10 Мая 2019

Підготовлено навчальний посібник «Основи освітянського менеджменту»

Опубликовал user-name К.Н. Крупенченкова для user-name Кафедра МАУП

Професором кафедри професійної освіти та управління навчальним закладом Міжрегіональної Академії управління персоналом, кандидатом педагогічних наук Найдьоновим Іваном Миколайовичем підготовлений навчальний посібник «Основи освітянського менеджменту». Рецензентами навчального посібника виступили авторитетні українські вчені: І.Д. БЕХ − доктор психологічних наук, професор (Директор Інституту проблем  виховання Національної Академії педагогічних наук України); М.Ф. ГОЛОВАТИЙ – доктор політичних наук, професор (завідувач   кафедри політології, соціології та соціальної роботи Міжрегіональної Академії управління персоналом); Н.М. ЧЕРНУХА −   доктор педагогічних наук, професор, (професор кафедри соціальної роботи та соціальної педагогіки факультету психології  Київського національного  університету ім. Тараса Шевченка).

Мета навчального посібника − здобуття студентами необхідних теоретичних засад, інноваційних підходів щодо прийняття самостійних рішень у галузі управлінської діяльності і набуття практичних навичок щодо принципів, прийомів і методів управління змістом робіт в освітній організації.

10 Мая 2019

Naidonov Ivan Nikolayevich prepared a training manual "Fundamentals of Educational Management"

Опубликовал user-name К.Н. Крупенченкова для user-name Кафедра МАУП

Professor of the Department of Professional Education and Management of the Educational Institution of the Interregional Academy of Personnel Management, candidate of pedagogical sciences Naidonov Ivan Nikolayevich prepared a training manual "Fundamentals of Educational Management". The reviewers of the textbook were authoritative Ukrainian scholars: I.D. BEH Doctor of Psychological Sciences, Professor (Director of the Institute for Education Problems of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine); M.F. HOLOVATIY doctor of political sciences, professor (Head of the Department of political science, sociology and social work of the Interregional Academy of Personnel Management); N.M. CHERNUKHA doctor of pedagogical sciences, professor, (professor of social work and social pedagogy department of the faculty of psychology of Taras Shevchenko National University of Kyiv).

10 Мая 2019

Запрошуємо на курси підвищення кваліфікації ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТНІХ ТА НАУКОВИХ ЗАКЛАДІВ

Опубликовал user-name К.Н. Крупенченкова для user-name Кафедра МАУП

Запрошуємо на курси підвищення кваліфікації

ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТНІХ ТА НАУКОВИХ ЗАКЛАДІВ відповідно до ліцензії  з напряму спеціальності 073 «Менеджмент»

за програмою

 «Реальність неможливого: школа без проблем»

Згідно зі ст. 50 ЗУ «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII: «Педагогічний працівник проходить чергову атестацію не менше одного разу на п’ять років, крім випадків, передбачених законодавством». Міжрегіональна Академія управління персоналом на базі кафедри професійної освіти та управління навчальним закладом організовує набір слухачів на курси підвищення кваліфікації за програмою «Реальність неможливого: школа без проблем»

Програма розрахована на 74 години та включає 6 модулів: