Словарь

П
ПІД НАВАНТАЖЕННЯМ

  Робота електричного пристрою або кола, які віддають корисну потужність (рос. под нагрузкой; англ. on-load (operation)).

ПІДСИЛЮВАЧ

  Пристрій, призначений для збільшення значення певної величини через споживання необхідної енергії від зовнішнього джерела (рос. усилитель; англ. amplifier).

ПІДСИСТЕМА (технологічної системи)

  Технологічна система, яка виділяється за функціональною або структурною ознакою з технологічної системи вищого рівня (рос. подсистема (технологической системы); англ. subsystem of technological system).

ПІЗНАННЯ

  Процес відображення та відтворення дійсності у мисленні, обумовлений розвитком суспільно-історичної практики (рос. познание).

ПАРАМЕТР ПОТОКУ ВІДМОВ, Z(t)

  Відношення математичного сподівання кількості відмов відновлюваного об`єкта за досить малий його наробіток до значення цього наробітку (рос. параметр потока отказов,Z(t))

ПАРАМЕТРИ КОРОТКОГО ЗАМИКАННЯ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО ВИРОБУ (ПРИСТРОЮ)

  Значення параметрів електротехнічного виробу (пристрою) при його роботі в режимі короткого замикання (рос. параметры короткого замыкания электротехнического изделия (устройства)).

ПАРАМЕТРИ НЕРОБОЧОГО ХОДУ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО ВИРОБУ (ПРИСТРОЮ)

  Значення параметрів електротехнічного виробу (пристрою) при його роботі в режимі неробочого ходу (рос. параметры холостого хода электротехнического изделия (устройства)).

ПАРТІЯ ПРОДУКЦІЇ ДОСЛІДНА

  Сукупність дослідних зразків чи певний обсяг не поштучної продукції, виготовленої за встановлений інтервал часу з метою контролю відповідності продукції визначеним вимогам та прийняття рішення про поставку продукції на виробництво (рос. опытная партия продукции).

ПАСПОРТ (СКД)

  Експлуатаційний документ, який засвідчує гарантовані підприємством-виробником основні параметри і характеристики виробу та гарантійні зобов`язання і містить відомості про рекламації (рос. паспорт (СКД)).

ПАТЕНТ ДЕКЛАРАЦІЙНИЙ НА ВИНАХІД (корисну модель)

  Різновид патенту, що видається за результатами формальної експертизи та експертизи на локальну новизну заявки на винахід (корисну модель) (рос. патент на изобретение (полезную модель) декларационный).

ПАТЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ

  Властивість, якої набуває об`єкт господарської діяльності, його складові частини у разі їх відповідності умовам надання правової охорони винаходу, корисній моделі, промисловому зразку та іншим об`єктам промислової власності згідно з чинним законодавством держави (рос. патентоспособность).

ПЕРІОД (вібрації)

  Найменший інтервал часу, через який під час періодичної вібрації повторюється кожне значення величини, що характеризує вібрацію (рос. период (вибрации); англ. period).

ПЕРІОД ЕЛЕКТРИЧНОГО СТУМУ

  Найменший інтервал часу, через який миттєве значення періодичного електричного струму повторюється. Примітка. Аналогічно визначаються періоди електрорушійної сили, напруги, магніторушійної сили, магнітного потоку, період зміни заряду тощо (рос. период электрического тока).

ПЕРІОД КОЛИВАННЯ

  Проміжок часу, через який миттєве значення періодичної фізичної велечини повторюється (рос. период колебания).

ПЕРЕВАНТАЖЕННЯ

  Перевищення реального навантаження над номінальним. Примітка. Термін "перевантаження" не повинен вживатися як синонім струму перевантаження (рос. перегрузка; англ. overload).

1 2 3 4 5 6 7 8