30 Марта 2020

Кіберакмеологія розумних людей

Опубликовал user-name В. Антонов

Інноваційна акмеологічна Особа

В НТУУ «КПІ» та Українській Академії Акмеології – досліджується проблема «зникнення та розпізнання розумних людей»

 

Світова статистика констатує, що серед людей існує така Юнісекс залежність.

Середньо статистичні люди за балами IQ різняться:

 1. розумово-відсталі : IQ ≤  70   ≥  нормально-розвинуті.
 2. IQ = 70 – 82 = люди без певних занять, наприклад, бомжі.
 3. IQ ≥ 87    = не кваліфіковані люди, наприклад, двірники, вантажники.
 4. IQ = 98    = низько-кваліфіковані люди, наприклад, вахтер.
 5. IQ = 100-109 = кваліфіковані люди, наприклад, штукатур, плиточник, … «офісний планктон».
 6. IQ = 117 = менеджери середньої ланки (рівня).
 7. IQ = 125–132= фахівці високого рівня, наприклад, пілот пасажирського літака.
 8. IQ ≥ 150   = надзвичайно одаровані люди («світочі»). 

 

Середні значення IQ в країнах Світу.

Африка ≤  70;

Росія = 97;

Японія  = 105;

США = 97;

Польща = 99;

Південна Корея = 106;

Україна = 106 (до 2014 р.);

Україна = (значно менше після 2014 р.):  Індекс освіти = 31 місце в Світі;

                                                                       Індекс щастя  = 100 місце з 150 країн;

30 Марта 2020

Как Женщин и Мужчин ввели в заблуждение

Опубликовал user-name В. Антонов
Мужчины и Женщины – отличаются друг от друга. Они не лучше друг друга- они РАЗНЫЕ, причем резко (концептуально, глобально, грандиозно, генетично-психологічно, андрогенно) отличаются друг от друга. Практически единственное, что у них есть общего – они особи одного вида. Они живут в разных мирах, для них приоритетны разные ценности, они действуют, следуя разным жизненным правилам. Они думают по разному. Они верят по разному. У них разное восприятие, приоритеты и поведение.
М. - нацелен на достижение цели, завоевание определенного статуса и власть, победу в конкурентной борьбе и успеха в достижении – «итоговой черты». В стесовому стані Ч вживає спирте та починає воювати з сусідами не думаючи про наслідки
Ж. – интересуется общением, сотрудничеством, гармонией, любовью, взаимопониманием. В стесовому стані Ж. їсть шоколад, розмовляє не думаючи і йде до магазину.
(Ось чому 90% в’язнів - це Ч, а 90% пацієнтів у психоаналітиків – це Ж. Взагалі...
29 Марта 2020

ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА: КОНЦЕПЦІЯ ТА ПРИНЦИПИ

Опубликовал user-name В. Антонов

Інформаційна безпека

В НТУУ "КПІ" та в Українській Академії Акмеології досліджується проблема Інформаційної безпеки в Україні та інформаційної зброї.

Проблема інформаційної безпеки вельми актуальна, супер складна і напрочуд заплутана, а скоріше «захована, закрита, затаємничена, завуальована». І це тому, що комусь?! – це дуже потрібно.

            З нашого аналітично-експертного аналізу, як і з більшості світових науково-емпіричних досліджень, можна зробити наступні висновки:

 1. Існують відомі узагальнені засоби впливу управління людьми.
 2. Існують люди, яким це дуже потрібно.

Наприклад, стосовно п.1 це такі впливи: військовий; економічний; генний (протоплазматичний); організаційно-структурний; хронологічно-історичний; ідеологічний; духовно-світоглядний; психо-тропний.

            Розглянемо (коротко) першу проблему.  Інформаційна безпека (ІБ) тісно пов’язана з інформаційною зброєю (ІЗ) проти людства, а ІЗ – з  інформаційною війною (ІВ).

27 Марта 2020

Акме-Тест-Центр Інноваційної Особистості

Опубликовал user-name В. Антонов

Центр інноваційної Особи

Автором створено Акме-Тест-Центр Особи. Центр здійснює автоматизоване комплексне креативне тестування особистості за допомогою комп’ютерного діагностування ‘дахових’ акме-потенційно-ресурсних можливостей особи (морфологічних або структурних та функціональних або фізіологічних) за персональними параметрами з метою проектування та реалізації індивідуальної типології особи та визначення її долі. При цьому формується: паспорт якості здоров’я, індекс якості життя акме-особи; паспорта професіональної акме-орієнтації, креативності акме-особи, стійкості до стресів, страху, психологічного тиску, ошуканства тощо. Тестування враховує гендерні та вікові особливості Особи, базові індивідуальні дані про стан та якість здоров’я (забрудненість організму, наявність / відсутність необхідних мікроелементів, пульсу, тиску, ваги, ритму дихання, добового хронотипу особи, нарко-залежності, почерку, збалансованості їжи тощо). Тестування здійснюється у стаціонарному та дистанційному режимах. Для дистанційного тестування створено та реалізовано креативні акме Веб-сайти. При тестуванні автором використовуються методики діагностики біологічного рівня особи (гемодинамічна, міокинетична, формально-динамічна, нервово-психічна, само оціночна, психоенергетична тощо); методики діагностики психічного рівня особи (атенційних процесів, типів мислення та рівнів креативності, домінуючого стану особи у часі, психофізіологічні, психоемоційного стану, моральності, самооцінки, впевненості, відношення до здоров’я, тривожності, рівня агресивності тощо); методики діагностики соціального рівня особи (комунікабельності, рівня розвитку адаптаційних здібностей, соціально-психологічної адаптованості, рівня соціальної фрукстурованності тощо).

27 Марта 2020

ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ ИННОВАЦИОННОГО АКМЕ- СПЕЦІАЛІСТА

Опубликовал user-name В. Антонов

Інноваційна акмеологічна Особа

В Мире существует единственная непознаваемая тайна, и эта тайна - человек»

                 

                Цель этой инновационной статьи - исследования - разработать и реализовать кибернетично-компьютерную экспертно-аналитическую информационную систему для исследования внутренних ресурсов человека (в частности пиар - специалиста) и для его информирования о технологии по достижению акме- точек индивидуальных потенциально-ресурсных возможностей. Анализ проводился на основе авторской компьютерной кибернетической математической технологии тестирования и диагностирования человека: пиар - специалиста.

26 Марта 2020

АКМЕ- ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТЬ К СПОРТУ

Опубликовал user-name В. Антонов

Інноваційні молодіжний спорт

В Национальном Техническом Университете Украины «КПИ имени Игоря Сикорского» и Украинской академии акмеологии осуществляются инновационные компьютерные акме- исследования в области проблемы «акме-генетическая предрасположенность к спорту». Автор исследований и руководитель проекта: профессор НТУУ «КПІ», академик Украинской Академии Акмеологии - Антонов Валерий Николаевич.

         Актуальность исследуемой проблемы заключается в применении принципов инновационной (новой) науки - кибернетическая акмеология и спортивная акме-генетика к перспективным исследованиям в области генетической предрасположенности к спорту на аматорском и профессиональных уровнях. Это осуществляется с помощью авторской, не имеющей аналогов, компьютерной киберакмеологической аналитической ергатично-ергономической експертно генетической информационной системы поддержки принятия решений для тренеров и спортсменов, которая применяется в выборе вида спорта для достижения ими акме- результатов. 

26 Марта 2020

АКМЕОЛОГИЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННО-ХОЛИЦЕСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И АКМЕ- СПОРТИВНАЯ ПАСПОРТИЗАЦИЯ

Опубликовал user-name В. Антонов

Акме- СпортсменВ Национальном Техническом Университете Украины «КПИ имени Игоря Сикорского» и в Киевском Национальном Университете  имени Тараса Шевченко проводятся научно-исследовательские работы по акме- генетическому анализу и моделированию акме- ген паспорта. Автор исследований и руководитель проекта: профессор НТУУ «КПІ», академик Украинской Академии Акмеологии - Антонов Валерий Николаевич. 

Цель и задачи исследования. Целью исследований являлось спороектировать модель гармонического спортсмена. Метою нашої роботи є вивчення природних, генетичних здібностей до занять легкою атлетикою і здібності до „навчання і тренуванні" в обраному виді.

Завдання роботи:

      1) ввизначити взаємозв`язок фізіологічних показників і морфологічних даних, які визначають можливості організму до успішної спортивної діяльності у легкій атлетиці;

       2) дослідити вплив  психічної підготовки спортсмена на досягнення високих спортивних результатів. 

26 Марта 2020

КОМП» ЮТЕРНАЯ АКМЕ- ГЕНЕТИКА В СПОРТЕ

Опубликовал user-name В. Антонов

Інноваційна Акме- Генетика для спорта

Актуальность.  В Национальном Техническом Университете Украины «КПИ имени Игоря Сикорского» и в Киевском Национальном Университете  имени Тараса Шевченко проводятся научно-исследовательские работы по расшифровке генома человека для решения проблемы «медико-биологическая генетично-етасологическая предрасположенность к спорту». Автор исследований и руководитель проекта: профессор НТУУ «КПІ», академик Украинской Академии Акмеологии - Антонов Валерий Николаевич. 

Цель и задачи исследования. Целью исследований являлось изучение генетической предрасположенности к спорту на аматорском и профессиональных уровнях. Задачи исследования были сформулированы следующим образом: разработать компьютерную киберакмеологическую аналитическую ергатично-ергономическую экспертную генетическую информационную систему поддержки принятия решений для тренеров и спортсменов, которая могла бы помочь в выборе вида спорта для достижения им акме- результатов на основе кибер- акмеограмм и кибер- профессиограмм.

25 Марта 2020

ИННОВАЦИОННЫЕ АКМЕ- ТЕХНОЛОГИИ физического воспитания

Опубликовал user-name В. Антонов

Інноваційна акмеологічна Особа

Введение. Проблема здоровья, оздоровительной физической культуры, а также качественного обучения и профессионального трудоустройства студентов на текущий момент является весьма актуальной не только для студентов Политехнического Университета, а также для какого - либо ВУЗа Украины.

В НТУУ «КПИ» проводится научно-исследовательская работа в этом направлении на основе концепции и принципов системного анализа, инновационных акме- технологий с учетом базовых понятий акмеологии, педагогической акмеологии, психогенетики, акме- нейропедагогики и киберакмеологии, заключающийся в акселерации проблем здоровья, оздоровительной физической культуры, качества обучения студентов и их профессиональной деятельности и трудоустройства.

Обзор литературы. Системный анализ - система понятий, методов и технологий для изучения, описания и реализации систем различной природы и характера. Основное назначение системного анализа - получить рекомендации по вопросам управления системой, биосистемой и совершенствованию этого управления.

25 Марта 2020

КИБЕРАКМЕОЛОГИЧЕСКАЯ ИННОВАЦИОННАЯ АКМЕ-СИСТЕМА ПРОФИЛАКТИКИ ЗДОРОВЬЯ

Опубликовал user-name В. Антонов

Акме- Здоровье Человека

Введение. Исследуется полиакмовая модель и ресурсная модель личности (РМЛ). Разрабатываются кибернетично-акмеологические информационные системы (КА-ІС) или Акме-ІС.  Основой кибернетических Акме-ИС (Кибе-рАкме-ИС, КА-ІС) являются комп’ютерные комплекси (КК) или акме-АРМ и их подмножество иіберакмеологические АРМ, а також синерге-             КиберАкме - АРМ – это компьютерно-технологический и  інформационно-функциональний внутренний мир человек в па-мяти компьютера, который полностью и постоя-нко изменяется в процесе жизни Личности, то есть такие АРМ  базаруються  на определенных отображаемы в компьютере потенциально-ресурсних способностях человека. В  зависимос-ти от разных субьєктивно-обьєктивних об-стаятелств и критериев акме - АРМ  разделяются на три больших класа фактологические, кибе-ракмеологические и гибридные. Данная работа является развитием исследований [1-7].

24 Марта 2020

Investigation of biomechanical characteristics of materials

Опубликовал user-name В. Антонов

Інноваційна Кібернетична Акмеологія і Тестологія

Abstract — The structural material for the heart implants production in terms of its biomechanical characteristics and properties is investigated. For the first time, we conducted a comprehensive study of the biomechanical characteristics of human perineum and horse, we have shown similar properties of these two materials. Experimental studies have confirmed the possibility of horse pericardium using as a material for implants of cardiovascular surgery.

Keywords — horse pericardium, pericardium, biomechanical characteristics.

 1. INTRODUCTION In process of the surgery development more and more patients with cardiovascular diseases are exposed surgical interventions concerning plasticity or prosthetics [1]. Modern technologies of surgical intervention feel the need for plastic materials with the set properties [2, 3]. Recently even more often for these purposes’ implants of xeno-biomaterial origin are used. To application processed xeno-biomaterial render bigger advantage in comparison with synthetic materials in view of natural origin of material. It allows to expect the minimum negative impact on a recipient`s organism to a biotranstplantant during its operation [4]. Material for bioseal production passed a long way from using of one’s own tissues (a wide fascia of a thigh, autopericardium) to the sterilized pericardium of a horse, pig or bull [1]. The use of biological transplants has several advantages. So, there are no thromboembolic complications, anticoagulants should not be taken for life, the risk of contracting prosthetic endocarditis and acute dysfunctions is reduced. In addition, biological valves form a blood flow structure close to physiological and have low thrombogenicity. Violation of the natural geometry can be distinguished from the disadvantages of synthetic prostheses, which contributes to the formation of flexion deformations and stresses, which in turn can lead to the development of calcification and degeneration [1,5,6]. The work is determined by the fact that existing biological materials are not sufficiently close to the properties of the human pericardium, myocardium and blood vessels, which

leads to a large number of postoperative complications and the low popularity of biological internal warm implants. For an exception of immunogenicity factors, biomaterials are subject of chemist - enzymatically processing with the subsequent stabilization by sewing agents [7]. The most frequent sew agents, that are used is glutaraldehyde, epoxy connections and others [8, 9]. The biomaterials received as a result have to be immunogenic, without damages, hypoallergenic, bioinert, own optimum physics -mechanical properties [10]. The study of physical and automatic parameters is advisable to determine the most successful areas of application of plastic biomaterials. As such parameters, the elastic modulus (Young`s modulus) and the maximum breaking stress when tensile on one axis are used [11]. Young`s modulus is used to assess the elastic properties of the graft, characterizes the maximum stress that can be applied to the biomaterial without causing irreversible morphological changes in it. Maximum destruction tension at one axis stretching is the parameter which reflects the maximum of mechanical loading that keeps biomaterial to irreversible morphological destruction [12]. The development of methods for the production and modification of biological materials and products based on them will help to solve important problems of theoretical and practical cardiovascular surgery. The aim of the work is to justify the structural material for the manufacture of cardiac implants in terms of its biomechanical characteristics and properties.

22 Марта 2020

Гармонійна Акме- особистість та її Доля

Опубликовал user-name В. Антонов

Гармонійна Акме- Особистість та її Доля

Гармонійна Акме- особистість та її Доля

(раскрытие и усовершенствование Человеком собственных потенциально-ресурсных возможностей и возможности по их тестированию и диагностике; проблема формирования человеком собственной Судьбы с помощь авторской экспертно-аналитической методики-технологии)

 

            В Українській Академії Акмеології (Київ, Україна) та в НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського» здійснюється SMART- інноваційна дослідницька робота з проблеми застосування авторської (керівник професор, академік – Антонов Валерій Миколайович) Smart- Bio- Geno- Technology (SBGT) для тестування, діагностики, моніторингу та сканування людини з метою визначення потенціалу Особи, її життєвого шляху, долі, а також «підбору персоналу» (емпатійної команди) для креативно-успішної інноваційної фірми, організації, корпорації тощо.

14 Марта 2020

Доступные технологии

Опубликовал user-name Glab16

На сегодняшний день аерокосмические технологии становятся как ни когда доступны
Цена запуска 1 кг груза на орбиту на уже летавшей ракете стоит около 2000$ и почти любой среднестатистический человек способен собрать на это деньги. Но проблема в том что это все же еще бизнес.

1 Февраля 2020

Міжнародна наукова конференція «Наукові тренди постіндустріального суспільства», 28.02.2020

Опубликовал user-name А.О. Дніпровська

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОНФЕРЕНЦІЮ:

Форма участі: дистанційна. 
Офіційна мова конференції: українська.
Мова написання матеріалів: будь-яка. 
Обсяг матеріалів: від 2 до 10 сторінок.

Місце проведення

Дата проведення

Прийом матеріалів

Публікація на сайті

Поштова розсилка

Рівне, UKR

28.02.2020

до 24.02.2020

28.02.2020

до 09.03.2020

Матеріали конференції будуть опубліковані в збірнику та знаходитимуться у відкритому доступі на офіційному веб-сайті на умовах ліцензії CC BY 4.0 International. Автори робіт матимуть можливість відслідковувати статистику переглядів, завантажень та цитувань прямо в архіві на сайті.

31 Января 2020

International Scientific and Practical Conference «Wielokierunkowosc Jako Gwarancja Postępu Naukowego», 21.02.2020

Опубликовал user-name А.О. Дніпровська

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОНФЕРЕНЦІЮ:

Форма участі: дистанційна. 
Офіційна мова конференції: польська.
Мова написання матеріалів: будь-яка. 
Обсяг матеріалів: від 2 до 10 сторінок.

Місце проведення

Дата проведення

Прийом матеріалів

Публікація на сайті

Поштова розсилка

Варшава, POL

21.02.2020

до 17.02.2020

21.02.2020

до 02.02.2020

Конференцію:
✓ включено до каталогу міжнародних наукових конференцій;
✓ схвалено на платформі ResearchBib;
 сертифіковано Euro Science Certification Group за науковим стандартом SCC-2000.