1 Сентября 2019

АКМЕ – ТЕХНОЛОГІЇ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ОСОБИ: ФІЛО- ОНТО- ГЕНЕТИЧНИЙ (АВТОРСЬКИЙ ІННОВАЦІЙНИЙ ПІДХОД)

Інноваційна акме- технологія

Автором пропонується нова концепція (парадигма) до розвитку («розкриття») гармонічності Особи на основі технології кіберакмеологічного філо- онто- ґенезу.

            Загальні КА – Т стосовно типу особистості у Акме – Алгоритмах характеризуються наступним чином: КА – Т елітарна – для осіб інтуїтивно визначених (само визначених) або геніально домінантних за «покликом душі» (рівень інтуїції); КА – Т креативна – для осіб свідомо – визначених на основі власної логіки та почуттів (рівень свідомості); КА – Т ординарна – для осіб слабо або «розмито» визначених (рівень підсвідомості); КА – Т біологічно – маргінальна – для осіб невизначених або доля- ністів (рівень чуттєво – моторний та вегетативний). Не існує загально – особистісної технології до акселерації потенційно – ресурсних можливостей Особи.         Концепція  індивідуально – особистісного кіберакмеологічного філо- онто- ґенезу полягає у наступному.

 1. Дитина особистісно – індивідуальна, її фізична, розумова, духовна скарбниця складає понад 4000 параметрів – характеристик (філо- онто- генетичних, тобто успадкованих і освітянсько - виховних).
 2. Дитина – це природно – дисипативна (розпорошена, упорядковано - хаотична) біосистема гемеостазного типу.
 3. Дитина – базально орієнтована (залежна):
 • переважно тварино – рослинного існування (біологічні, маргінальні);
 • базально креативної життєдіяльності (упорядкованості);
 • акме – дитина;
 • інше, наприклад, доля-ністи, віра-ністи, «течія-ністи», гедоністи, підсвідомо-ністи, інтуціоністи, почуття-ністи, наркоманісти, євгеністи, санологоністи, собріологоністи, дарвіністи, пенспірмісти, кретиністи, дебілісти, моністи, мазохисти, садоністи, глобалісти тощо.
 1. Дитина – конструктивно – деструктивна (позитивно – від»ємна) синергетична біосистема кібернетичного типу.
 2. Дитина – біологічно – технічна розумово – духовна система.

У загальному випадку кредо особи може визначатися: філо- генезом (85 %); онто- генезом (15 %).

Критеріальне кредо може бути у вигляді: acme - акме, вершина;, culminis кульмінація, точка найвищої напруги або Floruit розвиток, точка найвищого розвитку (кульминація – як символ розквіту і »цвітіння»); top, topos, topos + logiy (символ вершини, вислої ступені, степені, вищого максимального межевого рівня конкретної дії) – у акмеології; аттрактор – у синергетиці; пасіонарність – у етногенезі; екстремум – у екстремології; загостреність – у соціальній у екстремології.

            Автором досліджується проблема класифікації та систематизації життєдіяльності особи на основі застосування комп’ютерних кібернетично – акмеологічних технологій, які використовують інноваційні методи тестування та діагностики.

            Мета дослідження автора полягає у формуванні та видачі рекомендацій, порад, методик, алгоритмів, програм поведінки для будь – якої зацікавленої особи, що бажає, планує, прогнозує свій життєвий шлях під кутом зору його розвитку, акселерації, удосконалення, гармонічності тощо.

            Використовуються наступні особистісно – орієнтовні технології у цьому напрямку: акмеологічні, синергетичні, гендерні, синергетично – гендерні, ювенологічні, геронтологічні, етасологічні, етометричні, евристичні, експертні, аналітичні, екпертно – аналітичні тощо.

            Очікувані результати.

 • Проектування та реалізація кібернетично - акмеологічної експертно - аналітичної ергономічно - ергатичної інформаційної системи для моделювання комп’ютерного генотипу Особи у рамках науки Людинологія (Людинознавство).
 • Побудова моделей гармонійної життєдіяльності особи:
 • Індивідуальної (персоніфікованої);
 • Нормативної (гіпотетичної).
 • Формуванння: алгоритмів, методик, програм - рекомендацій, порад тощо стосовно досягнення дитиною акме- точок гармонійної життєдіяльності.
 • Моделювання: креативної особи майбутнього етнографічно - етасологічного спрямування з урахуванням: гендерології, геронтології, ювенології, синергетології, культурології, етометрології, санології, валеології, релігіялогії, освітології, ерга літології, ортотрофології тощо.
 1. Поетапний план робіт виконання проекту.
 • 2019 р.
 • Проектування та реалізація кібернетично - акмеологічної експертно - аналітичної ергономічно - ергатичної інформаційної системи для моделювання комп’ютерного генотипу Особи у рамках  науки Людинологія (Людинознавство);
 • Побудова моделей гармонійної життєдіяльності особи:

Індивідуальної (персоніфікованої); Нормативної (гіпотетичної);

 • 2020 - 2022 рр.
 • Формуванння: алгоритмів, методик, програм - рекомендацій, порад тощо стосовно досягнення дитиною акме- точок гармонійної життєдіяльності;
 • Моделювання: креативної особи майбутнього етнографічно - етасологічного спрямування з урахуванням: гендерології, геронтології, ювенології, синергетології, культурології, етометрології, санології, валеології, релігіялогії, освітології, ерга літології, ортотрофології тощо.

Авторські пропозиції стосовно Проекту «Україна: шляхи досконалості».

                        Мета і завдання проекту.

 1. Дослідження генотипічного (онто-, філо- генетичного) стану сучасного генофонду суспільства України, як основи для досягнення акмеологічності нації у різних галузях національного господарства.
 2. Аналіз шляхів акмеологічного розквіту Української нації на основі впровадження інноваційних технологій.
 3. Побудова нормативної акмеологічної моделі гармонійної акме- Особи майбутньої України.
 4. Синтез технологій, методик, моделей, програм, алгоритмів тощо для формування, виховання, навчання акмеологічної Особи майбутньої України за допомогою відповідних комп’ютерних технологій формування акме- генофонду України.
 5. Проектування та впровадження комп’ютерної експертно - аналітичної біотехнічної інформаційної системи ергатично - ергономічного спрямування для видачі порад, рекомендацій та консультування особи, приймаючої рішення (ОПР) з метою формування Акме- Особи майбутньої України.

Очікувані результати. Досягти задекларованої мети можна за рахунок реалізації у відповідному підрозділі з кібернетичної акмеології   структури відділення прикладної  і професійної  акмеології  Української Академії Акмеології таких задач.

 

 1. Розробка інноваційної кіберакмеологічної концепції та принципів, що необхідні та достатні для вирішення проблеми управління відродженням України як великої держави.
 2. Інноваційні проблеми розвитку професіоналізму акме-особи в Україні.
 3. Розробка та впровадження інноваційних прикладних технологій як засобів креативного:
  • саморозвитку особи;
  • самовдосконалення особи;
  • самоосвіти особи.
 4. Дитина, батьки та їх:
  • Інноваційна активність у професійній діяльності;
  • Інноваційна стратегія життєвого шляху;
  • Інноваційне соціальне мислення;
  • Інноваційна організація часу життя та діяльності;
 5. Застосування Інновацій для вивчення і розвитку креативного потенціалу особи та її рефлективності.
 6. Інновації та розвиток ауто психологічної компетентності особи з метою зберігання професійного здоров’я та підвищення професійної компетентності.
 7. Розробка Інноваційних алгоритмів продуктивного вирішення проблем особи.
 8. Інноваційні психологічні основи професійної діяльності особи.
 9. Розвиток Інноваційної професійної та соціально - перцептивної компетентності кадрів.
 10. Розробка прикладних Інноваційних психо технології у галузі науки, освіти, культури.
 11. Інноваційний індивідуальний стиль професійної діяльності особи у сучасних умовах.
 12. Інноваційні психологічні особливості формування та функціонування суспільного образа життя.
 13. Інноваційна психологія парламентаризму.
 14. Інноваційні проблеми керівництва.
 15. Інноваційний кіберакмеологічний менеджмент.
 16. Інноваційна та кіберакмеологічна мотивація професійної діяльності та досягнення успіхів: у кар’єрі, у творчому житті, у здоров’ї, у фінансовому благополуччі тощо.
 17. Інноваційні та кіберакмедиагностичні методи дослідження у професійній роботі акме-особи
 18. Інноваційна компетентність акме- керівника
 19. Інноваційно - кіберакмеологічна ефективність іміджу акме-особи
 20. Інноваційний кіберакмеологічний професіоналізм діяльності акме-особи у екстремальних ситуаціях
 21. Інноваційні особливості підбору та формування акме- керівником творчого колективу
 22. Застосування Інновацій та Кіберакмеології для вивчення і розвитку креативного потенціалу акме-особи та її рефлективності.
 23. Інноваційні - кіберакмеологічні особливості підбору та формування керівником творчого колективу
 24. Кіберакмеологія та розвиток ауто психологічної компетентності акме-особи з метою зберігання професійного здоров’я та підвищення професійної компетентності.
 25. Акселерація професійної діяльності та актуалізація особисто-професіонального розвитку кадрів на основі кіберакмеології.
 26. Інноваційний кіберакмеологічний професіоналізм діяльності особи у екстремальних ситуаціях.
 27. Методи кіберакмеології у керуванні Здоров’ям населення України
 28. Проектування загальної кіберакмеологічної методології побудови математичних моделей акме- Особи в Україні.
 29. Проектування кіберакмеологічної схеми-технології “Здоров’я населення України”
 30. Розробка кіберакмеологічної методології побудови системи соціально-гігієнічного моніторингу Здоров’я особи на Україні.
 31. Побудова кіберакмеологічної імітаційної моделі динаміки Здоров’я особи при критичних змінах довкілля.
 32. Розробка інноваційних кіберакмеологічних моделей еволюції Здоров’я особи на Україні
 33. Розробка проекту створення системної кіберакме – технології продовження життя особи.
 34. Розробка Кіберакмеологічної імітаційної системи для аналізу засобів та методів уповільнення старіння організму.
 35. Розробка індивідуальних поведінкових: методик, технологій, алгоритмів, програм тощо для особи, що бажає досягти акме- точок у своєму житті.
 36. Розробка та реалізація Кіберакмеологічних алгоритмів індивідуальної оцінки: Біологічного віку, Раціональної їжі (екологія їжі), Методики (технології) акме- життя, акме- Здоров’я, Професіональної орієнтації, навчання, працевлаштування тощо.