Словарь

Т
ТАБЛИЧКА ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО ВИРОБУ

  Частина електротехнічного виробу (пристрою), на якій розташовано написи та (або) знаки, що містять інформацію про виріб (пристрій) (рос. табличка электротехнического изделия).

ТАНГЕНС КУТА ВТРАТ КОНДЕНСАТОРА ПОСТІЙНОЇ ЄМНОСТІ

  Відношення активної потужності генератора постійної ємності до його реактивної потужності при синусоїдальній напрузі визначеної частоти (рос. тангенс угла потерь конденсатора постоянной емкости).

ТЕЗАУРУС

  Одномовний тлумачний або тематичний словник, який максимально охоплює лексику даної мови, подає лексику в усьому її обсязі з прикладами використання. Словник, де слова, що належать до певної галузі знань, розташовано за тематичним принципом, який дозволяє виявити їх суть не тільки за визначенням, а і завдяки співставленню слова з іншими поняттями та їх групами. Це дозволяє використовувати його для наповнення баз знань штучного інтелекту (рос. тезаурус).

ТЕОРІЯ (як метод дослідження)

  Метод, за допомогою якого описуються та пояснюються сукупності явищ певної галузі дійсності у вигляді закономірностей, що призводять до об`єднуючого єдиного начала (рос. теория (как метод исследования)).

ТЕРМІСТОР

  Резистор, опір якого змінюється значно і нелінійно залежно від температури (рос. термистор; англ. thermistor).

ТЕХНІКА

  Загальна назва різних пристроїв і механізмів, які не існують у природі, а виготовляються людиною для здійснення процесів виробництва та обслуговування потреб суспільства (рос. техника).

ТЕХНОЛОГІЯ

  Результат інтелектуальної діяльності, сукупність систематизованих наукових знань, технічних, організаційних та інших рішень про перелік, строк, порядок та послідовність виконання операцій, процесу виробництва і (або) реалізації та зберігання продукції, надання послуг (рос. технология).

ТЕХНОЛОГІЯ ІМПУЛЬСНА

  Технологія, що використовує обладнання, в основу якого покладено принцип дії на об`єкт обробки імпульсних процесів (рос. технология импульсная).

ТЕХНОЛОГІЯ ВИСОКА

  Термін, уведений з середини ХХ століття, переклад з англ. "high technology", вживається для технологій, при розробці яких на НДКР витрачено у 10 разів більше коштів, аніж коштує сама технологія (рос. технология высокая).

ТЕХНОЛОГІЯ ЕЛЕКТРОГІДРОІМПУЛЬСНА

  Основана на використанні високовольтного розряду в рідині для впливу на об`єкти обробки (очищення виливок, подрібнення матеріалів, диспергування, руйнування негабаритів, обробка металів тиском, інтенсифікація процесів кристалізації, обробка призабійних зон нафтових і водозабірних свердловин для підвищення дебету і т. ін.) (рос. технология электрогидроимпульсная).

ТЕХНОЛОГІЯ ЗАПРЕСОВУВАННЯ ТРУБ У ТРУБНИХ ҐРАТАХ ЕЛЕКТРОГІДРОІМПУЛЬСНА

  Спосіб кріплення труб у трубних гратах, заснований на утворенні імпульсного тиску при електричному вибуху дротика у спеціальному патроні, встановленому всередині труби. Примітка. Патрони електровибухові виготовляються: зовнішнім діаметром робочої частини (гільзи) 4,8...29 мм; довжиною робочої частини гільзи 20...220 мм (рос. технология запрессовки труб в трубных решетках электрогидроимпульсная).

ТИП ПРОДУКЦІЇ

  Класифікаційне групування продукції, схожої за призначенням, принципами дії, конструктивним виконанням і номенклатурою параметрів, що повністю або частково відображено у марці продукції (рос. тип продукции).

ТИРИСТОР

  Напівпровідниковий прилад, виконаний на основі монокристала напівпровідника з трьома або більше p–n-переходами, який має два стійких стани: закритий стан, тобто стан низької провідності, та відкритий стан, тобто стан високої провідності. Тиристор можна розглядати як електронний вимикач (ключ). Основне застосування тиристорів – керування потужним навантаженням за допомогою слабких сигналів, а також у якості перемикачів (рос. тиристор).

ТРАНЗИСТОР

  Напівпровідниковий елемент електронної техніки, який дозволяє керувати струмом, що протікає через нього, за допомогою прикладеної до додаткового електрода напруги. Транзистори є основними елементами сучасної електроніки, застосовуються у підсилювачах і логічних електронних схемах. У мікросхемах в єдиний функціональний блок об`єднані тисячі й мільйони окремих транзисторів, що працюють за певним алгоритмом (рос. транзистор).

ТРАНСФЕРТ

  1. Перенесення угоди з одного рахунка на іншій. 2. Переказ грошей з однієї фінансової установи до іншої або з країни до країни. 3. Переказ цінних паперів від одного власника до іншого. Використовується у словосполученні "трансферт технологій" – передача технологій за умовами договору (контракту) (рос. трансферт).

1 2