Словарь

Г
ГОТОВНІСТЬ

  Властивість об`єкта бути здатним виконувати потрібні функції за заданих умов у певний час чи протягом заданого інтервалу часу за умови забезпечення необхідними зовнішніми ресурсами. Примітка. Ця властивість залежить від поєднання властивостей безвідмовності, ремонтопридатності та забезпечення технічного обслуговування і ремонту (рос. готовность).

ГРАФ СХЕМИ

  Графічне подання електричного кола із зосередженими параметрами, де гілки зображені відрізками ліній – дугами (ребрами), а вузли – точками (вершинами) (рос. граф схемы; англ. graph of a network).

ГУСТИНА ЕЛЕКТРИЧНОГО СТРУМУ ПРОВІДНОСТІ

  Векторна величина, що дорівнює границі відношення струму провідності через елемент поверхні, нормальний до напряму руху носіїв заряду, до площі цього елемента поверхні, коли остання наближається до нуля (рос. плотность электрического тока проводимости).

ГУСТИНА ПОТУЖНОСТІ СПЕКТРАЛЬНА

  Характеристика, яка визначає питому енергію процесу, що приходиться на одиницю смуги частот (рос. плотность мощности спектральная; англ. power spectral density).

Д
ДІОД ІДЕАЛЬНИЙ

  Iдеальний двополюсник, опір якого дорівнює нулю для прямого напряму струму, та нескінченності – для зворотного (рос. диод идеальный; англ. ideal diode).

ДІОД НАПІВПРОВІДНИКОВИЙ

  Електронний прилад, що пропускає електричний струм лише в одному напрямі. Застосовується у радіотехніці, електроніці, енергетиці, та інших галузях, переважно для випрямлення змінного електричного струму, детектування, перетворення та множення частоти, а також для переключення електричних кіл (рос. диод полупроводниковый).

ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВА

  Iнтелектуальна творча діяльність, спрямована на одержання і використання нових знань. Основними її формами є фундаментальні та прикладні наукові дослідження (рос. деятельность научная).

ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНА

  Діяльність, спрямована на методичне, організаційне забезпечення та координацію наукової, науково-технічної та науково-педагогічної діяльності (рос. деятельность научно-организационная).

ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА

  Педагогічна діяльність у вищих навчальних закладах та закладах післядипломної освіти ІІІ – ІV рівнів акредитації, пов`язана з науковою та (або) науковотехнічною діяльністю (рос. деятельность научно-педагогическая).

ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВО-ТЕХНІЧНА

  Iнтелектуальна творча діяльність, спрямована на одержання і використання нових знань у всіх галузях техніки і технології. Її основними формами (видами) є науково-дослідні, дослідно-конструкторські, проектно-конструкторські, технологічні, пошукові та проектно-пошукові роботи, виготовлення дослідних зразків або партій науково-технічної продукції, а також інші роботи, пов`язані з доведенням наукових і науково-технічних знань до стадії практичного їх використання (рос. деятельность научно-техническая).

ДАТА ПРІОРИТЕТУ

  Дата подання заявки до Установи чи відповідного органу держави учасниці Паризької конвенції з охорони промислової власності, за якою заявлено пріоритет (рос. дата приоритета).

ДАТЧИК ЕЛЕКТРИЧНИЙ

  Електричний перетворювач сигналів певної природи на електричний сигнал (рос. датчик электрический; англ. (electric) sensor).

ДВИГУН ЕЛЕКТРИЧНИЙ

  Електромеханічний перетворювач, який перетворює електричну енергію на механічну (рос. двигатель электрический; англ. (electric) motor).

ДВОПОЛЮСНИК

  Частина електричного кола з двома виводами – затискачами, що називаються полюсами (рос. двухполюсник; англ. 2-terminal circuit).

ДВОПОЛЮСНИК ЛІНІЙНИЙ

  Двополюсник, в якому струм і напруга зв`язані лінійним рівнянням (рос. двухполюсник линейный; англ. linear 2-terminal circuit element).