Словарь

Д
ДІОД ІДЕАЛЬНИЙ

  Iдеальний двополюсник, опір якого дорівнює нулю для прямого напряму струму, та нескінченності – для зворотного (рос. диод идеальный; англ. ideal diode).

ДІОД НАПІВПРОВІДНИКОВИЙ

  Електронний прилад, що пропускає електричний струм лише в одному напрямі. Застосовується у радіотехніці, електроніці, енергетиці, та інших галузях, переважно для випрямлення змінного електричного струму, детектування, перетворення та множення частоти, а також для переключення електричних кіл (рос. диод полупроводниковый).

ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВА

  Iнтелектуальна творча діяльність, спрямована на одержання і використання нових знань. Основними її формами є фундаментальні та прикладні наукові дослідження (рос. деятельность научная).

ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНА

  Діяльність, спрямована на методичне, організаційне забезпечення та координацію наукової, науково-технічної та науково-педагогічної діяльності (рос. деятельность научно-организационная).

ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА

  Педагогічна діяльність у вищих навчальних закладах та закладах післядипломної освіти ІІІ – ІV рівнів акредитації, пов`язана з науковою та (або) науковотехнічною діяльністю (рос. деятельность научно-педагогическая).

ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВО-ТЕХНІЧНА

  Iнтелектуальна творча діяльність, спрямована на одержання і використання нових знань у всіх галузях техніки і технології. Її основними формами (видами) є науково-дослідні, дослідно-конструкторські, проектно-конструкторські, технологічні, пошукові та проектно-пошукові роботи, виготовлення дослідних зразків або партій науково-технічної продукції, а також інші роботи, пов`язані з доведенням наукових і науково-технічних знань до стадії практичного їх використання (рос. деятельность научно-техническая).

ДАТА ПРІОРИТЕТУ

  Дата подання заявки до Установи чи відповідного органу держави учасниці Паризької конвенції з охорони промислової власності, за якою заявлено пріоритет (рос. дата приоритета).

ДАТЧИК ЕЛЕКТРИЧНИЙ

  Електричний перетворювач сигналів певної природи на електричний сигнал (рос. датчик электрический; англ. (electric) sensor).

ДВИГУН ЕЛЕКТРИЧНИЙ

  Електромеханічний перетворювач, який перетворює електричну енергію на механічну (рос. двигатель электрический; англ. (electric) motor).

ДВОПОЛЮСНИК

  Частина електричного кола з двома виводами – затискачами, що називаються полюсами (рос. двухполюсник; англ. 2-terminal circuit).

ДВОПОЛЮСНИК ЛІНІЙНИЙ

  Двополюсник, в якому струм і напруга зв`язані лінійним рівнянням (рос. двухполюсник линейный; англ. linear 2-terminal circuit element).

ДЕДУКЦІЯ (як метод дослідження)

  У дедуктивному методі робиться висновок про елементи множини на підставі знань властивостей всієї множини; в індуктивному методі, навпаки – висновок про множину робиться на підставі знань про її елементи (рос. дедукция (как метод исследования)).

ДЕКРЕМЕНТ КОЛИВАНЬ ЛОГАРИФМІЧНИЙ (декремент затухання логарифмічний)

  Натуральний логарифм відношення двох послідовних максимальних або мінімальних значень величини під час згасаючих вільних коливань (рос. декремент колебаний логарифмический (декремент затухания логарифмический); англ. logarithmic decrement).

ДЕМПФУВАННЯ (вібрації)

  Зменшення рівня вібрації внаслідок розсіювання механічної енергії віброзахисним пристроєм – демпфером (рос. демпфирование (вибрации); англ. damping).

ДЕПОНУВАННЯ

  Форма зберігання і розповсюдження рукописних робіт, переважно наукових (рос. депонирование).

1 2 3 4