19 Июня 2019

Конференція «Фізичне виховання в контексті сучасної освіти»

Опубликовал user-name К.Н. Крупенченкова для user-name Кафедра МАУП

Доцент кафедри професійної освіти та управління навчальним закладом МАУП Оксана Вадимівна Юденко взяла участь у XIV науково-методичній конференції «Фізичне виховання в контексті сучасної освіти», що відбулася 14—15 червня 2019 року.

У ході конференції були обговорені проблемні аспекти організації і методики викладання фізичного виховання у вищих навчальних закладах в умовах інформаційного суспільства. Було відзначено певні недоліки процесу професійного росту фахівців з фізичної культури, серед особливостей якого — необхідність самореалізації, прагнення інтегруватися до професійного контексту інформаційного суспільства. Також були заслухані виступи про формування у студентів діагностичних і прогностичних знань, уявлень про здоровий спосіб життя, стан власного здоров`я і здоров`я оточення, компоненти фізичного здоров`я — фізичний розвиток, фізичну підготовленість, рухову активність, фізичну працездатність та фізичну форму. Це буде сприяти підвищенню рівня мотивації студентів до занять з фізичного виховання та рухової активності.

19 Июня 2019

МАУП розпочав співпрацю із Казахським національним університетом

Опубликовал user-name К.Н. Крупенченкова для user-name Кафедра МАУП

Кафедра професійної освіти та управління навчальним закладом МАУП налагоджує міжнародні зв’язки. З червня 2019 року вона стала партнером кафедри ЮНЕСКО, міжнародної журналістики і медіа в суспільстві та центру ЮНЕСКО з журналістики й комунікації Казахського національного університету імені аль-Фарабі. Казахський національний університет в Алмати (Казахстан) — це університет із багатими традиціями, багаторічним досвідом навчальної й наукової роботи. Це найстаріший класичний університет, який займає 220-е місце в рейтингу кращих університетів світу. Детальна інформація про діяльність університету — за посиланням.

У рамках співпраці заплановано проведення спільних наукових заходів, досліджень, спрямованих на розв’язання інноваційних наукових завдань; обмін досвідом, інформацією, науковими та практичними публікаціями з актуальних питань освіти та педагогіки; організація спільної роботи з підготовки та публікації науково-практичної літератури, її поширення, розповсюдження та інше.

19 Июня 2019

Перспективы Физики Элементарных Частиц

Опубликовал user-name Н.А. Рыков для user-name S4Tech

С момента открытия электрона в 1896 году, ядра в 1911 году и нейтрона в 1931 году - частиц, составляющих атом, - до открытия бозона Хиггса в 2012 году, который позволяет атомам существовать, построение понимания Вселенной стало веком в процессе становления.  Наше общество произвело революцию в понимании человеком Вселенной и ее основного кода, структуры и эволюции.  Благодаря тщательному измерению, наблюдению и выводу мы разработали удивительно успешные преобладающие теории - Стандартные модели физики элементарных частиц и космологии, - которые являются очень предсказуемыми и которые были тщательно проверены, в некоторых случаях до 1 части на 10 миллиардов.  Это одни из самых высокоинтеллектуальных достижений в истории нашего вида;  они станут частью нашего наследия для будущих поколений на века.

17 Июня 2019

АКМЕ- ЕПІСТЕМОЛОГІЧНА МАТЕМАТИКА У ТЕХНІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ХХІ СТОРІЧЧЯ

Опубликовал user-name В. Антонов

Інноваційний Інтернет в Україні

Проблема, що аналізується і досліджується в НТТУ «КПІ імені Ігоря Сікорського» та в УАА актуальна та інноваційно-креативна. Епістемологія це англомовний термін, що означає теорію пізнання і головним чином наукового пізнання. К.Папер називає  епістемологію еволюційною, тому що він розглядає її як продукт біологічної еволюції. Головними проблемами еволюційної епістемології К.Папер вважає наступне: еволюція мови людини і її вплив на зростання людського знання; поняття хибності і істинності; опис питань и проблем, що вирішуються; спосіб-технологія вирішення проблем.

Цей підхід особливо важливий у сучасній освіті взагалі і при викладанні (вивченні) математики в сучасному технічному університеті – вочевидь.

Проблема вельми актуальна, важлива та інноваційно-креативна! В Українській Академії Акмеології (УАА) є окремий підрозділ, який опікується і цим науково- теоретичним і практично-емпіричним направленням і називається він – Акме- ювенологія.

17 Июня 2019

Принцип симметрии, примененный в геологии

Опубликовал user-name А.А. Алексеенко для user-name S4Tech

Основными принципами геологии можно назвать три, первым из которых является закон Кюри. Данный постулат был сформулирован в 1896 году и является универсальным принципом симметрии. Обыкновенное в кристаллографии понятие симметрии была распространено и применимо относительно всех физических явлений природы. Однако в рамках геологии принцип симметрии можно сформулировать таким образом: «любой объект, который проходит эволюцию, содержит в себе элементы формирующей его среды; при этом в не искаженном состоянии сохраняются только те элементы собственной симметрии, которые соответствуют элементам симметрии среды. Диссимметрия объекта является важнейшим диагностическим признаком влияния на объект неких экзо-  или эндогенных факторов».

При этом важно подчеркнуть, что в принятой интерпретации принцип симметрии распространяется не только на пространственный аспект взаимодействия, но и на временной.

15 Июня 2019

Перспективы регенерации мышечной ткани путём клеточной и генной терапии

Опубликовал user-name Н.А. Рыков для user-name S4Tech

Повреждение и заживление скелетных мышц представляют собой многофакторные процессы, включающие три этапа заживления: (1) дегенерация и воспаление, (2) регенерация и (3) фиброз.  Волокнистая ткань препятствует полному восстановлению мышц, и современные методы лечения не позволяют достичь полного восстановления мышц.  Генная или клеточная терапия (или вместе взятые) являются потенциальными будущими методами лечения тяжелых мышечных травм.  Свойства стволовых клеток, связанные с факторами роста и / или цитокинами, могут улучшить заживление мышц и обеспечить долгосрочное восстановление.

Повреждения скелетных мышц являются наиболее частыми повреждениями, связанными со спортом, и представляют собой проблему в первичной медицинской помощи и спортивной медицине.  Повреждения мышц происходят через различные механизмы, включая прямые травмы (например, рваные раны, ушибы и напряжения) и косвенные причины (например, ишемия и неврологическая дисфункция).  После травмы мышца проходит различные стадии заживления, состоящие из дегенерации, воспаления, регенерации и фиброза.  Полное восстановление после травмы нарушено из-за развития фиброзной ткани.  Фиброз скелетных мышц может быть определен как аномальное хроническое увеличение внеклеточной соединительной ткани, которое мешает функционированию.  Наличие фиброза задерживает полное восстановление функции мышц, и травмы могут стать рецидивирующими.  Современная терапия мышечных травм состоит из обычных клинических методов лечения, включая протокол RICE (отдых, лед, сжатие и повышение), нестероидные противовоспалительные препараты и внутримышечные кортикостероиды, которые имеют ограниченную эффективность в предотвращении или лечении образования посттравматического фиброза мышц.

14 Июня 2019

Конференція «Розбудова системи забезпечення якості вищої освіти в Україні»

Опубликовал user-name К.Н. Крупенченкова для user-name Кафедра МАУП

Заступник завідувача кафедри професійної освіти та управління навчальним закладом МАУП Анатолій Олексійович Лігоцький взяв участь у міжнародній конференції «Розбудова системи забезпечення якості вищої освіти в Україні», яка відбулася 11—12 червня 2019 року. Організатори заходу — Міністерство освіти та науки України, Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти, Інститут вищої освіти Національної академії педагогічних наук України, Київський національний торговельно-економічним університет.

Участь у заході прийняли керівники закладів вищої освіти, фахівці із забезпечення якості вищої освіти, керівники освітніх програм, експерти у сфері вищої освіти, викладачі англомовного навчання, студенти.

Під час конференції відбулося представлення пріоритетів національної освітньої політики у сфері забезпечення якості вищої освіти. Зокрема, була акцентована увага на процесі акредитації. Акредитація має використовуватись закладами вищої освіти для розвитку і вдосконалення системи забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в цілому. Для цього члени акредитаційної комісії повинні зустрічатися з управлінцями, викладачами та студентами певної освітньої програми, щоб зрозуміти, наскільки усвідомлено вони включені в організацію освітнього процесу.

12 Июня 2019

По данным международной базы CiteFactor индекс цитируемости сборника «Публичное управление» в 2019 составил 379 балла

Опубликовал user-name К.Н. Крупенченкова для user-name VADND

По данным международной базы CiteFactor индекс цитируемости сборника«Публичное управление» в 2019 составил 379 балла:https://www.citefactor.org/journal/index/23922#.XP-nSr5n3IU

11 Июня 2019

Принципы гепатопротекции при лечении сердечно-сосудистой системы

Опубликовал user-name А.А. Алексеенко для user-name S4Tech

Сердечно-сосудистая система и связанные с ней кардиоваскулярные заболевания по оценкам ВОЗ требуют повышенного внимания, ввиду снизившегося возраста инфарктов и инсультов, а также в виду неутешительной статистики. По данным Всемирной организации здравоохранения, сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной летальных исходов во всем мире. Во многом такое положение вещей обусловлено преимущественно малоподвижным образом жизни, экологическими факторами, неправильным питанием и наличием вредных привычек, однако нельзя забывать и о наследственной предрасположенности.

Экономический фактор также сильно влияет на распространение кардиоваскулярных заболеваний, что показывает статистика в странах с низким уровнем жизни. Там сердечно-сосудистым заболеваниям подвержены до 75-ти процентов населения (при чем это статистические данные относительно смертности в данных странах). Украина также входит в число стран с высокой смертностью от болезней сосудистой системы и сердца.

10 Июня 2019

Всеукраинская Ассамблея докторов наук по государственному управлению — соорганизатор IV международной научно-практической конференции «Членство в ВТО: перспективы научных исследований и международного рынка технологий»

Опубликовал user-name К.Н. Крупенченкова для user-name VADND
Уважаемые коллеги!
Сообщаем, что Всеукраинская Ассамблея докторов наук по государственному управлению — соорганизатор IV международной научно-практической конференции «Членство в ВТО: перспективы научных исследований и международного рынка технологий», что ее будет проводить Региональная академия менеджмента и приглашает вас принять участие в ней. Конференция состоится в Ванкувере (Канада) 23-25 октября 2019 г.
К участию в конференции приглашаются ученые, научные работники отечественных и зарубежных высших учебных заведений, аспиранты и соискатели, студенты.
Форма проведения конференции: заочная (без личного участия).
Секции конференции:

Экономические и управленческие науки (экономика, финансы, менеджмент, государственное и местное управление, стандартизация, сертификация и управление качеством товаров и услуг, маркетинг, туризм);
Точные и технические науки (математика, информатика, техника, технологии, механика, энергетика, строительство, архитектура);
Естестве...
10 Июня 2019

Осуществляется набор статей в следующий выпуск профессионального по государственному управлению сборника «Публичное управление»

Опубликовал user-name К.Н. Крупенченкова для user-name VADND
Уважаемые коллеги!
Информируем, что закончился прием статей в сентябрьский номер профессионального по государственному управлению сборника «Публичное управление».
Сегодня осуществляется набор статей в следующий выпуск.
Ждем Ваши материалы для публикации...
9 Июня 2019

Могут ли люди жить на других планетах?

Опубликовал user-name Н.А. Рыков для user-name S4Tech

Вы когда-нибудь задумывались, каково это - жить на Луне? Или на Марсе, Венере, или Меркурии?  У большинства, вероятнее всего, появлялись такие мысли, и именно поэтому я попытаюсь выяснить, каково это - жить в других мирах нашей солнечной системы.

Меркурий

С присущими ему экстремальными колебаниями температуры Меркурий вряд ли станет планетой, которую люди когда-либо захотят колонизировать.  Но если бы у нас была технология выживания на планете, ближайшей к Солнцу, на что была бы похожа жизнь там?

9 Июня 2019

Открытие принципиально новой системы кровеносных каналов внутри костных тканей человека

Опубликовал user-name А.А. Алексеенко для user-name S4Tech

«Это совершенное безумие, есть ещё вещи, которые нам предстоит узнать о человеческой анатомии» – Маттиас Гюнцер в интервью New Scientist.

Оказание первой неотложной помощи в военных условиях принципиально отличается от больничных. Вокруг взрывы, дым и газ, крики раненных и свист пуль. Приблизительно в таких условиях когда-то был найден эффект плацебо, а потом и еще один анатомический феномен, объяснение которому было найдено только в 2019 году. Врачам приходилось делать инъекцию прямо в кость, так как попасть в вену шприцем зачастую не представлялось возможным в условиях боя, особенно при обширных ожогах кожных покровов.

Впервые эффект от укола в кость был описан в 1868 году, когда российский профессор Г.Ф. Гойер в ходе анатомических исследований заполнил в трупе внутрикостные вены краской, для определения образа распространения крови. Краска быстро распространилась по окружающим кости сосудам, но механизм такого распространения был непонятен. Исследования данного эффекта велись постоянно, что позволило открыть множество эффективных способов введения лекарственных препаратов внутрь костей, но открытие принципиально новой системы кровеносных сосудов произошло только сейчас.

9 Июня 2019

Последние открытия в физике элементарных частиц

Опубликовал user-name А.А. Алексеенко для user-name S4Tech

За период 2018 и середины 2019 года в физики элементарных частиц был сделан ряд любопытных открытий. Их нельзя назвать громкими или революционными, но они однозначно заслуживают внимания научного сообщества. В первую очередь, стоит выделить следующие отрасли:

  • Исследования, производимые с помощь коллайдеров.
  • Практические исследования в области низких энергий.
  • Физические свойства нейтрино.
  • Исследования в астрофизической области.

Рассмотрим подробнее каждую категорию открытий, не затрагивая отдел теоретической физики, в которой каждое новое открытие требует глубокого рассмотрения.

Новости в коллайдерных исследованиях

2018 год стал завершительным для четырехлетнего этапа рабочего процесса Run 2. За период ушедшего года во время работы прибора возникали внештатные ситуации, но они были решены обходными путями, и набор статистики не снизил предыдущих ударных темпов. За период действия Run 2 оба детектора CMS и ATLAS набрали интегральной светимости по 150 fb−1 каждый. Теперь у экспериментаторов есть данные для обработки на несколько лет вперёд, так как в современной физике элементарных частиц, между получением сырых данных и формированием достоверных научных знаний может пройти не один год.

8 Июня 2019

Фторполимерные материалы: Прошлое, Настоящее и Будущее

Опубликовал user-name Н.А. Рыков для user-name S4Tech

Практически любой человек, непосредственно участвующий в создании и производстве полимеров, и многие люди во всем мире, не имеющие никакого к ним отношения, знакомы с происхождением концепции фторполимеров. В конце концов, Teflon®, торговая марка политетрафторэтилена (PTFE) от DuPont, известна во всем мире. Классическая история открытия фторполимеров изобилует волшебной комбинацией блеска и счастливой жизни. Однако среда и контекст, в которых произошло обнаружение, часто упускаются из виду.

Фторполимеры - это полимерные материалы, содержащие атомы фтора в своих химических структурах.

 Исходя из общих концепций органических полимеров, существуют два типа фторполимерных материалов, то есть перфторполимеры и частично фторированные полимеры.  В первом случае все атомы водорода в аналогичных структурах углеводородного полимера были заменены атомами фтора.  В последнем случае в полимерных структурах присутствуют как атомы водорода, так и фтора.  Обсуждаемая здесь отрасль фторполимеров в основном касается перфторполимеров, хотя в некоторых случаях в нее включены частично фторированные полимеры.  В последнем случае в полимерных структурах присутствуют как атомы водорода, так и атомы фтора, а также в некоторых случаях дополнительные элементы, такие как поливинилиденфторид (PVDF) и полихлортрифторэтилен (PCTFE).