7 Апреля 2019

Обдарована особистість - Інноваційна технологія дослідження і виявлення

ОБДАРОВАНА ОСОБИСТІСТЬ: ІННОВАЦІЙНА КІБЕРНЕТИЧНА АКМЕОЛОГІЧНА КОМП»ЮТЕРНА ТЕХНОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ І ВИЗНАЧЕННЯ

В.М.Антонов

Національний Технічний Університет України «КПІ імені Ігоря Сікорського»;

Українська Академія Акмеології   

 

ОБДАРОВАНА ОСОБИСТІСТЬ:

 ІННОВАЦІЙНА КІБЕРНЕТИЧНА АКМЕОЛОГІЧНА КОМП»ЮТЕРНА ТЕХНОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ І ВИЗНАЧЕННЯ

 «Читал и слышал я не раз,

что гений спит в любом из нас.

А также в каждом есть тупица.

Вот этому как раз не спится»

(Сергей Сатин).

 

            Автором здійснюється аналіз сучасного стану / підходу до проблеми обдарованості / геніальності та розробка і реалізація інструментарію / технології виявлення, розвитку, удосконалення пікових (Акме-) можливостей людини на основі інноваційної науки - кібернетична акмеологія. Актуальність дослідження - полягає у необхідності забезпечення збереження якісного генофонду українського народу та вироблення  методики для розквіту української нації на сучасному етапі її життєдіяльності. Предмет дослідження - прогресивні комп’ютерні технології розкриття та удосконалення генотипу людини (онто- і філо- ґенезу).  Об’єкт дослідження-особистості української нації налаштовані на Акме- розвиток, Акме- удосконалення, Акме- реалізацію, Акме- освіту, Акме- мотивацію тощо.

            Аналіз останніх публікацій. До  різних  аспектів  цієї  проблеми зверталися  мислителі  (Сократ,  Платон,  Аристотель, Демокрит та інші), відомі вчені філософської та педагогічної думки (Г.Гегель, І. Гербарт, Д. Дьюї, Я. Коменський, І. Кант), корифеї - педагоги минулого (Б. Грінченко, О.Духнович, A. Макаренко, І. Огієнко, С. Русова, Г. Сковорода, B. Сухомлинський, К. Ушинський та ін.). Значення моральних цінностей для людини знайшли своє відображення у працях В.О. Блоусової, Н.В.Кічук, Т.І. Люріної, К.І. Чорної та ін.

Проаналізовані роботи авторів з проблеми, що досліджується [1 - 9].

Формулювання мети і завдань статті. Аналіз сучасного стану / підходу до проблеми геніальності та розробка і реалізація інструментарію / технології виявлення, розвитку, удосконалення пікових (Акме-) можливостей людини на основі інноваційної науки - кібернетична акмеологія. Очікувані результати.

 1. Виявлення Акме- особистостей українського народу на основі акме- тестування та акме- діагностики.
 2. Розробка та реалізація нових методик та технологій акселерації внутрішніх можливостей особи.
 3. Розробка та реалізація евристично - експертних алгоритмів вибору гармонійного життєвого шляху акме- особи.
 4. Проектування та реалізація Комп’ютерної кіберакмеологічної експертно - аналітичної інформаційної системи для видачі порад, рекомендацій, алгоритмів, програм Особі, що зацікавлена у Самовдосконаленні власних ресурсів з метою досягнення Акме- фенотипічних можливостей.

Виклад методики і результатів дослідження. Дослідження призначено дати відповіді на такі питання:

 1. Як допомогти Людині розкрити власні Схеми Геніальності?
 2. Як знайти своє призначення у житті та щасливий напрям життя?
 3. Як удосконалити, поліпшити власне – Я?
 4. Як досягти вершини (акме) своїх природних здібностей (хоча б на 51%)

В ідеалі Людина повинна робити те, що їй подобається, що їй приємно.

А подобається їй те, що в неї виходить. А виходить те, до чого Людина має здібності. А здібності – явище природне (успадковане, генетичне), а не штучне. Тому треба знати як ці здібності можна розвивати та вдосконалювати.

В принципі Людина приречена” на Геніальність самою Природою, тому їй треба йти через – подобається до „Прояву Геніальності”. Людина може бути геніальна у: Науці, Мистецтві, Коханні / Сексі, Вихованні. Викладанні (навчанні), Менеджменті. Фінансах.  Спілкуванні. Але в основі лежать: Знання + Здоров’я. Бажання + Мета. Сила Волі + Впевненість. Регулярність + Послідовність.             Майже кожна Людина (100%) - Особистість (80%), кожна Особистість - Обдарована, Талановита (15 - 19%) або Геніальна (1 - 5%).

            Але, є і інша думка, яку потрібно враховувати. Людство на Землі контінуально класифікують наступним чином: Генії, Таланти, Обдаровані, Непересічні (незвичайні), Пересічні (звичайні, посередні), Маргінальні, Хворі, Аномальні, Патологічні і багато інших.

            Досліджується людина як природна інформаційно - енергетична система біологічних, психологічних, духовних, розумових, соціальних особливостей (параметрів: внутрішніх і зовнішніх) потенційно - ресурсних можливостей, яка  керується законами природи. Людина «полюбляє» створювати собі проблеми у вигляді штучного науково - технічного прогресу, який вона називає - креативне пізнання Світу, навколишнього середовища (довкілля), а також займається вивченням свого внутрішнього середовища, що поліпшити  і / або погіршити своє існування.

            Започатковані такі науки, як соціологія, психологія, філософія, ментологія, педагогіка, фізіологія, біохімія, біофізика, акмеологія, геронтологія, ювенологія, гендерологія, собріологія, валеологія, нейро-медицина тощо - щоб «поліпшити»  життєдіяльність людини у цьому світі.      Автор називає перелічені вище (і ще багато інших) науки - ЛЮДИНОЛОГІЄЮ або ЛЮДИНОЗНАВСТВОМ і робить спробу дослідити закономірності існування і розвитку Людини у Світі на одній із домінантних особливостей Людства - Геніальності за допомогою кіберакмеологічного підходу. Це пов’язано з тим, що у повсякденному житті Людина часто керується законами кібернетики,  акмеології, психології та соціології особливо там де це стосується управлінням, переробкою і передачею інформації.

            Геніальність. Головною рисою геніальності є Розум. Але на геніальність безумовно впливають такі якості: інтелект; одержимість, «впертість», завзятість, наполегливість, настійність, настирливість; вміння зосереджуватися; оригінальність та актуальність ідей; передбачення тощо.

Інтелект - це функція Генотипу (філо- ґенез) і Довкілля, виховання, освіти тощо (онто- ґенез). Інтелект - це коефіцієнт корисної дії мозку.

Інтелект дозволяє: інтуїтивно приймати ефективні рішення у різних ситуаціях (розмитих, не чітких); знаходити відповіді на складні питання у суперскладних ситуаціях; адаптуватися гармонійній людині до негармонійного світу.

Існує та досліджено - 120 різновидів інтелекту Перелічимо деякі з них: фізичний; почуттєвий; біологічний; вербальний (мовний); креативний (творчий); культурний; прагматичний (практичний); кристалізований (здібність до ерудиції); поточний (здібність до аналізу); соціальний; психологічний; віковий; сексуальний; особистісний; духовний та інші.

            Для розвитку кожного окремого виду інтелекту існує своя методика. Вчені вважають, що виховання дитини до 2 - 3-х років дуже суттєво впливає на розумові здібності Дитини. «Погані» батьки до 2-х років можуть сильно зіпсувати Дитину. Талановитий вихователь - навпаки: може створити Генія. Щоб стати талановитим - треба використовувати особі спеціальні методики, спілкуватися з талантами. Анти інтелектуальність - заразна річ, вона сильніша за інтелект, обдарованість («З ким поведешся, від того і наберешся»).

            Розглянемо більш детально деякі види інтелекту.

 1. Фізичний інтелект або тілесне мислення (мислення тіла). Це робота / праця мозку або мозкового комплексу, який контролює будь-яку фізичну діяльність: зовнішню і внутрішню. Це люди: граціозні, з доброю координацією рухів. Фізичний інтелект потрібен: співаку, артисту, механіку, плотнику (столяру), гімнасту, плавцю, футболісту, садоводу, водію, танцюристу, каратисту, скульптору, військовому, хірургу, дресирувальнику тощо. Наприклад, якщо виникає нова ситуація для особи, то реакція свідомості складає - 0.4 сек., а реакція тіла - 0.1 сек. Фізичний інтелект - суттєво впливає на інші види інтелекту. Розвиток фізичного інтелекту сприяє: здібності швидко орієнтуватися у непередбачуваних ситуаціях; суттєво збільшувати продуктивність своєї діяльності; здібностям засвоювання нових фізичних вправ; стійкості до стресів; енергійності в роботі; укріпленню енергетичних і захисних сил організму.
 2. Чуттєвий (емоційний) інтелект це здатність людини: сприймати власні почуття; розуміти (сприймати) почуття інших людей; «будувати» емпатійні стосунки з іншими.

Ознаки Чуттєвого (емоційного) інтелекту:

 • усвідомлення власних почуттів з метою само порозуміння і самоконтакту;
 • керування емоціями з метою: прогнозування само емоцій у позитивних, негативних ситуаціях; передбачення негативних емоцій і їх попередження або зменшення їх впливу на дії особи; керування емоціями, що впливають на мотивацію.
 • сприйняття довкілля: емоцій і почуттів інших та керування ситуацією;
 • керування взаємовідносинами на рівні почуттів з іншими (позитивно).

            Позитивні емоції: спокійний урівноважений стан, співчуття, душевне піднесення, закоханість тощо. Будь - які контакти з людьми - повинні закінчуватися позитивно. Негативні емоції: егоцентризм, агресія, злоба, депресія, страх тощо. Негатив викликає хвороби, патологію, аномалію.

                        Характеристики емоційного благополуччя: «контактування» з власними почуттями, ентузіазм плюс мотивація, критичне / креативне ставлення до почуттів інших. Чуттєвий (емоційний) інтелект тримає під контролем (сканує, моніторить) емоції людини. А емоції - це база особистого життя. Емоції можуть нарощувати страх, лякати, стимулювати. Вони разом з мотивацією грають роль емоційної енергії, що «примушує» людину щось робити.

Здібності високо розвинутого чуттєвого інтелекту: вміння відчувати (розуміти), що відчувають люди з якими Ви спілкуєтесь; вміння знаходити спільну / компромісну мову з довкіллям; вміння «примусити» оточуючих симпатизувати Вам; вміння відчувати комфорт у різних  ситуаціях (позитивних чи негативних); здібність бути лідером, йдучи до мети і спираючись на на підтримку оточуючих; здібність заспокоїти довкілля у випадках сперечань, страхів, стресів, подолання перешкод; здібність використовувати емоції (свої, чужі) для досягнення мети; здібність «ліквідувати» негативні емоції; вміння тримати удар при звільненні, образах, агресії довкілля тощо, тобто бути впевненим у собі; здібність до удосконалення своїх навиків: організаторських, лідерських, комунікативних.

Емоційний інтелект ефективний і бізнесі, тут він виконує роль здорового глузду і є емоційним еквівалентом - IQ. Без IQ не можливо стати лідером, зробити кар’єру, добитися щастя, ефективно спілкуватися з людьми, досягти акме.

 1. Соціальний інтелект або соціальний дар, мудрість. Це:
 • здібність людини розуміти і передбачати поведінку інших людей, давати їм точну характеристику;
 • вміння розуміти почуття, наміри, емоції, характер за їх вербально / невербальними проявами;
 • соціальна адаптація (адекватна) людини у суспільстві;
 • розуміння біхевіористики людини;
 • розуміння дій, міміки (фізіогноміки), поз, жестів, почерку людей;
 • соціальна компетентність; пізнавальна здібність особи;
 • комунікативна здібність особи;
 • технологія аналізу довкілля різними методами;
 • соціальна перцепція; емпатійність; гармонійна категорія ментально- соціальних здібностей особи;
 • когнітивні навики сприйняття соціальної інформації
 • здібність людини успішно знаходити рішення практично - соціальних (побутових) задач на основі логіки, почуттів, здорового глузду;
 • вміння людини ясно висловлювати свої думки; мати великий словниковий запас; не вживати рідко використовуємі слова; мати великий синонімічний, антонімічний, тавтологічний запас, тобто мати гармонійний вербальний апарат;
 • здібність людини до соціальної інформованості

До компонент соціального інтелекту мають відношення пам’ять, розум, сенситивність, перцепція. Соціальний інтелект може проявлятися вербально, не вербально (числа, графіка, таблиці, книги, картини, диски тощо), полу вербально. До факторів, що впливають на соціальний інтелект відносять: бідність, багатство, фінансовий стан, родичі, батьки, освіта, виховання, робота, кар’єра, довкілля (культура, політика, економіка, екологія), успадкованість (генотип, кастовість, генофонд).

Творчий інтелект або творче мислення - це не обов»язково високий IQ. Творчість особи - це здатність розробляти нові ідеї, шукати не ординарні рішення будь - якої проблеми, здатність до оригінальних ідей, до генерування інновацій, до проектування нових технологій тощо.

Віковий інтелект або етасологічний інтелект - визначається віковими термінами життя людини. На нього впливають чинники онто- і філо- ґенезу, а також стан здоровця, хвороб, патологій, аномалій, підвищений тиск, формула крові тощо.

 

Сексуальний (гендерний) інтелект - обумовлений гормональним станом організму Жінки і Чоловіка (естрагени, тостестерон). Гормонально - статеві чинники (статеві гормони) суттєво впливають на формування головного мозку людини. Взагалі, всі люди - різні на генетичному рівні (ДНК). Ця різниця існує: за рахунок 3 млн. нуклеотидів, які входять у склад генома людини; за рахунок «генетичного профілю» особи або «генетичної фатальності» розвитку; за рахунок успадкованих хвороб, генних порушень, мутацій. Так жінка більш біологічно стійка особа; стайєр («бігун на далекі дістанції»); здібна до невеликих навантажень, але на довгий час; втрачають менше енергії; жінка у віці 60 років може витримати до 90% тих навантажень, з якими вона могла упоратися в 20 років; кожні 10 років життя жінка втрачає здібність до навантажень на 2%; з жінок виростає вундеркіндів менше.        Жінки більше куруються правою півкулею головного мозку. Це призводить до їх більшої емоційності, здібностей до іноземних мов, глибоких почуттів, тонкої моторики, вони краще виконують тести на швидкість, арифметичні операції, краще помічають дорожні знаки, а головне «вміють» народжувати.

Чоловік - біологічно ослаблена особа, у порівняння з жінкою; спринтер (бігун на короткі відстані); здібний до великих навантажень, але на короткий час; втрачає більше енергії (навіть у стані спокою); у віці 60 років може витримати до 60% і менше тих навантажень, з якими він міг упоратися в 20 років; кожні 10 років життя втрачає здібність до навантажень на 10%; вундеркіндів серед чоловіків більше (за рахунок тестостерону). Чоловіки - більше керуються лівою пів кулею. Це надає їм перевагу у роботі з логікою, абстракціями, великими обчислюваннями, просторовим уявленням, краще орієнтуються у маршрутах руху, здатні до професії математика і вирішення проблем світового масштабу. Чоловіки, у яких хромосомний набір складає - УУ - схильні до порушення закону, у них низький інтелект, високий зріст.

Відмінності між чоловіком і жінкою на соціальному рівні полягають у: відмінностях біологічного (генетичного) виду; існуючих соціальних умовах, які створюють більш сприятливі умови для переваги чоловіків, існуючих еволюційних умов: чоловіки - історично «добитчики», жінки - зберігають і опікуються домашнім очагом, дітьми. Але, еволюційно склалося що IQ чоловіків у середньому більше (вище) на 5 балів ніж у жінок.

            На інтелект впливають наступні чинники:

 • чим вище вік батьків при народженні дитини, тим вище рівень інтелектуального розвитку дитини: оптимально - Вік чоловіка дорівнює або більше 35 років, у Жінки дорівнює, або більше 30 років;
 • діти матерів-підлітків мають низький рівень інтелектуального розвитку;
 • діти матерів, яким біля 40 років - мають найвищій рівень інтелектуального розвитку;
 • на рівень інтелектуального розвитку впливає величина (кількість дітей) родини, рівень інтелектуального розвитку зменшується у молодших дітей.

            Розумові здібності - знаходяться у прямій залежності від генетичного успадкування. Відомі цифри дослідників: 50 - 70% інтелекту залежать від генетики, 50 - 30% від довкілля: виховання, освіти тощо. Генотип особи визначається генами, які сильно впливають на те, як буде розвиватися (удосконалюватися) особа у визначених обставинах довкілля. Довкілля впливає на інтелект пасивно і активно. Так, наприклад пасивний вплив здійснюється через екологію, їжу, воду, політику, колектив, друзів, знайомих, зв’язки, країну народження, астрологі. Народження, звички, обряди тощо. Активний вплив здійснюється через виховання, освіту, самоосвіту, вчителів, спорт, фізичне виховання, активний і здоровий спосіб життя, батьківський потенціал.

Рівень інтелектуального розвитку чорної раси на 15% нижче, ніж у білої раси (Х.Ю. Айзенк). Існує, навіть поняття: розумовий (РВ) і хронологічний (календарний) вік (ХВ), які характеризуються - процентілями. Процентілі використовуються для оцінки рівня інтелектуального розвитку (IQ), характеризують його еталонні показники, є «свідками» відсотка людей у стандартній виборці. Так, наприклад, розумовий вік, або вимір розуму визначають для кожної вікової групи у таких числах:

IQ = РВ / ХВ * 100 - вимір розуму (інтелекту).

            Вчені роблять наступні висновки (на основі статистичних даних):

 • середній IQ людей дорівнює 85 - 115 балів;
 • IQ Нобелівських лауреатів - 136 балів;
 • IQ А. Ейнштейна - 200 балів;
 • IQ зафіксований у американки - журналістки Мерилін Во Саван (у 1989р. їй було - 43 роки) - 228 балів;
 • IQ у геніїв у середньому складає - 160;
 • IQ можна поліпшити на 20% за рахунок виховання, їжи, тренувань.

Доведено, що IQ - фактор успадкований. Також, статистично доведено, що після 20 років люди розумово не дорослішають, або дорослішають дуже мало.

            Приблизний розподіл IQ серед населення Світу наступний:

 0,4% людей мають IQ - 60 і нижче балів; у 2% - IQ - 60 - 70%; у 7% від 70- 80; у 17% від  80 - 90; у 25% від 90 - 100; у 25% - від 100 - 110; у 17% від 110 - 120; у 7% -120 - 130; у 2% 130 - 140; у 0,4% - вище 140.

            В Світі існує термін Нерд (Nerd) - це людина з високим IQ, яка спеціалізується на діяльності у галузі високих технологій (в основному - комп’ютерних). Відомі наступні джерела енергії для мозку, що дозволяють розвивати розумові здібності: вуглеводи; вітамін В: горох, кожиця овочів, горіхи, томати, зелінь, апельсини; глюкоза: хлоп’я, хліб; білки: м’ясо, яйця; хрін; відвар зі свіжих соснових бруньок; калій, кальцій: курага, ізюм, печена картопля, печені яблука; помідори, кориця (яблука кохання); банани, стручковий перець, сир, шоколад, кунжут, мигдаль, бобові. Олія, моркво, лук, капуста, лимони, пророслі зерна, хурма, фініки. Огірки, морська капуста та риба, клюква (журавлина). Часник, буряк. Тобто, мозок має здібність і резерви до само омолодження, розвитку через ментальні тренінги, харчування, образ життя тощо. Цим займається наука - Нейробіка або Аеробіка для Головного Мозку. Наприклад, для ефективного виконання нейробічних вправ треба виконати такі необхідні умови: у новій ситуації треба робити (діяти) так, щоб були задіяні декілька органів почуття: тактильні, візуальні, слухові, смакові, нюхові; у будь - якій ситуації задіяти всі види уваги, сприйняття довкілля; у будь - які справі - спробувати діяти не стандартно, по новому, не стереотипно.

            Існує також, поняття - симультанне мислення - це здібність мозку думати одночасно (одномоментно) про різні речі або предмети. Це необхідно, якщо треба вирішити проблему, яка лежить на стику (межах) двох наук (спеціальностей). Але для цього треба «бути присутнім» на обох вершинах цих наук, тобто вивчити і знати ці науки. І тоді є велика можливість, що між вершинами проскочить молнія («божа іскра») і буде зроблено відкриття. Але, на жаль, треба мати здібності до симультанного мислення. А це не всім дано.

            Головне, треба пам’ятати, розумові здібності суттєво залежать від здоров’я, а «Сон Розуму» - народжує жахи. Крім цього, треба пам’ятати, Інтелект - це не просто Логіка, а Логіка емоційно зафарбована.

Інтелект потужно корелює з поняттям - Свобода. Інтелектуально вільна людина це особа що: критично - об’єктивно володіє ситуацією; знає свої можливості; вміє аналізувати довкілля; знає і вміє використовувати технології прийняття рішень у невизначених і слабо визначених ситуаціях; вміє адекватно аналізувати, досліджувати та прогнозувати ситуації.

            Інтелект не можна ототожнювати з логічним, раціональним, аналітичним мисленням. Існує навіть поняття - «Феномен функціональної глупості», що характеризує збільшення кількості людей з IQ - середніми та низькими характеристиками за рахунок: генетико - біологічних факторів: їжа, вода екологія, медицина, алкогол, куріння тощо; соціально - економічних факторів: політика, «утечка мозгів», освіта, наука, виховання; психологічних факторів: стреси, страхи, агресія, злоба, завість тощо.

Кажуть, що інтелект визначається індивідуальною здібністю добре чути підсвідомість. Підсвідомість - це не усвідомлена частина нашої підсвідомості. Вона зберігає всю інформацію, що колись була сприйнята людиною. Вона має здібність до швидкого прийняття рішення в обмежений час та в умовах неповної інформації, це ментальне образне сприйняття інформації. Геній - відчуває (чує) свою підсвідомість і використовує цю свою здібність. Існують багато технік доступу до підсвідомості, які може і повинна використовувати Акме- Особистість.

Природні здібності Людини - надзвичайно потужні: фізичні, психічні, духовні, моральні, розумові. Розкрити їх допомагає: конструктивна мета, віра, знання, інформованість, успадковані можливості, нові технології, методики, воля і бажання до пізнання, само актуалізація, самореалізація, самодостатність тощо. При цьому заважає: страх, депресія, агресія, жадоба, завість, віктимність, саморуйнування (алкоголь, куріння, блуд), хвороби, патології, аномалії тощо.

Акме- рівня геніальності сягають за рахунок: волі, впевненості, працелюбства, впертості, віри, віри, енергійності, Захисних сил, Самоусвідомлення, Самомотивації, Самосприйняття, лідерських якостей.

            Мозок та його резерви. Нейрофізіологи нараховують у мозку людини - 14 - 16 млрд. нервових клітин; звичайна людина у творчому процесі використовує - 5 - 6% з 14 - 16 млрд.; Існують методики підвищення ефективності наукового пошуку.

            Пам’ять людини один із основних чинників супер можливостей Особи. Пам’ять буває: безпосередня (час зберігання = 0.25 сек) - використовується для взаємозв’язку інформації у мозку; оперативна - найбільш часто використовується у житті; довгострокова - великий час зберігання; вроджена (інстинктивна) - заснована на генах успадкованості (наприклад, їсти, пити, спати, розмножуватись тощо).

            Існують наступні види запам’ятовування інформації: рухове (кінетичне); випадкове (мимовільний); образне (зорове, слухове, дотикове); Мимоволі (навмисне, умисне); мовне - логічне (свідоме, розумове); емоційне тощо. Методи запам’ятовування (основні): почуттєвий, емоційний, логічний, асоціативний. Стать і геніальність. Чи може жінка бути генієм?

Упродовж віків існувала думка:

 1. жінка повинна займатися домашнім господарством, вихованням дітей, модою, кулінарією тощо;
 2. жінка істота «нечиста», джерело гріха і спокуси недостатньо розумово розвинена;
 3. жінка – це особа практична, а не абстрактна за природою
 4. жінка – більш прагматична, щоб витрачати час на те щоб стати геніальною тощо.

            Але, як показує наше дослідження Жінка - особа, що можливо, менше знає ніж чоловік, але більше і краще розуміє, особливо там, де це стосується «розмитих» ситуацій, невизначеностей, слабо визначеностей, тобто прийняття рішень в умовах недостатньої інформації, або й зовсім у випадках  її відсутності. А геніальність - це можливість робити висновки, як раз в умовах - алогічності, почуттів, Інтуїції. Тому вважаємо, що Жінка більш удосконалено побудована у цьому Світі, просто їй природно не треба робити штучних відкриттів, займатися науково-технічним прогресом, що псує і забруднює довкілля, опікуватися генною інженерією, зброєю тощо.

            Це ще раз наголошує на гармонічності побудови цього Світу, а саме - Жінка і Чоловік існують як рівноправні Особистості у цьому Світі доповнюючи і компенсуючи один одного. І вони - нічого не варті один без іншого, або варті лише як половина цілого, тобто - не гармонійно і не акмеологічно. І що поганого накоять Чоловіки,майже завжди доводиться виправляти - Жінкам!

            Розглянемо лише один з аргументів на користь нашого висновку.

Так, кількість людей з низьким інтелектом у світі складає 2 - 3%, з них переважна кількість - це чоловіки. Це пов’язано з тим, що форми розумової відсталості розташовані у Х - хромосомі (у чоловіків вона - одна, а у жінок - їх дві). Жінка - ХХ; Чоловік - ХУ, іноді навіть - Х - УУ, а інколи зустрічається Х - УУУ. А пошкодження УУ, УУУ-  хромосоми сильно впливає на соціальну поведінку особи. Цим опікується наука - Психогенетика.       Таким чином, якщо у Жінки Х - патологічна, то це компенсується іншою Х - нормальною хромосомою. А у чоловіків одна Х - хромосома (у переважної більшості випадків). Тому, при її пошкодженні, її не має чим компенсувати.

Базові критерії для аналізу Особи.

 1. Визначені, формалізовані (кількісні)
 • Стать (чоловік, жінка, нетрадиційна). Сексуальна орієнтація («Сексологія»): чоловіки, жінки, гермафродіти, бісексуали тощо.
 • Вік (етасологія: до 6 р.; 7- 13 р. 14 - 16 р.; 17 - 21; 22 - 28; 29 - 35; 36 - 45; 46 60; 60-120).
 • Освіта (середня, вища, незакінчена вища, дена, заочна, держзамовлення, комерційна).
 • Самоосвіта, самонавчання. Дистанційне навчання.
 • Освіта не за профілем. Друга освіта.
 • Досвід роботи (1-2; 3-5; 6-10; більше).
 • Професійна підготовка (стаж, якість, кількість).
 • Сімейний (родинний) стан.
 • Відношення до дітей.
 • Знання мов: комп’ютерних, іноземних.
 • Друковані праці (тези, статті, книги, методички, брошюри).
 • Мистецькі праці: картини, вірші, Музичні твори тощо.
 • Участь в конференціях, симпозіумах, семінарах, майстер-класах..
 • Авто – права (права на керування автомобілем).
 • Наявність автомобіля.
 • Зовнішній вигляд, манера одягатися
 • Фізіогноміка / Пара фізіономіка / Френологія:
 • Форма і вираз обличчя (5 варіантів)
 • Форма і вираз очей (85 варіантів), зіниць. «Очіологія» - форма, вираз очей
 • Форма губ
 • Форма вух
 • Форма черепа
 • Форма і конструкція тіла: Астенік, Пікнік, Атлетик
  • Майновий стан («Майнологія»).
  • Стан родичів.
  • Манера рухатися («Рухологія», «Ходологія».
  • Манера дихання («Диханнялогія»).
  • Манера стояння, сидіння, поз («Позологія», «Жестологія»).
  • Манера усміхатися (існує 97 відтінків усмішки).
  • Коефіцієнт інтелекту («Інтелектологія»).
  • Пантоміміка (комплексна манера) дихання,сидіння, жестів, міміка, пози, усмішка («Усмішкологія» - 97 відтінків усмішки), погляд («Поглядологія» - діловий, соціальний, сексуальний, інтимний)
  • «Голосологія» - тембр, інтонації, висота голосу
  • «Розмовологія», «Мовологія» - манера розмовляти
  • Почерк (графологія)
  • Колір («Кольорологія» - що подобається / не подобається)
  • Наркотики офіційно дозволені державою: вживання, ставлення (пиво, шампанське, вино, горілка, коньяк, бренді, віски, самогон, цигарки тощо)

Наркотики офіційно не дозволені державою: вживання, ставлення

 • Поля: електричні, магнітні, електромагнітні, звукові, гравітаційні, інфрачервоні, ультразвукові, радіаційні
 • Ентропійність (Енергетичність) Людини (Корисне / не корисне накопичення, використання, розсіювання енергії)
 • Сила / Наявність Акме – Ентропії («розпорошення» / концентрація енергетичних ресурсів людини на досягнення своєї Конструктивної Мети, або Домінантної, Векторної Мети)
 • Сила імунної системи (захисних сил організму).
 • Цінності, життєві установки, самооцінка.
 1. Не визначені (якісні)
 • Стан здоров’я. Рівні: Здоровий, Хворий, Патологія, Аномалія.
 • Емоції.
 • Реакції: психічні, фізичні.
 • Самооцінка.
 • Самодостатність.
 • Само актуалізація.
 • Самореалізація.
 • Самовизначення.
 • Егоїзм / Альтруїзм.
 • Амбіції.
 • Переконання: політичні, релігійні, етичні, моральні.
 • Лідерські якості
 • Робота у команді.
 • Вміння співчувати.
 • тощо
 1. Слабо визначені (кількісно - якісні)
 • Наявність мети, бажання.
 • Мотивації
 • Якості Особи: фізичні, психічні, духовні, моральні, соціальні
 • Хобі, захоплення, інтереси.
 • Культура мови, жестів, манер
 • Соціоністичний тип (16 типів)
 • Тип темпераменту: холерик, сангвінік, меланхолік, флегматик
 • Тип сприйняття інформації (провідний канал): аудіо - (вербальний), відео -, кінестетік (кінеститичний), емоційно-почуттєвий.
 • Тип виховання: спортивний, інтелектуальний, почуттєвий, музикальний, мистецький.
 • Екстраверт / Інтроверт
 • тощо
 1. «Розмиті»  нечіткі, ймовірності.
 • Навички: професійні, соціальні.
 • Розумові здібності.
 • Порядність / непорядність.
 • Тип пам’яті: оперативна, довгострокова, емоційна, інтелектуальна, логічна.
 • Ступінь впевненості.
 • Комунікативність.
 • Самоконтроль.
 • Адекватність.
 • Почуття стадності / індивідуалізму.
 • Креативність.
 • Когнітологічність.
 • Конформізм.
 • Прагматизм.
 • Ерудиція.
 • Совість (Етометрія).
 • Воля.
 • Впевненість.
 • Агресія, Злоба, Жадоба, Гординя, Ненависть, Віктимність.
 • Тощо.
 1. Різні

Фізіогноміка (залежність рис характеру від: зовнішніх ознак людини,  від типу обличчя).

 1. Зовнішні ознаки людини.
 • Астеніки: знервовані,меланхолійні, романтичні, мрійливі, високі, худорляві, з довгими кінцівкам, видовженим обличчям, з тонким почуттями;
 • Пікніки: доброзичливі, спокійні, невисокі, міцної статури, веселі товстуни, з нормальним почуттям гумору;
 • Атлетики: з пропорційною будовою тіла
 1. Тип обличчя
 • Видовжене: аристократичне, інтелектуальне, чутливе
 • Трикутне: високообдарована, хитра
 • Трапецеподібне: подібна до видовжене
 • Квадратне: суворе, мужне, без сердешне, тугодум, грубий
 • Кругле: добродушне, миролюбиве, м’яке, гуманне

Почерк (Графологія) характеризує:

 • Психічні відхилення
 • Стан здоров’я
 • Стать
 • Соціально-культурний статус
 • Втому
 • Старанність
 • Оптимістичність байдужість
 • Песимізм
 • Скнарість
 • Марнотратність
 • Експансивність
 • Стриманість
 • Тип темпераменту
 • Тип статури: Астенік, Пікнік, Атлетик
 • Тип особи: Мислитель, Практик, Співрозмовник
 • тощо

У Світі працює закон Великих Чисел. Людство-Людина  – 100%

Особа – до 15 % (Якісний спосіб життя: Само Навчання, Само Актуалізація, Само Достатність). Акме- Людина – 5% (Само Реалізація)

            Висновки і перспективи подальших досліджень. Кібернетично-математичні акме- психологічні моделі Особи будуються за допомогою п’яти основних типів описових засобів математики за допомогою яких можна конструювати моделі для: діагностики складних об’єктів та явищ, прогнозувати зміни об’єктів та явищ і керувати ними. При розробці нових кібернетично-математичні акме- психологічні моделі і методів Особи автор підходить з боку психологічних (акме-) проблем, які мають місце у галузі психології (акмеології) і з боку математично-кібернетичного інструментарію. Кібернетично-математичні методи у психології (акмеології) бувають: фундаментальні, теоретичні, експериментальні, прикладні, емпіричні. Всі вони використовуються у авторській дослідницькій КА інфо- системі для моделювання інтелектуального потенціалу людини.

 

Список використаних джерел.

 1. Бадрак В. Стратегии гениальных мужчин. - Харьков. - Фолио. - 2012.
 2. Бадрак В. Стратегии гениальніх женщин. - Харьков. - Фолио. - 2012.
 3. Бадрак В. Стратегии выдающихся личностей. - Харьков. - Фолио. - 2011.
 4. Баландин Р.К. - 100 великих гениев. М.: Вече. - 2012.
 5. Дилтс Роберт - Стратегии гениев. Т. 1 М.:. - Класс. - 1998.
 6. Ломброзо Чезаре - Гениальность и сумасшествие. - Харьков. - Фолио. - 2011.
 7. Очкурова О, Щербак Г., Иовлева Т. - 50 гениев, котрые изменили мир. - Харьков. - Фолио. - 2012.
 8. Эфроимсон В.П. - Загадка гениальности. - М.: Знание. - 1991.
 9. Эфроимсон В.П. - Гениальность и генетика. - М.: Русск. Мир. - 1998.
 10. Антонов В.М. Гармонійна акме- Людина: монографія - К.: КМГ. - 2015.
 11. Антонов В.М. Кібернетична акмеологія у запитаннях і відповідях: довідник. - Київ . - 2015 .