30 Марта 2020

Кіберакмеологія розумних людей

Опубликовал user-name В. Антонов

Інноваційна акмеологічна Особа

В НТУУ «КПІ» та Українській Академії Акмеології – досліджується проблема «зникнення та розпізнання розумних людей»

 

Світова статистика констатує, що серед людей існує така Юнісекс залежність.

Середньо статистичні люди за балами IQ різняться:

  1. розумово-відсталі : IQ ≤  70   ≥  нормально-розвинуті.
  2. IQ = 70 – 82 = люди без певних занять, наприклад, бомжі.
  3. IQ ≥ 87    = не кваліфіковані люди, наприклад, двірники, вантажники.
  4. IQ = 98    = низько-кваліфіковані люди, наприклад, вахтер.
  5. IQ = 100-109 = кваліфіковані люди, наприклад, штукатур, плиточник, … «офісний планктон».
  6. IQ = 117 = менеджери середньої ланки (рівня).
  7. IQ = 125–132= фахівці високого рівня, наприклад, пілот пасажирського літака.
  8. IQ ≥ 150   = надзвичайно одаровані люди («світочі»). 

 

Середні значення IQ в країнах Світу.

Африка ≤  70;

Росія = 97;

Японія  = 105;

США = 97;

Польща = 99;

Південна Корея = 106;

Україна = 106 (до 2014 р.);

Україна = (значно менше після 2014 р.):  Індекс освіти = 31 місце в Світі;

                                                                       Індекс щастя  = 100 місце з 150 країн;

30 Марта 2020

Как Женщин и Мужчин ввели в заблуждение

Опубликовал user-name В. Антонов
Мужчины и Женщины – отличаются друг от друга. Они не лучше друг друга- они РАЗНЫЕ, причем резко (концептуально, глобально, грандиозно, генетично-психологічно, андрогенно) отличаются друг от друга. Практически единственное, что у них есть общего – они особи одного вида. Они живут в разных мирах, для них приоритетны разные ценности, они действуют, следуя разным жизненным правилам. Они думают по разному. Они верят по разному. У них разное восприятие, приоритеты и поведение.
М. - нацелен на достижение цели, завоевание определенного статуса и власть, победу в конкурентной борьбе и успеха в достижении – «итоговой черты». В стесовому стані Ч вживає спирте та починає воювати з сусідами не думаючи про наслідки
Ж. – интересуется общением, сотрудничеством, гармонией, любовью, взаимопониманием. В стесовому стані Ж. їсть шоколад, розмовляє не думаючи і йде до магазину.
(Ось чому 90% в’язнів - це Ч, а 90% пацієнтів у психоаналітиків – це Ж. Взагалі...
29 Марта 2020

ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА: КОНЦЕПЦІЯ ТА ПРИНЦИПИ

Опубликовал user-name В. Антонов

Інформаційна безпека

В НТУУ "КПІ" та в Українській Академії Акмеології досліджується проблема Інформаційної безпеки в Україні та інформаційної зброї.

Проблема інформаційної безпеки вельми актуальна, супер складна і напрочуд заплутана, а скоріше «захована, закрита, затаємничена, завуальована». І це тому, що комусь?! – це дуже потрібно.

            З нашого аналітично-експертного аналізу, як і з більшості світових науково-емпіричних досліджень, можна зробити наступні висновки:

  1. Існують відомі узагальнені засоби впливу управління людьми.
  2. Існують люди, яким це дуже потрібно.

Наприклад, стосовно п.1 це такі впливи: військовий; економічний; генний (протоплазматичний); організаційно-структурний; хронологічно-історичний; ідеологічний; духовно-світоглядний; психо-тропний.

            Розглянемо (коротко) першу проблему.  Інформаційна безпека (ІБ) тісно пов’язана з інформаційною зброєю (ІЗ) проти людства, а ІЗ – з  інформаційною війною (ІВ).

27 Марта 2020

Акме-Тест-Центр Інноваційної Особистості

Опубликовал user-name В. Антонов

Центр інноваційної Особи

Автором створено Акме-Тест-Центр Особи. Центр здійснює автоматизоване комплексне креативне тестування особистості за допомогою комп’ютерного діагностування ‘дахових’ акме-потенційно-ресурсних можливостей особи (морфологічних або структурних та функціональних або фізіологічних) за персональними параметрами з метою проектування та реалізації індивідуальної типології особи та визначення її долі. При цьому формується: паспорт якості здоров’я, індекс якості життя акме-особи; паспорта професіональної акме-орієнтації, креативності акме-особи, стійкості до стресів, страху, психологічного тиску, ошуканства тощо. Тестування враховує гендерні та вікові особливості Особи, базові індивідуальні дані про стан та якість здоров’я (забрудненість організму, наявність / відсутність необхідних мікроелементів, пульсу, тиску, ваги, ритму дихання, добового хронотипу особи, нарко-залежності, почерку, збалансованості їжи тощо). Тестування здійснюється у стаціонарному та дистанційному режимах. Для дистанційного тестування створено та реалізовано креативні акме Веб-сайти. При тестуванні автором використовуються методики діагностики біологічного рівня особи (гемодинамічна, міокинетична, формально-динамічна, нервово-психічна, само оціночна, психоенергетична тощо); методики діагностики психічного рівня особи (атенційних процесів, типів мислення та рівнів креативності, домінуючого стану особи у часі, психофізіологічні, психоемоційного стану, моральності, самооцінки, впевненості, відношення до здоров’я, тривожності, рівня агресивності тощо); методики діагностики соціального рівня особи (комунікабельності, рівня розвитку адаптаційних здібностей, соціально-психологічної адаптованості, рівня соціальної фрукстурованності тощо).

27 Марта 2020

ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ ИННОВАЦИОННОГО АКМЕ- СПЕЦІАЛІСТА

Опубликовал user-name В. Антонов

Інноваційна акмеологічна Особа

В Мире существует единственная непознаваемая тайна, и эта тайна - человек»

                 

                Цель этой инновационной статьи - исследования - разработать и реализовать кибернетично-компьютерную экспертно-аналитическую информационную систему для исследования внутренних ресурсов человека (в частности пиар - специалиста) и для его информирования о технологии по достижению акме- точек индивидуальных потенциально-ресурсных возможностей. Анализ проводился на основе авторской компьютерной кибернетической математической технологии тестирования и диагностирования человека: пиар - специалиста.

26 Марта 2020

АКМЕ- ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТЬ К СПОРТУ

Опубликовал user-name В. Антонов

Інноваційні молодіжний спорт

В Национальном Техническом Университете Украины «КПИ имени Игоря Сикорского» и Украинской академии акмеологии осуществляются инновационные компьютерные акме- исследования в области проблемы «акме-генетическая предрасположенность к спорту». Автор исследований и руководитель проекта: профессор НТУУ «КПІ», академик Украинской Академии Акмеологии - Антонов Валерий Николаевич.

         Актуальность исследуемой проблемы заключается в применении принципов инновационной (новой) науки - кибернетическая акмеология и спортивная акме-генетика к перспективным исследованиям в области генетической предрасположенности к спорту на аматорском и профессиональных уровнях. Это осуществляется с помощью авторской, не имеющей аналогов, компьютерной киберакмеологической аналитической ергатично-ергономической експертно генетической информационной системы поддержки принятия решений для тренеров и спортсменов, которая применяется в выборе вида спорта для достижения ими акме- результатов. 

26 Марта 2020

АКМЕОЛОГИЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННО-ХОЛИЦЕСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И АКМЕ- СПОРТИВНАЯ ПАСПОРТИЗАЦИЯ

Опубликовал user-name В. Антонов

Акме- СпортсменВ Национальном Техническом Университете Украины «КПИ имени Игоря Сикорского» и в Киевском Национальном Университете  имени Тараса Шевченко проводятся научно-исследовательские работы по акме- генетическому анализу и моделированию акме- ген паспорта. Автор исследований и руководитель проекта: профессор НТУУ «КПІ», академик Украинской Академии Акмеологии - Антонов Валерий Николаевич. 

Цель и задачи исследования. Целью исследований являлось спороектировать модель гармонического спортсмена. Метою нашої роботи є вивчення природних, генетичних здібностей до занять легкою атлетикою і здібності до „навчання і тренуванні" в обраному виді.

Завдання роботи:

      1) ввизначити взаємозв`язок фізіологічних показників і морфологічних даних, які визначають можливості організму до успішної спортивної діяльності у легкій атлетиці;

       2) дослідити вплив  психічної підготовки спортсмена на досягнення високих спортивних результатів. 

26 Марта 2020

КОМП» ЮТЕРНАЯ АКМЕ- ГЕНЕТИКА В СПОРТЕ

Опубликовал user-name В. Антонов

Інноваційна Акме- Генетика для спорта

Актуальность.  В Национальном Техническом Университете Украины «КПИ имени Игоря Сикорского» и в Киевском Национальном Университете  имени Тараса Шевченко проводятся научно-исследовательские работы по расшифровке генома человека для решения проблемы «медико-биологическая генетично-етасологическая предрасположенность к спорту». Автор исследований и руководитель проекта: профессор НТУУ «КПІ», академик Украинской Академии Акмеологии - Антонов Валерий Николаевич. 

Цель и задачи исследования. Целью исследований являлось изучение генетической предрасположенности к спорту на аматорском и профессиональных уровнях. Задачи исследования были сформулированы следующим образом: разработать компьютерную киберакмеологическую аналитическую ергатично-ергономическую экспертную генетическую информационную систему поддержки принятия решений для тренеров и спортсменов, которая могла бы помочь в выборе вида спорта для достижения им акме- результатов на основе кибер- акмеограмм и кибер- профессиограмм.

25 Марта 2020

ИННОВАЦИОННЫЕ АКМЕ- ТЕХНОЛОГИИ физического воспитания

Опубликовал user-name В. Антонов

Інноваційна акмеологічна Особа

Введение. Проблема здоровья, оздоровительной физической культуры, а также качественного обучения и профессионального трудоустройства студентов на текущий момент является весьма актуальной не только для студентов Политехнического Университета, а также для какого - либо ВУЗа Украины.

В НТУУ «КПИ» проводится научно-исследовательская работа в этом направлении на основе концепции и принципов системного анализа, инновационных акме- технологий с учетом базовых понятий акмеологии, педагогической акмеологии, психогенетики, акме- нейропедагогики и киберакмеологии, заключающийся в акселерации проблем здоровья, оздоровительной физической культуры, качества обучения студентов и их профессиональной деятельности и трудоустройства.

Обзор литературы. Системный анализ - система понятий, методов и технологий для изучения, описания и реализации систем различной природы и характера. Основное назначение системного анализа - получить рекомендации по вопросам управления системой, биосистемой и совершенствованию этого управления.

25 Марта 2020

КИБЕРАКМЕОЛОГИЧЕСКАЯ ИННОВАЦИОННАЯ АКМЕ-СИСТЕМА ПРОФИЛАКТИКИ ЗДОРОВЬЯ

Опубликовал user-name В. Антонов

Акме- Здоровье Человека

Введение. Исследуется полиакмовая модель и ресурсная модель личности (РМЛ). Разрабатываются кибернетично-акмеологические информационные системы (КА-ІС) или Акме-ІС.  Основой кибернетических Акме-ИС (Кибе-рАкме-ИС, КА-ІС) являются комп’ютерные комплекси (КК) или акме-АРМ и их подмножество иіберакмеологические АРМ, а також синерге-             КиберАкме - АРМ – это компьютерно-технологический и  інформационно-функциональний внутренний мир человек в па-мяти компьютера, который полностью и постоя-нко изменяется в процесе жизни Личности, то есть такие АРМ  базаруються  на определенных отображаемы в компьютере потенциально-ресурсних способностях человека. В  зависимос-ти от разных субьєктивно-обьєктивних об-стаятелств и критериев акме - АРМ  разделяются на три больших класа фактологические, кибе-ракмеологические и гибридные. Данная работа является развитием исследований [1-7].

22 Марта 2020

Гармонійна Акме- особистість та її Доля

Опубликовал user-name В. Антонов

Гармонійна Акме- Особистість та її Доля

Гармонійна Акме- особистість та її Доля

(раскрытие и усовершенствование Человеком собственных потенциально-ресурсных возможностей и возможности по их тестированию и диагностике; проблема формирования человеком собственной Судьбы с помощь авторской экспертно-аналитической методики-технологии)

 

            В Українській Академії Акмеології (Київ, Україна) та в НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського» здійснюється SMART- інноваційна дослідницька робота з проблеми застосування авторської (керівник професор, академік – Антонов Валерій Миколайович) Smart- Bio- Geno- Technology (SBGT) для тестування, діагностики, моніторингу та сканування людини з метою визначення потенціалу Особи, її життєвого шляху, долі, а також «підбору персоналу» (емпатійної команди) для креативно-успішної інноваційної фірми, організації, корпорації тощо.

21 Ноября 2019

Создано продлевающее жизнь лекарство

Опубликовал user-name К.Н. Крупенченкова для user-name S4Tech

Международная группа ученых из Швеции и Италии разработала потенциальное средство против прогерии — наследственного смертельного заболевания, при котором происходит быстрое преждевременное старение. При этом терапия может применяться и для продления молодости здоровых людей. Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.

В ходе исследования специалисты использовали образцы клеток, выделенных у детей с прогерией. Выяснилось, что заболевание возникает из-за нарушения функций теломер, которые находятся на концах хромосом и защищают ДНК от повреждения при копировании. Кроме того, накапливается теломерная некодирующая РНК, которая участвует в патологическом процессе.

Ученые синтезировали антисмысловые олигонуклеотиды — короткие цепочки из нуклеотидов, которые прикрепляются к молекулам РНК и подавляют их активность. Ингибирование теломерных некодирующих молекул РНК позволило клеткам нормально делиться. У мышей, которые страдали от аналога прогерии, антисмысловая терапия позволила увеличить как максимальную продолжительность жизни (до 44 процентов), так и среднюю (до 24 процентов).

20 Ноября 2019

Ученые установили настоящий возраст реки Нил

Опубликовал user-name К.Н. Крупенченкова для user-name S4Tech

Ученые полагают, что под Нилом существует секция мантии, похожая на ленточный конвейер, своего рода конвекционная ячейка, которая удерживала реку на месте, и показывает, что река протекала через один и тот же регион в течение десятков миллионов лет.Итальянские и американские геологи нашли свидетельства того, что река Нил существует уже больше 30 млн лет. Новое исследование также предлагает решение давней загадки о реке Нил: почему она не изменила курс с течением времени, как это обычно происходит с реками такого размера. Об этом пишет НВ. Ученые полагают, что под Нилом существует секция мантии, похожая на ленточный конвейер, своего рода конвекционная ячейка, которая удерживала реку на месте, и показывает, что река протекала через один и тот же регион в течение десятков миллионов лет. «Один из больших вопросов о Ниле — когда он возник и почему он так долго существовал. Наше решение на самом деле довольно захватывающее», — говорит геолог Клаудио Фаценна из Техасского университета в Остине.

Основная на нынешний момент гипотеза о происхождении реки состоит в том, что Нил был впервые образован почти 6 миллионов лет назад, когда произошел сдвиг в бассейне, связанный с рифтом в Восточной Африке. Согласно новому исследованию, сдвиги в мантии Земли ответственны за возникновение эфиопского нагорья. Это образование высотой 1,5 м позволяет удерживать реку в ее границах. Без этой геологической структуры Нил давно бы сместил направление на запад. Это, конечно, оказало бы глубокое влияние и на историю человеческой цивилизации. «Мы изучили древние породы вулканического происхождения, обнаруженные в Эфиопском нагорье, и сравнили их с отложениями со дна Нила в районе его дельты. Проанализированные породы существовали на одной высоте в течение миллионов лет», — уверяют авторы работы. Помимо предоставления доказательств того, что Нил движется в своем текущем направлении в течение 30 миллионов лет, новое исследование также предоставляет новую информацию о том, как движение глубокой мантии под поверхностью Земли может повлиять на то, что происходит на земле. Теперь исследователи хотят применить тот же тип анализа к другим крупным рекам в мире, включая реки Янцзы и Конго.


23 Сентября 2019

Нужно ли делать прививки?

Опубликовал user-name К.Н. Крупенченкова для user-name S4Tech

Если вы думаете, что такие болезни как корь, столбняк и коклюш больше не представляют угрозы, то у нас для вас плохие новости. В последние несколько лет по всему миру набирает популярность движение противников прививок. В 2019 году прививок боятся больше, чем инфекционных заболеваний. Этот страх стал причиной вспышек кори и коклюша в России, Европе и США. Красным и бордовым на изображении выделены страны, в которых зафиксированы крупные вспышки кори.

Почему отказ от прививки — это плохо?

Пока противники вакцинации переписываются в социальных сетях, в мире бушует эпидемия кори — с начала 2019 года в одних только США корь зафиксировали уже в 10 штатах, а в России заболеваемость выросла в три раза. В результате многие подростки и взрослые начали всерьез опасаться за свою жизнь.

Также интересно: Вакцинация, химиотерапия, антибиотики… Нужно ли запрещать CRISPR?

18 Сентября 2019

Найден способ переработки нефти без вреда для атмосферы

Опубликовал user-name К.Н. Крупенченкова для user-name S4Tech

В последнее время все большее распространение получает солнечная энергия. Но как бы нам этого не хотелось, основным сырьем для получения топлива, используемого в автомобилестроении, заправке самолетов, ракет и других видов транспорта, а также для отопления домов, выработки электроэнергии и так далее являются углеводороды, добываемые из земных недр. Проще говоря, нефть. И ее переработка не сказать, чтобы полезна для окружающей среды. Огромное количество парниковых газов и других веществ с каждым днем все больше отравляют нашу планету. Однако же ученые нашли способ получения топлива из нефти. При этом совершенно без вреда для атмосферы.

Как получить топливо из нефти

Существует несколько видов получения топлива из нефти. Первый — многим известная перегонка, в результате которой образуется несколько фракций, каждая из которых в последующем идет на создание того или иного вида топлива. Другой же куда более интересен: в нефти «припрятано» огромное количество водорода, который, как известно, является сырьем для экологически чистого топлива. Ведь при сгорании водорода не выделяются вредные газы. Проблем лишь одна: при известных на сегодня способах извлечения водорода из нефти вредные газы образуются в избытке, что сводит на «нет» все последующее использование чистой энергии.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Ближайшие события

Все события
Новые книги

Свежие новости

Читать все новости