Словарь

Р
РІВЕНЬ ВІБРАЦІЇ ЛОГАРИФМІЧНИЙ

  Характеристика вібрації, за допомогою якої порівнюють два однойменних параметри вібрації, пропорційна десятковому логарифму відношення оцінюваної величини до початкової. Примітки. 1. Логарифмічний рівень коливань вимірюється у Белах [децибелах] (рос. уровень вибрации логарифмический; англ. level).

РІВЕНЬ ПРОДУКЦІЇ ТЕХНІЧНИЙ

  Відносна характеристика якості продукції, яка ґрунтується на порівнянні значень показників, що характеризують технічну досконалість оцінюваної продукції з базовим значенням відповідних показників (рос. уровень продукции технический).

РАКОВИНИ УСАДКОВІ

  Відкрита або закрита порожнина з грубою шорсткуватою, іноді окисленою поверхнею, яка утворилася внаслідок усадки при затвердінні металу (рос. раковины усадочные).

РЕАКТИВНИЙ

  Термін, вживаний щодо індуктивного або ємнісного опору електричного кола (рос. реактивный; англ. reactive).

РЕАКЦІЯ

  Дія, стан, процес, які виникають за певних умов у відповідь на будь-які впливи, подразнення, ураження (рос. реакция; англ. reaction).

РЕГРЕСІЙНИЙ АНАЛІЗ

  Статистичний метод аналізу залежності однієї величини від іншої, пошук моделі цього зв`язку, вираженої у функції регресії. Регресійний аналіз використовується у тому випадку, якщо відношення між змінними можуть бути виражені кількісно у вигляді деякої комбінації цих змінних. Отримана комбінація використовується для передбачення значення, що може приймати цільова (залежна) змінна, яка обчислюється на заданому наборі значень вхідних (незалежних) змінних (рос. регрессионный анализ).

РЕЖИМ КОРОТКОГО ЗАМИКАННЯ [кола або генератора]

  Робота у ненавантаженому стані, коли вихідні затискачі закорочені, а вихідна напруга дорівнює нулю (рос. режим короткого замыкания [цепи или генератора]).

РЕЖИМ КОРОТКОГО ЗАМИКАННЯ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО ВИРОБУ (ПРИСТРОЮ)

  Режим роботи електротехнічного виробу (пристрою), в якому електричний опір навантаження дорівнює нулю, або режим, в якому електротехнічний виріб (пристрій), наприклад електродвигун, з`єднаний з джерелом живлення і перебуває у загальмованому або заклиненому стані (рос. режим короткого замыкания электротехнического изделия (устройства)).

РЕЖИМ НАВАНТАЖЕННЯ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО ВИРОБУ (ПРИСТРОЮ)

  Режим роботи електротехнічного виробу (пристрою), в якому він віддає потужність зовнішньому об`єкту (рос. режим нагрузки электротехнического изделия (устройства)).

РЕЖИМ НЕПЕРЕРВНИЙ

  Режим роботи без пауз (рос. режим непрерывный; англ. uninterrupted duty).

РЕЖИМ НЕРОБОЧОГО ХОДУ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО ВИРОБУ (ПРИСТРОЮ)

  Режим роботи електротехнічного виробу (пристрою) у ненавантаженому стані, в якому споживання потужності визначається внутрішніми втратами (рос. режим холостого хода электротехнического изделия (устройства)).

РЕЖИМ НОМІНАЛЬНИЙ

  Сукупність розрахункових величин та умов функціонування (рос. режим номинальный; англ. rating).

РЕЖИМ ПЕРІОДИЧНИЙ

  Режим, в якому робота з навантаженням є періодичною та чергується з режимом холостого ходу (рос. режим периодический; англ. periodic duty).

РЕЖИМ РОБОТИ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО ВИРОБУ (ПРИСТРОЮ)

  Сукупність умов роботи електротехнічного виробу (пристрою) за визначений проміжок часу з урахуванням їх тривалості, послідовності, а також значень та характеру навантаження (рос. режим работы электротехнического изделия (устройства)).

РЕЖИМ РОБОТИ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО ВИРОБУ АВАРІЙНИЙ

  Режим роботи електротехнічного виробу (пристрою), в якому напруга або струм обмотки (або частини обмотки) досягають таких значень, що при достатній тривалості роботи це загрожує пошкодженням або руйнуванням виробу (рос. режим работы электротехнического изделия аварийный).

РЕЖИМ РОБОТИ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО ВИРОБУ АНОРМАЛЬНИЙ

  Режим роботи електротехнічного виробу (пристрою), в якому значення хоча б одного з параметрів режиму виходить за межі найбільшого або найменшого робочого значення (рос. режим работы электротехнического изделия ненормальный).

РЕЖИМ РОБОТИ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО ВИРОБУ КОРОТКОЧАСНИЙ

  Режим роботи електротехнічного виробу (пристрою), в якому робота з практично незмінним навантаженням триває менше, ніж це необхідно для досягнення електротехнічним виробом (пристроєм) усталеної температури за практично незмінної температури охолоджувального середовища, а тривалість його перебування у вимкненому стані є такою, що він встигає охолонути до температури охолоджувального середовища (рос. режим работы электротехнического изделия кратковременный; англ. short-time duty).

РЕЖИМ РОБОТИ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО ВИРОБУ НОМІНАЛЬНИЙ

  Режим роботи електротехнічного виробу (пристрою), у якому значення кожного з параметрів режиму дорівнюють розрахунковим номінальним (рос. режим работы электротехнического изделия номинальный; англ. rating).

РЕЖИМ РОБОТИ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО ВИРОБУ НОРМАЛЬНИЙ

  Режим роботи електротехнічного виробу (пристрою), характерною ознакою якого є відповідність усіх його параметрів їх робочим значенням (рос. режим работы электротехнического изделия нормальный).

РЕЖИМ РОБОТИ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО ВИРОБУ ПЕРЕРИВЧАСТО-ТРИВАЛИЙ

  Режим роботи електротехнічного виробу (пристрою), в якому тривалий режим роботи чергується з припиненням роботи (рос. режим работы электротехнического изделия прерывисто-продолжительный).

РЕЖИМ РОБОТИ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО ВИРОБУ ПЕРЕХІДНИЙ

  Режим переходу від одного усталеного режиму роботи електротехнічного виробу (пристрою) на інший (рос. режим работы электротехнического изделия переходный; англ. transient state of a system).

РЕЖИМ РОБОТИ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО ВИРОБУ ПОВТОРНО-КОРОТКОЧАСНИЙ

  Режим роботи електротехнічного виробу (пристрою), в якому робота з практично незмінним навантаженням триває менше, ніж це необхідно для досягнення електротехнічним виробом (пристроєм) усталеної температури за практично незмінної температури навколишнього середовища, і чергується з припиненням роботи, за час якого він не встигає охолонути до температури охолоджувального середовища (рос. режим работы электротехнического изделия периодический кратковременный; англ. intermittent duty).

РЕЖИМ РОБОТИ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО ВИРОБУ ТРИВАЛИЙ

  Режим роботи електротехнічного виробу (пристрою), в якому тривалість роботи з практично незмінним навантаженням є такою, яка необхідна для досягнення електротехнічним виробом (пристроєм) практично усталеної температури за практично незмінної температури навколишнього середовища (рос. режим работы электротехнического изделия продолжительный; англ. continuous duty).

РЕЖИМ РОБОТИ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО ВИРОБУ УСТАЛЕНИЙ

  Режим роботи електротехнічного виробу (пристрою), в якому значення усіх параметрів режиму практично незмінні або змінюються періодично (рос. режим работы электротехнического изделия установившийся; англ. steady-state).

РЕЖИМ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ

  Сукупність розрахункових значень параметрів технологічного процесу у визначеному інтервалі часу (рос. режим технологический).

РЕЖИМ УСТАЛЕНИЙ ЕЛЕКТРИЧНОГО КОЛА

  Режим, за якого ЕРС, напруги та струми у колі є постійними або періодичними (рос. режим установившийся в электрической цепи).

РЕЗЕРВУВАННЯ

  Спосіб забезпечення надійності об`єкта за рахунок використання додаткових засобів та (або) можливостей, надлишкових відносно мінімально необхідних для виконання потрібних функцій (рос. резервирование; англ. redundancy).

РЕЗИСТИВНИЙ

  Термін, вживаний щодо пристрою або кола, в якому активний опір за певних умов переважає (рос. резистивный; англ. resistive).

РЕЗИСТОР

  Пристрій, основною властивістю якого є електричний опір (рос. резистор; англ. resistor).

РЕЗИСТОР ІДЕАЛЬНИЙ

  Iдеальний двополюсник, в якому миттєве значення напруги прямо пропорційне миттєвому значенню струму (рос. резистор идеальный; англ. ideal resistor).

РЕЗОНАНС

  Явище сильного зростання амплітуди вимушеного коливання у разі, коли частота зовнішньої сили збігається з власною частотою коливань (рос. резонанс; англ. resonance).

РЕЗОНАНС В ЕЛЕКТРИЧНОМУ КОЛІ

  Явище в електричному колі, що має ділянки з індуктивними та ємнісними елементами, за якого різниця фаз напруги і струму на вході кола дорівнює нулю (рос. резонанс в электрической цепи).

РЕЗОНАНС КОНСТРУКЦІЇ ВИРОБУ

  Явище збільшення амплітуди змушених коливань конструкції виробу у два і більше разів при постійному зовнішньому впливі, що виникає на частотах вібраційних навантажень, близьких до частоти власних коливань виробу (рос. резонанс конструкции изделия).

РЕЗОНАНС НАПРУГ

  Явище резонансу на ділянці електричного кола, до якого входять послідовно з`єднані індуктивний та ємнісний елементи (рос. резонанс напряжений).

РЕЗОНАНС СТРУМІВ

  Явище резонансу на ділянці електричного кола, що має паралельно з`єднані індуктивний та ємнісний елементи (рос. резонанс токов).

РЕЗОНАНС У МЕХАНІЧНІЙ СИСТЕМІ

  Різке зростання амплітуди вібрації механічної системи, яке виникає у ній при збігові власних частот із частотою змушуваної сили. Примітка. Резонанс можливий також за наявності цілочислових співвідношень між цими частотами (рос. резонанс в механической системе).

РЕЗУЛЬТАТ НАУКОВИЙ

  Нове знання, одержане у процесі фундаментальних або прикладних наукових досліджень та зафіксоване на носіях наукової інформації у формі звіту, наукової праці, наукової доповіді, наукового повідомлення про науково-дослідну роботу, монографічного дослідження, наукового відкриття тощо (рос. результат научный).

РЕЗУЛЬТАТ НАУКОВО-ПРИКЛАДНИЙ

  Нове конструктивне чи технологічне рішення, експериментальний зразок, закінчене випробування, розробка, впроваджена або яка може бути впроваджена у суспільну практику. Примітка. Науково-прикладний результат може бути у формі звіту, ескізного проекту, конструкторської або технологічної документації на науково-технічну продукцію, натурального зразка тощо (рос. результат научно-прикладной).

РЕКЛАМАЦІЯ

  Претензія, здійснена споживачем продукції або послуг у письмовій формі у разі невиконання постачальником зобов`язань щодо якості та сортності поставленої продукції (рос. рекламация).

РЕЛЕ ВИМІРЮВАЛЬНЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ

  Електричне реле, призначене для спрацьовування з визначеною точністю при заданому значенні або значеннях характеристичної величини (рос. реле измерительное электрическое).

РЕЛЕ ГЕРКОНОВЕ

  Електромагнітне реле з герметизованим магнітокерованим контактом (рос. реле герконовое).

РЕЛЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ

  Апарат (прилад), призначений для стрибкоподібних заданих видозмін в одному або декількох вихідних електричних колах при дотриманні певних умов у вхідних електричних колах (рос. реле электрическое; англ. (electrical) relay).

РЕЛЕ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНЕ

  Електричне реле, робота якого заснована на використанні відносного переміщення його механічних елементів під впливом електричного струму, що протікає у вхідних колах (рос. реле электромеханическое).

РЕЛЕ НАПІВПРОВІДНИКОВЕ

  Статичне електричне реле без рухомих деталей, робота якого заснована на використанні напівпровідникових приладів (рос. реле полупроводниковое).

РЕЛЕ НАПРУГИ ЕЛЕКТРИЧНЕ

  Вимірювальне електричне реле, для якого характеристичною величиною є електрична напруга (рос. реле напряжения электрическое).

РЕЛЕ ПОТУЖНОСТІ ЕЛЕКТРИЧНЕ

  Вимірювальне електричне реле, для якого характеристичною величиною є добуток струму, напруги і синусоїдальної функції кута між ними (рос. реле мощности электрическое).

РЕЛЕ СТАТИЧНЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ

  Електричне реле, принцип роботи якого не пов`язаний із використанням відносного переміщення його механічних елементів (рос. реле статическое электрическое).

РЕЛЕ СТРУМУ ЕЛЕКТРИЧНЕ

  Вимірювальне електричне реле, для якого характеристичною величиною є електричний струм (рос. реле тока электрическое).

РЕЛЕ ФЕРОДИНАМІЧНЕ

  Електродинамічне реле, в якому вплив магнітних полів посилюється наявністю феромагнітних сердечників (рос. реле ферродинамическое).

РЕЛЕВАНТНІСТЬ

  Міра відповідності отримуваного результату бажаному. У термінах пошуку є мірою відповідності результатів пошуку завданню, поставленому в пошуковому запиті (рос. релевантность; англ. relеvance).

РЕМОНТ

  Комплекс операцій для відновлення справного стану чи працездатності об`єкта та відновлення ресурсів об`єктів або їх складових частин (рос. ремонт; англ. repair).

РЕМОНТОПРИДАТНІСТЬ

  Властивість об`єкта бути пристосованим до підтримання та відновлення стану, в якому він здатний виконувати потрібні функції за допомогою технічного обслуговування та ремонту (рос. ремонтопригодность; англ. maintainability).

РЕСУРС (ресурс технічний, залишковий)

  Сумарний наробіток об`єкта від початку експлуатації чи поновлення після ремонту до переходу в граничний стан (рос. ресурс (ресурс технический, остаточный); англ. useful life).

РЕФЕРАТ

  Короткий виклад змісту наукової роботи, монографії, статті, художнього твору тощо (рос. реферат).

РЕЧОВИНА

  Вид матерії, яка характеризується масою та складається з елементарних частинок (електронів, протонів, нейтронів, мезонів тощо). Терміном хімічна речовина позначають головним чином матерію, організовану в атоми, молекули (рос. вещество).

РИСУНОК ДРУКОВАНОЇ ПЛАТИ

  Конфігурація провідникового та (або) діелектричного матеріалів, отримана друком відповідного зображення на друкованій платі (рос. рисунок печатной платы; англ. pattern).

РИСУНОК ПРОВІДНИЙ (непровідний)

  Рисунок друкованої плати, утворений провідниковим (діелектричним) матеріалом (рос. рисунок проводящий (непроводящий); англ. conductive (non-conductive) pattern).

РОБОТА ДОСЛІДНО-КОНСТРУКТОРСЬКА [ДКР]

  Сукупність робіт над створенням конструкторської та технологічної документації, виготовленням та випробуванням дослідного або головного зразка продукції (рос. работа опытно-конструкторская [ОКР]).

РОБОТА ДОСЛІДНО-КОНСТРУКТОРСЬКА [ДКР]

  Сукупність робіт над створенням конструкторської та технологічної документації, виготовленням та випробуванням дослідного або головного зразка продукції (рос. работа опытно-конструкторская [ОКР]).

РОБОТА ДОСЛІДНО-ТЕХНОЛОГІЧНА [ДТР]

  Сукупність робіт над створенням нових речовин, матеріалів та (або) технологічних процесів (рос. работа опытно-технологическая [ОТР]).

РОБОТА ДОСЛІДНО-ТЕХНОЛОГІЧНА [ДТР]

  Сукупність робіт над створенням нових речовин, матеріалів та (або) технологічних процесів (рос. работа опытно-технологическая [ОТР]).

РОБОТА НАУКОВА

  Дослідження з метою одержання наукового результату (рос. работа научная).

РОБОТА НАУКОВА

  Дослідження з метою одержання наукового результату (рос. работа научная).

РОБОТА НАУКОВО-ДОСЛІДНА

  Iнтелектуальна, творча діяльність, направлена на отримання наукового результату (рос. работа научно-исследовательская).

РОБОТА НАУКОВО-ДОСЛІДНА

  Iнтелектуальна, творча діяльність, направлена на отримання наукового результату (рос. работа научно-исследовательская).

РОБОТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА

  Iнтелектуальна, творча діяльність, направлена на отримання нових знань та доведення їх до стадії практичного використання (рос. работа научно-техническая).

РОБОТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА

  Iнтелектуальна, творча діяльність, направлена на отримання нових знань та доведення їх до стадії практичного використання (рос. работа научно-техническая).

РОБОТА У НЕНАВАНТАЖЕНОМУ СТАНІ

  Робота пристрою з вихідною потужністю, що дорівнює нулю (рос. работа в ненагруженном состоянии; англ. no-load (operation)).

РОБОТА У РЕЖИМІ КОРОТКОГО ЗАМИКАННЯ (кола або генератора)

  Робота у ненавантаженому стані, коли вихідна напруга дорівнює нулю, а вихідні затискачі закорочені (рос. работа в режиме короткого замыкания (цепи или генератора); англ. short-circuit operation).

РОБОТА У РЕЖИМІ ХОЛОСТОГО ХОДУ (кола або генератора)

  Робота у ненавантаженому стані, коли вихідний струм дорівнює нулю (рос. работа в режиме холостого хода (цепи или генератора); англ. open circuit operation).

РОЗМІРНІСТЬ ФІЗИЧНОЇ ВЕЛИЧИНИ

  Символічне (літерне) позначення величини у вигляді одночлена, який є добутком узагальнених символів основних одиниць певної системи у різних степенях (цілих або дробових, додатніх або від`ємних) (рос. размерность физической величины).

РОЗМАХ КОЛИВАНЬ (подвійна амплітуда)

  Алгебраїчна різниця між найбільшим та найменшим значеннями коливної величини у певному інтервалі часу (рос. размах (колебаний) (амплитуда двойная); англ. peak-to-peak value).

РОЗМАХ ПАРАМЕТРА МЕХАНІКИ ПРИ ЦИКЛІЧНОМУ НАВАНТАЖЕННІ

  Алгебраїчна різниця максимального та мінімального значень параметра механіки руйнування у межах одного циклу навантаження (рос. размах параметра механики разрушения при циклическом нагружении).

РОЗРАХУНОК (СКД)

  Текстовий конструкторський документ, який містить розрахунки параметрів та величин (рос. расчет (СКД)).

РОЗРОБЛЕННЯ

  Будь-яка діяльність чи стадія створення або модернізації виробу, що передує його серійному виробництву і може включати або бути пов`язаною з прикладними науковими дослідженнями, вибором напрямів та проведенням теоретичних (експериментальних) досліджень, ескізним (технічним) проектуванням і макетуванням, проектно-пошуковими роботами та технологічним проектуванням (рос. разработка).

РОЗРОБЛЕННЯ ПРОДУКЦІЇ

  Стадія життєвого циклу продукції, яка полягає у зміні її стану – від формулювання вимог технічного завдання з виконання ДКР (НДР) на створення (модернізацію) продукції до втілення їх у нових (модернізованих) дослідних зразках, у нових (модифікованих) матеріалах. Примітка. У процесі виробництва продукції за ліцензією стадія розроблення продукції відсутня (рос. разработка продукции).

РОЗРЯД ДУГОВИЙ

  Див. дуговий розряд

РОЗРЯД ЕЛЕКТРИЧНИЙ ІСКРОВИЙ

  Проходження імпульсу електричного струму через середовище під дією електромагнітного поля. Характер процесу залежить від тиску, температури, електропровідності, густини та агрегатного стану середовища (рос. разряд электрический искровой).

РОЗРЯД КОРОННИЙ

  Тип газового розряду, що виникає в сильних неоднорідних електричних полях навколо електродів із великою кривиною у газах із доволі високою густиною у вигляді високочастотних імпульсів струму. Коронний розряд проявляється візуально у вигляді світіння навколо гострих кутів електрода. Напруженість електричного поля, необхідна для виникнення коронного розряду, перевищує 3×104 В/см. Сильне неоднорідне поле має виникнути навколо лише одного електрода, інший може бути віддаленим, його роль можуть виконувати будь-які заземлені предмети (рос. разряд коронный).

РОЗРЯД ПОВЕРХНЕВИЙ

  Різновид імпульсного іскрового розряду по поверхні дієлектрика. Виникає у різко неоднорідному електричному полі Е із переважаючою нормальною складовою за умови перевищення напруженістю електричного поля пробивної міцності повітря. Іскрові канали стелються по поверхні діелектрика (рос. разряд скользящий).

РОЗРЯД СТРИМЕРНИЙ

  Виникає у різко неоднорідному полі в області з високою напруженістю. Зі збільшенням різниці потенціалів у розрядному проміжку електричне поле стає різко неоднорідним не тільки поблизу загострених електродів, а й всередині розрядного проміжку. Лавина у вигляді електронної хмари зі швидкістю руху електронів приблизно 2...5 м/с залишає за собою позитивний просторовий заряд іонів, які утворюються у результаті іонізації молекул повітря. Швидкість іонів становить приблизно 2...3 м/с. Під дією фотонів, що випускаються дуже іонізованою лавиною, в оточуючому газі виникають електрони, які дають початок додатковим лавинам. При цьому область позитивного об`ємного заряду витягується у вигляді вузького каналу – стримеру, в якому безперервним потоком рухаються електрони, що вливаються у канал лавини. Стример перетинає розрядний проміжок і утворює між електродами провідний канал із високоіонізованим газом. Імпульси стримерного розряду носять випадковий характер (рос. разряд стримерный).

РОЗРЯДЖАТИ ПРИСТРІЙ

  Добувати енергію з пристрою, в якому вона накопичена (рос. разряжать устройство).

РОЗРЯДНИК

  Пристрій, що містить два чи декілька електродів, призначений для розряджання за певних умов (рос. разрядник; англ. spark-gap).

РУЙНУВАННЯ МАТЕРІАЛУ

  Макроскопічне порушення суцільності матеріалу у результаті тих або інших впливів на нього. Руйнування розвивається одночасно з пружною пластичною деформацією. Примітка. Розрізняють: 1) початкове руйнування (утворення і розвиток пір, тріщин, порушення суцільності); 2) повне руйнування (поділ тіла на 2 або більше частин); 3) тендітне (без значних пластичних деформацій); 4) пластичне (в`язке); 5) стомлене тощо (рос. разрушение материала).