17 Апреля 2019

Інноваційна технологія Smart - логістики в Україні- Акмеологічний підхід

Інноваційна технологія SMART- логістики в Україні

В.Антонов

         Інноваційна технологія Smart - логістики в Україні- Акмеологічний підхід

 

         В НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського» та в Академії Акмеології України досліджується проблема акмеологічної технології Smart - логістики в Україні (керівник професор Антонов В.М.).

 

            Розроблено інноваційно-експертний аналітичний  проект під назвою АКМЕ- АІЛСУ: Акмеологічна Аналітична Інноваційна Логістична Система України. АКМЕ- АІЛСУ реалізована в таких базових варіантах. Варіант 1 - АІЛУ з урахуванням акме- особливостей людини, яка приймає рішення стосовно логістичних особливостей акме- об’єкта, що досліджується, реалізується і впроваджується. Варіант 2 - АКМЕ- АІЛСУ без урахуванням акме- особливостей людини, яка приймає рішення стосовно логістичних особливостей об’єкта, що досліджується, реалізується і впроваджується.

            АКМЕ відносно об’єкта  - характеризує виявлення, удосконалення і реалізацію у проекті найвищих, найефективніших, найякісніших, най інноваційних рішень при створенні АКМЕ- АІЛСУ на основі авторської кіберакмеологічної технології.

            АКМЕ відносно людини - характеризує виявлення, удосконалення і реалізацію у проекті найвищих, найефективніших, найякісніших рис людини (потенційно-ресурсних можливостей), яка приймає рішення при проектуванні та експлуатації АІЛСУ, які  визначаються за допомогою авторської  комп’ютерної експертно-аналітичної системи аналізу основних рис людини (їх більше 4500).

            Результат Smart - логістики на об’єкті - досягається за рахунок використання при проектуванні АКМЕ- АІЛСУ: АКМЕ- характеристик, особистості, яка проектує систему та застосуванням авторської кіберакмеологічної технології для АКМЕ- АІЛСУ.

 

            АКМЕ- АІЛСУ реалізуються в таких акме- інкарнаціях: Інноваційні АКМЕ- АІЛСУ; Дослідницькі АКМЕ- АІЛСУ; Експертно-аналітичні АКМЕ- АІЛСУ; Еко - моніторингові АКМЕ- АІЛСУ; Еко- людино логістичні АКМЕ- АІЛСУ; Інтелектуальні АКМЕ- АІЛСУ; Біомедичні АКМЕ- АІЛСУ; Біотехнічні АКМЕ- АІЛСУ; Екологічні АКМЕ- АІЛСУ; Еко-менеджерські АКМЕ- АІЛСУ; Еко - логістичні АКМЕ- АІЛСУ; Математичні АКМЕ- АІЛСУ; Кібернетичні АКМЕ- АІЛСУ; Енергетичні АКМЕ- АІЛСУ; Синергетичні АКМЕ- АІЛСУ; Етіологічні АКМЕ- АІЛСУ; Генетичні АКМЕ- АІЛСУ; Біо - психологічні АКМЕ- АІЛСУ; Медичні АКМЕ- АІЛСУ; Об”єктно - орієнтовні АКМЕ- АІЛСУ; Біологічні АКМЕ- АІЛСУ; Логістично - менеджерські АКМЕ- АІЛСУ; Фреймові АКМЕ- АІЛСУ; Продукційні АКМЕ- АІЛСУ; Предикативні АКМЕ- АІЛСУ; Стратифіковані АКМЕ- АІЛСУ; Інтегровані АКМЕ- АІЛСУ; Емпатійні АКМЕ- АІЛСУ; Тестові АКМЕ- АІЛСУ; Діагностичні АКМЕ- АІЛСУ; Статево - гендерні АКМЕ- АІЛСУ; Аналітичні АКМЕ- АІЛСУ; Учбові (навчальні) АКМЕ- АІЛСУ; Дистанційні АКМЕ- АІЛСУ; Наукові АКМЕ- АІЛСУ; Креативні АКМЕ- АІЛСУ; Когнітологічні АКМЕ- АІЛСУ; Епістемологічні АКМЕ- АІЛСУ; АКМЕ- АІЛСУ сталого розвитку; Нано - технологічні АКМЕ- АІЛСУ; Експертні АКМЕ- АІЛСУ; Епікрізні (рішення) АКМЕ- АІЛСУ тощо

 

            В розробці та впроваджені АКМЕ- АІЛСУ приймають участь фахівці: креативний ідеолог (концептуаліст), менеджер проекту, логістик, аналітик (дослідник - еврістолог), програміст, Веб - дизайнер, контент - менеджер, технолог з сучасних інформаційних технологій, технік, економіст - фінансист, математик, алгоритміст, праксеолог (праксеологія (від грец. πράξις — дія та грец. λογία} — мова, вчення) — галузь досліджень, що вивчає людську діяльність, зокрема в аспекті її ефективності), діалогіст, експерт, ергатолог, хостінолог, промоушенолог, критик, координатор, модератор, інженер з PR- менеджменту, маркетолог.

            Праксеологічний аспект системного проектування АКМЕ- АІЛСУ - важливий своїми рекомендаціями, як оцінити й обрати ту систему розв’язків, яка забезпечить реалізацію системного процесу проектування. (Праксеологія - це наука, предметом якої є вивчення процесу проектування, створення засобів обґрунтування критеріїв та вибору технічних (проектних)  рішень. Вона становить левову частку методології проектування).

 

            Мета АКМЕ- АІЛСУ: підвищення якості і техніко-економічного рівня об’єкта для якого створюється АКМЕ- АІЛСУ; підвищення ефективності об’єктів, зменшення витрат на їхне створення і експлуатацію; скорочення термінів, зменшення трудомісткості проектування і підвищення якості проектної документації для АКМЕ- АІЛСУ.

            Засоби (способи) досягнення поставленої мети: систематизація і вдосконалення процесів проектування АКМЕ- АІЛСУ; комплексна автоматизація проектних робіт для АКМЕ- АІЛСУ; підвищення якості керування проектуванням АКМЕ- АІЛСУ; застосування ефективних математичних моделей об’єктів; використання перспективних інноваційних технологій проектування АКМЕ- АІЛСУ; комплексна автоматизація проектних робіт з проблем АКМЕ- АІЛСУ; використання інтелектуальних технологій при проектуванні АКМЕ- АІЛСУ; уніфікація, стандартизація, комплексність, інтеграція, синергетичність АКМЕ- АІЛСУ.

 

 Загальні вимоги (правила) при конструюванні нових АКМЕ- АІЛСУ: підпорядкування рішення проектно-конструкторських задач вимозі збільшення економічного ефекту від виробництва й експлуатації нового АКМЕ- АІЛСУ; урахування соціальних аспектів: зниження витрат ручної праці, охорона праці, техніка безпеки тощо; прагнення досягнення високого рівня новизни АКМЕ- АІЛСУ, забезпечення резервів для його подальшого удосконалення і розвитку; обмеження рівня застосування в нових АКМЕ- АІЛСУ оригінальних деталей і вузлів.

 

        Життєвий Цикл (Product cycle) проекту АКМЕ- АІЛСУ полягає в наступному: Інноваційний пошук Проекту (теми, об’єкту); Формулювання ідеї; Обґрунтування ідеї; Аналіз ідеї; Математичне моделювання проекту: хочу, можу, роблю; Бізнес - план проекту: необхідність, технічні вимоги, ефективність, окупність, оцінка, аналіз, синтез; Створення дослідного зразка;Пошук інвестора, мецената, спонсора; ринку;Ескізний проект;ТЗ; ТЕО (для складних об’єктів): техніко-економічне обґрунтування та ТЕР (для нескладних об’єктів): техніко-економічний розрахунок; РП (для технічно нескладних об’єктів); Робоча документація (для технічно нескладних об’єктів); (для технічно складних об’єктів); Проектування конструкторської документації; Розробка забезпечення проекту: функціональне, обслуговуюче; Проектування / створення об’єкта автоматизації (одиничне);Проектування / створення об’єкта автоматизації (ОА) (масове); Експлуатація ОА;Модернізація / удосконалення ОА на основі СІТ;Утилізація ОА;Пошук нової ідеї проекту.

 

Структура АКМЕ- АІЛСУ: функціональні і забезпечуючи частини: функціональні частини (підсистеми): інженерних розрахунків, інформаційних пошуків, моделювання, машинної графіки, технологічної підготовки виробництва, випробувань, виготовлення, керування; забезпечуючи частини: inform ware;   software; hard ware; math ware; linguistic ware; methodic ware; org ware. Algorithm ware; and so on.

 

Загальні вимоги до АКМЕ- АІДСУ:  відкритість; універсальність, зі стандартними протоколами, з підтримкою ЄСКД, з наявністю функцій моделювання і параметричного проектування, уніфікованість, бути багато користувацькою і функціональною для різних апаратних і програмних платформ.

 

Акме- проектні роботи здійснюються за такою специфікою:

 1. Інноваційно-Дослідницкі Аналітично Експертні Кібернетично-акмеологічні Інтел- АКМЕ- АІЛСУ  для проектування логістики об’єкта:
 • дослідження та аналізу інноваційних перспективних медико-біологічних технологій моніторингу довкілля;
 • комп’ютерного моделювання та моніторингу довкілля з «Екологія акме- людини»;
 • застосування інноваційних технологій для Інвайронментального комп’ютерного моделювання в Україні: (інвайронментальне мислення як спосіб пізнання глобальності світу);
 • застосування інноваційних технологій для Інвайронментального комп’ютерного моделювання в Україні: (екологічна етика);
 • застосування інноваційних технологій для Інвайронментального комп’ютерного моделювання в Україні: (екологічна соціологія);
 • дослідження прогресивних (інноваційних) інформаційних технологій для створення експертних комп’ютерних акме- інформаційних систем з метою: збереження навколишнього середовища та сталого розвиток;
 • дослідження прогресивних (інноваційних) інформаційних технологій для створення експертних комп’ютерних акме- інформаційних систем з метою: розробки новітніх біотехнологій; діагностика і методи лікування найпоширеніших захворювань;
 • дослідження прогресивних (інноваційних) інформаційних технологій для створення експертних комп’ютерних акме- інформаційних систем з метою: створення нових комп’ютерних засобів та технологій інформатизації суспільства;
 • дослідження прогресивних (інноваційних) інформаційних технологій для створення експертних комп’ютерних акме- інформаційних з метою: формування новітніх технологій та ресурсозберігаючих технологій в енергетиці;
 • дослідження прогресивних (інноваційних) інформаційних технологій для створення експертних комп’ютерних акме- інформаційних з метою: формування новітніх технологій та ресурсозберігаючих технологій в промисловості;
 • дослідження прогресивних (інноваційних) інформаційних технологій для створення експертних комп’ютерних акме- інформаційних систем з метою: формування новітніх технологій та ресурсозберігаючих технологій в агропромисловому комплексі;
 • дослідження прогресивних (інноваційних) інформаційних технологій для створення експертних комп’ютерних акме- інформаційних з метою: розробки геоінформаційних технологій в екологічних дослідженнях;
 • дослідження прогресивних (інноваційних) інформаційних технологій для створення експертних комп’ютерних акме- інформаційних систем з метою: розробки геоінформаційних технологій в екологічних дослідженнях;
 • дослідження і розробка концепції та принципів штучного інтелекту;
 • дослідження і розробка семантичних технологій в електронному навчанні (Дослідження стосуються навчальних Web-систем та систем дистанційного навчання. Області наукових інтересів: штучний інтелект в освіті,  Web,  моделі подання знань, дистанційна освіта, системи керування вмістом сайту, семантичне моделювання контенту тощо);
 • дослідження збереження навколишнього середовища та сталий розвиток: еколого - економічне управління сталим розвитком території; інформаційно-аналітична система збору, обробки та прогнозування еколого - економічної інформації: моделювання еколого - економічного стану території;
 • дослідження збереження навколишнього середовища та сталий розвиток: еколого - економічне управління сталим розвитком території; інформаційно-аналітична система збору, обробки та прогнозування еколого - економічної інформації : кількісна оцінка еколого - економічних та соціально-демографічних наслідків господарської діяльності;
 • дослідження збереження навколишнього середовища та сталий розвиток: еколого - економічне управління сталим розвитком території; інформаційно-аналітична система збору, обробки та прогнозування еколого - економічної інформації : удосконалення параметрів системи екологічного регулювання господарської діяльності;
 • дослідження збереження навколишнього середовища та сталий розвиток: еколого - економічне управління сталим розвитком території; інформаційно-аналітична система збору, обробки та прогнозування еколого - економічної інформації: визначення ефективних напрямків комплексної утилізації;
 • дослідження збереження навколишнього середовища та сталий розвиток: еколого - економічне управління сталим розвитком території; інформаційно-аналітична система збору, обробки та прогнозування еколого - економічної інформації : оцінювання і вибір варіантів удосконалення організаційних структур управління діяльністю суб`єктів господарювання;
 • дослідження збереження навколишнього середовища та сталий розвиток: еколого - економічне управління сталим розвитком території; інформаційно-аналітична система збору, обробки та прогнозування еколого - економічної інформації : визначення напрямків найбільш раціонального використання інвестиційного капіталу, накопичуваного за рахунок реалізації стабілізаційних рішень;
 • дослідження Експертно-аналітичної гомеостазної медико – біологічної системи збереження навколишнього середовища;
 • розробка комп’ютерної моделі з проблем рівнів моніторингу: навколишнього природного середовища: глобальний;
 • розробка комп’ютерної моделі з проблем рівнів моніторингу: навколишнього природного середовища: регіональний.

 

 

            Тенденції розвитку АКМЕ- АІЛСУ - це синтетичний висновок з з аналізу розвитку таких категорій: об’єкт проектування, проектант, інструментарій процесу проектування.

            Вищим рівнем АКМЕ- АІЛСУ майбутнього вважається - СУПЕР-АКМЕ- АІЛСУ, яку можна розглядати як складову частину системи автоматизації планових розрахунків.

            Найнижчим (інфімальним) рівнем АКМЕ- АІЛСУ - вважається АРМ (ЛКК) конструктора з його фаховою орієнтацією.

            Тенденція розвитку АКМЕ- АІЛСУ будується на трьох інноваційних процесах: тенденцій та динаміки розвитку об’єкта проектування; тенденцій та динаміки розвитку базової компоненти АКМЕ- АІЛСУ - Комп’ютер; тенденцій та динаміки розвитку і реалізації ергономічності і акме- емпатійності Людини і системи.

 

            Висновок. Розглянута проблема вирішення інтелектуальної логістики в Україні на основі інноваційного проекту АКМЕ- АІЛСУ, який створений на основі акме- особливостей людини та об’єкта, що дозволяє максимально ефективно вирішувати питання створення і реалізації  smart- підходу при проектуванні логістичних систем,  логістичних операцій,  систем з синергічними зв`язками, об`єктів логістичних операцій та логістичних функцій.