Словарь

Е
ЕКОЛОГІЧНІСТЬ ПРОДУКЦІЇ

  Властивість конкретної продукції, яка виявляється у її впливі на навколишнє природне середовище. Примітка. Екологічність продукції залежно від її виду характеризується поєднанням хімічного, фізичного та механічного впливів на навколишнє природне середовище у процесі експлуатації (споживання), зберігання і транспортування виготовленої продукції (рос. экологичность продукции).

ЕКРАН ЕЛЕКТРОМАГНІТНИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО ВИРОБУ (ПРИСТРОЮ)

  Частина електротехнічного виробу (пристрою), призначена для зміни розподілу напруженості електромагнітного поля у певній частині простору. Дія екрану ґрунтується на використанні вихрових струмів (рос. экран электротехнического изделия (устройства) электромагнитный; англ. electromagnetic screen).

ЕКРАН ЕЛЕКТРОСТАТИЧНИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО ВИРОБУ (ПРИСТРОЮ)

  Частина електротехнічного виробу (пристрою), призначена для зміни розподілу напруженості електричного поля у певній частині простору (рос. экран электротехнического изделия (устройства) электростатический; англ. electric screen).

ЕКРАН МАГНІТНИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО ВИРОБУ (ПРИСТРОЮ)

  Частина електротехнічного виробу (пристрою), призначена для зміни розподілу напруженості магнітного поля у певній частині простору. Дія екрану ґрунтується на використанні високої магнітної проникності матеріалу. Феромагнітний екран призначений для зменшення проникнення магнітного поля у певну ділянку (рос. экран электротехнического изделия (устройства) магнитный; англ. magnetic screen).

ЕКСПЕРИМЕНТ (як метод дослідження)

  Метод вивчення об`єкта дослідження, коли дослідник активно та цілеспрямовано впливає на нього шляхом створення штучних умов або використання природних умов, необхідних для виявлення відповідних властивостей об`єкта (рос. эксперимент (как метод исследования)).

ЕКСПЕРТИЗА ВИНАХОДУ КВАЛІФІКАЦІЙНА (експертиза по суті)

  Експертиза, що встановлює відповідність винаходу умовам патентоздатності (новизні, винахідницькому рівню, промисловій придатності) (рос. экспертиза изобретения квалификационная (экспертиза по существу)).

ЕКСПЕРТИЗА ТЕХНІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

  Дослідження технічної документації на предмет її відповідності встановленим вимогам. Примітка. Експертиза технічної документації може виконуватись на будь-якій стадії життєвого циклу продукції, наприклад, експертиза певних властивостей, метрологічна експертиза тощо (рос. экспертиза технической документации).

ЕКСПЛУАТАЦІЯ ВИРОБУ

  Стадія життєвого циклу продукції, на якій реалізують, підтримують та відновлюють якість виробу. Примітка. Експлуатація виробу охоплює у загальному випадку етапи введення в експлуатацію, використання за призначенням, зберігання, транспортування, технічне обслуговування, поточний та середній ремонт, припинення експлуатації, списання (передача, утилізація, знищення) (рос. эксплуатация изделия).

ЕКСТРАПОЛЯЦІЯ

  Наближене знаходження за рядом даних значень функції інших її значень, що містяться поза цим рядом. Дозволяє поширювати висновки, одержані щодо однієї частини певної системи, на іншу частину тієї самої системи (рос. экстраполяция).

ЕЛЕКТРИКА

  1. Прояв однієї з форм енергії, властивої електричним зарядам як рухомим, так і тим, що знаходяться у статичному стані.  2. Сфера науки і техніки, що вивчає електричні явища: взаємодію між зарядженими тілами, явища поляризації та проходження електричного струму (рос. электричество; англ. electricity).

ЕЛЕКТРИЧНЕ КОЛО ПАСИВНЕ

  Електричне коло, що складається тільки з пасивних елементів (рос. электрическая цепь пассивная; англ. passive (electric) circuit).

ЕЛЕКТРОВИБУХ

  Процес швидкого перетворення енергії електричного поля на внутрішню енергію речовини у міжелектродному проміжку. За своїми питомими характеристиками є одним із найпотужніших джерел імпульсної дії на матеріали (рос. электровзрыв).

ЕЛЕКТРОД

  Конструктивний елемент, який є провідником певної форми, призначений для здійснення контакту з робочим середовищем, що має малу питому провідність. Примітка. Між двома електродами можуть існувати різниця потенціалів та електричний струм (рос. электрод; англ. electrode).

ЕЛЕКТРОД ЕЛЕКТРОГІДРАВЛІЧНОЇ УСТАНОВКИ

  Конструктивний вузол, комутуючий електричну енергію в розрядному проміжку, що знаходиться у робочому середовищі (рос. электрод электрогидравлической установки).

ЕЛЕКТРОДИНАМІКА

  Розділ фізики, який займається вивченням взаємодії наелектризованих, намагнічених тіл та провідників зі струмами. Базовими поняттями класичної електродинаміки є уявлення про електричне та магнітне поле навколо заряджених тіл і провідників зі струмом. Основними рівняннями класичної електродинаміки є рівняння Максвелла, які встановлюють зв`язок величин, що характеризують електричні та магнітні поля, з розподілом у просторі зарядів та струмів (рос. электродинамика).

1 2 3