Словарь

Н
НАВАНТАЖЕННЯ

  Пристрій, що споживає потужність (рос. нагрузка; англ. load).

НАВАНТАЖЕННЯ ПОВНЕ

  Максимальна величина навантаження, що відповідає усталеному режиму (рос. нагрузка полная; англ. full load).

НАГЛЯД АВТОРСЬКИЙ У ВИРОБНИЦТВІ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ

  Сукупність заходів, які здійснює розробник у конкретних умовах виробництва (експлуатації) розробленої ним продукції чи технологічного процесу з метою забезпечення їх відповідності встановленим вимогам та своєчасному усуненню виявлених недоліків продукції та (або) технологічного процесу (рос. надзор авторский в производстве и эксплуатации продукции).

НАГЛЯД МЕТРОЛОГІЧНИЙ

  Комплекс правил, положень та вимог технічного, економічного та правового характеру, які визначають організацію та порядок проведення робіт із повірки, ревізії та експертизи засобів вимірювань (рос. надзор метрологический).

НАДІЙНІСТЬ

  Властивість об`єкта зберігати у часі в установлених межах значення всіх параметрів, які характеризують здатність виконувати потрібні функції у заданих режимах та умовах застосування, технічного обслуговування, зберігання і транспортування. Примітки. 1. Надійність є комплексною властивістю, що залежно від призначення об`єкта і умов його застосування, може містити у собі безвідмовність, довговічність, ремонтопридатність та збереженість або певні поєднання цих властивостей. 2. Наведений термін використовують лише для загального некількісного опису вказаних властивостей (рос. надежность; англ. dependability).

НАДСТРУМ

  Струм, величина якого перевищує найбільше номінальне значення (рос. ток перегрузки; англ. over-current).

НАДСТРУМ В ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОМУ ВИРОБІ (ПРИСТРОЇ)

  Струм, значення якого перевищує найбільше робоче значення струму електротехнічного виробу (пристрою) (рос. сверхток в электротехническом изделии (устройстве); англ. overcurrent).

НАКОПИЧУВАЧІ ІНФОРМАЦІЇ

  Пристрої збереження, перенесення та обміну даних, відносяться до зовнішньої пам`яті ПК, дозволяють зберегти інформацію для наступного її використання незалежно від стану комп`ютера. Оптичні і магнітні диски, флеш-пам`ять (рос. накопитель информации; англ. over-current).

НАНОМАТЕРІАЛИ

  Матеріали, створені з використанням наночастинок або за допомогою нанотехнологій, що мають унікальні властивості, обумовлені наявністю наночастинок у матеріалі. До наноматеріалів відносяться об`єкти, один із характерних розмірів яких лежить в інтервалі 1...100 нм. Способи отримання наноматеріалів можно розділити на дві групи: "складання з атомів", "диспергування макроскопічних матеріалів" (рос. наноматериалы).

НАНОТЕХНОЛОГІЯ

  Міждисциплінарна область фундаментальної і прикладної науки, яка вивчає закономірності фізичних і хімічних систем розміром порядку декількох нанометрів або частинок нанометра. Поведінка наносистем суттєво відрізняється від поведінки об`єктів макросвіту завдяки високорозвиненій поверхні. Як правило, такі ефекти починають відігравати значну роль тоді, коли розмір частинок лежить у діапазоні 1...100 нанометрів (рос. наноматериалы).

НАПРУГА ДЖЕРЕЛА

  Напруга на затискачах ідеального джерела напруги (рос. напряжение источника).

НАПРУГА ЕЛЕКТРИЧНА

  Скалярна величина, що дорівнює лінійному інтегралу напруженості електричного поля (рос. напряжение электрическое).

НАПРУГА ЗМІННА

  Періодична напруга [струм], середнє значення якої за період дорівнює нулю (рос. напряжение [ток] переменное; англ. alternating voltage [current]).

НАПРУГА МАЛА

  Номінальна напруга (не більше за 42 В), яка застосовується для зменшення небезпеки ураження електричним струмом (рос. напряжение малое).

НАПРУГА ПУЛЬСУЮЧА

  Періодична напруга [струм], середнє значення якої за період не дорівнює нулю: u = U0 + u; i = I0 + i (рос. напряжение [ток] пульсирующее; англ. pulsating voltage [current]).

НАПРУГА РОЗРЯДНА

  Електрична напруга, за якої відбувається електричний пробій ізоляційного середовища (газу, рідини, твердого тіла) між електродами (рос. напряжение разрядное).

НАПРУЖЕНІСТЬ ЕЛЕКТРИЧНОГО ПОЛЯ

  Векторна величина Е, що характеризує електричне поле і визначає силу, діючу на заряджену частинку з боку електричного поля. Примітка. Напруженість електричного поля чисельно дорівнює відношенню сили, діючої на заряджену частинку, до її заряду і має напрям сили, діючої на позитивно заряджену частинку (рос. напряженность электрического поля).

НАПРУЖЕНІСТЬ КРИТИЧНА ПРИ ІМПУЛЬСНОМУ ЕЛЕКТРИЧНОМУ ПРОБОЇ У РІДИНІ

  Напруженість електричного поля, що забезпечує швидкість розігріву рідини, необхідну для того, щоб кипіння носило вибуховий характер (рос. напряженность критическая при импульсном электрическом пробое в жидкости).

НАПРУЖЕНІСТЬ МАГНІТНОГО ПОЛЯ

  Векторна величина Н, що характеризує магнітне поле і дорівнює геометричній різниці індукції В, поділеної на магнітну сталу µ0, та намагніченості M (рос. напряженность магнитного поля). H = 1/µ0B – M.

НАРОБІТОК

  Тривалість або обсяг роботи об`єкта. Примітка. Наробіток може бути як неперервною величиною (тривалість роботи в годинах, кілометрах пробігу тощо), так і цілочисельною величиною (кількість робочих циклів, запусків тощо) (рос. наработка; англ. operation time).

НАРОБІТОК ДО ВІДМОВИ

  Наробіток об`єкта від початку експлуатації до виникнення першої відмови (рос. наработка до отказа; англ. operation time to failure).

НАСТАНОВА З ЯКОСТІ

  Документ, в якому викладено політику у сфері якості і описано систему якості організації. Примітки. 1. Настанова з якості може охоплювати всю діяльність організації або тільки її частину. Назва і галузь використання певних настанов відбиває сферу їх використання. 2. Настанова з якості здебільшого містить чи посилається на: а) політику у сфері якості; б) обов`язки, відповідальність, повноваження та взаємовідносини керуючого персоналу, виконує, перевіряє чи аналізує роботу, що впливає на якість; в) методики системи якості та інструкції; г) засади перегляду, актуалізації і контролю за виконанням настанови з якості. 3. Настанови з якості можуть різнитися щодо обсягу і формату з урахуванням потреб організації. Вони можуть складатися з декількох документів (рос. руководство по качеству).

НАСТРОЮВАННЯ (пристрою)

  Процес отримання одного чи кількох параметрів зміною величини, наприклад, однієї з резонансних частот, необхідних для роботи пристрою в номінальному режимі (рос. настройка (устройства); англ. tuning (of a device)).

НАУКА

  Сфера людської діяльності, функцією якої є вироблення та теоретична систематизація об`єктивних знань про дійсність; метою якої є опис, пояснення та передбачення процесів і явищ дійсності на підставі відкритих нею законів. Примітка. Наука – одна з форм суспільної свідомості (рос. наука).

НАУКОЗНАВСТВО

  Галузь науки, що вивчає закономірності функціонування і розвитку науки, структуру і динаміку наукової діяльності, взаємодію науки з іншими сферами матеріального і духовного життя суспільства (рос. науковедение).

НЕВІДПОВІДНІСТЬ ПРОДУКЦІЇ

  Невиконання встановлених до продукції вимог (рос. несоответствие продукции).

НЕСПРАВНІСТЬ

  Стан об`єкта, за яким він нездатний виконувати хоч би одну із заданих функцій об`єкта. Примітка. Несправність часто є наслідком відмови об`єкта, але може бути й без неї (рос. неисправность; англ. fault).

НОВИЗНА ЛОКАЛЬНА

  Новизна, що встановлюється за виданими в Україні патентами на винаходи і поданими до Установи заявками на видачу патентів (рос. новизна локальная).

НОУ-ХАУ

  Повністю або частково конфіденційні знання, досвід, технічні рішення, секрети виробництва, які не користуються правовою охороною, але містять інформацію для ефективної організації виробництва і є комерційною тайною (рос. ноу-хау).