Словарь

М
МІКРОКОНТРОЛЕР

  Однокристальна мікроЕОМ, виконана у вигляді мікросхеми, спеціалізована мікропроцесорна система, що включає мікропроцесор, блоки пам`яті для збереження коду програм і даних, порти вводу-виводу і блоки зі спеціальними функціями (лічильники, компаратори, АЦП тощо). Використовується для керування електронними пристроями (рос. микроконтроллер).

МІКРОПРОЦЕСОР

  Пристрій, що здійснює обробку даних і керує цим процесом, виконаний у вигляді однієї або декількох інтегральних схем. Мікропроцесори вбудовуються у пристрої керування й входять основною частиною в комп`ютер (рос. микропроцессор).

МІРИ

  Зразки одиниць визначених фізичних величин, які відтворюють фізичну величину заданого розміру (рос. меры).

МІЦНІСТЬ ІЗОЛЯЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНА

  Випробувальна напруга, прикладена за спеціальних умов до ізоляції пристрою, яку вона повинна витримувати (рос. прочность изоляции электрическая; англ. insulation level).

МАГНІТ

  Пристрій, призначений для одержання зовнішнього магнітного поля (рос. магнит; англ. magnet).

МАГНІТ ПОСТІЙНИЙ

  Магніт, що не потребує струму для підтримання магнітного поля (рос. магнит постоянный; англ. permanent magnet).

МАГНІТНЕ КОЛО

  Сукупність феромагнітних і немагнітних елементів, електромагнітні процеси в яких можуть бути описані за допомогою понять про магніторушійну силу, магнітний потік та різницю магнітних потенціалів (рос. магнитная цепь).

МАГНІТОПРОВІД ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО ВИРОБУ (ПРИСТРОЮ)

  Магнітна система електротехнічного пристрою або сукупність декількох її частин у вигляді окремої конструктивної одиниці (рос. магнитопровод электротехнического изделия (устройства); англ. coil flux guide).

МАГНІТОРУШІЙНА СИЛА (МРС)

  Скалярна величина, що дорівнює лінійному інтегралу напруженості магнітного поля уздовж замкненого контуру, та повному струму, що охоплюється цим контуром (рос. магнитодвижущая сила (МДС)).

МАКЕТ ВИРОБУ

  Виріб, який є спрощеним відтворенням у певному масштабі розроблюваного виробу чи його частини, призначений для оцінювання технічних і художніх рішень (рос. макет изделия).

МАРКА ПРОДУКЦІЇ

  Умовне літерне та (або) цифрове позначення продукції, яке відображає її виробниче походження, призначення та (або) особливості конструктивно-технологічного вирішення (рос. марка продукции).

МАРКЕТИНГ

  Метод надання переваги пропонованому товару або послузі, метод поширення цього товару (послуги) і призначення правильної ціни за нього (неї) (рос. маркетинг).

МАСА (електротехнічне поняття)

  Провідне тіло, потенціал якого приймається за базовий (рос. масса; англ. chassis; frame).

МАТЕРІАЛ

  Речовинний об`єкт, природний або створений у процесі синтезу та цілеспрямованої обробки, якому визначена заздалегідь задана функція (рос. материал).

МАШИНА ЕЛЕКТРИЧНА

  Електромеханічний перетворювач, який перетворює електричну енергію на механічну та навпаки (рос. машина электрическая; англ. electric machine).

1 2 3