1 Сентября 2019

АКМЕОЛОГІЯ ГЕНІАЛЬНОСТІ ТА TOP- ТЕХНОЛОГІЯ STEM- ОСВІТИ

Інноваційний хортингІнноваційна акмеологічна технологія геніальності

В Національному Технічному Університеті України «КПІ імені Ігоря Сікорського» та в Українській Академії Акмеології досліджується проблема

акмеологія геніальності за допомогою нової інноваційної технології - кібернетична акмеологія

Мета дослідження. Аналіз сучасного стану / підходу до проблеми геніальності та розробка і реалізація інструментарію / технології виявлення, розвитку, удосконалення пікових (Акме-) можливостей дитини на основі інноваційної науки - кібернетична акмеологія та STEM-освіти. Актуальність дослідження - полягає у необхідності забезпечення збереження якісного генофонду українського народу та вироблення  методики для розквіту української нації на сучасному етапі її життєдіяльності.          Предмет дослідження. Прогресивні комп’ютерні технології розкриття та удосконалення генотипу дитини (онто- і філо- ґенезу). Об’єкт дослідження. Дитинистості української нації налаштовані на Акме- розвиток, Акме- удосконалення, Акме- реалізацію, Акме- освіту, Акме- мотивацію тощо [1].

Відомо, що геній (лат. Genius - «геніус» род, дух вмерлого родоначальника): у давньоримській міфології - дух, божество, покровитель дитини в її діяльності; особа наділена геніальністю, тобто особа, яка досконало знає що - небудь, уміє щось робити; вища творча здібність у науковій або художній діяльності; найвищий рівень уособлення чого-небудь; Дитина, яка живе підвищеним, потенційованим внутрішнім життям.

         Авторське дослідження дає відповіді на такі питання: Як допомогти Людині розкрити власні Схеми Геніальності? Як знайти своє призначення у житті та щасливий напрям життя? Як удосконалити, поліпшити власне – Я? Як досягти вершини (акме) своїх природних здібностей (хоча б на 51%)?

     Автор в своєму дослідженні використовує різні науки під назвою – Акме- людинологія і аналізує закономірності існування і розвитку Дитини у Світі на одній із домінантних особливостей Людства - Геніальності за допомогою кіберакмеологічного підходу [3 - 6]. Це пов’язано з тим, що у повсякденному житті Дитина часто керується законами кібернетики,  акмеології, психології та соціології особливо там де це стосується управлінням, переробкою і передачею інформації.

Геніальність. Головною рисою геніальності є Розум. Але на геніальність безумовно впливають такі якості: Інтелект. Одержимість, Упертість, Завзятість, Наполегливість, Настійність, Настирливість. Вміння зосереджуватися. Оригінальність та актуальність ідей.

                Природні здібності Дитини - надзвичайно потужні: фізичні, психічні, духовні, моральні, розумові. Розкрити їх допомагає: конструктивна мета, віра, знання, інформованість, успадковані можливості, нові технології, методики, воля і бажання до пізнання, само актуалізація, самореалізація, самодостатність тощо.

         Акме- рівня геніальності сягають за рахунок: волі, впевненості, працелюбства, впертості, віри, віри, енергійності, Захисних сил, Самоусвідомлення, Самомотивації, Самосприйняття, лідерських якостей.

Автор застосовує кіберакмеологічну технологію до дослідження розглядаємої проблеми. Кіберакмеологія – це наука про технологічне моделювання розвитку та удосконалення творчої індивідуальності людини; методологія проектування нових знань; технологічні моделі і методи створення архітектоніки креативного саморозвитку акме- особистості; термін, який вводиться для позначення нового напрямку у дослідженні, аналізі та впровадженні комп’ютерно-математичних акме- систем, що базується на основних принципах таких наук як кібернетика, акмеологія, синергетика, біхевіоризм, когнітологія, праксеологія тощо; поняття, що дозволяє аналізувати будь-яку комп’ютерно-математичну проблему з позиції невизначеності або слабкої визначеності та приймати ефективні комп’ютерні технологічно-математичні рішення з застосуванням акме- можливостей людини, особливо у її інноваційних підходах до аналізу довкілля. Концепція кіберакмеології полягає у теоретичному і практичному комп’ютерному моделюванню акме- здібностей особистості на основі інноваційних інформаційних технологій, за рахунок методології досягнення акме- точок людини у різних областях, ситуаціях та комп’ютерної  реалізація побудованої кіберакмеологічної моделі.

Складові елементи кіберакмеології. Об’єкт дослідження кіберакмеології – комплексні (інтегровані) суперскладні процеси управління та акселерації біологічними системами (людиною). Предмет дослідження – високоякісні високопродуктивні кібернетично-акмеологічні інформаційні системи для управління біологічними системами на основі принципів акмеології та суб’єкто генетичності людини для креативного саморозвитку цієї людини, як особистості на еволюційному шляху розвитку творчої зрілості шляхом впровадження математичних кібернетичних акме- систем. Мета кіберакмеології – полягає у реалізації на комп’ютері максимальної кількості потенційно-ресурсних можливостей особистості, програмування його здібностей,  інтелекту, стану узгодженості (конгруентності) з собою (з довкіллям) тощо з метою видачі відповідних індивідуальних рекомендацій, порад, методик, технологій, алгоритмів стосовно поведінкової акселерації його акме- можливостей (конструктивних або деструктивних). Методи кіберакмеології базуються на моделях та методах кібернетики, акмеології, математики, синергетики, праксеології та мають широке застосування при проектуванні та реалізації кіберакмеологічних інформаційних систем, кіберакмеологічних медико-біологічних інформаційних систем, людино-комп’ютерних комплексів (автоматизованих робочих місць - АРМ) або індивідуальних біотехнічних програмно-технологічних систем. При цьому автор застосовує підходи етасологічної кіберакмеології за допомогою розроблених самозмінюючихся та самоналаштовуємих алгоритмів. Це алгоритми вибору і перетворення інформації в наслідок дій яких виникають інформаційні модулі знань, раніше невідомі ні комп’ютерній системі, ні особі,  Об`єктом кіберакмеологічного дослідження виступає людина відповідної вікової категорії. Мета - етасологічний комп’ютерний кібернетично-математичний аналіз внутрішніх та зовнішніх параметрів життєдіяльності людини у ракурсі її вікових потенційно – ресурсних можливостей з метою побудови (синтезу) акме- моделі та біотехнічних (комп’ютерних) АРМ її гармонійної акме- життєдіяльності. Основні завдання - дослідження (аналіз, синтез, антиципація) вікових параметрів людини за допомогою кіберакмеологічної експертно - аналітичної інформаційної системи медико - біологічного типу.

Висновки. Побудована етасологічна нормативна та акме- індивідуальна математична та інфологічна модель обдарованої життєдіяльності особи; сформована інноваційна модель обдарованої акме- людини майбутньої акме- України на основі застосування комп’ютерної аналітичної експертної інфо- системи; спроектована та реалізована комп’ютерно - аналітична експертно інтелектуальна біотехнічна (комп’ютерна) медико-біологічна АРМ акме- обдарованої людини з метою її самовизначення, самовдосконалення, самоосвіти, самореалізації тощо під кутом зору інноваційної компоненти інтелекту особи.