Словарь

К
КАБЕЛЬ

   Конструкція з одного або декількох ізольованих один від одного провідників (жил) чи оптичних волокон, укладених в оболонку. Окрім жил та ізоляції може містити екран, силові та інші конструктивні елементи (рос. кабель).

КАВІТАЦІЯ

  (від лат. сavitas – пустота) – утворення всередині рідини порожнин, заповнених газом, парою або їх сумішшю (кавітаційних бульбашок), тобто порушення суцільності рідини. Виникає у результаті місцевого зниження тиску в рідині до певного критичного значення ркр (в реальній рідині значення ркр близьке до тиску насиченої пари цієї рідини при даній температурі), що може відбуватися або при збільшенні швидкості рідини (гідродинамічна кавітація), або при проходженні акустичної хвилі великої інтенсивності під час напівперіоду розрідження (акустична кавітація). Кавітаційна бульбашка, рухаючись з потоком рідини в область з більш високим тиском, дезінтегрує, створюючи ударну хвилю (імпульс адекватний гідравлічному удару). Це викликає вібрацію, руйнування поверхні робочих органів машин, зменшення ККД і зменшення ефективності роботи насосів, турбін тощо (рос. кавитация).

КАЛІБРУВАННЯ

  Підвищення точності розмірів штампованої заготовки чи штампованої поковки та (або) зменшення шорсткості їх поверхонь (рос. калибровка; англ. coining, embasing).

КАРТА ІНФОРМАЦІЙНА НДР [ДКР; ДТР]

  Документ, який містить короткі відомості про завершену НДР [ДКР; ДТР] та документацію, яку розроблено у процесі роботи (рос. карта информационная НИР [ОКР; ОТР]).

КАРТА РЕЄСТРАЦІЙНА НДР [ДКР; ДТР]

  Документ, який містить короткі відомості про розпочату НДР [ДКР; ДТР] (рос. карта регистрационная НИР [ОКР; ОТР]).

КАТАЛОГ

  (від грецьк. καταλογοζ) – у загальному випадку, певний список інформації про об`єкти, складений з метою полегшення пошуку цих об`єктів за якоюсь ознакою (рос. каталог).

КАТОД (пристрою)

   Електрод, що має негативний потенціал, через який електричний струм виходить із середовища, що має питомий кондуктанс (активна провідність), відмінний від питомого кондуктансу катода (рос. катод (устройства); англ. cathode).

КЛАС ТОЧНОСТІ (вимірювального трансформатора)

  Характеристика, установлена для вимірювального трансформатора, похибка струму (похибка напруги) та кутова похибка якого залишаються в установлених межах за даних умов роботи (рос. класс точности (измерительного трансформатора)).

КЛАСИФІКАЦІЯ

  Система групування або розподілення об`єктів (процесів, явищ) за класами (групами тощо) відповідно до визначених ознак. Інколи вживають термін категоризація у значенні "розподілення об`єктів на категорії" (рос. классификация).

КОГЕРЕНТНІСТЬ

  Це властивість хвилі зберігати свої частотні, поляризаційні й фазові характеристики. Умовою когерентності хвиль є незмінюваність у часі різниці між фазами коливань у них, що можливо лише за умови хвиль однакової довжини (частоти) (рос. корегентность).

КОЕФІЦІЄНТ ІНДУКЦІЙНОЇ КОТУШКИ

  Відношення напруженості магнітного поля індукційної котушки до відповідного значення струму (магнітне поле вимірюється у центрі площини котушки) (рос. коэффициент индукционной катушки).

КОЕФІЦІЄНТ БРАКУ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ СИСТЕМИ ОПЕРАЦІЇ (процесу, виробничого підрозділу, підприємства)

  Відношення обсягу продукції з неусувними критичними дефектами до обсягу всієї продукції, виготовленої за певний календарний проміжок часу технологічною системою операції [процесу, виробничого підрозділу, підприємства] (рос. коэффициент брака технологической системы операции (процесса, производственного подразделения, предприятия)).

КОЕФІЦІЄНТ ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ СИСТЕМИ

  Відношення математичного сподівання сумарного часу перебування технологічної системи у працездатному стані до математичного сподівання сумарного часу перебування технологічної системи у працездатному стані та простоїв, зумовлених технічним обслуговуванням і ремонтом за певний період експлуатації (рос. коэффициент использования технологической системы; англ. utilization factor of technological system).

КОЕФІЦІЄНТ ГАРМОНІК НЕСИНУСОЇДАЛЬНОЇ НАПРУГИ [СТРУМУ]

  Відношення діючого значення сукупності вищих гармонік до діючого значення змінної величини: ; 1 2 2 1 2 uu k U UU h − = − =22 12 1 ii k I II h − = − = (рос. коэффициент гармоник несинусоидального напряжения [тока]; англ. harmonic factor (of a non-sinusoidal alternating voltage or current)).

КОЕФІЦІЄНТ ДІЕЛЕКТРИЧНОЇ АБСОРБЦІЇ КОНДЕНСАТОРА ПОСТІЙНОЇ ЄМНОСТІ

  Відношення напруги, що виникає на виводах конденсатора постійної ємності за рахунок діелектричної абсорбції, до напруги зарядженого конденсатора (рос. коэффициент диэлектрической абсорбции конденсатора постоянной емкости).

1 2 3 4 5