11 Апреля 2019

ХТО НАВЧИТЬ ПРОФЕСОРА- ЯКИЙ НАВЧАЄ СТУДЕНТА

Інноваційні книги для Професора

ХТО НАВЧИТЬ ПРОФЕСОРА, ЯКИЙ НАВЧАЄ СТУДЕНТА?

 

Не секрет, що сьогодні підготовка вузівського викладача у нас в країні організована на досить низькому рівні. Педагогіка вищої школи практично відсутня. „Майстри педагогічної робо­ти" виникають і само освічуються сти­хійно, шукаючи свій шлях „у темряві" останніх досягнень науки і техніки, лек­торської майстерності й ораторського мистецтва, психологічних і філософсь­ких напрямків, економічних течій і власного світогляду. Конструктивно допомогти викладачам можуть кібернетично-акмеологічні автома­тизовані робочі місця (КА-АРМ).

КА-АРМ педагога-професора — це інноваційний програмно-технічний, інтелектуально-інформаційний та експертно-аналітичний комплекс комп’ютерних засобів, «наповне­ний» знаннями як із предметної га­лузі конкретного фахівця, так й із сфе­ри основних загальнолюдських понять (філософія, педагогіка, мистецтво, лек­торська майстерність, економіка, інформатика, кібернетика, математика, акмеологія тощо).

КА-АРМ або Людино-Комп’ютерний Комплекс (ЛКК) про­фесора суттєво інтенсифікує інноваційний техні­чний прогрес за рахунок підвищення продуктивності праці вченого шляхом звільнення його від рутинних занять, великих втрат часу. Це, наприклад, стосується зокрема і «ручного» опису інтелектуаль­них процесів (опис статей, книг, лекцій, конспектів; створення креслень, схем, рисунків; фіксація оригінальних ідей, задумів, побажань тощо). Відомі середньо-статистичні вит­рати часу на підготовку статті обсягом 10-15 стр. (в годи­нах): психологія — 66, фізика — 69, соціальні науки — 78, медико-біологічні — 82, обчислювальна — 87, технічні науки — ПО, математика — 122, екологія—137.

За допомогою КА-АРМ створюється будь який текст, котрий можна корегу­вати, редагувати і тиражувати. КА-АРМ може увібрати всю потрібну інформацію й упорядкувати її в різних потрібних розрізах, а також системати­зувати необхідну інформацію. При цьому засіб представлення інформації може бути полі- візуалізований: креслення, рисунок, зображення, діаграма, гістограма, мультфільм, аудіо-, відео- тощо

КА-АРМ професора акумулює і „комерціалізує" знання, дозволяє фіксувати їх, об­робляти і передавати. А головне — створює нові (інтелектуальні КА-АРМ про­фесора). КА-АРМ професора виконує роль вчителя, радника, друга, експерта, аналітика тощо, часто беручи на себе рутинну, нетворчу частину людської праці, причому робить це ціка­во-ефективно і мотивовано для вченого із розігруванням нестандартних ситуацій, котрі підтримують у лю­дині зацікавленість продовжувати роботу.

У той же час КА-АРМ дозволяє автома­тизувати процес творчості і навчання, тому можна працювати в потрібному для кожного темпі. ЛКК підказує і нагадує, пояснює й корегує, оцінює і відсилає до інших розділів курсу. КА-АРМ дозволяє ре­алізувати те, на що вже давно наголошує нейропедагогічна наука — найкраще на­вчати через індивідуальну роботу.

Однією із перспективних характер­них особливостей КА-АРМ є її мож­ливість „інтуїтивно мислити". ЛКК буде відчувати, коли формалізовані знання, котрі не володіють такою змінністю, як інтуїтивні уявлення, перестають їм відпо­відати. У цьому разі КА-АРМ замінює «старі» знання на нові.

КА-АРМ професора властива мож­ливість реалізувати нові засоби інтелек­туальних дій для розв’язання завдань, які потребують нетрадиційного підходу до обробки даних. Мається на увазі більшість проблем реального світу, де важко передбачати всі можливості, особливо ті, що пов’язані з не визначеними ситуаціями чи з «розмитою логікою».

Інтелектуальні КА-АРМ дозволяють автоматизувати вимоги вченого в навча­ючому та експертно-аналітичному режимах. Основною особливістю таких КА-АРМ є можливість акумулювати досвід і знан­ня людині при зіткненні з реальними життєвими ситуаціями. За допомогою спеціального творчого інструментарію інтелектуальні КА-АРМ зможуть самі стави­ти питання, уточнювати факти і форму­вати нові знання для подальшого анал­ізу і синтезу

Треба визнати, що КА-АРМ у всіх випадках «виступає» як добрий помічник, безконфлі­ктний учитель, ненав’язливий друг. КА-АРМ організує процеси допомоги в навчанні, радить з урахуванням психофізіологіч­них та інтелектуальних особливостей кожного. Процес навчання стає твор­чим. Користувач може уявити себе уч­нем і вчителем, дослідником і об`єктом вивчення. І ці перетворення, причому щоразу нові, викликають у того, хто наймається, захоплення і цікавість, і тому добре запам`ятовуються і засвоюються.

Уже сьогодні можна сформулюва­ти основні особливості КА-АРМ професо­ра. Це обробка практично необмежено­го обсягу фактичних даних, знань і знань про знання; аналіз знань і створення нових знань; забезпечення психологіч­ного комфорту у засвоєнні знань тощо. КА-АРМ працюють в локальному і мережевому режимах, використовуючи Інтернет-1, Інтернет-2, режими розподіленої обробки даних, клієнт-сервер архітектуру та хмарні технології.

Крім коротко, перелічених особливостей, КА-АРМ дозволяє визначати і кон­тролювати стан завантаження організ­му вченого, управляти настроєм на підставі частоти пульсу, дихання, артері­ального тиску, електронного опору тощо. Нові реалізації КА-АРМ професора дозволяють тестувати, діагностувати, сканувати та моніторити потенційно-ресурсні можливості користувача та видавати поради, рекомендації, технології і методики стосовно якісного засвоєння нового матеріалу та його викладання з урахуванням індивідуальних особливостей Педагога. Здається, є всі підстави для того, щоб звернути увагу на КА-АРМ професора і залучитися до його використання.