Словарь

Ф
ФІЛЬТР ВЕРХНІХ ЧАСТОТ

  Фільтр, у якого єдина смуга пропускання має всі частоти, що перевищують граничну частоту (рос. фильтр верхних частот; англ. high-pass filter).

ФІЛЬТР НИЖНІХ ЧАСТОТ

  Фільтр, у якого єдина смуга пропускання поширюється від частоти, що дорівнює нулю, до граничної частоти (рос. фильтр нижних частот; англ. low-pass filter).

ФІЛЬТР СМУГО-ПРОПУСКНИЙ

  Фільтр, у якого єдина смуга пропускання обмежена двома граничними ненульовими частотами (рос. фильтр полосовой пропускающий; англ. band-pass filter).

ФІЛЬТР СМУГОЗАГОРОДЖУВАЛЬНИЙ

  Фільтр, у якого єдина смуга згасання обмежена двома граничними ненульовими частотами (рос. фильтр полосовой заграждающий; англ. hand-off filter).

ФАЗА ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО ВИРОБУ (ПРИСТРОЮ)

  Частина багатофазного електротехнічного виробу (пристрою), призначена для вмикання в одну із фаз багатофазної системи електричних кіл (рос. фаза электротехнического изделия (устройства); англ. phase).

ФАЗА СИНУСОЇДАЛЬНОГО ЕЛЕКТРИЧНОГО СТРУМУ

  Аргумент синусоїдального струму, визначений від точки переходу струму через нуль до додатного значення (рос. фаза синусоидального электрического тока).

ФАЗА СИНУСОЇДАЛЬНОГО ЕЛЕКТРИЧНОГО СТРУМУ ПОЧАТКОВА

  Значення фази синусоїдального струму у початковий момент часу. Примітка. Аналогічно визначаються початкові фази синусоїдальних напруг, ЕРС, МРС, магнітного потоку, електричного заряду тощо (рос. фаза синусоидального электрического тока начальная).

ФАЗООБЕРТАЧ

  Перетворювач енергії або електричних сигналів, який задає зсув фаз між вхідними та вихідними величинами (рос. фазовращатель; англ. phase shifter).

ФОРМА ІМПУЛЬСУ (хвилі)

  Форма импульсів має такі складові: фронт – початкове наростання, відносно плоска вершина (не для всіх форм) і зріз (спад) – кінцевий спад. Існує декілька типів імпульсів стандартних форм, які мають відносно просте математичне описання та широке застосування у техніці: прямокутні, пилоподібні, трикутні, трапецеїдальні, експоненціальні, дзвоноподібні, синусоїдальні. Окрім імпульсів стандартної, простої форми, в особливих випадках використовуються імпульси спеціальної форми та складні імпульси, форма яких має випадковий характер (рос. форма импульса (волны)).

ФОРМА ВІБРАЦІЇ

  Конфігурація сукупності вузлів та видуг коливань системи, яка перебуває у стані періодичної вібрації. Примітка. Для суцільних обмежених тіл форма вібрації відповідає конфігурації стоячої хвилі (рос. форма вибрации; англ. mode of vibration).

ФОРМА ЛИВАРНА

  Система елементів, призначена для одержання виливків будь-яким способом (рос. форма литейная; англ. mild).

ФОРМАЛІЗАЦІЯ (як метод дослідження)

  Метод вивчення об`єктів досліджень шляхом відображення їх структури у знаковій формі за допомогою, наприклад, математики (рос. формализация (как метод исследования)).

ФОРМУВАННЯ

  Процес виготовлення ливарних форм та стрижнів із формувальних та стрижньових сумішей (рос. формовка; англ. molding)

ФОРМУВАННЯ (рельєфне)

  Утворення рельєфу в листовій заготовці у результаті місцевих розтягувань без зумовленої зміни товщини металу (рос. формовка (рельефная); англ. bulge forming).

ФОРМУВАННЯ ПОПИТУ

  Цілеспрямовані дії організації по відношенню до повної інформованості потенційних споживачів щодо продукції, її особливостей, технічного рівня, економічних параметрів, гарантій, ціни, додаткових послуг у зв`язку з придбанням продукції, сервісу, а також щодо надійності саме виробника, його репутації та досягнень (рос. формирование спроса).

1 2