27 Марта 2020

Акме-Тест-Центр Інноваційної Особистості

Центр інноваційної Особи

Автором створено Акме-Тест-Центр Особи. Центр здійснює автоматизоване комплексне креативне тестування особистості за допомогою комп’ютерного діагностування ‘дахових’ акме-потенційно-ресурсних можливостей особи (морфологічних або структурних та функціональних або фізіологічних) за персональними параметрами з метою проектування та реалізації індивідуальної типології особи та визначення її долі. При цьому формується: паспорт якості здоров’я, індекс якості життя акме-особи; паспорта професіональної акме-орієнтації, креативності акме-особи, стійкості до стресів, страху, психологічного тиску, ошуканства тощо. Тестування враховує гендерні та вікові особливості Особи, базові індивідуальні дані про стан та якість здоров’я (забрудненість організму, наявність / відсутність необхідних мікроелементів, пульсу, тиску, ваги, ритму дихання, добового хронотипу особи, нарко-залежності, почерку, збалансованості їжи тощо). Тестування здійснюється у стаціонарному та дистанційному режимах. Для дистанційного тестування створено та реалізовано креативні акме Веб-сайти. При тестуванні автором використовуються методики діагностики біологічного рівня особи (гемодинамічна, міокинетична, формально-динамічна, нервово-психічна, само оціночна, психоенергетична тощо); методики діагностики психічного рівня особи (атенційних процесів, типів мислення та рівнів креативності, домінуючого стану особи у часі, психофізіологічні, психоемоційного стану, моральності, самооцінки, впевненості, відношення до здоров’я, тривожності, рівня агресивності тощо); методики діагностики соціального рівня особи (комунікабельності, рівня розвитку адаптаційних здібностей, соціально-психологічної адаптованості, рівня соціальної фрукстурованності тощо).

Автором використовуються наступні критерії валідності оцінки якості методик тестів: критерії виконання – кількість, час, термін навчання, темп росту кваліфікації тощо; суб’активні критерії; фізіологічні критерії; критерії випадковості або схильності до несчасних випадків і т.ін.

Тести, що застосовуються (вербальні, невербальні, креативні, мультимедійні тощо) мають реалізацію у вигляді: короткого стандартного завдання, системи формалізованих завдань спробних впливів на організм, контрольних задач тощо.

В наслідок тестування, крім ‘видачі’ поведінкових методик, алгоритмів і технологій, рекомендацій, порад формується 3-х вимірна модель долі людини.

У моделі відображається індивідуальна типологія особи з урахуванням її мети (мрії), ресурсів, випадковостей. Тестування за розробленною методикою здійснюється останні чотире роки на студентах та викладачах Київського національного університету імені Тараса Щевченка, НТУУ ‘КПІ’. Все це дозволяє зробити висновки стосовно якісності і ефективності запропонованої методики тестування та діагностики, а також стосовно її інноваційно-практичної корисності. Налагоджується технологія по створенню відповідних CD / DVD – носіїв для розповсюдження зацікавленим особам з метою видачі ій рекомендацій з акме-поведінки на день, тиждень, місяць і більше в залежності від індивідуального стану.

У створених автором Центрах: ‘Проблеми акме-Особи’, ‘Тест-Центрі’, ‘Проблеми Кіберакмеології’ продовжуються дослідження з прогнозування поведінки акме-особи (стаціонарно, дистанційно, стаціонарно-віртуально) в залежності від змін типології особи та її генотипу. Основні задачі Центрів.

 1. КіберАкмеологічна діагностика (або діагностика розвитку) – комплексний аналіз індивідуального стану особи з урахуванням таких чинників: фізіологічних, психофізіологічних, психологічних, соціально-психологічних, соціологічних тощо з  метою дослідження динаміки розвитку особи та технологій досягнення нею високого рівня професіоналізму та самореалізації.
 2.  Застосування методів кібер-акме-професіографії – технології вивчення ‘вимог’ професії до якостей Особи з: психологічним характеристикам, соціально-психологічним показникам, природним-генетичним здібностям (філо-гену), набутим навикам (онто-гену), діловим якостям, професійним знанням і вмінням, стану здоров’я особи тощо у вигляді професіограм.
 3. Реалізація корекційної кібер-акме-професіографії, яка     орієнтована на підвищення безпеки професійної праці з аналітичним описом чинників, які є джерелом небезпечної поведінки особи для конкретної професії.
 4. Діагностична професіографія орієнтована на вивчення таких характеристик праці: технічних, правових, технологічних, соціально-психологічних, гігієнічних,  психологічних,  психофізіологічних
 5. Формуюча професіографія, що використовується у процесі професійного навчання на боці таких характеристик професії: соціально-економічних, історичних,  правових,  технологічних,  технологічних.
 6. Розробка кібер-акме-професіограм –  документів, де фіксуються вимоги до: професійної діяльності, особистості спеціаліста, що необхідні для досягнення дитиною заданого результату.
 7. Розробка кібер-акме-психограм - стуктурна частина професіограми, що включає такі нормативні вимоги до спеціалістів: психологічні якості, психологічні процеси, психічні функції.
 8. Проектування та реалізація Акмеографії, технології: вивчення шляхом досягнення високого рівня професіоналізму, виявлення акмеологічних умов та факторів, що сприяють розвитку: професіоналізму, особистістно-професійному росту фахівця на основі методів: акмеографічного опису, створення акмеограм.
 9. Акмеографічний опис, що характеризує професіоналізм на рівні: загального,  специфічного. з урахуванням функціональних зв’язків
 10.  Розробка Кібер-Акмеограм, документів індивідуального професійно-особистого розвитку де відображені: система вимог, система умов і факторів, що сприяють прогресивному розвитку: професійної майстерності, особистості фахівця.
 11.  Здійснення Кібер-Акмеологічного моніторингу.

 

Кібер-Акмеологічний тренінг - це засіб оптимізації: підготовки, перепідготовки, підвищення рівня професійної компетарності особи на основі програмно-цілевої технології.

 1. Реалізація суб’єктивно-генетичний підходу (суб»єкто-генез) до кібер-акмеологічної практики характеризується потребою особи досягти вершин своєї майстерності, тобто мотиваційного основного субєктногенетичної практики є бажання Особи чогось досягти.
 1.  Формування стадій субєктогенезу: прийняття дитиною на себе відповідальності за акмеологічне рішення (+, -), суб»єктивний моніторинг власних почуттів стосовно реалізації різних варіантів майбутнього особи(+,-), почуття від реалізації акмеологічних можливостей, аналіз самопочуття особи при досягненні акме-можливостей на інтро-, інтер- та мета-індивідуальних рівнях
 2.  Психолого-кібер-акмеологічне консультування – це спосіб акмеологічної підтримки  самовизначення особи як  суб’єкта професійно-особистісних досягнень
 3.  Реалізація процесу психолого-кібер-акмеологічного консультування,  включає в себе  3 стадії роботи акмеолога-консультанта:  індивідуальне психологічне консультування; психологічна консультаційна робота з організаційного нормозадаючогою групою; психологічне забезпечення усього консультаційного процесу.

Автор та його команда у поточний час здійснює навчання для рекрутингових фірм, зацікавлених організацій та всіх бажаючих за відповідною робочою програмою з дисципліни «Основи професійної кібернетичної акмеології».