24 Марта 2019

Акме- Біо- Генна психологія при підборі персоналу

Акмеологія в житті людиниВ. Антонов            

Визначення потенціалу Особи: майстер-клас

 

            В Українській Академії Акмеології (Київ, Україна) та в НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського» здійснюється інноваційна дослідницька робота з проблеми застосування авторської (керівник професор, академік – Антонов Валерій Миколайович) Smart- Bio- Geno- Technology (SBGT) з проблем тестування, діагностики, моніторингу та сканування людини з метою визначення потенціалу Особи і «підбору персоналу» (емпатійної команди) для креативно-успішної інноваційної фірми, організації, корпорації тощо.

Методика тестування та діагностики Особи базується  на концепції та принципах сумісності фахівців, які приймають участь у цьому. Це такі основні акме- фахівці. Педагог. Психолог. Парапсихолог. Біолог. Генетик. Медик. Біоритмолог. Хронолог. Медичний астролог. Етасолог. Кіберакмеолог: акмеолог, кібернетик, математик, аналітик, програміст, когнітолог, біхевіорист, синергетик, нейро-гено- інформатик тощо.

Тобто, дати відповідь на дозвіл стосовно тестування повинні, на нашу думку фахівці таких наук як: Біологія, Психологія, Парапсихологія, Кібернетика, Акмеологія, Кіберакмеологія, Геронтологія, БіоЕнергологія, Гомеопатія, Собріологія, Телегонія, Математика, Аюрведа, Духологія, ПсихоЕнергологія, Педагогіка, Демографія, Економіка, Соціологія, Соціоніка, Політика, Юриспруденція, Етасологія, Гендерологія, Ейкуменологія, Конфліктологія, Імунологія тощо.

            КіберАкме Діагностика. Кіберакмеологічна диференціальна діагностика – діагностика, що спрямована на визначення того, яку з двох (або більше) схожих домінантів (трендів, акме-можливостей) має особа для розкриття своїх потенційно-ресурсних можливостей. Кіберакмеологічна ранжована диференціальна діагностика – діагностика виявлення і індикація-візуалізація акме – домінант особи за відповідним рангом і експертним коефіцієнтом впевненості. Кіберакмеологічний діагноз – експертний висновок про характер і суть акме-домінанти (ів) особи на підставі кіберакмеологічної ранжованої диференціальної діагностики. Кіберакмедіагностичне інтерв’ю – комп’стерно-технологічна процедура аналізу Архітектоніки Особи у емпатійній обстановці з метою отримання (визначення) акме-характерних чинників Особи та їх етіології, а також для прогнозування (моделювання) акме-розвитку (удосконалення) Особи, оцінки придатності до будб-якої професії.

Кіберакмеологічна тестова методика – визначає якість профорієнтації Особи за: рівнем профпідготовки Особи; рівнем розвитку якостей Особи, які забезпечують успіх професійної діяльності на основі психодіагностуючої методики, яка діагностує відповідні якості Особи.

Кіберакмеологічна тестова методика – не може працювати у ‘брудному’ колективі. Перелічимо перешкоди, ‘забруднюючі’ чинники, що заважають впровадженню методики:

 • Недостатньо виховна робота у колективі;
 • Атмосфера непорядності, завісті, жадоби, підлабузництва, доносів, наклепів тощо;
 • Недостатньо комфортний клімат у колективі;
 • Наявність у колективі непрофесійних осіб (підлеглих, керівників);
 • Недостатньо організаційна робота по забезпеченню рівня високої кваліфікації людей;
 • Некваліфікований відбір кадрів на роботу;
 • Криміногенна ситуація у колективі;
 • Недостатній аналіз кадрів при виборі людей на підвищення кваліфікації;
 • Невміння визначати лідерів у колективі;
 • Відсутність у колективі фахівця з методики використання, застосування, реалізації профтехнологій тестування;
 • Невміння оцінювати валідність тестів;
 • Невміння оцінювати прибутки від тестування;
 • Невміння застосовувати ком’ютерні технології до тестування;
 • Невміння працювати у агресивних середовищах: стреси, страхи, депресія, ошуканство, службова любов, підкуп, хабарництво, шантаж тощо.

Тести, що застосовуються (вербальні, невербальні, креативні, мультимедійні тощо) мають реалізацію у вигляді: короткого стандартного завдання, системи формалізованих завдань спробних впливів на організм, контрольних зазач тощо. В наслідок тестування, крім ‘видачі’ поведінкових методик, алгоритмів і технологій, рекомендацій, порад формується 3-х вимірна модель.

У моделі відображається індивідуальна типологія особи з урахуванням її мети (мрії), ресурсів, випадковостей. Тестування за розробленною методикою здійснюється останні п’ять  років на студентах та викладачах Київського національного університету імені Тараса Щевченка, НТУУ ‘КПІ’. Все це дозволяє зробити висновки стосовно якісності і ефективності запропонованої методики тестування та діагностики, а також стосовно її інноваційно-практичної корисності. Налагоджується технологія по створенню відповідних CD / DVD – носіїв для розповсюдження зацікавленим особам з метою видачі ій рекомендацій з акме-поведінки на день, тиждень, місяць і більше в залежності від індивідуального стану.

КіберАкме Тест складається з таких частин, що аналізуються відповідними фахівцями.

 1. Біографічні параметри, що документально перевіряються.
 2. Шкала ‘Неправди, Хибності, Фальшивості, «Викривлення» ’.
 3. Відповідей, що перевірити складно (наприклад, коли особа почала приймати наркотики, як поведе себе особа у агресивному, стресовому середовищі, у кримінальних обставинах, при обдурюванні, злісті, страху тощо).
 4. Біологічні чинники: забрудненість організму, тиск крові, формула крові, наявність у організмі відповідних мікроелементів, формула сечі, стан імунної лімфатичної системи тощо.
 5. Медичні характеристики: вживання медпрепаратів, наявність патологій у організмі, індекс (паспорт) здоров’я, медично-хімічні та фізіологічні порушення, наприклад, від хімія-терапії тощо, психічні зрушення, радіаційний стан особи тощо.
 6. Душевні якості. Моральні чинники.
 7. Соціальні та сексуальні параметри.
 8. Аурні характеристики.
 9. Хроносні параметри тощо.

 

КіберАкмеТестування це – комплексне (інтегративне) ітеративно-інтерактивне креативне дослідження Особи за допомогою наступних тестів. Вербальних / не вербальних. Емпатійних. Стаціонарних / дистанційних. Кібербіхевіористичних. Синергетичних. Когнітологічних. Фізіологічних. Анатомічних. Біологічних / медичних. Етіологічних. Морально-етичних. Математичних. Біоритмологічних. Духовних. Онто-, філо- генетичних. Гносеологічних. Аксеологічних. Технологічних. Психобіологічних. Педагогічних. Геронтологічних. Валеологічних. Акмеологічних. Психогенетичних. Біонічних. Праксіологічних (агротехнічних, інноватичних, рефлексивних, психотехнічних).

            КіберАкмеТестування має наступні рівні: методологічний – як загальний спосіб самопізнання та самоудосконалення; методичний – як система гуманітарно-гармонійних технологій, що оптимізують рух особи до акме; теоретичний – як комплексна система, що дозволяє виявляти: закономірності, механізми, умови, фактори тощо, що сприяють / заважають саморозвитку особи до Акме.

У КіберАкмеТестуванні – існує відповідний рівень абстракції, а також працює і ‘Закон великих чисел’, що дозволяє виявити вплив будь-якого фактору на будь-який процес. КіберАкмеТестування – базується на використанні: акмеологічної діагностики; побудові ресурсної моделі Особи; експериментальних досліджень; аналізі (інтегративному) фахівців з Людинології; акмеограм; психограм; експериментальних професіограм. Кіберакмеологічне тестування – дозволяє побачити у розвитку особи загальне, закономірне, індивідуальне за рахунок обробки на ЕОМ багатофакторних, кумулятивних, інтегрованих процесів з різних шкал психології (найменувань, порядку тощо), класичної математики (відношень, інтервалів тощо). Кіберакмеологічне тестування стосовно ‘вивчення’ Особи здійснюється: із застосуванням якомого більшої кількості параметрів (тисячі та десятки тисяч); довготерміново; постійно і регулярно; з урахуванням філо- і онто- ґенезу, формул крові, лімфи, сечі, наявності відповідних мікроелементів, дати народження, сонячної, лунної активності, екології, впливу планет, біоритмології, стану чакр, аури, карми; стану захистних функцій організму, якостей текстолога тощо. Найважливішими концепціями такого тестування є: концепція кумулятивно-факторних причин і її тісний зв’язок з концепцією ситуативно-особисто-діяльністною поведінкою Особи.

Концепція кумулятивно-факторних причин – виходить з того, що детермінізм у психології базується як на комуляції різних причин (факторів) у конкретному акті психічного відображення, так і на відносно однорідних, достатьно сильних окремих впливів (факторів). Сполучення комулчтивних і факторних причин створює ‘причинне поле’ розвитку психічних явищ та функціонування Особи у цілому. Комулятивні причини – у своїх мікровпливах різні як у часі, так і у просторі. Факторні причини – актуалізуються у конкретній ситуації. За рамками конкретної ситуації, раніше актуалізовані факторні причини не зникають, а у так званому ‘знятому вигляді’ переходять у кумулятивні причини, тобто з’являються у психічному, особливо у підсвідомому. Таким чином, кумулятивні і факторні причини мають властивість переходити одне у одне через конкретні ситуації діяльності Особи. Концепція ситуативно-особисто-діяльністі поведінки Особи – багатогранна і вміщує в себе особистісний, діяльністний підхід і ситуативний аналіз конкретних актів діяльності Особи та актів її поведінки.

У створенній автором КіберАкмеологічній інформаційній системі професіонального психологічного відбору досліджується поведінка Особи, яка залежить від якостей Особи, від ситуації, в  яку вона попадає, від виду діяльності особи у конкретній ситуації, від мети, цінностей Особи тощо. Така інформаційна система може передбачати, наприклад, у яких конкретних ситуаціях знижується надійність професіонала по відношенню до фірми (керівництва). Так, у одних це може здійснюватися у ситуації утиснення самолюбства, у інших у ситуаціях психологічного тиску, сугестії з боку конкурентів, підвищенного стресу, агресії, страху, у третіх – у ситуації складного інтелектуального навантаження. Тобто, Особа не може бути однаково стійкою у різних конкретних ситуаціях професійної діяльності / житті і це враховується в інтерактивні з інформаційною системою. Практика КіберАкмеТестування пов’язана з акмеологічною діагностикою, консультуванням, корекцією, профілактикою, навчанням, освітою тощо.

 

 

КіберАкме Діагностика класифікується наступним чином.

 1. Кіберакмеологічна диференціальна діагностика – діагностика, що спрямована на визначення того, яку з двох (або більше) схожих домінантів (трендів, акме-можливостей) має особа для розкриття своїх потенційно-ресурсних можливостей.
 2. Кіберакмеологічна ранжована диференціальна діагностика – діагностика виявлення і індикація-візуалізація акме – домінант особи за відповідним рангом і експертним коефіцієнтом впевненості.
 3. Кіберакмеологічний діагноз – експертний висновок про характер і суть акме-домінанти (ів) особи на підставі кіберакмеологічної ранжованої диференціальної діагностики.
 4. Кіберакмедіагностичне інтерв’ю – комп’стерно-технологічна процедура аналізу Архітектоніки Особи у емпатійній обстановці з метою отримання (визначення) акме-характерних чинників Особи та їх етіології, а також для прогнозування (моделювання) акме-розвитку (удосконалення) Особи, оцінки придатності до будб-якої професії.

 

      Кіберакмеологічна тестова методика – визначає якість профорієнтації Особи за: рівнем профпідготовки Особи; рівнем розвитку якостей Особи, які забезпечують успіх професійної діяльності на основі психодіагностуючої методики, яка діагностує відповідні якості Особи: трудова дисципліна; працелюбство; соціальна мобільність, тобто здібність брати на себе функції соціального об’єднання колективу, особливо підлеглих і керівників; нахил до оволодіння відносно складними професіями; добросовісність; нахил до виконання функцій керівника; почуття колективізму (товариства); нахил до роботи за ідею, само-мотивації до праці, суспільних інтересів, що суттєво залежать від довкілля; нахил до роботи у небезпечних умовах; нахил до роботи з самою технікою (без колективу), до роботи просто з технікою; інтегрований показник, що включає всі перелічені шкали з відповідними ваговими коефіцієнтами.

Автором створено Акме-Тест-Центр Особи. Центр здійснює автоматизоване комплексне креативне тестування особистості за допомогою комп’ютерного діагностування ‘дахових’ акме-потенційно-ресурсних можливостей особи (морфологічних або структурних та функціональних або фізіологічних) за персональними параметрами з метою проектування та реалізації індивідуальної типології особи. При цьому формується: паспорт якості здоров’я, індекс якості життя акме-особи; паспорта професіональної акме-орієнтації, креативності акме-особи, стійкості до стресів, страху, психологічного тиску, ошуканства тощо. Тестування враховує гендерні та вікові особливості Особи, базові індивідуальні дані про стан та якість здоров’я (забрудненість організму, наявність / відсутність необхідних мікроелементів, пульсу, тиску, ваги, ритму дихання, добового хронотипу особи, нарко-залежності, почерку, збалансованості їжи тощо). Тестування здійснюється у стаціонарному та дистанційному режимах. Для дистанційного тестування створено та реалізовано креативні акме Веб-сайти. В рамках побудованого креативного акме- Веб-сайта реалізована технологічно нова енциклопедія, що описана вище (CyberAcmePedia).

При тестуванні автором використовуються методики діагностики біологічного рівня особи (гемодинамічна, міокинетична, формально-динамічна, нервово-психічна, само оціночна, психоенергетична тощо); методики діагностики психічного рівня особи (атенційних процесів, типів мислення та рівнів креативності, домінуючого стану особи у часі, психофізіологічні, психоемоційного стану, моральності, самооцінки, впевненості, відношення до здоров’я, тривожності, рівня агресивності тощо); методики діагностики соціального рівня особи (комунікабельності, рівня розвитку адаптаційних здібностей, соціально-психологічної адаптованості, рівня соціальної фрукстурованності тощо).

Автором використовуються наступні критерії валідності оцінки якості методик тестів: критерії виконання – кількість, час, термін навчання, темп росту кваліфікації тощо; суб’активні критерії; фізіологічні критерії; критерії випадковості або схильності до несчасних випадків і т.ін.

Тести, що застосовуються (вербальні, невербальні, креативні, мультимедійні тощо) мають реалізацію у вигляді: короткого стандартного завдання, системи формалізованих завдань спробних впливів на організм, контрольних зазач тощо.

В наслідок тестування, крім ‘видачі’ поведінкових методик, алгоритмів і технологій, рекомендацій, порад формується 3-х вимірна модель.

У моделі відображається індивідуальна типологія особи з урахуванням її мети (мрії), ресурсів, випадковостей. Тестування за розробленною методикою здійснюється останні чотире роки на дитях, студентах та викладачах Київського національного університету імені Тараса Щевченка, НТУУ ‘КПІ’. Все це дозволяє зробити висновки стосовно якісності і ефективності запропонованої методики тестування та діагностики, а також стосовно її інноваційно-практичної корисності. Налагоджується технологія по створенню відповідних CD / DVD – носіїв для розповсюдження зацікавленим особам з метою видачі ій рекомендацій з акме-поведінки на день, тиждень, місяць і більше в залежності від індивідуального стану.

У створених автором Центрах: ‘Проблеми акме-Особи’, ‘Тест-Центрі’, ‘Проблеми Кіберакмеології’ продовжуються дослідження з прогнозування поведінки акме-особи (стаціонарно, дистанційно, стаціонарно-віртуально) в залежності від змін типології особи та її генотипу. Основні задачі Центрів.

 1. КіберАкмеологічна діагностика (або діагностика розвитку)  – комплексний аналіз індивідуального стану особи з урахуванням таких чинників: фізіологічних, психофізіологічних, психологічних, соціально-психологічних, соціологічних тощо з  метою дослідження динаміки розвитку особи та технологій досягнення нею високого рівня професіоналізму та самореалізації.
 2.  Застосування методів кібер-акме-професіографії – технології вивчення ‘вимог’ професії до якостей Особи з: психологічним характеристикам, соціально-психологічним показникам, природним-генетичним здібностям (філо-гену), набутим навикам (онто-гену), діловим якостям, професійним знанням і вмінням, стану здоров’я особи тощо у вигляді професіограм.
 3. Реалізація корекційної кібер-акме-професіографії, яка     орієнтована на підвищення безпеки професійної праці з аналітичним описом чинників, які є джерелом небезпечної поведінки особи для конкретної професії.
 4. Діагностична професіографія орієнтована на вивчення таких характеристик праці: технічних, правових, технологічних, соціально-психологічних, гігієнічних,  психологічних,  психофізіологічних
 5. Формуюча професіографія, що використовується у процесі професійного навчання на боці таких характеристик професії: соціально-економічних, історичних,  правових,  технологічних,  технологічних.
 6. Розробка кібер-акме-професіограм –  документів, де фіксуються вимоги до: професійної діяльності, особистості спеціаліста, що необхідні для досягнення дитиною заданого результату.
 7. Розробка кібер-акме-психограм - стуктурна частина професіограми, що включає такі нормативні вимоги до спеціалістів: психологічні якості, психологічні процеси, психічні функції.
 8. Проектування та реалізація Акмеографії, технології: вивчення шляхом досягнення високого рівня професіоналізму, виявлення акмеологічних умов та факторів, що сприяють розвитку: професіоналізму, особистістно-професійному росту фахівця на основі методів: акмеографічного опису, створення акмеограм.
 9. Акмеографічний опис, що характеризує професіоналізм на рівні: загального,  специфічного. з урахуванням функціональних зв’язків
 10.  Розробка Кібер-Акмеограм, документів індивідуального професійно-особистого розвитку де відображені: система вимог, система умов і факторів, що сприяють прогресивному розвитку: професійної майстерності, особистості фахівця.
 11.  Здійснення Кібер-Акмеологічного моніторингу.
 1. Кібер-Акмеологічний тренінг - це засіб оптимізації: підготовки, перепідготовки, підвищення рівняпрофесійної компетарності особи на основі програмно-цілевої технології.
 2. Реалізація суб’єктивно-генетичний підходу (суб»єкто-генез) до кібер-акмеологічної практики характеризується потребою особи досягти вершин своєї майстерності, тобто мотиваційного основного субєктногенетичної практики є бажання Особи чогось досягти.
 1.  Формування стадій субєктогенезу: прийняття дитиною на себе відповідальності за акмеологічне рішення (+,-), суб»єктивний моніторинг власних почуттів стосовно реалізації різних варіантів майбутнього особи(+,-), почуття від реалізації акмеологічних можливостей, аналіз самопочуття особи при досягненні акме-можливостей на інтро-, інтер- та мета-індивідуальних рівнях
 2.  Психолого-кібер-акмеологічне консультування – це спосіб акмеологічної підтримки  самовизначення особи як  суб’єкта професійно-особистісних досягнень
 3.  Реалізація процесу психолого-кібер-акмеологічного консультування,  включає в себе  3 стадії роботи акмеолога-консультанта:  індивідуальне психологічне консультування; психологічна консультаційна робота з організаційного нормозадаючогою групою; психологічне забезпечення усього консультаційного процесу.

Автор та його команда у поточний час здійснює навчання для рекрутингових фірм, зацікавлених організацій та всіх бажаючих за відповідною робочою програмою з дисципліни «Основи професійної кібернетичної акмеології».

 

Авторський Український  науково - дослідний проект до 2020 р.

 1. Загальна інформація
  • Назва: Інноваційна кібернетично - акмеологічна технологія дослідження потенційно - ресурсних можливостей дитини
  • Мета і галузь дослідження: Розробка і реалізація кібернетично - акмеологічної експертно - аналітичної ергономічно - ергатичної інформаційної системи для моделювання комп’ютерного генотипу Дитини у рамках науки Людинологія (Людинознавство) для формування консультаційних методик, алгоритмів, програм - рекомендацій, порад стосовно досягнення Особою акме- точок гармонійної життєдіяльності та формування нової акме- технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань.
 2. Партнери:
  • Керівник (ПІБ) - Антонов Валерій Миколайович
  • Посада та звання - Професор, Академік Української Академії Акмеології
  • Установа - Українська Академія Акмеології
  • Електронна адреса - [email protected]
  • Персональний сайт автора проекту: www.vant.ho.com.ua
 3. Список публікацій, які відносяться до теми проекту:
 • Антонов В.М., Антонова-Рафі Ю.В. Кібернетична акмеологія: теорія та практика моделювання, акселерації та розвитку дитини. Монографія. – Київ: - КНТ. – 2011. – 280 с.
 • Антонов В.М. Кібернетична акмеологія: технологія розвитку та удосконалення особи. – Монографія. К.: ВПЦ «Київский ун-т».– 2011. 290 с.
 • Антонов В.М. Комп’ютер. Інтернет. Здоров’я (Здоров’я особи та комп’ютерні хвороби): Монографія. – Київ. ВПЦ КУ. – 2011. – 272 с.
 • Антонов В.М., Антонова-Рафі Ю.В. Кібернетична акмеологія і тестологія гармонійної акмеологічної особи. - Монографія. – К. – 2013. – ВПЦ «Київський університет». – 256 с.

 

 1. Обґрунтування проекту.

            Вперше в Україні здійснюється синергетично-кібернетичне акмеологічне дослідження стосовно проблеми  аналізу можливостей Особи на основі нової науки кібернетичної акмеології (кіберакмеології). Аналіз потенційно - ресурсних здібностей Особи планується здійснювати на основі дослідження біля 4500 параметрів (характеристик) Особи. При цьому планується розробка індивідуальної (персоніфікованої) моделі Особи та Нормативної моделі гармонійної особи.

            Означення кіберакмеології (КА) - це комп`ютерно-експертний інструментарій дослідження, аналізу, моделювання потенційно - ресурсних можливостей особи на основі комп’ютерної кіберакмеологічної ергономічно-ергатичної інтелектуальної інформаційної системи (ІС) з метою конструювання індивідуальної акме - моделі особи для формування технологій, програм, алгоритмів, методологій досягнення нею власних акме- точок життєдіяльності. Це також, системна комп`ютерно-інноваційна технологія дослідження, аналізу та синтезу потенційно-ресурсних онто- і філо- генетичних можливостей особи з метою визначення та прогнозування іі акме- у різних сферах життєдіяльності та зацікавленостей. КА - призначена для того щоб допомогти людині: визначити іі ресурси, сформулювати мету у відповідності до ресурсів, спроектувати паспорт (модель) досягнення мети. КА - досліджує ресурс особи, допомагає сформулювати мету, дає поради стосовно реалізації мети - бажання на основі ресурсів акме- особи та пошуку алгоритму сприятливих умов для конструктиву діади: Мета - Ресурс.

      Принципи КА:

 • Структурування власного суб’єктивного досвіду
 • Формування авто креативності
 • Конструювання внутрішнього світу особи
 • Креативна комунікація та емпатійність людського спілкування
 • Формування інтелектуальної синергетичності особистості
 • Реалізація когнітологічної акмеологічності людства
 • Програмування креативної біхевіористичності особистості
 • Програмування швидкого інтелектного навчання
 • Проектування:
  • Стану узгодженості (конгруєнтності) з собою (з довкіллям)
  • Стану Здоров’я, Профорієнтації, Профнавчання, Працевлаштування
  • Потрібного емоційного стану
  • Потрібного нейрофізіологічного стану
  • Екології взаємо відносин
  • Гармонійної життєдіяльності тощо.
 • Формування результативності креативного розміркування; Ген етичності та динамічності
 • Формування індивідуальних карт світу за рахунок людських фільтрів; альтернативності та узгодженості; позитивності та конструктивності у досягненні мети; когнітологічної трьохбічності (трьохкреативності) та збалансованості життєдіяльності особи (інтуїція, свідомість, підсвідомість); Креативної ресурсності та потенційної енергії і можливостей
 • Моделювання успішної синергетично-креативної особистості; креативності саморозвитку; екологічності та гармонії з довкіллям.

 

 1. Деталізація опису проекту.

Вступ. Є - обдаровані, талановиті, геніальні;

            є - здібні, креативні, інноваційні;

            є - непересічні, когнітологічні, інтелектуальні;

            є і багато інших, але - Всім можна допомогти - Інформуванням, Порадою,                    Методикою, прогресивною Технологією поведінки тощо.

Мета: Шукаємо, конструюємо, «проектуємо», моделюємо, створюємо - Гармонійну Акме- Особистість (ГарАкмеО) сьогодення і майбутнього.

            Для надання допомоги Людині при вирішенні проблеми гармонійної акме- життєдіяльності здійснюємо дослідження у галузі прикладної (професійної) акмеології на основі науки «Людинологія або Людинознавство».

            Сама дитина у переважній більшості випадків свідомо не знає «сама себе». Це для неї скоріше «чорна скринька», ніж засіб досягнення гармонійної життєдіяльності. Адже сутність Особи це: Самість: Само- Мотивація, Само- Реалізація, Само- Актуалізація, Само- Визначення, Само- вдосконалення, Само- виховання, Само- освіта, Само- досягнення, Само тестування, Само- діагностики тощо. А також, конструктивна акме- Мета, свобода вибору, акме- Здоров`я, акме-  Профорієнтація, профвибір, профнавчання, освіта, фінансове та матеріальне благополуччя. Акме- Моральність: Совість, Порядність, Духовність. Любов, Кохання, Дружба, Статева орієнтація. Страх, Стрес, Депресія, Ностальгія. Акме- Компетентність, професіоналізм. Акме- Інформованість тощо.

            Акме- сутність особи стосується розкриттю, розквіту потенційно - ресурсних можливостей Особи за рахунок (на основі) її фізичних, розумових, духовних чинників (успадкованих та набутих).

АКМЕ – ТЕХНОЛОГІЇ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ОСОБИ: ФІЛО- ОНТО- ГЕНЕТИЧНИЙ   (АВТОРСЬКИЙ ІННОВАЦІЙНИЙ ПІДХОД)

            Автором пропонується нова концепція (парадигма) до розвитку («розкриття») гармонічності Особи на основі технології кіберакмеологічного філо- онто- ґенезу.

            Загальні КА – Т стосовно типу особистості у Акме – Алгоритмах характеризуються наступним чином: КА – Т елітарна – для осіб інтуїтивно визначених (само визначених) або геніально домінантних за «покликом душі» (рівень інтуїції); КА – Т креативна – для осіб свідомо – визначених на основі власної логіки та почуттів (рівень свідомості); КА – Т ординарна – для осіб слабо або «розмито» визначених (рівень підсвідомості); КА – Т біологічно – маргінальна – для осіб невизначених або доля- ністів (рівень чуттєво – моторний та вегетативний). Не існує загально – особистісної технології до акселерації потенційно – ресурсних можливостей Особи.         Концепція  індивідуально – особистісного кіберакмеологічного філо- онто- ґенезу полягає у наступному.

 1. Дитина особистісно – індивідуальна, її фізична, розумова, духовна скарбниця складає понад 4000 параметрів – характеристик (філо- онто- генетичних, тобто успадкованих і освітянсько - виховних).
 2. Дитина – це природно – дисипативна (розпорошена, упорядковано - хаотична) біосистема гемеостазного типу.
 3. Дитина – базально орієнтована (залежна):
 • переважно тварино – рослинного існування (біологічні, маргінальні);
 • базально креативної життєдіяльності (упорядкованості);
 • акме – дитина;
 • інше, наприклад, доля-ністи, віра-ністи, «течія-ністи», гедоністи, підсвідомо-ністи, інтуціоністи, почуття-ністи, наркоманісти, євгеністи, санологоністи, собріологоністи, дарвіністи, пенспірмісти, кретиністи, дебілісти, моністи, мазохисти, садоністи, глобалісти тощо.
 1. Дитина – конструктивно – деструктивна (позитивно – від»ємна) синергетична біосистема кібернетичного типу.
 2. Дитина – біологічно – технічна розумово – духовна система.

У загальному випадку кредо особи може визначатися: філо- генезом (85 %); онто- генезом (15 %).

Критеріальне кредо може бути у вигляді: acme - акме, вершина;, culminis кульмінація, точка найвищої напруги або Floruit розвиток, точка найвищого розвитку (кульминація – як символ розквіту і »цвітіння»); top, topos, topos + logiy (символ вершини, вислої ступені, степені, вищого максимального межевого рівня конкретної дії) – у акмеології; аттрактор – у синергетиці; пасіонарність – у етногенезі; екстремум – у екстремології; загостреність – у соціальній у екстремології.

            Автором досліджується проблема класифікації та систематизації життєдіяльності особи на основі застосування комп’ютерних кібернетично – акмеологічних технологій, які використовують інноваційні методи тестування та діагностики.

            Мета дослідження автора полягає у формуванні та видачі рекомендацій, порад, методик, алгоритмів, програм поведінки для будь – якої зацікавленої особи, що бажає, планує, прогнозує свій життєвий шлях під кутом зору його розвитку, акселерації, удосконалення, гармонічності тощо.

            Використовуються наступні особистісно – орієнтовні технології у цьому напрямку: акмеологічні, синергетичні, гендерні, синергетично – гендерні, ювенологічні, геронтологічні, етасологічні, етометричні, евристичні, експертні, аналітичні, екпертно – аналітичні тощо.

            Очікувані результати.

 • Проектування та реалізація кібернетично - акмеологічної експертно - аналітичної ергономічно - ергатичної інформаційної системи для моделювання комп’ютерного генотипу Особи у рамках  науки Людинологія (Людинознавство).
 • Побудова моделей гармонійної життєдіяльності особи:
 • Індивідуальної (персоніфікованої);
 • Нормативної (гіпотетичної).
 • Формуванння: алгоритмів, методик, програм - рекомендацій, порад тощо стосовно досягнення дитиною акме- точок гармонійної життєдіяльності.
 • Моделювання: креативної особи майбутнього етнографічно - етасологічного спрямування з урахуванням: гендерології, геронтології, ювенології, синергетології, культурології, етометрології, санології, валеології, релігіялогії, освітології, ерга літології, ортотрофології тощо.
 1. Поетапний план робіт виконання проекту.
 • 2018 р.
 • Проектування та реалізація кібернетично - акмеологічної експертно - аналітичної ергономічно - ергатичної інформаційної системи для моделювання комп’ютерного генотипу Особи у рамках  науки Людинологія (Людинознавство);
 • Побудова моделей гармонійної життєдіяльності особи:

Індивідуальної (персоніфікованої); Нормативної (гіпотетичної);

 • 2019 - 2020 рр.
 • Формуванння: алгоритмів, методик, програм - рекомендацій, порад тощо стосовно досягнення дитиною акме- точок гармонійної життєдіяльності;
 • Моделювання: креативної особи майбутнього етнографічно - етасологічного спрямування з урахуванням: гендерології, геронтології, ювенології, синергетології, культурології, етометрології, санології, валеології, релігіялогії, освітології, ерга літології, ортотрофології тощо.

 

Пропозиції стосовно Проекту «Україна: шляхи досконалості».

                        Мета і завдання проекту.

 1. Дослідження генотипічного (онто-, філо- генетичного) стану сучасного генофонду суспільства України, як основи для досягнення акмеологічності нації у різних галузях національного господарства.
 2. Аналіз шляхів акмеологічного розквіту Української нації на основі впровадження інноваційних технологій.
 3. Побудова нормативної акмеологічної моделі гармонійної акме- Особи майбутньої України.
 4. Синтез технологій, методик, моделей, програм, алгоритмів тощо для формування, виховання, навчання акмеологічної Особи майбутньої України за допомогою відповідних комп’ютерних технологій формування акме- генофонду України.
 5. Проектування та впровадження комп’ютерної експертно - аналітичної біотехнічної інформаційної системи ергатично - ергономічного спрямування для видачі порад, рекомендацій та консультування особи, приймаючої рішення (ОПР) з метою формування Акме- Особи майбутньої України.

Очікувані результати. Досягти задекларованої мети можна за рахунок  реалізації  у відповідному підрозділі з кібернетичної акмеології   структури  відділення прикладної  і професійної  акмеології  Української Академії Акмеології таких задач.

 

 1. Розробка інноваційної кіберакмеологічної концепції та принципів, що необхідні та достатні для вирішення