Словарь

А
АБСОРБЦІЯ

(від лат. absorptio – поглинання) – об`ємне поглинання однієї речовини іншою речовиною – абсорбентом. Використовується у промисловості для розділення газових сумішей, очищення газів тощо.
(рос. абсорбция; англ. absorption).

АБСОРБЦІЯ ЕЛЕКТРИЧНА

   Поглинання електричного заряду. При дії на діелектрик електрорушійної сили електричне зміщення поступово збільшується; при зникненні електрорушійної сили діелектрик не повертається миттєво у своє початкове положення, а розряджається тільки частково, і поступово на його поверхні з`являється електричний потенціал, у той час як внутрішня частина діелектрика поступово деполяризується. Майже усім твердим діелектрикам притаманне явище електричної абсорбції, що пояснює залишкову напругу конденсаторів та кабелів (рос. абсорбция электрическая).

АБСОРБЦІЯ КОНДЕНСАТОРА ДІЕЛЕКТРИЧНА

    Явище, властиве конденсаторам постійної ємності з уповільненою поляризацією діелектрика, що полягає в появі напруги на обкладинках після короткочасного розряду конденсатора (рос. абсорбция конденсатора диэлектрическая).

АБСТРАГУВАННЯ

(як метод дослідження) – уявне відсторонення від несуттєвих властивостей, зв`язків, співвідношень об`єктів або явищ та відокремлення деяких сторін, які цікавлять дослідника (рос. абстрагирование (как метод исследований)).

АВТОКОЛИВАННЯ

коливання системи, що виникають внаслідок самозбудження (рос. автоколебания; англ. self-excited vibration).

АВТОРСЬКИЙ НАГЛЯД У ВИРОБНИЦТВІ [ЕКСПЛУАТАЦІЇ] ПРОДУКЦІЇ

– сукупність заходів, які здійснює розробник у конкретних умовах виробництва (експлуатації) розробленої нимпродукції чи технологічного процесу з метою забезпечення відповідності їх встановленим вимогам та своєчасному усуненню виявлених недоліків продукції та (або) технологічного процесу (рос. авторский надзор в производстве [эксплуатации] продукции).

АДМІНІСТРУВАННЯ БАЗИ ДАНИХ

– виконання функцій з визначення, організації, маніпулювання, контролю та захисту всіх даних бази
(рос. администрирование базы данных; англ. database administration).

АКАДЕМІЯ НАУК

 – об`єднання науковців країни, що є головним центром однієї або декількох галузей науки. Метою діяльності Національної академії наук України є одержання нових і узагальнення наявних знань про природу, людину і суспільство; створення наукових основ науково-технічного, соціально-економічного і культурного розвитку країни;
підготовка висококваліфікованих кадрів (рос. академия наук).

АКТУАТОР ЕЛЕКТРИЧНИЙ

– перетворювач електричних сигналів на сигнали іншої природи (рос. актуатор электрический; англ.
(electric) actuator).

АКУМУЛЯТОР ЕЛЕКТРИЧНИЙ

– хімічне джерело струму багаторазової дії (хімічні реакції, що генерують електричну енергію, в них
багаторазово оборотні, на відміну від гальванічного елемента). Після розрядження акумулятор заряджають шляхом пропускання через нього електричного струму зворотного напряму, при цьому електрична енергія
перетворюється на хімічну. Електричні акумулятори використовуються для накопичення енергії та автономногоживлення різноманітних пристроїв (рос. аккумулятор электрический; англ. (electric) accumulator).

АКУСТИКА

(від грецьк. ακουω (акуо) – чую) – наука про звук, яка вивчає фізичну природу звуку та проблеми, пов`язані з його виникненням, розповсюдженням, сприйняттям і впливом. Акустика є одним із напрямів фізики (механіки), що досліджує пружні коливання та хвилі від найнижчих до найвищих частот (рос. акустика; англ. acoustics).

АЛГОРИТМ

(від ім. середньоазійського науковця 8...9 ст. АльХорезмі) – система правил, сформульованих певною зрозумілою мовою, яка визначає процес переходу від допустимих вхідних даних до певного результату за кінцевий проміжок часу та має властивості масовості, скінченності, визначеності, детермінованості (рос. алгоритм; англ. algorithm).

АМПЛІТУДА (імпульсу)

    Алгебраїчна різниця між величиною верхівки та величиною основи імпульсу (рос. амплитуда импульса; англ.
pulse amplitude).

АМПЛІТУДА (гармонічної вібрації)

    Абсолютна величина найбільшого переміщення від середнього положення під час гармонічної вібрації(рос. амплитуда (гармонической вибрации); англ. amplitude).

АМПЛІТУДА (пікова)

    Відхилення від деякого середнього значення характеристики симетричних періодичних хвиль: синусоїдальних,
прямокутних, пилкоподібних (рос. амплитуда (пиковая)).

1 2 3