27 Марта 2020

ІННОВАЦІЙНА SMART-Технологія для ДОСЛІДНИЦЬКОЇ РОБОТИ МОЛОДІ

Інноваційна SMART- технологія  в Україні

Розглядається проблема формування технології інноваційних поглядів наукової молоді із застосуванням етасологічної та кіберакмеологічної методології.

 

В НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського» та в Українській Академії Акмеології досліджується актуальна проблема впливу етасології та кіберакмеології на формування інноваційних поглядів наукової молоді за допомогою кібернетичної акмеологічної математично-праксеологічної інтелектно-експертної ергатино-ергономічної аналітичної інформаційної системи на основі high Acme- technology  [1].

         Досліджується етасологічна (вікова) акмеологія як комплексна наука (загальна інтегральна наука про вік людей), яка біосний (біологічний) вік людини досліджує на основі таких періодів: дитячій (до 8 – ми років); інфантологічний (8 – 12 рр.), пубертологічний (чоловіки - 13 – 17 рр. жінки 12 – 16 рр.); ювентологічний (ч. 18 – 21 рр. ж. – 16 – 20 рр.); матурітологічний (ч. 25 – 35 рр. / 35 – 45 рр., ж. 20 – 30 / 30 – 40 рр.); пресенологічний (похилий вік, вік людини після 60 рр); сенектологічний (старечний вік, вік після 75 рр.). Періоди досліджуються з урахуванням біосферно-ноосферного і геліобіологічного вчення та антропокосмізму та таких наук як педологія, ювенологія, педагогіка, андрагогіка, геронтологія, вікова соціологія, психологія тощо. Етасологія характеризується важливими фізіологічними, біологічними, праксеологічними, епістомофільними віковими особливостями розвитку людини (немовля,  підліток, молодь, доросла (зріла) особа, людина поважного віку, довгожителі). Сучасний підхід до розгляду фаз життєдіяльності людини ілюструється наступним чином: 0 – 13 років – фаза визрівання; 14 – 16 років - фаза початку самостійної практичної діяльності; 17 – 23 років - оптимізм загального розвитку (соціальне акме- особистості); 35 - 45 років – оптимізм спеціального розвитку (також, соціальне акме- особистості); 45 – 75 – закінчення продуктивної діяльності. При цьому процес удосконалення особи проходить наступні етапи: самовизначення, саморозвиток, самореалізація, самоосвіта, самоорганізація, самоконтроль, самовдосконалення, само корекція, самодіяльність, само креативність тощо. Сьогодні не існує єдиної загальноприйнятої класифікації періодів життєвого розвитку людини. Розглянемо деякі з них. У класифікації Дж. Біррена виділено 8 фаз життєвого циклу розвитку людини: перша – немовлячий (до 2 років);  друга – перед-дошкільний вік (від 2 до 5 років);  третя – дитинство (5-12 років);  четверта – юність (12-17 років);  п’ята – рання дорослість (17-25 років);  шоста – зрілість (25-50 років);  сьома – пізня зрілість (50-75 років);  восьма – старість (від 75 і далі). Певний недолік такої класифікації полягає у тому, що виділення другої фази відбувається не на основі вікового критерію, як всіх інших, а на основі соціально-педагогічної ознаки. У класифікації Д. Бромлей виділено п’ять циклів розвитку: внутрішньоутробний,  дитинство,  юність,  дорослість,  старість. У класифікації Е. Еріксона виділено такі вікові етапи, стадії психосоціального розвитку: від народження до 1 року (період немовляти або орально-сенсорна стадія);  від 1 до 3 років (раннє дитинство або м’язево-анальна стадія); від 3 до 6 років (вік гри або локомоторно-генітальна стадія); від 6 до 12 років (шкільний вік або латентна стадія); від 12 до 19 років (підлітковий і юнацький вік); від 20 до 25 років (рання зрілість); від 26 до 64 років (середня зрілість); від 65 років (пізня зрілість). У поширеній в сучасних західних школах класифікації В. Квінна (2000 рік) виділено такі вікові етапи: вік немовляти – від народження до 3 років; раннє дитинство – від 3 до 6 років; дитинство – від 6 до 12 років; підлітковий вік – від 12 до 18 років; молодість – від 18 до 40 років; зрілий вік – від 40 до 65 років; похилий вік – від 65 років і далі. Беручи до уваги практично всі зазначені підходи було виділено середню вікову періодизацію життєвого розвитку людини та її вплив на інноваційну компоненту: період немовляти (від народження до 2 років); раннє дитинство (від 2 до 6 років); середнє дитинство (від 6 до 12 років); підлітковий вік (від 12 до 15 років); юність (від 15 до 19); рання дорослість (від 20 до 40 років); середня дорослість (від 40 до 60 років); пізня дорослість і старість (від 60 і далі). Автором досліджуються проблема формування інноваційних поглядів молоді, що ґрунтуються на інтелекті та когерентності розуму і дій особи. Інформаційно-інноваційні погляди наукової молоді розглядаються на основі когерентності внутрішніх та зовнішніх факторів і процесів. Це здійснюється за рахунок кількісно-якісних змін у структурі світогляду або внутрішньої міри розуміння довкілля, а також за рахунок нових процесів, структур, інноваційних утворень у методології пізнання довкілля. В наслідок цього по закінченні процесів когерентності створюється нова модель, структура сприйняття світу у «фільтрах» сприйняття довкілля людиною, тобто здійснюється реалізація інновації у поглядах, світосприйнятті, технології життєдіяльності.

         Автор застосовує high Acme- technology  (акме- кіберакмеологічну технологію) до дослідження розглядаємої проблеми. Кіберакмеологія – це наука про технологічне моделювання розвитку та удосконалення творчої індивідуальності людини; методологія проектування нових знань; технологічні моделі і методи створення архітектоніки креативного саморозвитку акме- особистості; термін, який вводиться для позначення нового напрямку у дослідженні, аналізі та впровадженні комп’ютерно-математичних акме- систем, що базується на основних принципах таких наук як кібернетика, акмеологія, синергетика, біхевіоризм, когнітологія, праксеологія тощо; поняття, що дозволяє аналізувати будь-яку комп’ютерно-математичну проблему з позиції невизначеності або слабкої визначеності та приймати ефективні комп’ютерні технологічно-математичні рішення з застосуванням акме- можливостей людини, особливо у її інноваційних підходах до аналізу довкілля. Концепція  кіберакмеології полягає у теоретичному і практичному комп’ютерному моделюванню акме- здібностей особистості на основі інноваційних інформаційних технологій, за рахунок методології досягнення акме- точок людини у різних областях, ситуаціях та комп’ютерної  реалізація побудованої кіберакмеологічної моделі.

Складові елементи кіберакмеології. Об’єкт дослідження кіберакмеології – комплексні (інтегровані) суперскладні процеси управління та акселерації біологічними системами (людиною). Предмет дослідження – високоякісні високопродуктивні кібернетично-акмеологічні інформаційні системи для управління біологічними системами на основі принципів акмеології та суб’єкто генетичності людини для креативного саморозвитку цієї людини, як  особистості на еволюційному шляху розвитку творчої зрілості  шляхом впровадження математичних кібернетичних акме- систем. Мета кіберакмеології – полягає у реалізації на комп’ютері максимальної кількості потенційно-ресурсних можливостей особистості, програмування його здібностей,  інтелекту, стану узгодженості (конгруентності) з собою (з довкіллям) тощо з метою видачі відповідних індивідуальних рекомендацій, порад, методик, технологій, алгоритмів стосовно поведінкової акселерації його акме- можливостей (конструктивних або деструктивних). Методи кіберакмеології базуються на моделях та методах кібернетики, акмеології, математики, синергетики, праксеології та мають широке застосування при проектуванні та реалізації кіберакмеологічних інформаційних систем, кіберакмеологічних медико-біологічних інформаційних систем, людино-комп’ютерних комплексів (автоматизованих робочих місць - АРМ) або індивідуальних біотехнічних програмно-технологічних систем. При цьому автор застосовує підходи етасологічної кіберакмеології за допомогою розроблених самозмінюючихся та самоналаштовуємих алгоритмів. Це алгоритми вибору і перетворення інформації в наслідок дій яких виникають інформаційні модулі знань, раніше невідомі ні комп’ютерній системі, ні особі,  Об`єктом кіберакмеологічного дослідження виступає людина відповідної вікової категорії. Мета - етасологічний комп’ютерний кібернетично-математичний аналіз внутрішніх та зовнішніх параметрів життєдіяльності людини у ракурсі її вікових потенційно – ресурсних можливостей з метою побудови (синтезу) акме- моделі та біотехнічних (комп’ютерних) АРМ її гармонійної акме- життєдіяльності. Основні завдання - дослідження (аналіз, синтез, антиципація) вікових параметрів людини за допомогою кіберакмеологічної експертно - аналітичної інформаційної системи медико - біологічного типу.

Автором створено Акме-Тест-Центр з ІННОВАЦІЙНОЇ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКА РОБОТА МОЛОДІ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ high Acme- technology.

 Центр здійснює автоматизоване комплексне креативне тестування особистості за допомогою комп`ютерного діагностування `дахових` акме- потенцій­но-ресурсних можливостей людини (морфологічних або структурних та функціональних або фізіологічних) за персональними параметрами з метою проектування та реалізації індивідуальної типології людини. При цьому формується: паспорт якості здоров`я, індекс якості життя акме-особи; паспорта професіональної акме-орієнтації, креативності акме-особи, стійкості до стресів, страху, психологічного тиску, ошуканства тощо. Тестування здійснюється у стаціонарному та дистанційному режимах. Для дистанційного тестування створено та реалізовано креативні акме Веб-сайти. У рамках побудованого креативного акме-Веб-сайта реалізована технологічно нова енциклопедія (CyberAcmePedia). В наслідок тестування, крім `видачі` поведінкових методик, алгоритмів і технологій, рекомендацій, порад формується 3-х вимірна модель. У моделі відображається індивідуальна типологія особи з урахуванням її мети (мрії), ресурсів, випадковостей. Тестування за розробленною методикою здійснюється останні вісім років на студентах та викладачах Київського національного університету імені Тараса Щевченка, НТУУ `КПІ`, Київського університету імені Бориса Гринченка, в Українській Академії акмеологічних наук тощо.

У створених автором Центрах: "Проблеми акме-Особи", "Тест-Центрі", "Проблеми Кіберакмеології", "Проблеми КіберАкме – Життедіяльності та акме-профорієнтації"продовжуються дослідження з прогнозування поведінки акме-особи (стаціонарно, дистанційно, стаціонарно-віртуально) в залежності від змін типології людини та її генотипу. Результатом цієї роботи стала КАЕАС (кіберакмеологічна експертно-аналитична система) та "побудова" комп`ютерної моделі обдарованої Особи (нормативної та індивідуальної) з метою системного аналізу та видачі особі, приймаючої рішення (ОПР) нових технологій, методик, програм, алгоритмів, моделей тощо, які синтезують шляхи досягнення конструктивної мети людини з урахуванням її індивідуального генотипу, освіти та виховання.

Висновки: побудована етасологічно-статево гендерна нормативна та акме- індивідуальна математична та інфологічна модель життєдіяльності особи з метою активізації і підвищення ефективності інноваційної науково-дослідницької роботи обдарованої молоді; сформована інноваційна модель акме- обдарованої молоді майбутньої акме- України на основі застосування комп’ютерної аналітичної експертної інфо- системи; спроектована та реалізована комп’ютерно - аналітична експертно інтелектуальна біотехнічна (комп’ютерна) медико-біологічна АРМ акме- обдарованої молоді з метою її самовизначення, самовдосконалення, самоосвіти, самореалізації тощо під кутом зору інноваційної компоненти інтелекту особи. 

  1. Антонов В.М. Гармонійна Акме- Особистість. - К: АМГ. - 2014.
  2. Антонов В.М. Прикладна та професійна акмеологія. - К: АМГ. - 2014.