10 Апреля 2019

Фінансовий менеджмент Сучасні інформаційні технології

Інноваційний Фінансовий менеджмент в Україні

                                                          

 

         Робота написана на актуальну тему стосовно комп’ютеризації фінансового менеджменту на основі сучасних (нових та прогресивних) інформаційних технологій.

         Матеріал рукопису базується на сучасних вітчизняних та світових стандартах, розкриваючи досвід багатьох фахівців з питань, що досліджуються та аналізуються.

         Книга структурно подається у вигляді трьох глав „Фінансовий менеджмент в Україні”, „Математичний апарат фінансового менеджменту”, „Нові інформаційні технології для автоматизації фінансового менеджменту”.

         У першій главі „Фінансовий менеджмент в Україні” детально та прискіпливо розглядається загальна характеристика фінансового менеджменту, його сутність та становлення на Україні, а також аналізуються питання інформаційного забезпечення фінансового менеджменту та фінансового планування. Це дає авторам можливість після огляду сучасного стану фінансового менеджменту в Україні та особливостей його розвитку кваліфіковано зробити науково-практичні висновки стосовно пропонуємих формальних основ подання базових питань фінансового менеджменту

на основі математичних моделей та методів, що застосовуються для фінансового менеджменту.

         Друга глава  „Математичний апарат фінансового менеджменту” обґрунтовано подає матеріал стосовно питань ефективності управління економічним об’єктом, описуються процеси моделювання економічного об’єкту та його економіко-математична модель і рівні її аналізу, аналізуються виробничо-економічні, статистична та динамічна багато продуктові моделі, моделі АРМ. Аналізуються задачі оптимального керування і оптимізації та багатокрокові процеси керування для економічного об’єкту. На достатньо високому фаховому рівні аналізуються задачі оптимального планування і задачі управління з використанням лінійного, цілочисельного, стохастичного програмування та з використанням ігрових і багатоцілевих задач.

         Окремим розділом у другій главі глибоко подаються питання, що стосуються моделей і методів фінансового менеджменту: моделі простих і складних ставок; моделі обліку інфляції, фінансової ренти, дивідендів, амортизації активів, дисконту часу, обслуговування боргу, ціноутворення тощо.

         Все це робить книгу цікавою і науково-практичною, як для викладачів, студентів відповідних економічних спеціальностей, так і для всіх, хто цікавиться питаннями засвоєння як теоретичних основ фінансового менеджменту, так і його застосування на практиці.

         Окремої уваги заслуговує Глава 3 „Нові інформаційні технології для автоматизації фінансового менеджменту”. Тут вперше у вітчизняній літературі характеризуються питання застосування нових комп”ютерно-коммунікаційних технологій для автоматизації фінансового менеджменту  на основі інтелектуальних АРМ.  Розглядається проблема автоматизації фінансового менеджменту на основі інтелектуальних систем, систем підтримки прийняття рішень, об”єктно-оріентовних АРМ. Цікавим і науково новим є матеріал стосовно використання у фінансовому менеджменті   понять управління фінансами в Internet / intranet / extranet, а також за допомогою віртуальних інтелектуальних АРМ. Загалом, робота дуже інформативна, має риси енциклопедичного характеру, добре структурована, науково-практично обґрунтована і на мою думку буде мати свого зацікавленого читача.