Словарь

С
САМОІНДУКЦІЯ

  Електромагнітна індукція, викликана зміною зчепленого із контуром магнітного потоку, зумовленого електричним струмом цього контуру (рос. самоиндукция).

САМОВІДНОВЛЕННЯ КОНДЕНСАТОРА

  Здатність конденсатора постійної ємності з металізованими обкладинками миттєво відновлювати електричні властивості після локального пробою його діелектрика. Примітка. Має місце у паперових, плівкових і комбінованих конденсаторах (рос. самовосстановление конденсатора).

СВІДОЦТВО ПРО ОХОРОНУ ПРАВА НА ОБ’ЄКТ ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ

  Правоохоронний документ, що видається після державної реєстрації на знак для товарів і послуг, на право користування найнуванням місця походження товару (рос. свидетельство об охране права на объект промышленной собственности).

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

  Документ, виданий згідно з правилами сертифікації, який вказує на забезпечення необхідної впевненості у тому, що продукція ідентифікована належним чином, процес чи послуги відповідають конкретному стандарту або іншому нормативному документу (рос. сертификат соответствия).

СИЛА ЕЛЕКТРОРУШІЙНА (ЕРС)

  Напруга на затискачах ідеального джерела напруги (рос. электродвижущая сила (ЭДС); англ. electromotive force (e.m.f.)).

СИЛА ЗМУШУВАЛЬНА (момент)

  Змінна у часі зовнішня сила (момент), яка не залежить від стану системи і підтримує її вібрацію (рос. вынуждающая сила (момент); англ. exciting force (torgue)).

СИЛА МАГНІТОРУШІЙНА (МРС) УЗДОВЖ ЗАМКНУТОГО КОЛА

  Скалярна величина, що дорівнює лінійному інтегралу напруженості магнітного поля уздовж замкненого контуру та повному струму, який охоплює цей контур (рос. сила магнитодвижущая (МДС) вдоль замкнутого контура).

СИЛА ТРІЩИНОРУШІЙНА

  Енергія пружної деформації, звільненої внаслідок одиничного приросту площі тріщини (рос. сила трещинодвижущая).

СИНЕРГІЗМ

  Cпільна дія для досягнення загальної мети, основана на принципі, що ціле являє собою дещо більше за суму його частин. Означає перевищення сукупним результатом суми складових факторів (рос. синергизм).

СИНТЕЗ (як метод дослідження)

  Метод, що дозволяє з`єднувати окремі частини об`єкта досліджень (елементів, властивостей, процесів) у єдине ціле. Пов`язаний з аналізом (рос. синтез (как метод исследования)).

СИНХРОНІЗМ (періодичних величин)

  Стан, у якому перебувають дві або декілька періодичних величин, що мають одну й ту саму частоту і належать одному чи кільком пристроям (рос. синхронизм (периодических величин); англ. synchronism (of periodic quantities)).

СИНХРОНІЗУВАТИ

  Привести у синхронізм два чи декілька пристроїв або кіл (рос. синхронизировать).

СИСТЕМА ЕЛЕКТРИЧНИХ КІЛ БАГАТОФАЗНА

  Сукупність електричних кіл, у яких діють ЕРС однієї і тієї самої частоти, зсунені одна відносно іншої за фазою і створювані одним джерелом енергії (рос. система электрических цепей многофазная).

СИСТЕМА ЕЛЕКТРИЧНИХ СТРУМІВ БАГАТОФАЗНА

  Сукупність синусоїдальних електричних струмів однієї частоти, зсунених один відносно одного за фазою, що діють у багатофазній системі електричних кіл. Примітка. Визначення для багатофазних систем ЕРС і напруг аналогічні (рос. система электрических токов многофазная).

СИСТЕМА ЕЛЕКТРИЧНИХ СТРУМІВ БАГАТОФАЗНА СИМЕТРИЧНА

  Багатофазна система електричних струмів, у якій окремі струми дорівнюють один одному за амплітудою і зміщені між собою за фазою на однакові кути, які дорівнюють k = 2π/m, де m – число фаз. Примітка. Аналогічно визначають симетричні багатофазні системи ЕРС і напруг (рос. система электрических токов многофазная симметричная).

СИСТЕМА ЕЛЕКТРИЧНИХ СТРУМІВ ТРИФАЗНА

  Багатофазна система електричних струмів, кількість фаз якої дорівнює трьом. Примітка. Аналогічно визначаються трифазні системи ЕРС та напруги (рос. система электрических токов трехфазная).

СИСТЕМА ЕЛЕКТРОДНА ЕГУ

  Пристрій, який здійснює введення енергії, накопиченої конденсатором, у робоче середовище і формує усі стадії високовольтного розряду (рос. система электродная ЭГУ).

СИСТЕМА ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО ВИРОБУ МАГНІТНА

  Частина електротехнічного виробу (пристрою), яка становить сукупність феромагнітних деталей, призначених для проведення та підсилення основної частини магнітного потоку (рос. система электротехнического изделия (устройства) магнитная).

СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЄДНОСТІ ВИМІРЮВАНЬ ДЕРЖАВНА

  Нормативно-правова основа метрологічного забезпечення наукової та практичної діяльності стосовно оцінки та забезпечення точності вимірювань (рос. система обеспечения единства измерений государственная).

СИСТЕМА ЗВОРОТНОЇ ПОСЛІДОВНОСТІ СТРУМІВ СИМЕТРИЧНА

  Симетрична багатофазна система електричних струмів, чий порядок чергування фаз зворотний до основного (при k = ±1). Примітка. Аналогічно визначаються симетричні системи зворотної послідовності ЕРС і напруг (рос. система обратной последовательности токов симметричная).

СИСТЕМА КЕРУВАННЯ АВТОМАТИЗОВАНА

  Система керування, дія якої ґрунтується на комплексному використанні технічних, математичних, інформаційних та організаційних засобів для управління складними технічними й економічними об`єктами. Являє собою сукупність керованого об`єкта й автоматичних вимірювальних та керуючих пристроїв, частину функцій у якій виконує людина (рос. система управления автоматизированная).

СИСТЕМА КЕРУВАННЯ АВТОМАТИЧНА

  Це сукупність керованого об`єкта й автоматичних вимірювальних та керуючих пристроїв. На відміну від автоматизованої системи керування, ця система є самодіючою і реалізує встановлені функції та процеси автоматично, без участі людини (крім етапів пуску та налагодження системи) (рос. система управления автоматическая).

СИСТЕМА КЕРУВАННЯ АДАПТИВНА

  Система, що автоматично змінює алгоритми свого функціонування та (іноді) свою структуру з метою збереження або досягнення оптимального стану при зміні зовнішніх умов (рос. система управления адаптивная).

СИСТЕМА КОНСТРУКТОРСЬКОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ [СКД]

  Комплекс державних стандартів, який встановлює взаємопов`язані правила та положення щодо порядку розроблення, оформлення й обсягу конструкторської документації (рос. система конструкторской документации [СКД]).

СИСТЕМА КООРДИНАТ

  Спосіб задавання точок простору за допомогою чисел. Кількість чисел, необхідних для однозначного визначення будь-якої точки простору, визначає його вимірність, а числа називаються координатами. Обов`язковим елементом системи координат є початок координат – точка, від якої ведеться відлік відстаней. Іншим обов`язковим елементом є одиниця довжини, яка дозволяє відраховувати відстані (рос. система координат).

СИСТЕМА ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ДЕРЖАВНА

  Установа і сукупність експертних, наукових, освітніх, інформаційних та інших відповідної спеціалізації державних закладів, які входять до сфери управління Установи (рос. система правовой охраны интеллектуальной собственности государственная).

СИСТЕМА ТЕХНОЛОГІЧНА

  Сукупність функціонально взаємопов`язаних засобів технологічного оснащення, предметів виробництва та виконавців для здійснення у регламентованих умовах виробництва заданих технологічних процесів або операцій. Примітки. 1. До предметів виробництва відносяться: матеріал, заготовка, напівфабрикат та виріб, що перебувають відповідно до виконуваного технологічного процесу у стадії зберігання, транспортування, формотворення, оброблення, складання, ремонту, контролю та випробування. 2. До регламентованих умов виробництва відносяться: регулярність надходження предметів виробництва, параметри енергопостачання, параметри навколишнього середовища тощо. 3. Розрізняють чотири ієрархічні рівні технологічних систем: операції, процеси, виробничі підрозділи і підприємства (рос. система технологическая; англ. technological system).

СИСТЕМА ФІЗИЧНИХ ВЕЛИЧИН (система одиниць фізичних величин; система величин)

  Сукупність фізичних величин, пов`язаних між собою визначеними залежностями. Така система визначається як сукупність основних, похідних та додаткових одиниць (основні одиниці вибирають довільно). Наприклад, Система міжнародна (SI), Система Гауса (СГС), Система електричних величин (СГСЕ), Система магнітних величин (СГСМ) тощо. (рос. система физических величин (система единиц физических величин; система величин)).

СИСТЕМА ЯКОСТІ

  Сукупність організаційної структури, методик, процесів і ресурсів, необхідних для здійснення управління якістю. Примітки. 1. Масштаби системи якості мають відповідати цілям у сферах якості. 2. Система якості в організації призначена, насамперед, для задоволення внутрішніх потреб управління організацією. Вона є ширшою за вимоги певного споживача, який оцінює тільки ту частину системи якості, що стосується цих вимог. 3. У зв`язку з вимогами контракту чи обов`язковими розпорядженнями щодо проведення оцінювання якості можуть вимагати наочного доказу використання певних елементів системи якості (рос. система качества).

СИСТЕМА, СИМЕТРИЧНА ЗВОРОТНІЙ ПОСЛІДОВНОСТІ СТРУМІВ

  Симетрична багатофазна система електричних струмів, чий порядок чергування фаз зворотний до основного (при k = ±1). Примітка. Аналогічно визначаються симетричні системи зворотної послідовності ЕРС і напруг (рос. система симметричная обратной последовательности токов).

СИСТЕМА, СИМЕТРИЧНА НУЛЬОВІЙ ПОСЛІДОВНОСТІ СТРУМІВ

  Симетрична багатофазна система електричних струмів, які збігаються за фазою. Примітка. Аналогічно визначаються симетричні системи нульової послідовності ЕРС і напруг (рос. система, симметричная нулевой последовательности токов).

СИСТЕМА, СИМЕТРИЧНА ПРЯМІЙ ПОСЛІДОВНОСТІ СТРУМІВ

  Симетрична багатофазна система електричних струмів із порядком чергування фаз, прийнятим за основний (при k = ±1). Примітка. Аналогічно визначаються симетричні системи прямої послідовності ЕРС і напруг (рос. система, симметричная прямой последовательности токов).

СИСТЕМИ ІНФОРМАЦІЙНІ

  Iнформаційно-обчислювальні мережі, програмно-технічні комплекси, засоби інформатизації, банки і бази даних (рос. системы информационные).

СКЛАДОВІ НЕСИМЕТРИЧНОЇ ТРИФАЗНОЇ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРИЧНИХ СТРУМІВ СИМЕТРИЧНІ

  Три симетричні трифазні системи електричних струмів, на які дана несиметрична трифазна система електричних струмів може бути розкладена, а саме: система прямої послідовності, система зворотної послідовності та система нульової послідовності. Примітка. Аналогічно визначаються симетричні складові несиметричних трифазних систем ЕРС і напруг (рос. составляющие несимметричной трехфазной системы электрических токов симметричные).

СКЛАДОВА ВІЛЬНОГО СТРУМУ АПЕРІОДИЧНА

  Cкладова вільного електричного струму, яка змінюється у часі без зміни знака (рос. составляющая свободного тока апериодическая).

СКЛАДОВА ВІЛЬНОГО СТРУМУ КОЛИВАЛЬНА

  Cкладова вільного електричного струму, що коливається зі зміною знака (рос. составляющая свободного тока колебательная).

СКЛАДОВА ЕЛЕКТРИЧНОГО СТРУМУ ВІЛЬНА

  Вiльний електричний струм, який дорівнює різниці перехідного й усталеного струмів після комутації (рос. составляющая электрического тока свободная).

СКЛАДОВА ПУЛЬСУЮЧОЇ НАПРУГИ [СТРУМУ] ЗМІННА

  Величина, отримана шляхом віднімання від пульсуючої величини постійної складової: u = u – U0; i = i – I0 (рос. составляющая пульсирующего напряжения [тока] переменная; англ. alternating component (of a pulsating voltage or current)).

СКЛАДОВА ПУЛЬСУЮЧОЇ НАПРУГИ ПОСТІЙНА

  Середнє за період значення пульсуючої величини напруги [струму]: ;d1 0 0 ∫ == T tu T Uu ∫ == T ti Ti 0 0 d 1 (рос. составляющая пульсирующего напряжения [тока] постоянная; англ. direct component (of a pulsating voltage or current)).

СМУГА ПРОПУСКАННЯ

  Смуга частот, у межах якої згасання залишається меншим за певне значення (рос. полоса пропускания; англ. pass [stop]-band).

СМУГА ЧАСТОТ

  Сукупність частот у розглядуваних межах. Примітка. Найменше значення заданого інтервалу є нижньою граничною частотою, а найбільше – верхньою граничною частотою (рос. полоса частот; англ. frequency band).

СМУГА ЧАСТОТ ДЕКАДНА

  Смуга частот, у якій відношення верхньої граничної частоти до нижньої дорівнює 10 (рос. полоса частот декадная; англ. decade).

СМУГА ЧАСТОТ ОКТАВНА [НАПІВОКТАВНА, ТРЕТИНООКТАВНА]

  Смуга частот, у якій відношення верхньої граничної частоти до нижньої дорівнює 2 ] 2,2[ 3 (рос. полоса частот октавная [полуоктавная, третьоктавная]; англ. octave [one-half octave, one-third octave]).

СОЛЕНОЇД

  Циліндрична котушка, довжина якої значно перевищує її поперечні розміри (рос. соленоид; англ. solenoid).

СПАД НАПРУГИ

  Напруга на ділянці електричного кола (рос. падение напряжения).

СПЕКТР АМПЛІТУДНИЙ

  Спектр коливання, у якому величинами, що характеризують гармонічні складові, є їх амплітуди (рос. спектр амплитудный; англ. amplitude spectrum).

СПЕКТР ВЛАСНИХ ЧАСТОТ СИСТЕМИ

  Сукупність власних частот лінійної системи, розташованих у порядку зростання. Примітка. Власні частоти нумерують у порядку зростання (рос. спектр собственных частот системы; англ. natural frequency spectrum).

СПЕКТР ДИСКРЕТНИЙ [БЕЗПЕРЕРВНИЙ]

  Спектр коливання або частот, у якому частоти гармонічних складових коливання утворюють дискретну [безперервну] множину (рос. спектр дискретный [непрерывный]; англ. discrete [continuous] spectrum).

СПЕКТР ЕНЕРГЕТИЧНИЙ

  Спектр вібрації, у якому величинами, що характеризують гармонічні складові вібрації, є квадрати амплітуд швидкості, які характеризують питому енергію зазначених складових (рос. спектр энергетический; англ. power spectrum).

СПЕКТР КОЛИВАНЬ (вібрації)

  Сукупність значень параметрів гармонічних складових коливання (вібрації), розташована у порядку зростання відповідних їм частот. Примітки. 1. Періодичному і майже періодичному коливанню відповідає дискретний спектр, а неперіодичному – безперервний спектр. 2. Приклади спектрів коливань див. "спектр амплітудний", "спектр фазовий", "спектр енергетичний" (рос. спектр колебаний (вибрации); англ. spectrum).

СПЕКТР ФАЗОВИЙ

  Спектр коливання, у якому величинами, що характеризують гармонічні складові, є їх початкові фази (рос. спектр фазовый; англ. phase spectrum).

СПОДІВАННЯ МАТЕМАТИЧНЕ

  Одна з основних числових характеристик кожної числової змінної. Воно є узагальненим поняттям середнього значення сукупності чисел на той випадок, коли елементи множини значень цієї сукупності мають різну "вагу", ціну, важливість, пріоритет, ймовірність, що є характерним для значень випадкової змінної (рос. математическое ожидание).

СПОСТЕРЕЖЕННЯ (як метод дослідження)

  Систематичне, цілеспрямоване сприйняття об`єкта досліджень. Характеризується: навмисністю, планомірністю, цілеспрямованістю, об`єктивністю, систематичністю (рос. наблюдение (как метод исследования)).

СТАДІЯ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ (продукції)

  Частина життєвого циклу продукції, яка характеризується певним станом конкретної продукції, сукупністю видів передбачених робіт та їх кінцевими результатами. Примітки. 1. У життєвому циклі поштучної продукції виділяють такі стадії: дослідження та обґрунтування розробки, процес розроблення, виробництво, експлуатація та капітальний ремонт (тільки для виробів, які підлягають капітальному ремонту). 2. У життєвому циклі не поштучної продукції виділяють такі стадії: дослідження та обґрунтування розробки, процес розроблення, виробництво та застосування (зберігання) (рос. стадия жизненного цикла (продукции)).

СТАЛА ЧАСУ ЕЛЕКТРИЧНОГО КОЛА

  Величина, що характеризує електричне коло, з одним інерційним елементом (індуктивністю або ємністю) і дорівнює довжині дотичної до кривої вільної складової перехідного струму (напруги) (рос. постоянная времени электрической цепи).

СТВОРЕННЯ ПРОДУКЦІЇ

  Послідовність процесів проведення маркетингових досліджень, розроблення, виготовлення та передавання продукції (рос. создание продукции).

СТОХАСТИЧНА ВЕЛИЧИНА (випадкова)

  Випадковою величиною є будь-яка (не обов`язково числова) змінна Х, значення якої утворюють множину {x = X} елементарних подій, іншими словами, позначають точки у просторі вибірок. Множина {x = X} елементарних подій являє собою можливі значення випадкової величини X, називається областю значень цієї величини (рос. стохастическая (случайная) величина).

СТОХАСТИЧНИЙ ПРОЦЕС

  Узагальнене поняття випадкової (стохастичної) величини. Це випадкова величина, що змінюється з часом (іншими словами – це набір випадкових величин, параметризованих величиною T – часом) (рос. стохастический процесс).

СТРИЖЕНЬ ЛИВАРНИЙ

  Елемент ливарної форми, призначений для утворення отвору, порожнини або іншого складного контуру у виливку. Примітка. Стрижень може бути нероз`ємним та роз`ємним, цілісним та порожнистим, порожнистим із засипаним пористим матеріалом, зміцнений металевим каркасом, нерозбірним або зібраним у стрижньовий блок (рос. стержень литейный; англ. core).

СТРУМ ВИПРЯМЛЕНИЙ СЕРЕДНІЙ ДІОДА

  Середнє за період значення прямого та зворотного струмів випрямного діода (рос. ток выпрямленный средний (диода); англ. average output rectified current).

СТРУМ ВИТОКУ (спливу)

  Струм, зумовлений недосконалістю ізоляції (рос. ток утечки).

СТРУМ ДЖЕРЕЛА

  Струм, зумовлений ідеальним джерелом струму (рос. ток источника).

СТРУМ ЕЛЕКТРИЧНИЙ МИТТЄВИЙ

  Електричний струм у даний момент часу. Примітка. Аналогічно визначаються миттєві ЕРС, напруга, МРС, магнітний потік (рос. ток электрический мгновенный).

СТРУМ ЕЛЕКТРИЧНИЙ ПЕРІОДИЧНИЙ

  Електричний струм, миттєві значення якого повторюються через однакові інтервали. Примітка. Аналогічно визначаються періодичні ЕРС, напруга, МРС, магнітний потік (рос. ток периодический; англ. alternating voltage [current]).

СТРУМ ЕЛЕКТРИЧНИЙ ПЕРЕХІДНИЙ

  Електричний струм у колі під час перехідного процесу. Примітка. Аналогічно визначаються перехідні напруга, ЕРС, МРС, магнітний потік тощо (рос. ток электрический переходной).

СТРУМ ЕЛЕКТРИЧНИЙ ПОВНИЙ

  Явище направленого руху носіїв зарядів і (або) явище зміни електричного поля у часі (рос. ток электрический полный).

СТРУМ ЗВОРОТНИЙ СЕРЕДНІЙ (ВИПРЯМНОГО ДІОДА)

  Середнє за період значення зворотного струму випрямного діода (рос. ток обратный средний (выпрямительного диода); англ. average reverse current).

СТРУМ ЗМІННИЙ (напруга змінна)

  Періодичний струм (напруга), середнє значення якого за період дорівнює нулю (рос. ток периодический (напряжение периодическое)).

СТРУМ ЗМІЩЕННЯ

  Скалярна величина, що дорівнює похідній за часом від потоку електричного зміщення через дану поверхню (рос. ток смещения).

СТРУМ КОНТУРНИЙ

  Струм, що проходить у петлі, яка визначається ланкою зв`язку (рос. ток контурный; англ. mesh current).

СТРУМ НА ЗЕМЛЮ

  Сукупність струму спливу та ємнісного струму між провідником та землею (рос. ток на землю; англ. earth current).

СТРУМ ОПЕРАТОРНИЙ

  Величина, отримана перетворенням Лапласа чи Карсона – Хевісайда з миттєвого значення струму, що розглядається як функція часу. Примітка. Аналогічно визначаються операторні ЕРС та напруга (рос. ток операторный).

СТРУМ ПЕРЕВАНТАЖЕННЯ

  Струм, величина якого перевищує найбільше номінальне значення (рос. ток перегрузки).

СТРУМ ПОСТІЙНИЙ

  Струм [напруга], який в усталеному режимі електричного кола не залежить від часу (рос. ток постоянный; англ. direct current [voltage]).

СТРУМ ПРОВІДНОСТІ

  Скалярна величина, що дорівнює похідній за часом від електричного заряду, який переноситься носіями заряду через дану поверхню (рос. ток проводимости).

СТРУМ ПРЯМИЙ ДІЮЧИЙ ВИПРЯМНОГО ДІОДА

  Діюче значення прямого струму випрямного діода за період (рос. ток прямой действующий (выпрямительного диода); англ. RMS forward current).

СТРУМ ПУЛЬСУЮЧИЙ (напруга пульсуюча)

  Періодичний струм (напруга), середнє значення якого за період не дорівнює нулю: u = = U0 + u; i = I0 + i; (рос. ток пульсирующий (напряжение пульсирующее)).

СТРУМ СИНУСОЇДАЛЬНИЙ

  Електричний струм, який є синусоїдальною функцією часу. Примітка. Аналогічно визначаються синусоїдальні ЕРС, напруга, МРС, магнітний потік, електричний заряд, що змінюється синусоїдально, тощо (рос. ток синусоидальный).

СТРУМ СТАБІЛІЗАЦІЇ (стабілітрона)

  Значення постійного струму, який протікає через стабілітрон у режимі стабілізації (рос. ток стабилизации (стабилитрона); англ. continuous current within the working voltage range).

СУМІСНІСТЬ ЕЛЕКТРОМАГНІТНА

  Здатність технічного обладнання одночасно функціонувати належним чином за реальних умов експлуатації у заданих електромагнітних обставинах, не створюючи неприпустимих електромагнітних завад іншому обладнанню (рос. совместимость электромагнитная).

СУМІШ ФОРМУВАЛЬНА (стрижньова)

  Суміш формувальних матеріалів, яка відповідає вимогам технологічного процесу лиття і виготовлення ливарної форми (ливарних стрижнів) (рос. смесь формовочная (стержневая); англ. molding (core) sand).

СХЕМА (електрична)

  Графічна модель електричного кола, яка зображує його за допомогою ідеальних елементів (рос. схема; англ. network).

СХЕМА ЗАМІЩЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНОГО КОЛА

  Еквівалентна електрична схема, призначена для описання поведінки кола за допомогою схеми, яка складається з ідеальних елементів (рос. схема замещения электрической цепи; англ. equivalent electric circuit).

СХЕМА ЗВ’ЯЗАНА [НЕЗВ’ЯЗАНА]

  Схема, в якій можливо [неможливо] пройти від будь-якого до будь-якого іншого неперервним шляхом, використовуючи тільки гілки схеми (рос. схема связанная [несвязанная]; англ. connected [unconnected] network).

СХЕМА КАСКАДНА

  Схема, складена з ряду чотириполюсників, увімкнених так, що вхідні затискачі кожного наступного чотириполюсника сполучені з вихідними затискачами попереднього (рос. схема каскадная).

СХЕМА ЛАНЦЮГОВА

  Схема з двома парами затискачів, яка складається з чотириполюсник, з`єднаних каскадним способом (рос. схема цепная; англ. ladder network).

СХЕМА НАДІЙНОСТІ СТРУКТУРНА

  Структурна схема складного об`єкта, що подає його у вигляді сукупності певним чином сполучених у сенсі надійності його складових частин (рос. схема надежности структурная).

СХЕМА СТРУКТУРНА

  Схема, яка визначає основні функціональні частини виробу, їх взаємозв`язки та призначення. Під функціональною частиною розуміють складову частину схеми: елемент, пристрій, функціональну групу, функціональну ланку (рос. схема структурная).