26 Марта 2020

АКМЕОЛОГИЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННО-ХОЛИЦЕСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И АКМЕ- СПОРТИВНАЯ ПАСПОРТИЗАЦИЯ

Акме- СпортсменВ Национальном Техническом Университете Украины «КПИ имени Игоря Сикорского» и в Киевском Национальном Университете  имени Тараса Шевченко проводятся научно-исследовательские работы по акме- генетическому анализу и моделированию акме- ген паспорта. Автор исследований и руководитель проекта: профессор НТУУ «КПІ», академик Украинской Академии Акмеологии - Антонов Валерий Николаевич. 

Цель и задачи исследования. Целью исследований являлось спороектировать модель гармонического спортсмена. Метою нашої роботи є вивчення природних, генетичних здібностей до занять легкою атлетикою і здібності до „навчання і тренуванні" в обраному виді.

Завдання роботи:

      1) ввизначити взаємозв`язок фізіологічних показників і морфологічних даних, які визначають можливості організму до успішної спортивної діяльності у легкій атлетиці;

       2) дослідити вплив  психічної підготовки спортсмена на досягнення високих спортивних результатів. 

Результаты исследования.

Проведений теоретичний аналіз і результати експериментальних досліджень переконують, що спортивну обдарованість можна розглядати як поєднання здібностей, що забезпечують високі досягнення в спорті.

Тренувальні і змагальні дії розвивають завдатки в рухові, фізичні і психічні здібності. Такий підхід до розуміння значення завдатків обумовлений перш за все вимогами сучасного спорту, оскільки, як стверджують В. Келлер (1995) і В. Платонов (1997), в умовах змагань можна досліджувати руховий, фізичний і психічний потенціал людини. Отже, необхідна інформація про ті ознаки, які визначають зміст завдатків і є, по суті, ядром спортивної обдарованості. Така інформація охоплює віковий діапазон від початкового етапу занять спортом до етапу вищих спортивних досягнень.

         В даний час є достатня інформація про вплив морфологічних, фізіологічних, психофізіологічних і інших ознак на результати в різних видах спорту, а також дані про генетичну основу багатьох параметрів, що забезпечують спортивні успіхи.

         Подальше дослідження проблеми вимагає вивчення спортивної обдарованості як динамічної системи, що володіє певною структурою з безліччю взаємозв`язаних між собою компонентів. Одержані в процесі такого вивчення дані можуть зробити істотний вплив на подальшу розробку змісту критеріїв спортивної обдарованості. При цьому слід передбачити вивчення структури як загальної, так і спеціальної спортивної обдарованості.

                   Системний підхід у вивченні здібностей і обдарованості в спорті

Спортивні здібності і обдарованість можна розглядати як єдине ціле, властивості і особливості якого залежать перш за все від внутрішньої природи твірних його частин. Вивчення розвитку цілого, взаємозв`язків і взаємодії його частин є основним принципом пізнання дійсності. Цей принцип знайшов своє віддзеркалення і в розробці комплексного підходу при вивченні біологічних і соціальних об`єктів. Комплексне вивчення передбачає організацію діяльності різних фахівців, що працюють за єдиною програмою і координують сумісні дії для досягнення загальної мети. Такий підхід в дослідженні об`єкту обумовлює необхідність розглядати спортивну обдарованість як систему з безліччю взаємозв`язаних елементів.

         Комплексне вивчення спортивної обдарованості як об`єкту дозволяє застосовувати в дослідженні одну з форм теоретичного усвідомлення об`єкта — загальну теорію систем. Вивчення цілого можна проводити на різних рівнях. Ми вважаємо за доцільне вивчення проблеми спортивної обдарованості нарівні організму, не заперечуючи при цьому вивчення обдарованості і здібностей в спорті на інших рівнях.

         Систему спортивної обдарованості можна представити наступною схемою: цілісний організм - система органів - органи - тканини - клітинні і неклітинні елементи тканин.

         Системний підхід дає можливість всі процеси, явища, предмети розглядати як системи, що володіють тією або іншою структурою (організацією). Це означає, що у визначенні специфіки того або іншого цілого, його особливостей, властивостей важливе значення має структура - внутрішня форма цілого, що є способом взаємозв`язку, взаємодії створюючих його компонентів. При цьому вивчення структури передбачає пізнання її в історичному аспекті: походження і розвиток.

         Отримання інформації про систему на основі її компонентно-структурного аналізу дозволяє перейти до вивчення способу її функціонування, тобто до розгляду її як динамічної системи.

Аналіз системи в історичному аспекті передбачається в двох напрямах -генетичному і прогностичному. При такому вивченні розвитку системи визначаються відносини і зв`язки між елементами множини, тобто встановлюються інтеграційні властивості системи як цілого. Слід зазначити, що будь-яка цілісна система має свій особливий, тільки їй властивий інтегральний чинник, який субординує всі частини і процеси даного цілого.

Вивчення цілого здійснюється за допомогою аналізу структури, що включає такі моменти, як взаємозв`язок елементів, відношення і зв`язки, ієрархічна будова, поведінка елементів і структури в цілому.

         Велика роль належить математичним методам, застосування яких сприяє не тільки успішному вивченню походження і розвитку системи, але і її прогнозуванню, що має важливе практичне значення в різних областях діяльності людини, у тому числі і в спортивній.

         При застосуванні системного аналізу вивчення проблеми походження і розвитку спортивної обдарованості як системи, що саморозвивається і саморегулюється, визначається як "відкрита система", що дозволяє використовувати середовище, тобто тренувальна дія, для вдосконалення всіх компонентів системи і організму в цілому.

                   Основним предметом теорії спортивного відбору є обдарованість, тобто таке поєднання здібностей, яке обумовлює найвищий рівень діяльності.

Не можна не погодитися з думкою З.Г. Мартиросова і ряду інших дослідників про те, що різноманіття підходів і методів вивчення проблеми спортивного відбору, суперечність багатьох з них зумовили, по суті, різне розуміння предмету дослідження. Важливим питанням для подальшої розробки системи спортивного відбору є уточнення таких понять, як завдатки, здібності і обдарованість, відповідно до спортивної діяльності. 

Критерії оцінки спортивної обдарованості. Конкретний вид діяльності вимагає від людини і конкретних здібностей. У спорті це достатньо яскраво виявляється навіть при візуальній оцінці соматичного розвитку. Дослідження свідчать, що структура спеціальної обдарованості спортсмена вищої кваліфікації визначається великою кількістю компонентів. Основними компонентами слід визнати соматичний розвиток, психофізіологічні властивості, рівень розвитку рухових і фізичних здібностей.

         Антропометричний критерій. На спортивний результат робить значний вплив будова тіла людини, а отже, визначення спеціальної обдарованості починається з візуальної оцінки показників соматичного розвитку, до яких відносяться: форма грудної клітки (бажано, щоб вона була циліндричною, а не плоскою і не конічною), форма живота (повинен бути прямий і міцний, а не виступаючий і не запалий), форма хребетного стовпа (прямою, з помірним розвитком вигинів, без яких-небудь значних викривлень в ту або іншу сторону), постава тіла.

         Для визначення соматичного розвитку можна використовувати не одну, а дві класифікації. В основу береться класифікація В.В. Бунака, в якій представлені 7 типів - грудний, мускульний, черевний і чотири перехідних. Для визначення соматотипу у дітей є спеціальна класифікація В.Г. Штефко, в якій виділені нормальні 5 типів - астеноїдний, торакальний, м`язовий, дігестивний, абдомінальний. При визначені соматичної типології жінок рекомендується класифікація І.Б. Таланта, що виділяє 3 типи і 7 підтипів:

         Лентозомний: астенічний і стенопластичний.

         Мазозомний: пікнічний і мезопластичний.

         Мегалозомний: атлетичний, субатлетичний і зуропластичний. 

Ген-паспорт. Лаборатории, предоставляющие так называемый генетический паспорт спортсмена, сейчас появляются по всему миру. Эта технология стремительно развивается в Китае и Англии. Италия не спешит за лидерами, но за последний год анализ ДНК на предрасположенность к спорту здесь заказали более 5000 человек. В Белоруссии генетическое исследование начинающих профессиональных спортсменов стало законодательным требованием. А родители, которые только планируют приучать своё чадо к спорту, могут заказать анализ даже на сайтах групповых покупок с 60-процентной. Код спортсмена. Выявить предрасположенность к спорту и конкретным видам можно было и прежде, но сложно и болезненно. «К примеру, Германия и Китай раньше активно использовали биопсию при отборе спортсменов, — рассказывает Руслан Кропта, бывший спортсмен, мастер спорта международного класса по академической гребле и доцент кафедры биологии спорта Национального университета физкультуры. — Фактически это операция — проба мышечной ткани и анализ на соотношение красных/белых волокон, показывающие способность организма к выносливости или скоростно-силовым нагрузкам». Анализ антропометрических и функциональных показателей (рост, вес, пропорции тела, размер сердца и т. п.) тоже могут подсказать оптимальный для ребёнка вид спорта. Но генетика позволяет определять точнее и уже с младенчества.

 

                 Как выбрать вид спорта для ребенка?
Занятия спортом просто необходимы любому здоровому человеку. Понимая это, вы хотите отдать ребенка в спортивную секцию. Но не знаете, какой вид спорта выбрать для вашего ребенка? В какую секцию его отдать?
         Для начала давайте разберемся с тем, к какому виду спорта ваш ребенок предрасположен генетически. Совсем недавно появилась возможность не терять драгоценное время, «пробуя» на ребенке различные секции, а сделать генетический анализ на предрасположенность к определенному виду спорта, тем самым сэкономив большое количество времени и достигнув больших успехов в спорте.

         Генетики доказали, что есть прямая зависимость уровня артериального давления от работы некоторых генов. Если человек, обладающий геном “повышенного давления”, получит высокую дозу нагрузки после перерыва, то резко возрастает вероятность инфаркта миокарда. С другой стороны, такие люди быстрее восстанавливаются при небольших и регулярных нагрузках. Наращивание мышечной массы также находиться в прямой зависимости от генов – некоторым из нас для «накачки мышц» достаточно нескольких тренировок, другим нужно много и долго тренироваться. Все это обусловлено Вашей генетикой.
        

 

Выводы.

  1. Усе викладене з приводу визначення ознак, за якими можна прогнозувати можливості для занять різними видами легкої атлетики (тобто здійснити відбір), має відношення до тих випадків, коли необхідно встановити дані спортсмена, який починає тренуватися. Що стосується спортсменів, які є професіоналами, то головним критерієм їх спортивних можливостей є результати, досягнуті ними на заздалегідь проведених змаганнях, прикидках.
  2. Досвідчений тренер без проведення спеціально організованих випробувань, керуючись своєю інтуїцією і спостережливістю, може дати більш-менш правильну оцінку можливостей спортсмена, що починає тренуватися, особливо того, хто обрав як спеціалізацію складно координовані
    види легкої атлетики. На його висновок вплинуть, перш за все, враження від фізичних даних спортсмена, який   починає  тренуватися,   результати спостереження за характером його рухів під час ігор і занять різними спортивними вправами.