Словарь

Л
ЛІКВАЦІЯ

  Дефект у вигляді місцевих накопичень хімічних елементів або сполук, що виникли внаслідок вибіркової кристалізації при затвердінні металу (рос. ликвация).

ЛІНІЯ ЗАТРИМКИ

  Електричний пристрій, призначений для здійснення затримки під час пересилання сигналу (рос. линия задержки; англ. delay line).

ЛІЦЕНЗІЯ

  Дозвіл власника патенту (ліцензіара), що видається іншій особі (ліцензіату) на використання винаходу (корисної моделі) на певних умовах (рос. лицензия).

ЛІЦЕНЗІЯ ВИКЛЮЧНА

  Ліцензійний договір про надання дозволу на використання об`єкта інтелектуальної власності з обмеженням ліцензіара використовувати предмет ліцензійного договору в обсязі, переданому ліцензіату (рос. лицензия исключительная).

ЛІЦЕНЗІЯ НЕ ВИКЛЮЧНА

  Ліцензійний договір про надання дозволу на використання об`єкта інтелектуальної власності зі збереженням за ліцензіаром права на використання предмета ліцензійного договору без будь-яких обмежень (рос. лицензия не исключительная).

ЛІЦЕНЗІЯ ПОВНА

  Ліцензійний договір про передачу всіх прав на використання об`єкта інтелектуальної власності. Під час продажу повної ліцензії власник охоронного документу на об`єкт інтелектуальної власності не змінюється (рос. лицензия полная).

ЛАЗЕР

  Пристрій, що перетворює енергію накачки (світлову, електричну, теплову, хімічну тощо) на енергію когерентного, монохромного, поляризованого та вузьконаправленого потоку випромінення (рос. лазер).

ЛАМПА ЕЛЕКТРОННА

  Пристрій, в якому електричний струм проходить між розміщеними у колбі електродами і зумовлений електронами, що рухаються у вакуумі, або іонами, що рухаються у газовому середовищі (рос. лампа электронная; англ. electronic tube).

ЛИТВО

  Збірне поняття про безліч виливків (рос. литье; англ. casting).

ЛИТТЯ

  Виготовлення заготовки або виробу з рідкого металу шляхом заповнення ним порожнин заданих форм і розмірів із подальшим затвердінням (рос. литье; англ. casting).

ЛИТТЯ БЕЗПЕРЕРВНЕ

  Процес одержання виливків шляхом безперервного заливання рідкого металу в охолоджувальну форму-кристалізатор, затвердіння металу і витягування виливка із форми (рос. литье непрерывное; англ. continuous casting).

ЛИТТЯ В ОБОЛОНКОВУ ЛИВАРНУ ФОРМУ

  Лиття металу, яке здійснюється вільним заливанням оболонкової ливарної форми (рос. литье в оболочковую литейную форму; англ. shell mould casting).

ЛИТТЯ ВІДЦЕНТРОВЕ

  Лиття металу, яке здійснюється при заливанні у відцентрову виливницю (рос. литье центробежное; англ. centrifugal casting).

ЛИТТЯ ВАКУУМНИМ ВСМОКТУВАННЯМ

  Лиття металу, що здійснюється у кокіль, який заповнюється металом за допомогою створеного у ньому вакууму (рос. литье вакуумным всасыванием; англ. vacuum suction casting).

ЛИТТЯ ВАКУУМНО-КОМПРЕСІЙНЕ

  Лиття металу, яке здійснюється у кокіль із вакуумним всмоктуванням рідкого металу при заливанні і підвищеним тиском газу при затвердінні виливка (рос. литье вакуумно-компрессионное; англ. vacuum-compression casting).

ЛИТТЯ ВИТИСКАННЯМ

  Процес одержання тонкостінних великогабаритних виливків шляхом заливання рідкого металу у розкриті металеві форми з подальшим їх переміщенням і зміною об`єму робочої порожнини (рос. литье выжиманием; англ. pressing casting).

ЛИТТЯ З КРИСТАЛІЗАЦІЄЮ ПІД ТИСКОМ

  Процес одержання литої заготовки за допомогою заливання рідкого металу в пресформу та його ущільнення до повного твердіння пуансоном гідравлічного пресу (рос. литье с кристаллизацией под давлением; англ. liquid forging).

ЛИТТЯ З ПРОТИДІЄЮ ТИСКУ

  Лиття металу, що здійснюється у кокіль на заливальних установках із регульованим тиском над ванною з металом і в ливарній формі (рос. литье с противодавлением; англ. counter pressure casting).

ЛИТТЯ ЗА ГАЗИФІКОВАНОЮ ЛИВАРНОЮ МОДЕЛЛЮ

  Лиття металу, що здійснюється заливанням суцільної ливарної форми, виготовленої за газифікованою ливарною моделлю (рос. литье по газифицируемой литейной модели; англ. evaporative pattern casting).

ЛИТТЯ КОКІЛЬНЕ

  Лиття металу, яке здійснюється вільним (гравітаційним) заливанням кокілів (рос. литье кокильное; англ. gravity die casting).

ЛИТТЯ КОКІЛЬНЕ ЕЛЕКТРОШЛАКОВЕ

  Кокільне лиття, яке здійснюється з електрошлаковим переплавленням металу (рос. литье кокильное электрошлаковое; англ. electroslag gravity die casting).

ЛИТТЯ КОСМІЧНЕ

  Лиття металу, яке здійснюється у космічних апаратах (рос. литье космическое; англ. cosmic casting).

ЛИТТЯ НАМОРОЖУВАННЯМ

  Лиття, яке здійснюється виливанням рідкого металу з форми в міру утворення затверділого шару виливка (рос. литье намораживанием; англ. slusk casting).

ЛИТТЯ ПІД НИЗЬКИМ ТИСКОМ

  Лиття металу, яке здійснюється у металеву форму, при якому заповнення форм металом та його кристалізація проходять під тиском до 98 кПа (рос. литье под низким давлением; англ. low pressure die casting).

ЛИТТЯ ПІД ТИСКОМ

  Машинне лиття металу у прес-форму під тиском (рос. литье под давлением; англ. die casting).

ЛИТТЯ ПО ВИТОПЛЮВАНІЙ МОДЕЛІ

  Лиття металу, яке здійснюється заливанням суцільної ливарної форми, виготовленої за витоплюваною моделлю (рос. литье по выплавляемой (выжигаемой) модели; англ. lost wax process (investment casting)).

ЛИТТЯ У ВАКУУМНО-ПЛІВКОВУ ЛИВАРНУ ФОРМУ

  Лиття металу, яке здійснюється вільним заливанням ливарної форми, виготовленої із сипкого формувального матеріалу з розрідженням у ній повітря та герметизацією поверхні рознімання синтетичною плівкою (рос. литье в вакуумно-пленочную литейную форму; англ. vacuum moulding ("V"-process)).

ЛИТТЯ У КЕРАМІЧНУ ЛИВАРНУ ФОРМУ

  Лиття металу, яке здійснюється заливанням роз`ємної ливарної форми, виготовленої з вогнетривкої рідкої суміші (рос. литье в керамическую литейную форму; англ. ceramic-mould casting).

ЛИТТЯ У МАГНІТНУ ЛИВАРНУ ФОРМУ

  Лиття металу, яке здійснюється вільним заливанням ливарної форми, виготовленої з феромагнітного сипкого матеріалу і перебуває при заливанні під дією постійного магнітного поля (рос. литье в магнитную литейную форму; англ. magnetic-mould casting).

ЛИТТЯ У ПІЩАНУ ЛИВАРНУ ФОРМУ

  Лиття металу, яке здійснюється заливанням ливарної форми, виготовленої з піщаної формової суміші (рос. литье в песчаную литейную форму; англ. greensand casting).