Литература

Кібернетична акмеологія у запитаннях та відповідях

...
К. Agrar Media Group Украина, Киев 2017 год ст. 236 978-617-646-301-6

Кібернетична акмеологія- технологія розвитку та удосконалення особи

– Досліджуються теоретичні та практичні питання нової науки кібернетичної акмеології, її концепція та принципи, що використовується для аналізу, модифікації та акселерації потенційно-ресурсних можливостей Людини на основі сучасних інформаційних технологій та побудованих на їх основі кіберакмеологічних інформаційних систем для видачі методик, технологій, порад, рекомендацій, алгоритмів тощо поведінки Особи для досягнення єю пікових (акме) точок у своїй життєдіяльності (акме – Здоров»я, акме - креативність, акме – професія, акме – фінансовий стан, акме – влада, акме – самовдосконалення, акмеактуалізація тощо).
Для всіх бажаючих поліпшити власне життя, досягти бажаного результату, а також для боротьби зі стресами, ошуканством, депресією, страхами та для створення творчої особистості, яка зможе приймати оптимальні рішення в умовах невизначеності та слабкої визначеності...
ВЦ "Київський університет" Украина, Киев 2017 год ст. 250 978-966-373-658-7

Інноваційна акмеологічна педагогіка- кіберакмеологічний аспект управління якістю освіти

Інноваційна педагогіка та якість навчання та наукових досліджень

СЛОВО ДО ЧИТАЧА

 

            Ця книга вражає своєю душевністю, глибиною, чистотою, духовністю та глибиною вболівання за майбутню долю сучасних українців та їх креативу акмеологічну країну.

            Автор, вперше в Україні, досліджують та аналізують проблему педагогіки з позицій використання інтегрованого підходу до такої науки як людинологія або людинознавство.

            Педагогіка розглядається як комплексна міждисциплінарна наука про людину, а скоріше як сукупність більше як 270 наук (Б.Г. Ананьев), що «займаються» проблемою Людина під кутом зору її вивчення, дослідження, аналізу, виховання та розкриття її потенціально-ресурсних (вроджених і набутих) можливостей. І це робиться професійно і науково-практично, а головне на загальнолюдському рівні.

Одеса: КУПРІЄНКО СВ Украина, Киев 2018 год ст. 350 978-617-7414-20-8

Акме- Здоров’я в Україні

Акмеологія Здоров"я в Україні та його якість

Розглядаються питання акме- здоров’я та способи його профілактики: резерви здоров’я, поняття здорового способу акме- життя, раціональне харчування, вплив навколишнього середовища, спадковості, біоритмів на акме- здоров’я людини, загартування, валеологічні технології та методики оздоровлення на основі інноваційних технологій, що стосуються акмеології здоров’я. Приділяється велика увага статево - етасологічній (віковій) концепції здоров’я, сучасним інформаційним технологіям у підготовці лікарів.

            У монографії також досліджуються проблеми українського здорово охоронного виміру в умовах сталого розвитку, сучасні підходи до державного управління сферою охорони здоров’я , акме- основам здоров’я, сектору охорони здоров’я  в реалізації принципу «здоров’я всіх державних політик.

                Для всіх зацікавлених у пізнанні і розкритті своїх природних біологічно-генетичних та анатомічних                 успадкованих можливостей з метою гармонійно - цивілізованої акме- життєдіяльності та якісного здоров’я                за індивідуальними акме- можливостями через самовизначення, самореалізацію,    само       мотивацію, само профорієнтацію та само актуалізацію. А також для викладачів, студентів і                науковців та всіх бажаючих з метою початкового ознайомлення з концепцією і принципами     застосування      інноваційної кіберакмеологічної технології під кутом зору акме- здоров’я             людини.

Київ: «СТ Друк» Украина, Киев 2018 год ст. 369 978-617-7414-00-0

Українська акме- Жінка - золотий фонд нації

Українська Жінка - золотий фонд нації

Розглядаються інноваційні питання акмеології, та її практичне застосування в Україні. Робиться наголос на гендерній та статево-етасологічних (вікових) особливостях акмеологічної гармонійної людини в загалі і українській акме- жінці. Гармонійна людина та її акме- можливості описані під кутом зору фемінології (науки про місце і роль жінок у суспільстві) з наголосом на акме- використанні внутрішніх (потенційно-ресурсних) можливостях людини, які можуть бути визначені на основі авторської методики і розвинуті і удосконалені за допомогою інноваційної технології під назвою кібернетична акмеологія. Описані основні акмеологічні поняття, теоретико – технологічні (методологічні) основи гендерології, статеології, фемінології та кібернетично-математичної акмеології; проблеми кібернетично – акмеологічного дослідження гендерології та статі; чинники потенційно – ресурсних можливостей особистості, кібернетично – акмеологічні основи гендерно-статевої акмеології, етасологічні, гендерні та сексуальні основи кібернетичної акмеології, практичні напрямки застосування кібернетично акмеологічного гендерно-статевого дослідження; а також питання гендерно-синергетичної акмеології, гносеологія застосування акмеології та кібер-математичної акмеології.

Одеса: КУПРІЄНКО СВ Украина, Киев 2017 год ст. 248 978-617-7414-00-0

Гендерно - статева акмеологія

Стать і Гендер Жінки і Чоловіка

Розглядаються основні фундаментальні поняття, теоретико – технологічні (методологічні) основи гендерології, ста теології, акмеології та кібернетично-математичної акмеології; проблеми кібернетично – акмеологічного дослідження гендерології та статі; чинники потенційно – ресурсних можливостей особистості, кібернетично – акмеологічні основи гендерно-статевої акмеології, етасологічні (вікові), гендерні та сексуальні основи кібернетичної акмеології, практичні напрямки застосування кібернетично акмеологічного гендерно-статевого дослідження; а також питання гендерно-синергетичної акмеології, гносеології застосування акмеології та кібер-математичної акмеології.

                Для бакалаврів, магістрантів, аспірантів,  а також для викладачів і науковців та всіх бажаючих з метою початкового ознайомлення з концепцією і принципами застосування інноваційної технології під кутом зору гендерно-статевої акмеології.               

Одеса: КУПРІЄНКО СВ Украина, Киев 2016 год ст. 120 978-966-2769-94-4

Акмеологія щастя в Україні: кіберакмеологчний аспект.

Акмеология Счастья в Украине

Розглядається поняття Щастя - для Людини взагалі і окремої людини - частково в залежності від: віку, статі, індивідуально-типових особливостей (генотипу, філотипу, тобто онто- і філо- гензу). Абсолютного щастя не існує. Щастя конкретно-індивідуальне у часі і просторі. Щастя - це стан цілковитого задоволення життям, відчуття глибокого вдоволення та безмежної радості, яких зазнає хто - не будь; це - досягнення, успіх, удача. Щастя людини – визначається досягненням, зміцненням або спогляданням в уяві успіхів, що сприяють її руху до Мети. Щастя може бути гармонійне (аналогове, абсолютне), дискретне, квази- гармонійне, моно- актове, полі- акмове тощо. В основі щастя лежить принцип задоволення від життя.

Комплексне означення щастя визначається наступним чином. Щастя це – Самість: Самовдосконалення, Само мотивація, Само актуалізація, Само творчість, Самореалізація, Самовпевненість, Самоосвіта, Самозадоволення, Само узгодження, Самоконтроль, Самоаналіз.  Досягти стану Гармонійної Акме- щасливої Особистості - можливо на основі виконання людиною -  порад, рекомендацій, технологій, алгоритмів, програм, методик тощо, що виробляє спроектована автором Кібернетична  акмеологічна експертно-аналітична ергатично - ергономічна комп’ютерна інформаційно - евристична система за допомогою персонального тестування і діагностики Особи та на основі Ресурсної акме- Моделі Особистості з метою досягнення людиною - щастя. Кіберакмеологічна експертно-прогностична психосемантична інформаційна система будується на основі високої прогностичної валідності біографічних методик при використанні яких аналізуються біографічні дані Особи на основі факторних, кумулятивних, психоаналітичних методик. У Особи десятки тисяч параметрів, характеристик, факторів, причин, чинників – тому якісно і кількісно обробити цей багатофакторний масив, що впливає на Успіх/Не Успіх Особи у професійній діяльності / житті може тільки Кіберакмеологічна експертно-прогностична психосемантична інформаційна система. Для всіх бажаючих досягти гармонійного щастя.

Agrar MG Украина, Киев 2018 год ст. 136 978-617-646-376-4

Інтелектуальні АРМ - інноваційні системи

Інтелектуальні Інноваційні системи Класифікація знань

Відомо, що знання в БЗ бувають у вигляді теорем, емпіричних правил, припущень, здогадок, рекомендацій, причинно-наслідкових зв’язків, різноманітних фактів, а також у вигляді вдосконалень,  цілей, концепцій, відношень, алгоритмів, стратегій, евристик, метазнань та ін. На рис. 15. показано  класифікацію знань.

 

Знання

 

 

 

Загальнодоступні

 знання

 

Індивідуальні

знання

 

 

                                

 

 

 

 

     

               

 

Рис. 15. Загальна класифікація знань.

Загальнодоступні знання – це істини, загальновідомі в конкретній предметній сфері.

Індивідуальні – це емпіричні правила, евристики, інтуїтивні здогадки, здоровий глузд експерта тощо.

Декларативні (понятійні) – це інформація про конкретні факти у вигляді таблиць, словників, метаправил тощо, які можуть мати різноманітну міру вірогідності та істинності. Вони відображають відомості про об’єкти предметної сфери, її склад, взаємне розміщення, описують відношення між об’єктами.

ВЦ Украина, Киев 2000 год ст. 158 966-594-116-X
1 2 3