16 Апреля 2019

Молодіжні Медіа - як створити і монетизувати

Опубликовал user-name В. Антонов

Інноваційні молодіжні медіа

Молодіжні Медіа: як створити і «розкрутити».

 

            Проблема вельми актуальна, важлива та інноваційно-креативна!

В Українській Академії Акмеології (УАА) у нас є окремий підрозділ, який опікується і цим науково- теоретичним і практично-емпіричним направленням (його очолює Антонова-Рафі Юлія) і називається він – Акме- ювенологія.

Цей підрозділ (сектор) УАА, який існує вже 10 років має назву: «Статево – гендерна та вікова акмеологічна ювенологія». Акмеологічна ювенологія досліджує потенційно- ресурсні можливості сучасної молоді, її мотиваційні запити, цінності, за бажаності, інтереси  та займається видачою порад, рекомендацій, технологій, методик для реалізації отриманих результатів з метою досягнення юнаками і юнками свої пікових (дахових, акме-) здібностей у повсякденному житті.

13 Апреля 2019

Моральні принципи Освіти - Виховання

Опубликовал user-name В. Антонов

Інноваційні моральні принципи освіти - виховання

Моральні принципи освіти - виховання

   «Управлять можно только Добродетелью,         «Безнравственность Сердца -

      а не Душевными недугами»                                 свидетельствует об ограниченности Ума»

(Анри́-Бенжаме́н Конста́н де Ребе́к)                           (Сенека)

 

         Мораль (лат. moralis – моральний) – система поглядів, уявлень, норм, оцінок, що регулюють поведінку людей; одна з форм суспільної свідомості. Її основу становлять переконання, звичаї, традиції, громадська думка. Вона охоплює всі сфери суспільного буття: ті, що регулюються державою (політика, виробництво, соціальна сфера, сім’я тощо), і ті, які держава чи громадські організації не регулюють (дружба, любов, товаришування, побут).

11 Апреля 2019

ХТО НАВЧИТЬ ПРОФЕСОРА- ЯКИЙ НАВЧАЄ СТУДЕНТА

Опубликовал user-name В. Антонов

Інноваційні книги для Професора

ХТО НАВЧИТЬ ПРОФЕСОРА, ЯКИЙ НАВЧАЄ СТУДЕНТА?

 

Не секрет, що сьогодні підготовка вузівського викладача у нас в країні організована на досить низькому рівні. Педагогіка вищої школи практично відсутня. „Майстри педагогічної робо­ти" виникають і само освічуються сти­хійно, шукаючи свій шлях „у темряві" останніх досягнень науки і техніки, лек­торської майстерності й ораторського мистецтва, психологічних і філософсь­ких напрямків, економічних течій і власного світогляду. Конструктивно допомогти викладачам можуть кібернетично-акмеологічні автома­тизовані робочі місця (КА-АРМ).

КА-АРМ педагога-професора — це інноваційний програмно-технічний, інтелектуально-інформаційний та експертно-аналітичний комплекс комп’ютерних засобів, «наповне­ний» знаннями як із предметної га­лузі конкретного фахівця, так й із сфе­ри основних загальнолюдських понять (філософія, педагогіка, мистецтво, лек­торська майстерність, економіка, інформатика, кібернетика, математика, акмеологія тощо).

8 Апреля 2019

Концепція гендерно-статевої акмеології гармонійної людини

Опубликовал user-name В. Антонов

Акме- концепція: «Три «П» + Три «С»

          «Нет ничего болем рабського, чем роскошь и нега,

                  И  ничего более царственного, чем Труд»          

                               (А.Македонский  536 - 323 рр до н.е.- ученик Аристотеля)

 

                «Скоріше тіло залишиться без тіні, ніж обдарованість без заздрощів»

8 Апреля 2019

Статево-гендерно-етасологічна акмеологія та нейропедагогіка

Опубликовал user-name В. Антонов

Етологічна і етасологічна акмеологія

Статево-гендерно-етасологічна акмеологія та нейропедагогіка

        

            Автором досліджується актуальна проблема впливу етасології та кіберакмеології на формування інноваційних поглядів наукової молоді за допомогою нейропедагогіки і кібернетичної акмеологічної математично-праксеологічної інтелектно-експертної ергатично-ергономічної аналітичної інформаційної системи. Автор у своїх дослідженнях використовує основи акмеології, кіберакмеології та такої науки, як нейропедагогіка, це міждисциплінарні інноваційні науки і технологія розвитку і виховання людини; нові наукові теоретичні, емпіричні і практичні, дані стосовно різних типів функціональної організації мозку у юнаків і юнок; нові знання про функціональний розвиток мозку дитини і дорослого; нові стратегії експериментального дослідження активного і змістовного відношення особи до життєдіяльності; нові наукові програми, методики, технології роботи з людиною; нові нейропсихологічні методи діагностики та прогнозу психічного розвитку; нові форми психологічної корекції поведінки дитини і дорослого на основі творчої педагогіки для розкриття креативних можливостей людини; нові наукові підходи до гендерного навчання і виховання у родині, дошкільних установ, школах, Вузах, установ післядипломної освіти та неперервного навчання і самонавчання; базова наука, що об’єднує такі науки як: нейроанатомія;  нейробіологія; нейроморфологія; нейропсихологія; нейрофізіологія; нейрогенетика; психогенетика;

7 Апреля 2019

Обдарована особистість - Інноваційна технологія дослідження і виявлення

Опубликовал user-name В. Антонов

ОБДАРОВАНА ОСОБИСТІСТЬ: ІННОВАЦІЙНА КІБЕРНЕТИЧНА АКМЕОЛОГІЧНА КОМП»ЮТЕРНА ТЕХНОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ І ВИЗНАЧЕННЯ

В.М.Антонов

Національний Технічний Університет України «КПІ імені Ігоря Сікорського»;

Українська Академія Акмеології   

 

ОБДАРОВАНА ОСОБИСТІСТЬ:

 ІННОВАЦІЙНА КІБЕРНЕТИЧНА АКМЕОЛОГІЧНА КОМП»ЮТЕРНА ТЕХНОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ І ВИЗНАЧЕННЯ

 «Читал и слышал я не раз,

что гений спит в любом из нас.

А также в каждом есть тупица.

Вот этому как раз не спится»

(Сергей Сатин).

 

            Автором здійснюється аналіз сучасного стану / підходу до проблеми обдарованості / геніальності та розробка і реалізація інструментарію / технології виявлення, розвитку, удосконалення пікових (Акме-) можливостей людини на основі інноваційної науки - кібернетична акмеологія. Актуальність дослідження - полягає у необхідності забезпечення збереження якісного генофонду українського народу та вироблення  методики для розквіту української нації на сучасному етапі її життєдіяльності. Предмет дослідження - прогресивні комп’ютерні технології розкриття та удосконалення генотипу людини (онто- і філо- ґенезу).  Об’єкт дослідження-особистості української нації налаштовані на Акме- розвиток, Акме- удосконалення, Акме- реалізацію, Акме- освіту, Акме- мотивацію тощо.

5 Апреля 2019

Інноваційна технологія відкриття медіа на основі комп’ютерної акме- системи

Опубликовал user-name В. Антонов

Інноваційні технології в журналістиці і PR-менеджменті"відкриття" медіа

           

            Інноваційна технологія «відкриття» медіа на основі комп’ютерної онтологічної епістомологічної знання-орієнтовної системи

 

Вирішили «відкрити» медіа: с чого починати»? Класична технологія будь-якого початку в роботі над новим проектом полягає у наступному:

 1. спробувати зрозуміти проблему;
 2. складання плану зрозумілої для вирішення проблеми;
 3. виконувати цей план;
 4. оцінювати та адаптувати проект;
 5. модернізувати та поліпшувати до певної міри;
 6. утілізувати з метою вдосконалення на основі нових знань.

 

Авторська неокласична технологія-методика нашої команди стосовно «відкриття» медіа полягає в наступному:

 1. Визначення Мети (теми, ідеї) проекту з урахуванням інтуїтивно-відомих нейро- індивідуальних генно- потенційно-ресурсних можливостей Особи, яка планує (вирішила) «відкрити» медіа (персональний генотип ідеолога медіа) та його освітньо-виховних, статусних, іміджевих, вікових, статево-гендерних здобутків (онто- генетичні надбання).
 2. Визначення власних акмеологічних рис (акме- філо-, онто- генез ідеолога проекту) для профпридатності до реалізації вибраної Мети на основі тестування (психо- нейро- фізіологічного, духовного, креативного), діагностики (приборної і апаратурної), smart- соціо логістики тощо.
 3. Вибір та формування професійної емпатійної команди (когнітологів, виконавців, «критиків», модернізаторів тощо) для реалізації визначеної мети з урахуванням квадровості (нейро- психо- відповідності) соціотипів членів команди та розподіл функцій між ними у відповідності до їх індивідуальних рис (4500 персональних характеристик) за допомогою акмеологічних алгоритмів тестування та діагностики на профпридатність для реалізації визначеної мети.
 4. Індивідуальна акме- освіта та акме- «виховання» (онтологічна, холіцистична, акмеологічна тощо) гіпотетично сформованої команди для практичної реалізації визначеної мети з урахуванням персональних психо-генно- фізіологічних рис членів команди на основі їх стресовості, амбітності, когнітологічності, порядності, підготовленості, стану їх професіонального здоров’я, відношення до наркотиків типу куріння, алкоголю тощо.
 5. Перерозподіл обов’язків (при необхідності) між членами команди стосовно функцій для практичної реалізації визначеної мети або їх заміна на інші кандидатури з урахуванням критеріїв до спеціалізації функцій за бажаних фахівців для реалізації проекту.
 6. Обов’язкове затвердження (бажано нотаріально-письмове) стосовно розподілу фінансових прибутків від реалізації проекту між членами команди.
 7. Консультації з акме- експертами стосовно вибраної технології і інструментарію для реалізації Мети.
 8. Пошук і вибір якісного забезпечення для реалізації інноваційного проекту, включаючи і фінансове, і вікове, і статеве, і освітнє, і фахове, і етносне, і соціо- екологічне, і політичне, і статусне і багато іншого.
 9. Розробка планів реалізації мети: оперативного, тактичного, довгострокового.
 10. Формування методології передбачення перешкод реалізації мети, майбутніх спонсорів, меценатів, інвесторів, фінансових доходів і прибутків
 11. Розрахунок життєвого циклу проекту від його ідеї, стартапу, пілотного проекту, терміну практичного існування, модернізації, утилізації та створення нового проекту на основі нової ідеї, технології, інструментарію тощо.
 12. Розробка проектно-конструкторської документації (при необхідності): технічна пропозиція, аванпроект, технічне завдання, техніко-економічне обґрунтування, бізнес-план тощо.
 13. Практична реалізація проекту.
 14. Якісне просування проекту (хостінг, промоушен, інтернетика, ЗМІ, Facebook, Youtube and so on).
 15. Постійно-динамічне поточне вдосконалення, модернізація власного проекту та моніторинг інноваційних технологій та інструментарієв реалізації світових стандартів аналогічних проектів з метою їх використання для власного проекту ММ.

          При цьому, бажано не забувати відомий вислів древніх мудреців: «Человек только тогда смотрит правде в глаза, когда она ему приятна, а именно это и позволяет ему принимать ошибочные решения, которые ему комфортны и которые ведут к внутреннему согласованию с его внутренним миром (консонанс)».

5 Апреля 2019

Інноваційна акмеологія- математика та кіберакмеологія

Опубликовал user-name В. Антонов

Інноваційна кіберакмеологія в життєдіяльності людини

Інноваційна акмеологія, математика та кіберакмеологія

         Кібернетична акмеологія (КА) - це комп`ютерно-експертний інструментарій дослідження, аналізу, моделювання потенційно - ресурсних можливостей людини на основі КА ергономічно-ергатичної інтелектуальної  ІС З метою конструювання індивідуальної акме - моделі особи для формування технологій, програм, алгоритмів, методологій досягнення нею власних акме- точок життєдіяльності; це також, системна комп`ютерно-інноваційна технологія дослідження, аналізу та синтезу потенційно-ресурсних онто- і філо- генетичних можливостей людини з метою визначення та прогнозування іі акме- у різних сферах життєдіяльності та зацікавленостей.

Концепція  кіберакмеології. Вона полягає у теоретичному і практичному (прикладному) моделюванню талантів та здібностей Особистості на основі сучасних інформаційних технологій (ІТ), за рахунок методології досягнення акме- точок Людини у різних областях та ситуаціях, та реалізація побудованої моделі на основі філо- і онто- ґенезу.

5 Апреля 2019

Роботам создали искусственные мышцы

Опубликовал user-name К.Н. Крупенченкова для user-name S4Tech

Китайские ученые выявили уникальные свойства паучьего шелка, который может растягиваться и принимать прежнюю форму под действием определенной силы. При этом волокна шелка обладают особой прочностью и практически не рвутся.  Об этом открытии сообщил профессор профессор MIT Маркуса Бюлера, заведующий кафедрой гражданского и экологического инжиниринга Университета науки и технологии Хуачжун в Ухане, Китай.

«Мы хотели изучить влияние влажности на драглайн паучьего шелка. Для этого подвесили груз на шелк, чтобы создать своего рода маятник, и поместили его в камеру, где могли контролировать относительную влажность внутри. Когда мы увеличили влажность, маятник начал вращаться. Этого мы не ожидали», - говорит Маркус Бюлер.

Это открытие может заинтересовать инженеров-роботехников, которые могут использовать нити паучьего шелка в создании искусственных мышц для роботов, и контролировать их сокращение за счет повышения или понижения влажности.

4 Апреля 2019

Акме- технологія розкрутки медіа та тренди журналістики

Опубликовал user-name В. Антонов

Домінанти технології журналістики в 21 столітті

ТЕХНОЛОГІЯ «РОЗКРУТКИ» СТОРІНКИ МЕДІА ТА ТРЕНД ЖУРНАЛІСТИКИ 2019 року (авторська евристологія)

 1. Як «розкрутити» сторінку медіа у соціальних мережах?

*  Навіщо ЗМІ потрібні сторінки у соціальних мережах?

Для ЗМІ – потрібні сторінки як в соцмережах, та і в паперовому вигляді з метою, що б їх більше читали і щоб вони користувалися популярністю. Зазвичай молодь (80-90 %) більше користується соцмережами, але люди поважного віку звикли до паперових видань та телебачення (більше їм - довіряють)! Тому ЗМІ повинні використовувати, як е- носії, так і Р- видання. Але багато що залежить від «аудиторії» з якою «бажають» працювати ЗМІ та від тих, прізвищ, які коментують чи/або експертують проблеми, що «висвічуються».
*  Як «розкрутити» сторінку?

Засобів, технологій, методик, «прийомів» тощо щодо «розкрутки» - безліч. Все залежить від інтелекту, освіти, виховання, порядності, моральності, совісті, патріотизму, компетенції, досвіду тощо того, хто «розкручує». Головне, це знання сучасних та прогресивних інноваційних технологій такої науки як Журналістологія, яка є і наукою, і мистецтвом, і досвідом, і вихованням, і освітою, і життєвими цінностями тощо. Журналістологія базується на знаннях більше як 270 наук про людинознавство (людинологія). Та не всі, навіть «високо професійні» журналісти володіють ними. Тому і потрібні Центри, Лабораторії, Курси тощо (хоча б на YouTube чи/або у FB, чи/бо на е- Дистанційних Інтернет Сайтах) з проблем підвищення якості журналістської професійності, Освіти і «Виховання».
* ефективність сторінки?

3 Апреля 2019

Акмеологія людинології - людинознавства

Опубликовал user-name В. Антонов

Doc1.Людинознавство - Людинологія

Акмеологія людинології (акме- людинознавства).

                                                   «В жизни нет иного смысла кроме того, какой человек сам                                                                                          придает ей, раскрывая свои силы, живя плодотворно» -                                                                                                                            (Эрих Фром)

2 Апреля 2019

Акмеологія в Україні

Опубликовал user-name В. Антонов

Розвиток Акмеології в Україні

Акмеологія в Україні

         Підґрунтям створення авторської гендерно-статевої етасологічної акмеологічної моделі стало вивчення досліджень українського дослідника - Тартаковського М.С. [1], а також всесвітньо відомого педагога-антрополога українського походження, «вчителя всіх сучасних вчителів» -Ушинського К.Д. [2] та педагогів-акмеологів: Н.В.Кузьміної, Б.Г.Ананьєва, О.О.Бодальова, А.О.Деркача, А.В.Петровського, Гагарина О.В.       В Україні та Росії першим почав науково-практично обґрунтовувати використання комплексного системного вивчення людини на основі антропологічних наук Ушинський К.Д. [2],   а  практично використовувати акмеологію М. Тартаковський, який ще у 1986 р. опублікував роботу «Все хотят быть красивыми», де на стр. 199 - 200, наголошував: «Акмеология направлена на максимальное продление во времени творческих возможностей человека; она стремится гармонизировать физические и духовные потенции индивида с его телесной конституцией и психическим складом. В акмеологии трудно отделить научную сторону от искусства, от приобретаемого человеком в соответствии со своей культурой умения следовать собственной природе с тем, чтобы полдень жизни длился как можно дольше». Дали він пише: «… вершинное состояние, акмэ, должно быть достаточно стабильным и, что еще более важно, полностью осознаваемым; оно должно характеризоваться не столько узкофизиологическими, сколько духовными и физиологическими параметрами индивида, более того - личности, такие параметры исследует акмеометрия как ветвь акмеологии, разрабатывая системы измерений и обьективные сравнимые показатели, насколько возможно - числовые, точные. Практическая акмеология, опирающаяся на науки, всесторонне изучающие человека, и на общую физическую культуру, может помочь конкретному индивиду решить такую поставленную им перед собой задачу: выглядеть моложе на четверть, и даже на треть своего паспортного возраста… Неуклонный рост духовности человека, беспорно, продлевает его акмэ, да и жизненные сроки в целом… сгруппировав разнообразнейшие факторы, определяющие наш душевный комфорт (или дискомфорт), чему акмеология придает чрезвычайно большое значение, выделим семь важнейших жизненных позиций: здоровье, … семейные обстоятельства…, материальное положение,…, работу (учебу), …, жилище,…, социальный статус, …, отношение лиц противоположного пола». Далі він пропонує тест, з урахуванням цих 7- ми критеріїв, який дозволяє умовно визначити чи відчуває людина себе щасливою, задоволеною життям або не задоволеною на основі принципів акмеології. Більш повно концепція та принципи акмеології були описані М. Тартаковським у його книжці «Акмеология» [1].

1 Апреля 2019

Геніальність Української Акмеологічної жінки

Опубликовал user-name В. Антонов

Геніальність Української Акмеологічної Жінки (фемінологічний погляд)

                            «После Бога мы в первую очередь в долгу перед женщиной:                                                                                                                                          сначала она дарует нам жизнь, а потом придает этой                                                                                                                                                 жизни смысл»

1 Апреля 2019

Теория толпы и публики

Опубликовал user-name К.Н. Крупенченкова

В чем разница между толпой и публикой и как использовать эти знания во внешних коммуникациях. 

Французский юрист и социолог Габриэль Тард открыл такой феномен, как публика, и провозгласил XX век «эрой публики». Он первым изучил психологию толпы и публики в обществе и обнаружил феномен подражания, который является основным механизмом социального взаимодействия. Открытие этого феномена положило начало новым методам внешних коммуникаций.

Сам же Тард дал такое определение толпы и публики.

Толпа — это социальная общность прошлого, после семьи она самая старинная из социальных групп. Толпа распадается, когда перестает слышать голос своего вожака. Предметом своего исследования Тард сделал публику, которая есть не что иное, как рассеянная толпа.

 • Какие же основные отличия толпы от публики.
 • Человек может принадлежать одновременно к различным видам публики, но только к одной толпе.
 • Большая нетерпимость толпы, чем публики, к мнениям и суждением, противоречащим ее мнению. Замена толпы публикой сопровождается повышением терпимости и даже ростом скептицизма.
 • Публика может быть определена как потенциальная толпа, так как сильно возбужденная публика может стать фанатической толпой. Итак, возникают две противоположности на континууме естественных общностей — от агрессивной, фанатичной толпы до терпимой публики.
 • Всякая толпа подчиняется вождю, публика же не подчиняется, она вдохновляется публицистом, журналистом, писателем. На публике гораздо ярче отражается отпечаток ее создателя. В толпе же вождь несет на себе отпечаток толпы своих приверженцев.
 • Толпа менее однородна, чем публика. Толпа всегда увеличивается благодаря случайным любопытным прохожим. Публика растет за счет целенаправленной рекламы.
 • Публика есть известный своеобразный род коммерческой клиентуры. Есть два вида клиентов: публика постоянная, прочная, и публика случайная, непостоянная.

По мнению Тарда, топла не имеет четкой идеи и ее легко управлять. Именно этой группой людей управлять легче всего, и проще склонить ее к выполнению определенных действий. Поэтому внешние коммуникации, направленные на толпу, легче воспринимаются и поддерживаются людьми.

31 Марта 2019

Акмеологія Геніальності

Опубликовал user-name В. Антонов

Народження геніїв - природна необхідність

Акмеологія Геніальності

 

                                    «Майже у кожному Генії є щось від Ідіота.

                                               Але це не означає, що кожний Ідіот - це Геній.

                                               Геніїв - одиниці, Ідіотів - мілліони» (Г.П.Климов)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18