20 Июля 2019

СУЧАСНІ Комп’ютерні АКМЕ- ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ ОСВІТИ ЖУРНАЛІСТІВ

Інноваційна акмеологічна Особа

В Українській Академії Акмеології та НТУУ «КПІ» проводяться дослідження стосовно застосування прикладної (професійної) акмеології для підвищення якості  освіти та викладання для журналістів. Акме – вершина, пік, вища ступінь чого-небудь, розквіт. Акмеологія  – комплексна міждисциплінарна галузь наукового знання, що досліджує: психічно-генетичну сферу людини у розквіті його розумових та фізичних можливостей; об’єктивні та суб’єктивні фактори і найбільш загальні закономірності, що заважають або сприяють якісному розвитку особистості, досягненню вершин професійної діяльності – акме.

                Проблема безпосередньо пов’язана з науковими та практичними завданнями, які стоять перед Академією та Університетом, де працює автор. Ця проблема якісного професіонального акме- навчання, акме- працевлаштування студентів-журналістів та якісного акме- викладання на поточний момент є вельми актуальною не тільки для студентів НТУУ „КПІ”, але і для всіх майбутніх і працюючих журналістів та і для всіх студентів навчальних закладів, де готують інноваційних акме- журналістів. 

 

                Мета автора полягає у досліджені проблеми підвищення якості навчання та викладання для журналістів на сучасному етапі розвитку інноваційних інформаційно-коммунікаційних технологій та застосування до цього нової кібернетичної (комп’ютерної) математичної психологічно-акмеологічної генетичної технології. Метою автора є також створення Міжнародного Українського  Центру технологій акмеології освіти журналістів для впровадження нового навчально - науково-практичного інвестиційного напрямку «інноваційні технології акмеології та кібернетичної акмеології з якості навчання та викладання для журналістів”, а також  створення творчої між університетської акме- лабораторії з проблем тестування, діагностики та професіональної орієнтації і працевлаштування журналістів.

                Освітня технологія на сучасному етапі розвитку людства визначається наступною концепцією: це комплексна сукупність інтегрованих когнітологічних моделей, які призначені для підвищення ефективності процесу накопичення, передачі та засвоєння знань від педагога до учня, з метою їх науково-практичного та організаційно-методологічного використання.

                Методологічна основа концепції сучасної освітньої технології - це: теорія розвивального навчання; ідея єдності та взаємозв’язку національного і полікультурного; наукові положення про психологічні закономірності розвитку обдарованої/необдарованої особистості; інтегрованість теорії, практики та їх творчої. суспільно-цінної реалізації;взаємозв’язок парадигм: творчості;інтелектуальності (вербального інтелекту); енциклопедичності; соціальної орієнтованості, компетентності та комунікативності; когнітивних особистісних характеристик;мотивації.

                Автор досліджує проблему кіберакмеологічної технології якісного сприйняття та розповсюдження інформації на основі акмеологічної діагностики.

                Акмеологічна діагностика – комплексний аналіз індивідуального стану особи з урахуванням таких чинників: фізіологічних, психофізіологічних, психологічних, соціально-психологічних, соціологічних тощо з  метою дослідження динаміки розвитку та удосконалення особи та технологій досягнення нею високого рівня професіоналізму та самореалізації.

 

                Запропонований підхід та організація навчання та працевлаштування на професійно - акмеологічному та кіберакмеологічному рівні дозволяє якісно вирішити проблему з урахуванням креативно-синергетичного та системного підходу. Створюються спеціалізовані комп’ютерні експертно-аналітичні інформаційні системи (ІС), які на основі професіограм та акмеограм видають відповідні поради, рекомендації, технології поведінки, методики, алгоритми тощо для студентів-журналістів з метою їх якісного навчання, само актуалізації, самовизначення, само освіти та гармонійного працевлаштування. Розроблена модель нової освітньої акме- технології, поліакмова модель акме-Особи, кібербіхевіористична модель тощо.

                Автором досліджується прикладна акмеологія педагогіки або педагогічна акмеологiя - галузь науки акмеологiї, яка виникла порівняно недавно на межі природничих, суспільних та гуманітарних дисциплін. Педагогічна акмеологія на сьогоднішній день є одним з найбільш розвинутих напрямів прикладної акмеології. Педагогічна акмеологія - наука про шляхи акме- досягнення професіоналізму в праці педагога та акме- навчанні майбутнього журналіста.

                Метою реалізації педагогічної акмеології є розуміння закономірностей розвитку зрілих людей  (професіоналів) під впливом освітнього процесу. Освоєння трьох сторін професіоналізму (виконання з високою продуктивністю професійної діяльності повноцінне професійне спілкування, зрілість особистості) відповідає розвитку трьох видів професійної компетентності: професійної компетентності; комунікативної компетентності; особистісно-індивідуальної компетентності.

 

                Авторське дослідження ґрунтується на застосуванні інноваційної кібер- математичної психолого-акмеологічної генетичної технології до проблеми психологічна педагогічна акмеологія. У 2005 році професором Антоновим Валерієм Миколайовичем (НТУУ «КПІ») започатковано новий напрям у розвитку прикладної акмеології – це кібернетична акмеологія (кіберакмеологія). Кіберакмеологія – це:

  • наука про технологічне комп’ютерне моделювання розвитку та удосконалення творчої індивідуальності людини (особистості);
  • комп’ютерна методологія проектування нових знань стосовно технології досягнення бажаного результату;
  • комп’ютерні технологічні моделі і методи створення архітектоніки (гармонійне сполучення частин у єдине ціле) креативного саморозвитку особистості на еволюційному шляху творчої зрілості.

                Класичне означення кіберакмеології: це комп`ютерно-експертний інструментарій дослідження, аналізу, моделювання потенційно - ресурсних можливостей людини на основі КА ергономічно-ергатичної інтелектуальної ІС з метою конструювання індивідуальної акме - моделі особи для формування технологій, програм, алгоритмів, методологій досягнення нею власних акме- точок життєдіяльності; це також, системна комп`ютерно-інноваційна технологія дослідження, аналізу та синтезу потенційно-ресурсних (внутрішніх) онто- і філо- генетичних можливостей людини з метою визначення та прогнозування іі акме- у різних сферах життєдіяльності та зацікавленостей.
                КіберАкмеологія - призначена для того щоб допомогти людині: визначити її внутрішні ресурси, сформулювати мету у відповідності до ресурсів, спроектувати паспорт (модель) досягнення мети. КіберАкмеологія - комп’ютерно досліджує ресурс людини (генотип, філотип), допомагає сформулювати мету, дає поради стосовно реалізації мети, мрії, бажання людини та пошуку алгоритму сприятливих умов для конструктиву тріади: Мета - Ресурс - Результат.

                Концепція  кіберакмеології полягає у теоретичному і практичному (прикладному) моделюванню талантів та здібностей Особистості на основі сучасних інформаційних технологій (ІТ), за рахунок методології досягнення акме- точок Людини у різних областях та ситуаціях, та реалізація побудованої моделі на основі філо- і онто- ґенезу. Неокласичне означення Кібернетичної Акмеології (КА) - це комп`ютерно-експертний інструментарій дослідження, аналізу, моделювання потенційно - ресурсних можливостей людини на основі КА ергономічно-ергатичної інтелектуальної  інформаційної системи (ІС)з метою конструювання індивідуальної акме - моделі особи для формування технологій, програм, алгоритмів, методологій досягнення нею власних акме- точок життєдіяльності;це також, системна комп`ютерно-інноваційна технологія дослідження, аналізу та синтезу потенційно-ресурсних онто- і філо- генетичних можливостей людини з метою визначення та прогнозування її акме- у різних сферах життєдіяльності та зацікавленостей; це методологічна наука, як система принципів та способів організації теоретичної і практичної діяльності людини;це основа самостійного пізнання світу; це вчення, дисципліна, галузь дослідження. КА - це акмеологія заснована на кібернетиці та ІТ- технологіяї; це прикладна кібернетика; це спеціальна акме- дисципліна, предметом якої є застосування кібернетично - математичних методів та моделей у акмеології, тобто кібернетична акмеологія - це теоретична, фундаментальна та прикладна наука дослідження особистості. Вона поділяється на: загальну або теоретичну - це кібернетична акмеологія особи, що досліджує характеристики особи та їх взаємозв’язок між собою і довкіллям: іншою особою, природою і технікою; на диференційну кібернетичну акмеологію особи, що аналізує індивідуальні особливості і розбіжності між людьми. Соціальна кібернетична акмеологія особи - досліджує міжособистісні зв’язки, статус і роль особи у різних суспільностях, етносах, пасіонарності. Прикладна кібернетична акмеологія особи - аналізує суб’єкт суспільної поведінки та конкретні види його професійної та життєдіяльності: етасологічні, гендерно-сексуально-статеві, етнологічні, пасіонарні, психологічні, педагогічні, морально-етичні, естетичні, економічні політичні, екологічні тощо.

                У кібернетичній акмеології особи - застосовуються інноваційні генетичні методи дослідження які враховують характеристики філо-, онто- ґенезу особи (біля 4500 рис особи). Методичний інструментарій КА базується на: загально - наукових підходах у кібернетиці, математиці, психології, акмеології;  загально - наукових методах у кібернетиці, математиці, психології, акмеології, які доповнюються їх спеціальними методами; методах, що використовуються у кібернетично-математичній акмеологічній психології (КМАП) та «привласнюють» специфіку кібернетики, математики, психології, акмеології; методах інтерпретації та моделювання.           У акмеології- загально - наукові методи доповнюються спеціальними психо- (акме) метричними, діагностичними, аналітичними, колекційними тощо методами, що розроблені у психології та акмеології. У математиці і кібернетиці загально - наукові методи конкретизуються і доповнюються спеціальними методами: математичної індукції - дедукції; аксіоматичної побудови теорії; доведення тверджень і наслідків; математичного аналізу; моделювання; аналітичних перетворень; числових розрахунків і алгоритмів редукції і апроксимації; представлення результатів дослідження у вигляді «кібер- математичного звіту».

                Авторська кібернетично-математична психо- акмеологічна генетична технологія (КМПАГТ) у педагогіці - застосовується для дослідження процесів, що визначають якість навчання та викладання, та видачі порад, рекомендацій, алгоритмів, які налаштовані на досягненні Людиною акме- точок у процесі освіти та самоосвіти. Автором досліджуються наступні базові чинники (характеристики) гормонального, фізіологічного, біохімічного тощо людини: успадковані та набуті, які суттєво впливають на якість навчання і викладання учбового матеріалу: гендерно - статеві; етасологічні (вікові); валеологічні (санологічні); генотипічні (успадковані); фенотипічні (набуті); собріологічні тощо, що досліджуються з урахуванням вмотивованості, волі, темпераменту, типу психіки, моральності, порядності, патріотичності тощо.

                Кібернетично-математична Психо-Акме Генетична технологія (КМПАГТ) - призначена для дослідження людини на основі таких наук як: генетика, біологія, медицина, психологія, праксеологія, психогенетика, гештальт психологія, кібернетика, теорія управління, математика, акмеологія, фізика, фізіологія, біофізика, біохімія, антропологія (педагогічна, етасологічна, соціальна, регіональна: історична, економічна, біологічна тощо), соціологія,  гендерологія, комп’ютерологія, алгоритмологія, етнографія, політика  тощо. КМПАГТ - використовується як інструментарій, засіб дослідження, метод, алгоритм, математичний предиктор(пред вказівник), програма аналізу та синтезу успадкованих, вроджених (філогенез) та набутих в процесі життєдіяльності (онтогенез) людини (генотип, фенотип) з метою видачі порад, рекомендацій людині стосовно її поведінкової домінанти життєвого шляху для досягнення нею акме- точок у розвитку та реалізації успадкованих та набутих потенційно-ресурсних можливостей. КМПАГТ досліджує особу на основі її генотипу і фенотипу, які включають такі характеристики (кількісні, якісні, кількісно-якісні тощо): типи пам’яті, мислення, уявлення, уваги, характеру, темпераменту, взаємодії з довкіллям та соціоністичних ознак.

                Авторське дослідження базується застосуванні концепції  та принципів прикладної (професійної) акмеології і враховує також такі складові прикладної акмеології, як етасологічна, геронтологічна, санологічна, психологічна, собріологічна, ювенологічна, гендерна акмеологія.

                Кібернетично-математична Психо-Акме Генетична технологія (КМПАГТ) - використовується для дослідження людини з урахуванням гендерно-статевих особливостей, що впливають на якість навчання та викладання. Аналіз проблеми здійснюється поетапно, з урахуванням:гендерно-статевого підходу у навчанні (на основі вивчення математики за допомогою КМПАГТ); гендерно-етасологічного підходу у навчанні (на основі вивчення математики за допомогою КМПАГТ); гендерно-санологічного (валеологічного) підходу у навчанні (на основі вивчення математики за допомогою КМПАГТ); гендерно - профорієнованого підходу у навчанні.

                Автором враховуються          геронтологічна та ювентологічна акмеологія, якахарактеризується важливими віковими (етасологічними) особливостями розвитку людини (немовля,  підліток,молодь, доросла людина (зріла), людина поважного віку, довгожителі).

Актуальною у дослідженні є проблема акмеологічності кібернетики, математики творчості, тому що математика і кібернетика народжені людською психікою і як наслідок їх можна розглядати як частину предметної галузі психології та акмеології. І у цій якості математика і кібернетика цікавлять психологію (акмеологію методично і генетично як засіб самопізнання і як наслідок народжений психікою. А генетичний аспект і створює предмет акме- (психо) математично-кібернетичної епістемології. Епістемологія - це наука про знання та засвоєння знань. Епістемофілія - це «любов» до отримання знань. Це базові чинники якості навчання. Актуальною є проблема акмеологічності кібернетики, математики творчості, тому що математика і кібернетика народжені людською психікою і як наслідок їх можна розглядати як частину предметної галузі психології та акмеології. І у цій якості математика і кібернетика цікавлять психологію (акмеологію методично і генетично як засіб самопізнання і як наслідок народжений психікою. А генетичний аспект і створює предмет акме- (психо) математично-кібернетичної епістемології.

                Автор вважає, що розуміння КМА як особливої специфічної науки базується на таких поняттях: КМА моделі і методи, КМА засоби, акмеологічна епістемологія математики і кібернетики, акмеологічна епістемологія математики і кібернетики у її онтологічному сенсі.

Акмеологічна кібернетично-математична епістемологія (АКМЕ) - на теперішній час обмежується сферою КМА та АКМ моделями і методами, що вже розроблені та розробляються у математичній психології та у психологічній математиці та кібернетиці. АКМЕ розглядається автором в її філо- та онтогенетичному аспектах. Предметом АКМЕ - є генетичний аспект пізнання людини.Акмеологічна праксіологічна  кібернетично-математична епістемологія використовується для побудови акмеологічно - психологічної кібернетично-математичної моделі людини та для акме- самопізнання.

                Акмеологічна праксіологічна  кібернетично-математична епістемологія використовується для побудови акмеологічно - психологічної кібернетично-математичної моделі людини та для акме- самопізнання. Авторські експертні системи діагностики особи проектуються на основі каузометрії. Каузометрія – це метод, що розроблено для аналізу життєвого шляху Особи (має відношення до біографічного методу).          

                Автором розроблена кіберакмеологічна експертно-прогностична психосемантична інформаційна система будується на основі високої прогностичної валідності біографічних методик при використанні яких аналізуються біографічні дані Особи на основі факторних, кумулятивних, психоаналітичних методик. У Особи десятки тисяч параметрів, характеристик, факторів, причин, чинників – тому якісно і кількісно обробити цей багатофакторний масив, що впливає на успіх / не успіх Особи у професійній діяльності / житті може тільки          Кіберакмеологічна експертно-прогностична психосемантична інформаційна система. Експертні комп’ютерні дослідження показали, що окремі, найбільш виражені фактори впливають на поведінку (успіх) Людини на 30-40 %, а комплексні (кумулятивні) фактори (мікрофактори) виправдовуються – на 60-70%. У Кіберакмеологічній експертно-прогностичній психосемантичній інформаційній системі часто використовується дискримінантний аналіз. Дискримінантний аналіз – досліджує якості особи, що впливають домінантно на успіх / не успіх у будь-якій професійній діяльності.

                Таким чином, КІБЕРАКМЕОЛОГІЯ – це нова і перспективна наука, яка охоплює широку і глибоку царину проблем, питань, функцій розвитку гармонійної особи у теперішній час на Україні. При цьому Акме-Людина будує та реалізує своє функціонально-гармоніне  життя на основі; саморегуляції, самоорганізації, самодетермінованісті, самовдосконалення, самореалізації, самоцінності, саморозвитку, самовиразу, само актуалізації тощо. Студенти-журналісти тестуються на відповідність їх акме-можливостей та професіограм і психограм. Запропонована концепція, принципи та модель, яка реалізується в Українській Академії Акмеології та в НТУУ «КПІ» на думку автора дозволяє педагогічним працівникам (студентам, асистентам, доцентам, професорам тощо) ефективніше будувати поточний і перспективний учбовий процес, та вдосконалювати методи і технологію передачі і засвоєння учнями нових знань. Розробляються кіберакмеологічні Акме-ІС (КА-ІС) для аналізу та дослідження потенційно-ресурсних можливостей Особи на основі її індивідуальної поліакмової моделі з метою видачі рекомендацій, методик, технологій для досліджень акме- точок Людини у галузях фізичного, духовного, психічного гармонійного розвитку на основі: Самоаналізу, Самовдосконалення, Саморозвитку, Самокреативності, Самореалізації, Самоактуалізації, Самоорганізації, Самовизначення, Самоконтролю, Самозацікавленості, Самокерівництва, Аутотренінгу тощо. Автором започаткований Інтернет  Центр технологій акмеології освіти. Його основні напрямки наукової діяльності полягають у наступному: акселерація якості акме- навчання та якості акме- викладання; акселерація професійної діяльності та актуалізація особисто-професіонального розвитку професорсько – викладацьких кадрів на основі кіберакмеології (КА); кіберакмеологічні проблеми розвитку професіоналізму акме- особи - викладача - когнітолога; кібер- акме- діагностичні методи дослідження у професійній роботі особи; кіберакмеологічний професіоналізм діяльності особи у екстремальних ситуаціях; кіберакмеологічні особливості підбору та формування керівником творчого колективу; розробка та впровадження Кіберакмеологічних прикладних технологій як засобів. креативного: саморозвитку особи; самовдосконалення особи; самоосвіти особи; застосування кіберакмеології   для вивчення і розвитку креативного потенціалу особи викладача та її рефлективності; кіберакмеологія та розвиток ауто психологічної компетентності особи викладача  з метою зберігання професійного здоров’я та підвищення професійної компетентності; розробка кіберакмеологічних алгоритмів продуктивного вирішення проблем особи викладача; кіберакмеологічні психологічні основи професійної діяльності особи викладача; застосування сучасних прикладних кіберакмеологічних психо технологій; кіберакмеологічні психологічні особливості формування та функціонування суспільного образа життя професорсько – викладацьких кадрів; кіберакмеологічний менеджмент професорсько – викладацьких кадрів; кіберакмеологічна мотивація професійної діяльності та досягнення успіхів: у кар’єрі;  у творчому житті; у здоров’ї; у фінансовому благополуччі тощо.

                Таким чином, Людина реалізує своє функціонально - гармонійне  життя на основі: Акме- Самоусвідомлення, Самооцінки, Само моніторингу, Самоконтролю, Само сканування, Само аналізу, Само синтезу, Само тестування, Само діагностики, Само оздоровлення. Це також – Само актуалізація, Само реалізація, Само розвиток, Само мотивація, Само навчання, Само освіта, Само виховання, Само організація, Само підготовка, Само вираження, Само утвердження, Само розуміння, Само регуляція, Само цінність, Само пізнання, Само детермінованість, Само трансценденція, Само синергетичність, Само ціле орієнтація, Само профорієнтація, Самопрограмування тощо.