Словарь

О
ОБМОТКА

  Сукупність витків або котушок, що виконують певну функцію в електротехнічному пристрої (рос. обмотка; англ. winding).

ОБМОТКА БІФІЛЯРНА

  Обмотка, складена з двох ізольованих провідників, розміщених поряд. Примітка. Якщо ці провідники по`єднані так, що в них наявні однакові за величиною і протилежно напрямлені електричні струми, то індуктивність такої котушки мізерна (рос. обмотка бифилярная; англ. bifilar winding).

ОБМОТКА ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО ВИРОБУ (ПРИСТРОЮ)

  Сукупність належним чином розташованих і сполучених витків або котушок, призначених для створення чи використання магнітного поля або одержання заданого значення опору електротехнічного виробу (пристрою) (рос. обмотка электротехнического изделия (устройства); англ. winding).

ОБМОТКА ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО ВИРОБУ БАГАТОФАЗНА

  Обмотка електротехнічного виробу (пристрою), яка складає багатофазну систему електричних кіл (рос. обмотка электротехнического изделия (устройства) многофазная).

ОБМОТКА ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО ВИРОБУ ДЕМПФЕРНА

  Обмотка електротехнічного виробу (пристрою), призначена для створення магніторушійної сили, що протидіє зміні магнітного потоку, створюваного іншою обмоткою або постійним магнітом (рос. обмотка электротехнического изделия (устройства) демпферная; англ. damping winding).

ОБМОТКА НАПРУГИ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО ВИРОБУ (ПРИСТРОЮ)

  Обмотка електротехнічного виробу (пристрою), яка вмикається паралельно до джерела живлення і практично не змінює сумарного опору кола навантаження (рос. обмотка напряжения электротехнического изделия (устройства)).

ОБМОТКА РОЗМАГНІЧУВАЛЬНА ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО ВИРОБУ (ПРИСТРОЮ)

  Обмотка електротехнічного виробу (пристрою), призначена для створення магніторушійної сили, яка зменшує магнітний потік, створений іншою обмоткою або постійним магнітом (рос. обмотка электротехнического изделия (устройства) размагничивающая).

ОБМОТКА СТРУМУ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО ВИРОБУ (ПРИСТРОЮ)

  Обмотка електротехнічного виробу (пристрою), яка вмикається послідовно до джерела живлення і практично не змінює сумарного опору кола навантаження (рос. обмотка тока электротехнического изделия (устройства)).

ОБМОТКА ФАЗИ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО ВИРОБУ (ПРИСТРОЮ)

  Частина багатофазної обмотки електротехнічного виробу (пристрою), призначена для проходження одного зі струмів багатофазної системи електричних струмів (рос. обмотка фазы электротехнического изделия (устройства) многофазная; англ. phase winding).

ОБОЛОНКА ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО ВИРОБУ (ПРИСТРОЮ)

  Частина або сукупність частин електротехнічного виробу (пристрою), яка оточує його внутрішні частини і призначена для відокремлення їх від навколишнього середовища (рос. оболочка электротехнического изделия (устройства); англ. enclosure).

ОБРОБКА ЕЛЕКТРОІМПУЛЬСНА

  Обробка, заснована на використанні уніполярних (одного напрямку) імпульсів, при цьому формотворний інструмент є анодом, а оброблювана заготовка – катодом (рос. обработка электроимпульсная).

ОБРОБКА ЕЛЕКТРОІСКРОВА

  Різновид обробки, заснований на тому, що на поверхні заготовки, яка знаходиться в рідині, гасі, олії відбуваються короткі іскрові розряди, що виносять частинки поверхні заготовки (рос. обработка электроискровая).

ОБРОБКА МАТЕРІАЛІВ

  Цілеспрямовані дії задля досягнення ефекту надання матеріалу заданих функцій шляхом зміни його структури та властивостей (рос. обработка материалов).

ОБРОБКА МАТЕРІАЛІВ ІМПУЛЬСНА

  Обробка матеріалів із використанням імпульсних процесів. Різновид обробки матеріалів фізико-технічної (рос. обработка материалов импульсная).

ОБРОБКА МАТЕРІАЛІВ ФІЗИКО-ТЕХНІЧНА

  Обробка матеріалів із використанням принципів термосилової дії (електромагнітна, електророзрядна, електронна, лазерна, ультразвукова, термічна, тиском тощо) (рос. обработка материалов физико-техническая).

ОБРОБЛЕННЯ МЕТАЛУ ТИСКОМ

  Сукупність технологічних процесів, внаслідок яких відбувається пластичне деформування або поділ металу на частини без утворення стружки (див. примітку до терміну "зачищення") (рос. обработка металла давлением; англ. pressure working).

ОБРОБЛЮВАНІСТЬ МАТЕРІАЛІВ

  Природна здатність матеріалу позитивно змінювати свої властивості при застосуванні методу обробки. (Наприклад, обробка матеріалів при штампуванні – здатність матеріалу змінювати свою форму при штампуванні без утворення тріщин, розривів тощо) (рос. обрабатываемость материалов).

ОБРУБУВАННЯ ВИЛИВКІВ

  Відокремлення від виливків елементів ливникової системи, заливань за роз`ємом ливарної форми і нерівностей поверхні (рос. обрубка отливок; англ. cutting of castings).

ОБСЛУГОВУВАННЯ ТЕХНІЧНЕ

  Комплекс операцій чи операція для підтримки справного стану або працездатності об`єкта при використанні його за призначенням під час простою, зберігання та транспортування (рос. обслуживание техническое; англ. preventive maintenance).

ОБСЛУГОВУВАННЯ ТЕХНІЧНЕ (технічний догляд)

  Комплекс операцій або операція підтримування працездатності чи справності виробу при використанні за призначенням, очікуванні, зберіганні та транспортуванні. Примітка. Залежно від ознак класифікації технічного обслуговування (виробу) створюються видові поняття, наприклад: "технічне обслуговування у процесі використання", "технічне обслуговування у процесі зберігання", "регламентоване технічне обслуговування" (рос. обслуживание техническое [изделия] (технический уход)).

ОБСЛУГОВУВАННЯ ТЕХНІЧНЕ ТА РЕМОНТ

  Сукупність усіх технічних та організаційних дій, у тому числі й технічного нагляду, спрямованих на підтримку або повернення об`єкта у стан, в якому він здатний виконувати потрібну функцію (рос. обслуживание техническое и ремонт; англ. maintenance).

ОБТИСКУВАННЯ (в штампі)

  Зменшення розмірів поперечного перетину частини порожнистої заготовки способом одночасної дії інструмента по всьому її периметру (рос. обжим (в штампе); англ. nosing, bottling).

ОБ’ЄКТИ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

  Твори наукового, технічного або іншого характеру (книги, брошури, статті тощо), карти, плани, креслення, комп`ютерні програми, бази даних, винаходи, корисні моделі, промислові зразки, наукові відкриття, компонування (топографії інтегральних мікросхем), раціоналізаторські пропозиції, сорти рослин, породи тварин, комерційні таємниці тощо (рос. объекты права интеллектуальной собственности).

ОДНОФАЗНЕ КОЛО

  З`єднання однофазних пристроїв (рос. цепь однофазная; англ. single-phase circuit).

ОПІР ІЗОЛЯЦІЇ

  Опір, вимірюваний за спеціальних умов між двома провідними тілами, ізольованими одне від одного (рос. сопротивление изоляции; англ. insulation resistance).

ОПІР АКТИВНИЙ (резистанс)

  Дійсна частина комплексного електричного опору (імпедансу) (рос. сопротивление активное (резистанс); англ. (equivalent) resistance).

ОПІР ЕЛЕКТРИЧНИЙ (ідеального резистора)

  Частка від ділення напруги на резисторі на струм у ньому (рос. сопротивление электрическое (идеального резистора); англ. resistance (of an ideal resistor)).

ОПІР ЕЛЕКТРИЧНИЙ ІЗОЛЯЦІЇ КОНДЕНСАТОРА

   Електричний опір конденсатора постійної ємності постійному струму (рос. сопротивление электрическое изоляции конденсатора).

ОПІР ЕЛЕКТРИЧНИЙ ВЗАЄМНИЙ

  Величина, що дорівнює відношенню вихідної напруги до вхідного струму, вираженому в операторній, дискретній або комплексній формі (рос. сопротивление электрическое взаимное).

ОПІР ЕЛЕКТРИЧНИЙ КОМПЛЕКСНИЙ (імпеданс комплексний)

  Комплексна величина, яка дорівнює частці від ділення комплексної напруги на затискачах двополюсника на комплексний струм (рос. сопротивление электрическое полное (импеданс комплексный); англ. (complex) impedance).

ОПІР ЕЛЕКТРИЧНИЙ ПОВНИЙ (імпеданс)

  Скалярна величина, що дорівнює частці від ділення діючого значення напруги на затискачах двополюсника на діюче значення струму в ньому (рос. сопротивление электрическое полное (импеданс); англ. (modulus of) impedance).

ОПІР КОРОТКОГО ЗАМИКАННЯ ПРОХІДНОГО ЧОТИРИПОЛЮСНИКА

  Комплексний або операторний опір прохідного пасивного чотириполюсника з боку однієї пари затискачів, коли інша пара замкнена накоротко (рос. сопротивление короткого замыкания проходного четырехполюсника).

ОПІР МАГНІТНИЙ

  Відношення магніторушійної сили до магнітного потоку, викликаного нею (рос. сопротивление магнитное; англ. reluctance).

ОПІР РЕАКТИВНИЙ (реактанс)

  Уявна частина комплексного електричного опору (імпедансу) (рос. сопротивление реактивное (реактанс); англ. reactance).

ОПІР ХОЛОСТОГО ХОДУ ПРОХІДНОГО ЧОТИРИПОЛЮСНИКА

  Комплексний, операторний або дискретний опір пасивного чотириполюсника з боку однієї пари затискачів, коли інша пара затискачів розімкнена (рос. сопротивление холостого хода четырехполюсника).

ОСВОЄННЯ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ

  Сукупність заходів, що забезпечують відпрацювання та перевірку підготовленого технологічного процесу, а також опанування практичних способів виготовлення продукції з визначеними вимогами до якості та обсягу випуску продукції (рос. освоение производства продукции).

ОЦІНКА НАДІЙНОСТІ ПРОЕКТНА

  Визначення сподіваних числових значень показників надійності проектованого об`єкта на підставі даних про надійність його складових частин і структури об`єкта (рос. оценка надежности проектная).

ОЦІНКА ЯКОСТІ

  Систематична перевірка придатності об`єкта до задоволення встановлених вимог. Примітки. 1. Оцінювання якості може проводитися з метою визначення можливостей постачальника у сфері якості. У цьому випадку, залежно від конкретних умов, наслідок оцінювання якості можна використовувати для кваліфікації, ухвалення, реєстрації чи акредитації. 2. З терміном "оцінювання якості" можна застосовувати додатковий визначник залежно від галузі використання (наприклад, процес, персонал, система) і періоду, в якому проводиться оцінювання якості (наприклад, "передконтрактне оцінювання якості процесу"). 3. Загальне оцінювання якості постачальника може також включати оцінювання фінансових і технічних ресурсів. 4. В англійській мові "quality evaluation" (оцінювання якості) інколи називають "quality assessment", "quality appraisal" або "quality survey" за конкретних умов (рос. оценка качества).

ОЧИЩЕННЯ ВИЛИВКІВ

  Очищення поверхні виливків від пригару, залишків формувальної суміші і ливарних стрижнів (рос. очистка отливок; англ. fettling casting).

ОЧИЩЕННЯ ВИЛИВКІВ ЕЛЕКТРОГІДРАВЛІЧНЕ

  Очищення поверхні виливків від пригару, залишків формувальної суміші та ливарних стрижнів за допомогою електророзряду в рідині. Принцип дії оснований на використанні енергії високовольтних електричних розрядів у воді між спеціальною електродною системою та поверхнею виливків (електрогідравлічний ефект) (рос. очистка отливок электрогидравлическая).