електрична ємність, має незначну омічну провідність, призначений для накопичення заряду та енергії електричного поля (рос. конденсатор; англ. capacitor).

КОНДЕНСАТОР ІДЕАЛЬНИЙ

  Iдеальний двополюсник, струм в якому прямо пропорційний похідній напруги за часом (рос. конденсатор идеальный; англ. ideal capacitor).

КОНДЕНСАТОР ІМПУЛЬСНИЙ

  Конденсатор, що працює у режимі заряд-розряд (рос. конденсатор импульсный).

КОНДЕНСАТОР БЛОКУВАЛЬНИЙ

  Конденсатор, призначений для запирання постійної складової пульсуючого струму (рос. конденсатор блокирующий; англ. blocking capacitor).

КОНДЕНСАТОР ПРОХІДНИЙ

  Прохідний ізолятор, в якому заданий розподіл потенціалів досягається розміщенням конденсаторів (рос. конденсатор проходной; англ. capacitor bushing; condenser bushing (deprecated)).

КОНДЕНСАТОРИ СИЛОВІ

  Застосовуються в силових мережах високої і низької напруги або в силових пристроях підвищених частот для накопичення заряду та енергії електричного поля. Можуть застосовуватися у вигляді потужних батарей з паралельно-послідовним з`єднанням окремих одиниць. Силові конденсатори зазвичай мають значну масу та об`єм, а також великі ємність, реактивну потужність і енергію, що запасається в конденсаторній одиниці (рос. конденсаторы силовые).

КОНДЕНСАТОРИ СИЛОВІ ВИСОКОВОЛЬТНІ ІМПУЛЬСНІ

  Застосовуються в силових установках (пристроях) високої напруги для накопичення заряду та енергії електричного поля з наступним розрядом на навантаження. Працюють у режимі заряд-розряд, мають значну масу та об`єм, великі ємність, реактивну потужність і питому енергію, а також посилену ізоляцію вихідних контактів (рос. конденсаторы силовые высоковольтные импульсные).

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ

  Найважливіша комплексна ринкова характеристика товару, його здатність бути проданим на конкретному ринку в певні терміни за наявності аналогічних товарів-конкурентів (рос. конкурентоспособность).

КОНТРОЛЬ ПРОДУКЦІЇ

  Діяльність, що включає вимірювання, випробування, перевірку однієї або декількох характеристик та їх порівняння з установленими вимогами з метою визначення відповідності (рос. контроль продукции).

КОНТУР КОЛИВАЛЬНИЙ

  Електричне коло, в якому можливі коливання вільної складової струму (рос. контур колебательный).

КОНТУР РЕЗОНАНСНИЙ

  Електричне коло, в якому має місце явище резонансу (напруг або струмів) (рос. контур резонансный; англ. resonant circuit).

КОНТУР РОЗВ’ЯЗУВАЛЬНИЙ [ФІЛЬТР ЗАГОРОДЖУВАЛЬНИЙ]

  Електричний контур, призначений для виключення впливу електромагнітного поля на інший технічний засіб і зворотного впливу (рос. контур развязывающий [фильтр заградительный]).

КООРДИНАТИ ОРТОГОНАЛЬНІ

  Взаємоперпендикулярні координати (рос. координаты ортогональные).

КОРОНА ВИСОКОЧАСТОТНА

  Високочастотний коронний розряд, спостерігається на частотах ≥105 Гц (рос. корона высокочастотная).

КОРОТКЕ ЗАМИКАННЯ (КЗ)

  Випадкове або навмисне з`єднання двох або кількох точок електричного кола, що перебувають під різними потенціалами, через відносно малий опір (рос. короткое замыкание (КЗ); англ. short circuit).

КОРОТКЕ ЗАМИКАННЯ В ЕЛЕКТРОУСТАНОВЦІ

  Замикання, при якому струми в гілках електроустановки, що примикають до місця його виникнення, різко зростають, перевищуючи найбільший припустимий струм тривалого режиму. Примітки. 1. Замиканням називають будь-яке випадкове або навмисне, не передбачене нормальним режимом роботи електричне з`єднання різних точок електроустановки між собою або з землею (рос. короткое замыкание в электроустановке).

КОРОТКЕ ЗАМИКАННЯ НА ЗЕМЛЮ В ЕЛЕКТРОУСТАНОВЦІ

  Коротке замикання в електроустановці, обумовлене з`єднанням із землею будь-якого її елемента (рос. короткое замыкание на землю в электроустановке).

КОТУШКА

  Сукупність витків, переважно коаксіальних, з`єднаних послідовно (рос. катушка; англ. coil).

КОТУШКА ІНДУКТИВНА

  Струмопровідна обмотка (виток) встановленої форми, через яку тече струм, що створює магнітне поле певної величини в її площині та прилеглому об`ємі, основною властивістю якої є індуктивність (рос. катушка индуктивная; англ. inductor).

КОТУШКА ІНДУКТИВНОСТІ ІДЕАЛЬНА

  Iдеальний двополюсник, в якому напруга пропорційна похідній струму за часом (рос. катушка индуктивности идеальная; англ. ideal inductor).

КОТУШКА ОБМОТКИ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО ВИРОБУ (ПРИСТРОЮ)

  Jбмотка електротехнічного виробу (пристрою) або її частина, виконана як окрема конструктивна одиниця (рос. катушка обмотки электротехнического изделия (устройства); англ. electrical coil).

КРИТЕРІЙ ВІДМОВИ

   Ознака чи сукупність ознак порушення працездатного стану об`єкта, встановлених у нормативно-технічній та (або) конструкторській (проектній) документації (рос. критерий отказа).

КРИТЕРІЙ ОПТИМАЛЬНОСТІ СИСТЕМИ

  Це показник якості роботи системи, фундаментальне поняття системи оптимального функціонування об`єктів (машин, процесів, підприємства, галузі, економіки у цілому) має бути єдиним і вимірюваним. У системах керування технологічними процесами критерієм оптимальності може бути один із показників якості перехідного процесу (скажімо, його тривалість), точність у номінальному режимі, собівартість продукції тощо. Приклади критеріїв оптимального управління (керування): критерій мінімуму імовірності помилкового рішення, критерій мінімуму середнього ризику, мінімаксний критерій – мінімуму максимального ризику та інші. (рос. критерий оптимальности системы).

КУМУЛЯЦІЯ

  (от лат. cumulo – накопичую) – концентрація енергетичного впливу (рос. кумуляция).

КУТ ВТРАТ (у синусоїдальному режимі)

  Кут, тангенс якого дорівнює відношенню активної потужності до абсолютного значення реактивної потужності (рос. угол потерь (в синусоидальном режиме); англ. loss angle (under sinusoidal conditions)).