28 Марта 2019

Штучний інтелект в сфері піару- питання і відповіді

Штучний інтелект в "дії"

Штучний інтелект в сфері піару- питання і відповіді.

 

 

«Тільки особистість може творити особистість, тільки характером можна утворити характер»

(К. Ушинський)

«… нам говорят «безумец» и фантаст.

       Но, выйдя из зависимости грустной,

       с годами мозг мыслителя искуссный

       Мыслителя искусственно создаст».

                                               (Гете. Фауст)

«Разум вполне материален, его можно создать техническими средствами.  

Разум- это аппарат управления обьектами по критериям                                   оптимальности посредством действий с моделями»

                               (Н.М.Амосов - Энциклопедия Амосова. Разум)

 

 

 1. Чи потрібен штучний інтелект (ШІ) в сфері піару?

Звичайно ШІ потрібен в сфері піару, але замінити Людину, тим паче в сфері smartпіару, поки що неможливо! Розглянемо чому.

            Інтелект - (від латів. intellectus — пізнання, розуміння, розум) — здатність мислити, раціональне пізнання. Це латинський переклад старогрецького поняття нус («розум») . Види інтелектузнайдено» – 120 різновидів інтелекту): вербальний (мовний); креативний (творчій), прагматичний (практичний), кристалізований (здібність до ерудиції), поточний (здібність до аналізу), соціальний, фізичний, віковий, почуттєвий, сексуальний, духовний. Для розвитку кожного окремого інтелекту – існує своя методика.

            Штучний інтелект (Artificial Intelligence - AI)  - це наука про концепції, що дозволяють комп’ютеру робити такі речі, які для людей є розумними.

В інноваційних тестах на IQ - искусственный интеллект показал уровень 4-летнего ребенка. Искусственный интеллект (ИИ) «дорос» до уровня 4-летнего человека, хотя на уровне 7-летнего тесты провалил. В отличие от чистой арифметики, в которой компьютеры заведомо сильнее человека, тесты IQ рассматривают более общую способность личности рационально воспринимать мир.

Висновок – майже очевидний!

 

 1. Які технології з використанням ШІ в сфері піару використовуються

 

Це наступні технології, які або вже застосовуються у Світі, або пропонуються для застосування. Перелічу деякі з них.

 1. Вплив нанопристроїв (наноблокаторів, наноекранів, наночипів, різних наноенергетичних структур) на психогенетичні процеси. Це задачі: перетворення біоінформацій них полів мозку за допомогою нанопристоїв, що розміщуються у різні частини мозку; дослідження генопсихічних процесів, які викликані впливом наноблокаторів, наноекранів, наночипів і різними наноенергетичними структурами; управління переліченими процесами.
 2. Підключення мозкових структур і нервів до локальних, глобальних мереж (LAN, GAN, Internet, extranet, intranet, neuron net тощо) за допомогою наноструктур на основі Інтернетики та Web ology.
 3. Управління через генопсихічні процеси особистості глобальними засобами зв’язку у Інтернетиці на відповідні спеціальні процеси.
 4. Використання спеціалізованих штучних наноструктур, як технології для створення інноваційних методів, методик, алгоритмів, програм вивчення психогенетичних процесів.
 5. Взаємовідношення спеціалізованих штучних наноструктур, які вживлені у мозок, нерви з природними мозковими наноструктурами.
 6. Моделювання індивідуальної (суб’єктивної) психогенетичної реальності за допомогою кіберакмеологічних нано-технологій (КАН-Т).
 7. Перетворення, прогнозування і конструювання (проектування) психогенетичної реальності за допомогою знань та мета знань про відповідні наноструктури.
 8. Вивчення процесів, які власне відбуваються у наноструктурах якщо вони знаходяться під впливом довкілля.
 9. Нановилучення, нанозміни різних структур мозку, нервів або біосистем людини.
 10. Пошук пасіонарно-пускових природних генопсихонано процесів, їх зміна та моделювання за допомогою КАН-Т.
 11. Створення імітаторів кодування мозкових процесів, їх моделювання та вдосконалення.
 1. Штучний інтелект та якість навчання, викладання, освіти та виховання із застосуванням нейропедагогіки та психогенетики.
 2. Штучний інтелект для тестування, моніторингу, контролінгу та тестування обдарованості людини.
 3. Штучний інтелект профорієнтації, профвибору, профвизначення та працевлаштування.
 4. Штучний інтелект як інструментарій (технологія, методологія) дослідження потенційно-ресурсних можливостей людини.
 5. Штучний інтелект і нано- технології.
 6. Штучний інтелект і кіберпанк технології.
 7. Штучний інтелект + Етометрія.
 8. Штучний інтелект + Праксіологія.
 9. Штучний інтелект і кібернетична акмеологія.
 10. Штучний інтелект + Психофізіологія, і нейропсихофізіологія.
 11. Штучний інтелект + психогенетика.

 

 

 1. Приклади використання ШІ

 

В Українській Академії Акмеології здійснюється дослідження штучного інтелекту та його використання на практиці за допомогою КІБЕРНЕТИЧНОЇ АКМЕОЛОГІЧНОЇ НАНО – ТЕХНОЛОГІЇ.

Авторська Кібер- Акме Нано Психогенетика - це  нова технологія (новий світогляд), що вивчає кореляції  між наноструктурними і психогенетичними перетвореннями, між психогенетичними процесами (філо- і онто генезу)  з нанопроцесами, що впливають на генотип і фенотип Людини взагалі і піар – фахівця зокрема; це наука про психофізіологічні процеси та їх моделювання на комп’ютері;  це технологія (методологія) дослідження людини за допомогою комп’ютерно - математичного інструментарію; це акмеологічно-математичне моделювання психогенетичних процесів; це наука про створення штучних нейро мереж, що імітують природні психогенетичні процеси головного мозку людини; це наука про створення штучного інтелекту за допомогою кібернетично-акмеологічного інструментарію.

            Кібер- Акме Нано- технологія (КАН-Т) - це інструментарій дослідження біосистем людини за допомогою вбудовування штучних наноструктур в базові системи особи (10 систем): зору, слуху, сприйняття (відчуття), смаку, нюху, кінестетичних гештальт-образів. Це дослідження сили думки і її відображення у нанопроцесах; коду духовності, совісті, моральності; створення мозкового наносередовища, що змінює психогенетичні процеси за допомогою синергетики, самоорганізації та самовдосконалення.

            Проектування «Центру Свідомості і Волі» на комп’ютері за допомогою КАН-Т здійснюється за допомогою кібернетично-математичних акме- евристичних алгоритмів (КМАЕ-А) і програм у середовищі Кібер- Акме- Психогенетичної аналітико-експертної ергатично-ергономічної інформаційної системи (КАПАЕЕЕ-ІС). 

            Ця КАПАЕЕЕ-ІС дозволить комп’ютерно змоделювати (з’імітувати) кібернетично-акмеологічну психогенетичну «душу» людини (КАПГ-Д), тобто реалізувати одну з задач штучного інтелекту або імітації штучного мозку.

            У подальшому змодельована КАПГ-Д людини буде аналізуватися, досліджуватися, змінюватися, удосконалюватися в напрямку проектування (створення) комп’ютерної Свідомості в інтерактивно - відкритому віртуальному режимі, тобто у комп’ютерному психогенетичному соціумі (Інтернетиці) з елементами самонавчання, самовдосконалення, саморозвитку. Цей Інтернетичний соціум зможе у подальшому утворити Загально-комп»ютерну кіберакмеологічну Хмару (ЗККА-Х), яка буде базовою для створення на кожному комп’ютері, що використовує (приймає участь) grid, GRADE - технології локального Центру, який буде відображувати КАПГ-Д цього конкретного комп’ютера з прив’язкою до ЗККА-Х. У подальшому планується підключення локальних акме- пасіонарних генопсихік і мозок людей до КАПГ-Д з метою створення глобальної КАПГ-Д.

            Це і буде прототип кіберакмеологічного Центру Свідомості, Підсвідомості та Надсвідомості (інтуїції), який буде підключено за допомогою Інтернетики до Глобального «Штучного інтелекту»  зі своєю Ноосферою, комп’ютерною душею, свідомістю, мозком, волею, інформацією, енергією тощо.

Центр Свідомості, Підсвідомості та Надсвідомості (інтуїції) базується на понятті «Я- Концепції» Людини. Інколи у літературі психологи називають  його «Центр Свідомості і Волі». Якщо його не має у психіці людини, то і людини - не має, або людина хвора, аномальна, патологічна.

            Вважається, що якщо Центр - один, внутрішній світ один і зовнішній світ - один, то психіка нормальна. Якщо Центр - один, внутрішній світ один а зовнішніх світів - два, то психіка аномальна, психіатри називають її шизофренічною. Якщо Центрів два або більше, і вони динамічно змінюються за розташуванням, «забуваючи» або конфліктуючі один з одним то це пост-інсультна амнезія або якась інша психічна хвороба.

            (У останньому випадку часто люди бажають власне «Я» зрівняти зі Світовим Духом, Богом тощо).

            Вважається, що Центр є продуктом роботи усього Мозку разом з його нейромережами і мабуть являє собою деяку реально-віртуальну модель (структуру) або психогенетичну наноструктуру, яка «відповідає» за процеси інтеграції усього мозку у вигляді візуальних, аудіальних та кінестетичних гештальт-образів.

           

            Проектування «Центру Свідомості і Волі» на комп’ютері за допомогою КАН-Т здійснюється за допомогою кібернетично-математичних акме- евристичних алгоритмів (КМАЕ-А) і програм у середовищі Кібер- Акме- Психогенетичної аналітико-експертної ергатично-ергономічної інформаційної системи (КАПАЕЕЕ-ІС). 

 

            Аналогічно проводяться дослідження стосовно кібернетизації поняття - «Совість».

Відомо, що поведінка людини визначається її совістю, хоча у більшості випадків реакціями людини керує - закон Гедонізму.

Совість - це моральна свідомість, це закон моралі у середині нас; вона виховується у дитини - довкіллям, де існує людина (батьками, суспільством, церков»ю тощо); це моральні норми поведінки. Совість - це умовний рефлекс, модель поведінки у суспільстві (Г.Ю.Айзенк). Совість - це виконання людиною великого переліку заборон, норм поведінки та правил: «не агресуй, не убий, не бий, не кради, поважай старших тощо». Совість - як ступінь супротиву «соблазну», «искушению», зробити щось протиправне нормам моралі, які існують у суспільстві, де живе людина; це уявлення провини на дії, які є противоправні у суспільстві; це внутрішній голос, норма, мораль; це соціальний закон поведінки. Совість - у інтровертів формується  (частіше за все) на довгостроковій основі, тобто швидко і легко; у екстравертів - на короткостроковій основі, тобто повільно і погано. Совість - може бути контінуально розмитою, динамічною, довгостроковою, мінливою, короткостроковою. Совість - формується у дітей змалку; це соціально- юридична норма «нормального» існування людини; це умовна вегетативна реакція у людини; це особистий «поліцейський», якій контролює атавістичні імпульси у людини; це процес «обусловліванія»; це складна генералізована вегетативна реакція на множину різних дій, за яку людину можуть наказати і які у людині пов»язані з минулим при її вихованні з вербальною ідентифікацією, яка здійснювалася її вчителями, батьками, друзями тощо. Совість у дітей формують за рахунок «поощрения / наказания»; вона проявляється у більшості випадків : у законослухняних громадян, у інтровертів, у людей з лепто соматичною конституцією тіла (Худі, струнки, високі); у здорових, а не хворих людей; у хворих, аномальних, патологічних, екстравертів, пікніків, асоціальних, гомосеків - совісті буває менше. Совість - залежить від: успадкованих і набутих рис характеру (тобто від генетичних і виховних компонентів), від ситуації, від довкілля, від черепно-мозкових травм, від вживання алкоголю, куріння. Совість - часто залежить від: гормонального стану біосистеми, емоцій, стресів, випадків, емпатії, мотивації, стимулів, секс- орієнтації, тортур, голоду, кохання, депресантів, дженериків, ятрогенії, нейролептиків, фінансового стану, барбітуратів, образу життя, кофеїну, амфетаміну, бензедрину та інше.

З наведеного вище, можна побачити, що де можна використовувати ШІ (ИИ) і для чого.

 1. Чи зможе ШІ у майбутньому бути використаний замість людини?

У найближчий час – це досить проблематично! Зараз немає однозначного уявлення про людську свідомість, а також критеріїв визначення розумності інтелектуальних машин. Нині сконструйовано вже багато роботів, які здатні розпізнавати людську мову, генерувати зв’язний, логічно послідовний текст і мають машинний зір. Однак, метою вчених є створення в подальшому таких машин, які могли б спілкуватися з людиною так, як люди спілкуються між собою, і бути максимально комфортними для користувачів. Передбачається, що згодом інтелектуальні роботи зможуть повністю звільнити людину від виконання некваліфікованої або небезпечної діяльності та максимально точно реагуватимуть на голосові команди (персональні комп’ютери наступних поколінь, наприклад, можна буде програмувати саме в такий спосіб — не залучаючи до цього процесу ІТ-спеціалістів).

         Бояться мощи искусственного интеллекта пока не стоит.