Словарь

Г
ГІЛКА ЕЛЕКТРИЧНОГО КОЛА

  Частина схеми кола, по якій проходить один і той самий струм (рос. ветвь электрической цепи; англ. branch).

ГІПЕРТЕКСТ

  Cучасна інформаційна, комп`ютерно-підтримувана технологія організації текстових, графічних, відео- та звукових матеріалів, а також доступу до них, у якій поєднуються нелінійний, асоціативно-фрагментарний та мережний принципи організації інформаційного середовища. Принцип організації пошукових масивів, в яких окремі інформаційні елементи пов`язані між собою асоціативними зв`язками, забезпечує швидкий пошук та розповсюдження інформації (рос. гипертекст; англ. hypertext).

ГІПОТЕЗА (як метод дослідження)

  Форма переходу від встановлених об`єктивних фактів до закономірностей на підставі накопичених знань; гіпотези формулюються на підставі припущень та попереднього окреслення теорії (рос. гипотеза (как метод исследования)).

ГАРМОНІКА

  Гармонічна складова (синусоїда) періодичного коливання (вібрації). Примітка. Частоти гармонік кратні до першої (основної) частоти аналізованого періодичного коливання (вібрації) (рос. гармоника; англ. harmonic).

ГАРМОНІКА ВИЩА

  Гармоніка, номер якої більше за одиницю (рос. гармоника высшая; англ. higher harmonic).

ГАРМОНІКА ПЕРША (основна)

  Гармоніка, частота якої дорівнює найменшій (основній) частоті аналізованого періодичного коливання (рос. гармоника первая (основная); англ. first harmonic).

ГЕНЕРАТОР ІМПУЛЬСНИХ НАПРУГ (ГІН)

  Призначений для генерування імпульсів напруги до сотні кВ, тривалістю від долей мікросекунд до декількох мілісекунд. Основою імпульсного генератора є батарея конденсаторів, які у режимі заряду включені паралельно, а в режимі розряду на навантаження – послідовно. У якості комутаційних пристроїв використовуються розрядники. Таким чином за наявності у складі ГІН n конденсаторів, що заряджаються до напруги U, можно отримати на виході ГІН номінальну напругу nU (рос. генератор импульсных напряжений).

ГЕНЕРАТОР ІМПУЛЬСНИХ СТРУМІВ (ГІС)

  Призначений для генерування імпульсів струму амплітудою до сотень кА тривалістю до мілісекунд. Складається з батареї конденсаторів включених паралельно, які заряджаються і розряджаються. Основними параметрами ГІТ є накопичувана енергія та струм. Для отримання максимального струму при заданій енергії необхідно забезпечити мінімальну індуктивність контуру (рос. генератор импульсных токов).

ГЕНЕРАТОР ЕЛЕКТРИЧНИЙ

  Електромеханічний перетворювач, який перетворює механічну енергію на електричну (рос. генератор электрический; англ. (electric) generator).

ГЕНЕРАТОР КОЛИВАНЬ (ОСЦИЛЯТОР)

  Пристрій, що генерує змінний струм, частота якого визначається характеристиками цього пристрою (рос. генератор колебаний (осциллятор); англ. oscillator).

ГЕНЕРАТОРИ ВИБУХОВІ

  Перетворюють механічну енергію ударної хвилі, що розповсюджується в робочому тілі, на електромагнітну енергію. Основним елементом таких генераторів є робоче тіло, виконане з феромагнітного або з сегнетоелектричних матеріалів. Ударна хвиля в робочому тілі формується спеціальним зарядом вибухової речовини (рос. генератори вибухові).

ГОЛОГРАФІЯ

  Cпосіб одержання об`ємних зображень предметів (голограми) за допомогою когерентного випромінювання лазера. Голограма фіксує не саме зображення предмета, а структуру відбитої від нього світлової хвилі, її амплітуду та фазу (рос. голографія).

ГОТОВНІСТЬ

  Властивість об`єкта бути здатним виконувати потрібні функції за заданих умов у певний час чи протягом заданого інтервалу часу за умови забезпечення необхідними зовнішніми ресурсами. Примітка. Ця властивість залежить від поєднання властивостей безвідмовності, ремонтопридатності та забезпечення технічного обслуговування і ремонту (рос. готовность).

ГРАФ СХЕМИ

  Графічне подання електричного кола із зосередженими параметрами, де гілки зображені відрізками ліній – дугами (ребрами), а вузли – точками (вершинами) (рос. граф схемы; англ. graph of a network).

ГУСТИНА ЕЛЕКТРИЧНОГО СТРУМУ ПРОВІДНОСТІ

  Векторна величина, що дорівнює границі відношення струму провідності через елемент поверхні, нормальний до напряму руху носіїв заряду, до площі цього елемента поверхні, коли остання наближається до нуля (рос. плотность электрического тока проводимости).

1 2