Словарь

С
САМОІНДУКЦІЯ

  Електромагнітна індукція, викликана зміною зчепленого із контуром магнітного потоку, зумовленого електричним струмом цього контуру (рос. самоиндукция).

САМОВІДНОВЛЕННЯ КОНДЕНСАТОРА

  Здатність конденсатора постійної ємності з металізованими обкладинками миттєво відновлювати електричні властивості після локального пробою його діелектрика. Примітка. Має місце у паперових, плівкових і комбінованих конденсаторах (рос. самовосстановление конденсатора).

СВІДОЦТВО ПРО ОХОРОНУ ПРАВА НА ОБ’ЄКТ ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ

  Правоохоронний документ, що видається після державної реєстрації на знак для товарів і послуг, на право користування найнуванням місця походження товару (рос. свидетельство об охране права на объект промышленной собственности).

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

  Документ, виданий згідно з правилами сертифікації, який вказує на забезпечення необхідної впевненості у тому, що продукція ідентифікована належним чином, процес чи послуги відповідають конкретному стандарту або іншому нормативному документу (рос. сертификат соответствия).

СИЛА ЕЛЕКТРОРУШІЙНА (ЕРС)

  Напруга на затискачах ідеального джерела напруги (рос. электродвижущая сила (ЭДС); англ. electromotive force (e.m.f.)).

СИЛА ЗМУШУВАЛЬНА (момент)

  Змінна у часі зовнішня сила (момент), яка не залежить від стану системи і підтримує її вібрацію (рос. вынуждающая сила (момент); англ. exciting force (torgue)).

СИЛА МАГНІТОРУШІЙНА (МРС) УЗДОВЖ ЗАМКНУТОГО КОЛА

  Скалярна величина, що дорівнює лінійному інтегралу напруженості магнітного поля уздовж замкненого контуру та повному струму, який охоплює цей контур (рос. сила магнитодвижущая (МДС) вдоль замкнутого контура).

СИЛА ТРІЩИНОРУШІЙНА

  Енергія пружної деформації, звільненої внаслідок одиничного приросту площі тріщини (рос. сила трещинодвижущая).

СИНЕРГІЗМ

  Cпільна дія для досягнення загальної мети, основана на принципі, що ціле являє собою дещо більше за суму його частин. Означає перевищення сукупним результатом суми складових факторів (рос. синергизм).

СИНТЕЗ (як метод дослідження)

  Метод, що дозволяє з`єднувати окремі частини об`єкта досліджень (елементів, властивостей, процесів) у єдине ціле. Пов`язаний з аналізом (рос. синтез (как метод исследования)).

СИНХРОНІЗМ (періодичних величин)

  Стан, у якому перебувають дві або декілька періодичних величин, що мають одну й ту саму частоту і належать одному чи кільком пристроям (рос. синхронизм (периодических величин); англ. synchronism (of periodic quantities)).

СИНХРОНІЗУВАТИ

  Привести у синхронізм два чи декілька пристроїв або кіл (рос. синхронизировать).

СИСТЕМА ЕЛЕКТРИЧНИХ КІЛ БАГАТОФАЗНА

  Сукупність електричних кіл, у яких діють ЕРС однієї і тієї самої частоти, зсунені одна відносно іншої за фазою і створювані одним джерелом енергії (рос. система электрических цепей многофазная).

СИСТЕМА ЕЛЕКТРИЧНИХ СТРУМІВ БАГАТОФАЗНА

  Сукупність синусоїдальних електричних струмів однієї частоти, зсунених один відносно одного за фазою, що діють у багатофазній системі електричних кіл. Примітка. Визначення для багатофазних систем ЕРС і напруг аналогічні (рос. система электрических токов многофазная).

СИСТЕМА ЕЛЕКТРИЧНИХ СТРУМІВ БАГАТОФАЗНА СИМЕТРИЧНА

  Багатофазна система електричних струмів, у якій окремі струми дорівнюють один одному за амплітудою і зміщені між собою за фазою на однакові кути, які дорівнюють k = 2π/m, де m – число фаз. Примітка. Аналогічно визначають симетричні багатофазні системи ЕРС і напруг (рос. система электрических токов многофазная симметричная).

1 2 3 4 5 6