Словарь

Д
ДЕДУКЦІЯ (як метод дослідження)

  У дедуктивному методі робиться висновок про елементи множини на підставі знань властивостей всієї множини; в індуктивному методі, навпаки – висновок про множину робиться на підставі знань про її елементи (рос. дедукция (как метод исследования)).

ДЕКРЕМЕНТ КОЛИВАНЬ ЛОГАРИФМІЧНИЙ (декремент затухання логарифмічний)

  Натуральний логарифм відношення двох послідовних максимальних або мінімальних значень величини під час згасаючих вільних коливань (рос. декремент колебаний логарифмический (декремент затухания логарифмический); англ. logarithmic decrement).

ДЕМПФУВАННЯ (вібрації)

  Зменшення рівня вібрації внаслідок розсіювання механічної енергії віброзахисним пристроєм – демпфером (рос. демпфирование (вибрации); англ. damping).

ДЕПОНУВАННЯ

  Форма зберігання і розповсюдження рукописних робіт, переважно наукових (рос. депонирование).

ДЕФЕКТ

  Недолік виробу; невідповідність продукції встановленим вимогам; причина, що призводить до відмови пристрою (рос. дефект).

ДЕФОРМАЦІЯ

  Зміна розмірів і форми твердого тіла під дією зовнішніх сил (навантажень) або будь-яких інших впливів (наприклад, температури). Найпростіші види деформації – згин, зсув, кручення, розтяг-стиск. У залежності від поведінки тіла після зняття навантаження розрізняють деформації: пружну (або оборотну), якщо тіло після усунення впливів, що спричинили деформацію, повністю відновлює свою початкову форму і розміри (внаслідок накопиченої потенціальної енергії); пластичну, коли після усунення прикладених сил або інших впливів тіло не відновлює свою початкову форму і розміри (робота зовнішніх сил переходить у теплоту); пружно-пластичну, за якої пружна деформація у тій чи іншій мірі супроводжується пластичною (рос. деформація).

ДЖЕРЕЛА ТА ВИДИ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ СИРОВИНИ НЕТРАДИЦІЙНІ

  Cировина рослинного походження, відходи, тверді горючі речовини, інші природні і штучні джерела та види енергетичної сировини, у тому числі нафтові, газові, газоконденсатні і нафтогазоконденсатні вичерпані, непромислового значення та техногенні родовища, важкі сорти нафти, природні бітуми, газонасичені води, газогідрати тощо, виробництво (видобуток) і переробка яких потребує застосування новітніх технологій і які не використовуються для виробництва (видобутку) традиційних видів палива (рос. источники и виды энергетического сырья нетрадиционные).

ДЖЕРЕЛО ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ

  Електричний пристрій, який перетворює різні види енергії на електричну (рос. источник электрической энергии; англ. electric energy sourсe).

ДЖЕРЕЛО ЗАЛЕЖНЕ НАПРУГИ (струму)

  Джерело, в якому величина напруги (струму) залежить від струму або напруги іншої ділянки кола (рос. источник зависимый напряжения (струму); англ. controlled voltage (current) source).

ДЖЕРЕЛО НАПРУГИ ІДЕАЛЬНЕ

  Активний елемент, напруга на затискачах якого не залежить від струму, що в ньому проходить (рос. источник напряжения идеальный; англ. ideal voltage source).

ДЖЕРЕЛО НАПРУГИ БАГАТОФАЗНЕ

  Джерело, що дає дві чи декілька змінних напруг однієї й тієї самої частоти, які відрізняються одна від одної сталим зсувом фаз; їх амплітуди та форми хвиль подібні (рос. источник напряжения многофазный; англ. polyphase (voltage) source).

ДЖЕРЕЛО НАПРУГИ БАГАТОФАЗНЕ СИМЕТРИЧНЕ

  Джерело, що дає сукупність m змінних напруг, які мають подібну частоту, форму хвилі, амплітуду. Зміщення фаз протягом періоду розподілені однаково. Примітка. Сукупність m-фазних напруг можна подати так: ui(t) = u[t + (1 – i)kT/m], де i = 1, 2, 3,…, m; k – ціле число, що переважно дорівнює 1; T – період (рос. источник напряжения многофазный симметричный; англ. symmetrical polyphase (voltage) source).

ДЖЕРЕЛО НАПРУГИ НЕЗАЛЕЖНЕ

  Активний елемент, який може бути поданий у вигляді ідеального джерела напруги, незалежного від усіх інших струмів і напруг електричного кола, та послідовно з`єднаного з ним пасивного елемента (рос. источник напряжения независимый; англ. (independent) voltage source).

ДЖЕРЕЛО СТРУМУ ІДЕАЛЬНЕ

  Активний елемент, струм якого не залежить від напруги на його затискачах (рос. источник тока идеальный; англ. ideal current source).

ДЖЕРЕЛО СТРУМУ НЕЗАЛЕЖНЕ

  Активний двополюсник, який складається з ідеального джерела струму, незалежного від усіх інших струмів і напруг електричного кола, та паралельно з`єднаного з ним пасивного елемента (рос. источник тока независимый; англ. (independent) current source).