Словарь

П
ПІД НАВАНТАЖЕННЯМ

  Робота електричного пристрою або кола, які віддають корисну потужність (рос. под нагрузкой; англ. on-load (operation)).

ПІДСИЛЮВАЧ

  Пристрій, призначений для збільшення значення певної величини через споживання необхідної енергії від зовнішнього джерела (рос. усилитель; англ. amplifier).

ПІДСИСТЕМА (технологічної системи)

  Технологічна система, яка виділяється за функціональною або структурною ознакою з технологічної системи вищого рівня (рос. подсистема (технологической системы); англ. subsystem of technological system).

ПІЗНАННЯ

  Процес відображення та відтворення дійсності у мисленні, обумовлений розвитком суспільно-історичної практики (рос. познание).

ПАРАМЕТР ПОТОКУ ВІДМОВ, Z(t)

  Відношення математичного сподівання кількості відмов відновлюваного об`єкта за досить малий його наробіток до значення цього наробітку (рос. параметр потока отказов,Z(t))

ПАРАМЕТРИ КОРОТКОГО ЗАМИКАННЯ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО ВИРОБУ (ПРИСТРОЮ)

  Значення параметрів електротехнічного виробу (пристрою) при його роботі в режимі короткого замикання (рос. параметры короткого замыкания электротехнического изделия (устройства)).

ПАРАМЕТРИ НЕРОБОЧОГО ХОДУ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО ВИРОБУ (ПРИСТРОЮ)

  Значення параметрів електротехнічного виробу (пристрою) при його роботі в режимі неробочого ходу (рос. параметры холостого хода электротехнического изделия (устройства)).

ПАРТІЯ ПРОДУКЦІЇ ДОСЛІДНА

  Сукупність дослідних зразків чи певний обсяг не поштучної продукції, виготовленої за встановлений інтервал часу з метою контролю відповідності продукції визначеним вимогам та прийняття рішення про поставку продукції на виробництво (рос. опытная партия продукции).

ПАСПОРТ (СКД)

  Експлуатаційний документ, який засвідчує гарантовані підприємством-виробником основні параметри і характеристики виробу та гарантійні зобов`язання і містить відомості про рекламації (рос. паспорт (СКД)).

ПАТЕНТ ДЕКЛАРАЦІЙНИЙ НА ВИНАХІД (корисну модель)

  Різновид патенту, що видається за результатами формальної експертизи та експертизи на локальну новизну заявки на винахід (корисну модель) (рос. патент на изобретение (полезную модель) декларационный).

ПАТЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ

  Властивість, якої набуває об`єкт господарської діяльності, його складові частини у разі їх відповідності умовам надання правової охорони винаходу, корисній моделі, промисловому зразку та іншим об`єктам промислової власності згідно з чинним законодавством держави (рос. патентоспособность).

ПЕРІОД (вібрації)

  Найменший інтервал часу, через який під час періодичної вібрації повторюється кожне значення величини, що характеризує вібрацію (рос. период (вибрации); англ. period).

ПЕРІОД ЕЛЕКТРИЧНОГО СТУМУ

  Найменший інтервал часу, через який миттєве значення періодичного електричного струму повторюється. Примітка. Аналогічно визначаються періоди електрорушійної сили, напруги, магніторушійної сили, магнітного потоку, період зміни заряду тощо (рос. период электрического тока).

ПЕРІОД КОЛИВАННЯ

  Проміжок часу, через який миттєве значення періодичної фізичної велечини повторюється (рос. период колебания).

ПЕРЕВАНТАЖЕННЯ

  Перевищення реального навантаження над номінальним. Примітка. Термін "перевантаження" не повинен вживатися як синонім струму перевантаження (рос. перегрузка; англ. overload).

ПЕРЕВАНТАЖЕННЯ ДОПУСТИМЕ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО ВИРОБУ (ПРИСТРОЮ)

  Перевантаження електротехнічного виробу (пристрою), дозволене нормативним документом (рос. перегрузка электротехнического изделия (устройства) допустимая).

ПЕРЕВАНТАЖЕННЯ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО ВИРОБУ (ПРИСТРОЮ)

  Перевищення фактичного значення потужності або струму електротехнічного виробу (пристрою) над номінальним значенням (рос. перегрузка электротехнического изделия (устройства); англ. electric product overload).

ПЕРЕМИКАННЯ

  Зміна однієї сукупності з`єднань на іншу (рос. переключение).

ПЕРЕМИКАННЯ ПЕРІОДИЧНЕ

  Перемикання, що проводиться періодично або автоматично (рос. переключение периодическое).

ПЕРЕМИКАЧ

  Пристрій, призначений для зміни з`єднань в одному або у кількох електричних колах (рос. переключатель; англ. changeover switch; selector switch).

ПЕРЕНАПРУГА

  Напруга, значення якої перевищує найбільше номінальне значення (рос. перенапряжение; англ. over-voltage).

ПЕРЕНАПРУГА В ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОМУ ВИРОБІ (ПРИСТРОЇ)

  Напруга між двома точками електротехнічного виробу (пристрою), значення якої перевищує найбільше робоче значення напруги (рос. перенапряжение в электротехническом изделии (устройстве); англ. over-voltage).

ПЕРЕТВОРЮВАЧ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ

  Електротехнічний виріб (пристрій), який перетворює електричну енергію з одними значеннями параметрів і (або) показників якості на електричну енергію з іншими значеннями параметрів і (або) показників якості (рос. преобразователь электрической энергии; англ. converter).

ПЕРЕТВОРЮВАЧ ЕНЕРГІЇ ЕЛЕКТРИЧНИЙ

  Пристрій, що забезпечує перетворення чи пересилення енергії, де хоча б одна з форм енергії є електричною (рос. преобразователь энергии электрический).

ПЕРЕТВОРЮВАЧ КІЛЬКОСТІ ФАЗ

  Перетворювач електричної енергії, який перетворює електричну енергію зі зміною числа фаз (рос. преобразователь числа фаз; англ. phase converter).

ПЕРЕТВОРЮВАЧ СИГНАЛІВ ЕЛЕКТРИЧНИЙ

  Пристрій, що забезпечує перетворення чи пересилання сигналів, у якому хоча б один сигнал є електричним (рос. преобразователь сигналов электрический; англ. electric signal transducer).

ПЕРЕТВОРЮВАЧ ЧАСТОТИ

  Пристрій, який перетворює частоту напруги (струму) (рос. преобразователь частоты; англ. frequency converter; frequency changer (USA)).

ПЕРЕТВОРЮВАЧІ ВИМІРЮВАЛЬНІ

  Служать для перетворення вимірювальної інформації на зручну форму для подальшої передачі або зберігання (рос. преобразователи измерительные).

ПЕТЛЯ

  Сукупність гілок схеми, послідовність яких утворює замкнений шлях, що проходить тільки через одну вершину (рос. петля; англ. loop).

ПЛІВКА ОКСИДНА

  Дефект у вигляді металевого оксидного шару на поверхні металу (рос. пленка оксидная).

ПЛАЗМА

  Повністю або частково іонізований газ, який може бути як квазінейтральним, так і неквазінейтральним. Плазму називають четвертим (після твердого, рідкого та газоподібного) агрегатним станом речовини. "Іонізований" означає, що від електронних оболочок значної частини атомів або молекул відокремлено щонайменше один електрон. "Квазінейтральний" означає, що, незважаючи на наявність вільних зарядів (електронів та іонів), сумарний електричний заряд плазми приблизно дорівнює нулю (рос. плазма).

ПЛАН ВИПРОБУВАНЬ

  Сукупність правил, що встановлюють обсяг вибірки, порядок проведення випробувань, критерії їх завершення та прийняття рішень за результатами випробувань (рос. план испытаний).

ПЛАТА ДРУКОВАНА

  Основа, яка вміщує провідний рисунок та необхідні отвори для встановлення необхідних елементів (рос. плата печатная; англ. printed board).

ПЛАТА ДРУКОВАНА ДВОБІЧНА

  Друкована плата, провідний рисунок якої виконано на двох протилежних боках із потрібними сполученнями між ними (рос. плата печатная двусторонняя; англ. doublesided printed board).

ПЛАТА ДРУКОВАНА ОДНОБІЧНА

  Друкована плата з провідним рисунком лише на одному боці (рос. плата печатная односторонняя; англ. single-sided printed board).

ПЛОЩИНА ЗАЗЕМЛЕННЯ

  Плоска струмопровідна поверхня, потенціал якої прийнято за спільний для генератора магнітного поля і допоміжного обладнання (площина заземлення може використовуватись як провідник, що замикає виток індукційної котушки) (рос. плоскость заземления).

ПОДІЛЬНИК НАПРУГИ

  Пристрій, в якому вхідна і вихідна напруга пов`язані коефіцієнтом передачі. Як подільник напруги зазвичай застосовують регулювальний опір (потенціометр). Опір може бути як активним, так і реактивним (рос. делитель напряжения).

ПОКАЗНИК НАДІЙНОСТІ

  Кількісна характеристика однієї або декількох властивостей, які у сукупності складають надійність об`єкта (рос. показатель надежности).

ПОКАЗНИК ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ

  Кількісна характеристика однієї чи декількох властивостей продукції, що характеризують її якість, яку розглядають щодо визначених умов її створення та експлуатації або споживання (рос. показатель качества продукции).

ПОЛЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ

  Одна із двох складових електромагнітного поля, що характеризується дією на заряджену електричну частинку з силою, пропорційною заряду частинки і яка не залежить від її швидкості (рос. поле электрическое).

ПОЛЕ ЕЛЕКТРОМАГНІТНЕ

  Це поле, яке описує електромагнітну взаємодію між фізичними тілами. Електромагнітне поле характеризується векторними величинами – напруженістю електричного поля Е, вектором електричної індукції D, вектором магнітної індукції B й напруженістю магнітного поля H (рос. поле электромагнитное).

ПОЛЕ МАГНІТНЕ

  Одна із двох складових електромагнітного поля, що характеризується дією на заряджену електричну частинку, яка рухається з силою, пропорційною заряду частинки та її швидкості (рос. поле магнитное).

ПОЛЕ ФІЗИЧНЕ

  Особлива форма матерії; система з нескінченним числом ступенів свободи. До поля фізичного відносяться: електромагнітне та гравітаційне поля, поле ядерних сил, хвильові поля (квантовані), які відповідають різним частинкам (рос. поле физическое).

ПОЛЮС МАГНІТОПРОВОДУ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО ВИРОБУ (ПРИСТРОЮ)

  Частина магнітопроводу електротехніч ного виробу (пристрою), призначена для виходу робочого магнітного потоку в навколишнє немагнітне середовище або для його входу в магнітопровід із немагнітного середовища (рос. полюс магнитопровода электротехнического изделия (устройства)).

ПОЛЮС МАГНІТУ

  Частина магніту, через яку входить або виходить зовнішній магнітний потік (рос. полюс магнита; англ. poles of a magnet).

ПОЛЯРИЗАЦІЯ

  Явище зміщення електричних зарядів діелектрика під впливом зовнішнього електричного поля, що зумовлює виникнення внутрішнього електричного поля з протилежним напрямком, наслідком чого є зменшення прикладеного поля. При цьому виникає наведений зовнішнім електричним полем дипольний момент одиниці об`єму речовини, кількісна характеристика діелектричної поляризації. Позначається літерою Р, вимірюється у системі СІ у В/м (рос. поляризация).

ПОРІВНЯННЯ (як метод дослідження)

  Процес установлення схожості та (або) різниці у предметів та явищ дійсності (рос. сравнение (как метод исследования)).

ПОРИСТІСТЬ ГАЗОВА

  Дефект у вигляді дрібних пор, утворених у результаті виділення газу з речовини при затвердінні (рос. пористость газовая).

ПОСТІЙНА ЧАСУ ЕЛЕКТРИЧНОГО КОЛА

  Величина, що характеризує електричне коло, у якому вільний струм є експонентною функцією часу, протягом якого струм у цьому колі убуває в е разів, де е – основа натурального логарифма (рос. постоянная времени электрической цепи).

ПОСТІЙНА ЧАСУ КОНДЕНСАТОРА ПОСТІЙНОЇ ЄМНОСТІ

  Величина, яка дорівнює добутку опору ізоляції конденсатора постійної ємності на його власну ємність (рос. постоянная времени конденсатора постоянной емкости).

ПОСТАНОВКА ПРОДУКЦІЇ НА ВИРОБНИЦТВО

  Сукупність заходів з організації виробництва наново розробленої, модернізованої або раніше вивченої на інших підприємствах продукції. Примітки. 1. Постановка продукції на виробництво зазвичай проводиться у два етапи: підготовка та вивчення виробництва. 2. Для постановки продукції на виробництво за ліцензією передбачається етап підготовки технічної документації (рос. постановка продукции на производство).

ПОСТУЛАТИ ТЕОРІЇ ВИМІРЮВАНЬ

  Постулат α . Існує істинне значення вимірюваної фізичної величини. Постулат β . Істинне значення вимірюваної фізичної величини відшукати неможливо. Постулат γ . Істинне значення вимірюваної фізичної величини постійне (рос. постулаты теории измерений).

ПОТІК МАГНІТНИЙ

  Потік вектора магнітної індукції (рос. поток магнитный).

ПОТІК РОЗСІЮВАННЯ

  Частина магнітного потоку, яка проходить поза магнітопроводу (рос. поток рассеяния; англ. leakage flux).

ПОТОКОЗЧЕПЛЕННЯ

  Сума магнітних потоків, зчеплених із провідниками елемента електричного кола (рос. потокосцепление).

ПОТОКОЗЧЕПЛЕННЯ ВЗАЄМНОЇ ІНДУКЦІЇ

  Потокозчеплення одного елемента електричного кола, яке зумовлене електричним струмом в іншому елементі (рос. потокосцепление взаимной индукции; англ. coupling).

ПОТОКОЗЧЕПЛЕННЯ САМОІНДУКЦІЇ

  Потокозчеплення елемента електричного кола, зумовлене електричним струмом у цьому елементі (рос. потокосцепление самоиндукции).

ПОТУЖНІСТЬ АКТИВНА

  Середнє за період значення миттєвої потужності: . d1 0 ∫= T tui T P Примітка. Для синусоїдальної напруги та струму ϕ = cos UIP (рос. мощность активная; англ. active power).

ПОТУЖНІСТЬ КОРИСНА

  Потужність, що віддається пристроєм у певній формі та з певною метою (рос. мощность полезная; англ. output power).

ПОТУЖНІСТЬ МИТТЄВА

  Добуток миттєвих значень напруги та струму, що стосуються одного й того самого входу: p(t) = u i. Примітка. Для синусоїдальних напруги та струму ; sin2 t Uu ω = ); (sin2 ϕ −ω= tIi p(t) = UI[cos ϕ – cos(2ωt – ϕ)] (рос. мощность мгновенная; англ. instantaneous power).

ПОТУЖНІСТЬ ПОВНА

  Добуток діючих значень напруги та струму, що стосуються одного й того самого входу: S = UI (рос. мощность полная; англ. apparent power).

ПОТУЖНІСТЬ СИНУСОЇДАЛЬНОЇ НАПРУГИ КОМПЛЕКСНА

  Добуток комплексної напруги на спряжене значення комплексного струму. Примітка. Модуль комплексної потужності дорівнює повній потужності, а аргумент – куту зсуву фаз між напругою та струмом: S = P + jQ = = Sexp[j(ΨU – ΨI)] = Sexp(jϕ) (рос. мощность синусоидального напряжения комплексная; англ. complex power (for sinusoidal voltage and current)).

ПОТУЖНІСТЬ СИНУСОЇДАЛЬНОЇ НАПРУГИ РЕАКТИВНА

  Уявна частина комплексної потужності: Q = Im S = S sin ф (рос. мощность синусоидального напряжения реактивная; англ. reactive power (for sinusoidal voltage and current)).

ПОТУЖНІСТЬ СПОЖИВАНА

  Загальна потужність, споживана пристроєм або сукупністю пристроїв (рос. мощность потребляемая; англ. input power).

ПОХИБКА

  Різниця між розрахованим, спостережуваним або виміряним значенням величини або параметру та дійсним, установленим або теоретично правильним значенням величини або параметру. Примітки. 1. Похибка інструментальна може бути викликана несправним об`єктом, наприклад, похибка обчислення, допущена несправним засобом обчислювальної техніки. 2. Похибка методична може бути викликана використанням тієї або іншої теоретичної функції розподілу випадкової величини наробітку, параметра, кількості відмов. 3. За характером виникнення похибка може бути систематичною або випадковою (рос. погрешность; англ. error).

ПОХИБКА ВИМІРЮВАНЬ

  Кількісне відображення якості вимірювань (∆X), яке відображає близькість результату вимірювань (Х) до розміру вимірюваної фізичної величини (ХН). X = ХН ± ∆X. ∆X – називається абсолютною похибкою. ∆X/ХН = δ – називається відносною похибкою. 1/δ = T – називається точністю вимірювань. ∆X(∆X/ХН) є сукупністю систематичної похибки та випадкової. У якості ХН, як правило, обирають середнє арифметичне значення величини. (рос. погрешность измерений).

ПОХИБКА ВИПАДКОВА

  Похибка, яка є різною для вимірювань, виконуваних однаковим чином (рос. погрешность случайная).

ПОХИБКА КУТОВА

  Різниця фаз первинного та вторинного струмів (напруг) при такому виборі додатних напрямків первинних та вторинних струмів (напруг), щоб для ідеального трансформатора ця різниця дорівнювала нулю. Примітка. Кутова похибка вважається додатною, якщо вторинний струм (напруга) випереджує первинний (рос. погрешность угловая).

ПОХИБКА НАПРУГИ [СТРУМУ]

  Похибка, яку трансформатор напруги (струму) вносить у вимірювання напруги (струму) та яка виникає через те, що дійсний коефіцієнт трансформації не дорівнює номінальному (рос. погрешность напряжения (тока)).

ПОХИБКА СИСТЕМАТИЧНА

  Визначає фактори, які діють однаковим чином на результат вимірювань при багаторазовому повторенні одних і тих самих вимірювань (рос. погрешность систематическая).

ПОШТА ЕЛЕКТРОННА

  Типовий сервіс відкладеного зчитування (off-line) у інтернеті. Після відправлення повідомлення будь-якого змісту у вигляді текстових документів, аудіо-відео файлів, архівів, програм адресат отримує його на свій комп`ютер через деякий період часу і знайомиться з ним, коли йому зручно (рос. почта электронная).

ПОШУК ІНФОРМАЦІЙНИЙ

  Наука про пошук неструктурованої документальної інформації, пошук інформації в документах, пошук самих документів, добування метаданих із документів, пошук тексту, зображень, відео та звуку у локальних реляційних базах даних, у гіпертекстових базах даних таких, як Інтернет та локальні інтранет. Інформаційний пошук – велика міждисциплінарна область науки, яка стоїть на перетині когнітивної психології, інформатики, інформаційного дизайну, лінгвістики, семіотики, бібліотечної справи, та статистики (рос. поиск информаионный).

ПРАЦІВНИК НАУКОВИЙ

  Вчений, який за основним місцем роботи та відповідно до трудового договору (контракту) професійно займається науковою, науково-організаційною, науково-технічною або науково-педагогічною діяльністю та має відповідну кваліфікацію, підтверджену результатами атестації (рос. работник научный).

ПРАЦІВНИК НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИЙ

  Вчений, який за основним місцем роботи професійно займається педагогічною та науковою або науково-технічною діяльністю у вищих навчальних закладах та закладах післядипломної освіти ІІІ–ІV рівнів акредитації (рос. научнопедагогический работник).

ПРЕПРИНТ

  Попередня публікація тексту або наукового дослідження, статті чи доповіді засобами так званої негативної поліграфії невеликим тиражем (рос. препринт).

ПРИЙМАЧ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ

  Пристрій, в якому електрична енергія перетворюється на інший вид енергії для її використання (рос. приемник электрической энергии).

ПРИЛАД ВИМІРЮВАЛЬНИЙ

  Пристрій, призначений для порівняння величини з одиницею вимірювань (рос. прибор измерительный).

ПРИНЦИПИ АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ

  Визначають, як і на основі якої інформації формувати керуючий вплив у системі. Однією з основних ознак, що характеризують принцип регулювання, є необхідна для вироблення керуючого впливу робоча інформація. Створення апаратури керування і автоматичних систем основується на ряді загальних принципів регулювання, основні з яких – принцип регулювання за відхиленням, принцип регулювання за збуренням, принцип комбінованого регулювання, принцип адаптації. Вибір принципу побудови автоматичної системи залежить від її призначення, характеру зміни задавальних і збурювальних впливів, можливостей отримання необхідної робочої інформації, стабільності параметрів керованого об`єкта й елементів керуючого пристрою тощо (рос. принципы автоматического управления).

ПРИСТРІЙ НАПІВПРОВІДНИКОВИЙ

  Пристрій, основні характеристики якого зумовлені перенесенням носіїв заряду в напівпровідниковому середовищі (рос. устройство полупроводниковое; англ. semiconductor device).

ПРИСТРІЙ БАГАТОФАЗНИЙ

  Багатофазне джерело або пристрій, що живиться від багатофазного джерела (рос. устройство многофазное; англ. polyphase device).

ПРИСТРІЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ

  Сукупність електротехнічних компонентів, що перебувають у конструктивній та (або) функціональній єдності, які використовують електромагнітну енергію для виконання певної функції виробництва або перетворення, передачі, розподілу, споживання електричної енергії (рос. устройство электротехническое; англ. electrical device).

ПРИСТРІЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ БАГАТОФАЗНИЙ

  Електротехнічний пристрій, призначений для вмикання у багатофазну систему електричних кіл (рос. устройство электротехническое многофазное; англ. polyphase device).

ПРИСТРІЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ОДНОФАЗНИЙ

  Електротехнічний пристрій, призначений для вмикання в однофазне електричне коло і не призначений для перетворення кількості фаз (рос. устройство электротехническое однофазное; англ. single-phase device).

ПРИСТРІЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО ВИРОБУ НЕРОЗБІРНИЙ

  Частина електротехнічного виробу (пристрою), яка не може бути розібрана без руйнування, а також виключає заміну проводу або шнура (рос. устройство электротехнического изделия неразборное).

ПРИСТРІЙ ЗАХИСНИЙ (ємнісного трансформатора напруги)

  Пристрій, який входить до складу ємнісного трансформатора напруги, призначений для обмеження перенапруг, що можуть виникати на одній або декількох його частинах, головним чином, через явище ферорезонансу (рос. устройство защитное (емкостного трансформатора напряжения)).

ПРИСТРІЙ З’ЄДНАНИЙ У БАГАТОКУТНИК

  m-фазний пристрій, в якому m гілок утворюють один контур (рос. устройство, соединенное в многоугольник; англ. mesh-connected device).

ПРИСТРІЙ РЕВЕРСУВАЛЬНИЙ

  Пристрій, призначений для зміни напрямку струму в будь-якій частині електричного кола (рос. устройство реверсирующее).

ПРИСТРІЙ ФОТОЕЛЕКТРИЧНИЙ

  Пристрій, основні характеристики якого зумовлені електронною емісією, причиною якої є поглинання фотонів (рос. устройство фотоэлектрическое; англ. photoelectric device).

ПРИСТРІЙ, З’ЄДНАНИЙ У ЗІРКУ

  m-фазний пристрій, який містить m гілок, що мають один спільний вузол (рос. устройство, соединенное в звезду; англ. star-connected device).

ПРОБІЙ ДІЕЛЕКТРИКА

  Явище, що призводить до втрати діелектриком його електроізоляційних властивостей з утворенням каналу високої провідності. Будь-який діелектрик зберігає свої діелектричні властивості тільки при напруженостях електричного поля, що не перевищують граничного значення. Якщо напруженість поля перевищить деяке критичне значення, відбудеться пробій діелектрика, при цьому наскрізний струм, який протікає через діелектрик, різко зростає, а опір діелектрика падає до наднизької величини (рос. пробой диэлектрика).

ПРОВІД ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО ВИРОБУ ВИВІДНИЙ

  Провід для виводів обмоток електротехнічних пристроїв (рос. провод электротехнического изделия выводной).

ПРОВІДНІСТЬ ЕЛЕКТРИЧНА КОМПЛЕКСНА (адмітанс комплексний)

  Комплексна величина, яка дорівнює частці від ділення комплексного струму на комплексну напругу на затискачах пасивного електричного кола (рос. проводимость электрическая комплексная (адмитанс комплексный); англ. (complex) admittance).

ПРОВІДНІСТЬ АКТИВНА (кондуктанс)

  Дійсна частина комплексної електричної провідності (рос. проводимость активная (кондуктанс); англ. (equivalent) conductance).

ПРОВІДНІСТЬ ЕЛЕКТРИЧНА ІДЕАЛЬНОГО РЕЗИСТОРА (кондуктанс ідеального резистора)

  Частка від ділення струму в резисторі на напругу на ньому (рос. проводимость идеального резистора (кондуктанс идеального резистора); англ. conductance (of an ideal resistor)).

ПРОВІДНІСТЬ ЕЛЕКТРИЧНА ВЗАЄМНА

  Величина, що дорівнює відношенню вихідного струму до вхідної напруги, виражених в операторній, дискретній або комплексній формі (рос. проводимость электрическая взаимная).

ПРОВІДНІСТЬ ЕЛЕКТРИЧНА ПОВНА (адмітанс)

  Скалярна величина, яка дорівнює частці від ділення діючого значення струму у двополюснику на діюче значення напруги на його затискачах (рос. проводимость электрическая полная (адмитанс); англ. admittance).

ПРОВІДНІСТЬ МАГНІТНА

  Відношення магнітного потоку до магніторушійної сили, яка викликає цей потік (рос. проводимость магнитная; англ. permeance).

ПРОВІДНІСТЬ РЕАКТИВНА (сусцептанс)

  Уявна частина комплексної електричної провідності (рос. проводимость реактивная (сусцептанс); англ. susceptance).

ПРОВІДНИК

  Компонент, призначений для забезпечення електричного струму провідності (рос. проводник; англ. conductor).

ПРОГРАМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАДІЙНОСТІ

  Документ, що встановлює комплекс взаємообумовлених організаційно-технічних вимог та заходів, які належить проводити на певних етапах життєвого циклу об`єкта і спрямованих на забезпечення заданих вимог до надійності та (або) на підвищення надійності (рос. программа обеспечения надежности).

ПРОГРАМА ЯКОСТІ

  Документ, у якому регламентовано конкретні заходи у сфері якості, ресурсів і послідовність діяльності щодо конкретної продукції, проекту чи контракту. Примітка. Програма якості здебільшого містить посилання на частини настанови з якості, які застосовують в окремих випадках (рос. программа качества).

ПРОДУКЦІЯ ГОТОВА

  Промислова продукція, яка закінчена виробництвом, укомплектована, відповідає усім вимогам стандартів і технічних умов, має документ, що засвідчує її якість, та призначена для збуту за межі підприємства (рос. продукция готовая).

ПРОДУКЦІЯ ЗАСТАРІЛА

  Продукція, показники якості якої перестали відповідати вимогам чинних стандартів (рос. продукция устаревшая).

ПРОДУКЦІЯ ЛІЦЕНЗІЙНА

  Продукція, що випускається з використанням об`єкта інтелектуальної власності, який є предметом ліцензійного договору (рос. продукция лицензионная).

ПРОДУКЦІЯ НАУКОВО-ТЕХНІЧНА

  Науковий або науковоприкладний результат науково-технічної діяльності, що має корисні властивості і призначений для застосування споживачем (рос. продукция научно-техническая).

ПРОДУКЦІЯ ОСВОЄНА

  Продукція усталеного промислового виробництва. Примітка. Термін стосується конкретного виробника. Якщо виготовлення продукції передається іншому виробникові, то постає необхідність в освоєнні продукції на предмет (щодо) особливостей останнього (рос. продукция освоенная).

ПРОДУКЦІЯ СТАНДАРТИЗОВАНА

  Продукція, вимоги до якої визначено стандартами (рос. продукция стандартизованная).

ПРОЦЕС ІМПУЛЬСНИЙ

  Суттєво нелінійний, порівняно короткий у часі процес (навантаження, перетворення енергії, трансформації енергії, зміни стану, структури, властивостей тощо) (рос. процесс импульсный).

ПРОЦЕС ПЕРЕХІДНИЙ

  Явище або величина, які змінюються між двома послідовними стійкими станами протягом короткого інтервалу, який можна порівняти з масштабом часу, що розглядається (рос. процесс переходный).

ПРОЦЕС ПЕРЕХІДНИЙ В ЕЛЕКТРИЧНОМУ КОЛІ

  Електромагнітний процес, що виникає в електричному колі у разі переходу від одного його усталеного режиму до іншого (рос. процесс переходной в электрической цепи).

ПРОЦЕС ТЕХНОЛОГІЧНИЙ

  Частина виробничого процесу, що містить доцільну сукупність дій, спрямованих на зміну стану предмета праці (рос. процесс технологический).

ПУХКІСТЬ

  Дефект у вигляді накопичення дрібних усадкових раковин (рос. рыхлость).