Словарь

Д
ДИВЕРСИФІКАЦІЯ

  Міра різноманітності у сукупності. Чим більше різноманітність, тим більше диверсифікація. У промисловості означає розширення сфер діяльності, випуск нової продукції або послуг, не пов`язаних з основним виробництвом (рос. диверсификация).

ДИСПЕРСІЯ ВИПАДКОВОЇ ВЕЛИЧИНИ

  Міра відхилення значень випадкової величини від центру розподілу, тобто від її математичного сподівання. Якщо дисперсія дорівнює 0, то всі реалізації випадкової величини знаходяться в одній точці. Дисперсією випадкової величини X називається математичне сподівання квадрату відхилення цієї величини від її математичного сподівання (середнього значення). Дисперсія є центральним моментом другого порядку (рос. дисперсия случайной величины; англ. variance).

ДОБРОТНІСТЬ (КОЕФІЦІЄНТ ЯКОСТІ)

  Коефіцієнт якості, що визначають як відношення абсолютного значення реактивної потужності до активної потужності (рос. добротность; англ. quality factor, Q factor).

ДОБРОТНІСТЬ КОНДЕНСАТОРА ПОСТІЙНОЇ ЄМНОСТІ

  Відношення реактивної потужності конденсатора постійної ємності до його активної потужності при синусоїдальній напрузі певної частоти (рос. добротность конденсатора постоянной емкости).

ДОВГОВІЧНІСТЬ

  Властивість об`єкта зберігати роботоспроможний (працездатний стан) до настання граничного терміну при встановленій системі технічного обслуговування і ремонту. Довговічність визначається двома умовами: фізичним і моральним зношенням (рос. долговечность).

ДОВЖИНА ГАРМОНІЧНОЇ ХВИЛІ

  Відстань між двома сусідніми максимумами або мінімумами параметра гармонічної хвилі (переміщення точок середовища для гармонічної вібрації) (рос. длина (гармонической) волны; англ. wavelength).

ДОКУМЕНТ

  Матеріальна форма одержання, зберігання, використання і поширення інформації, зафіксованої на папері, магнітній, кіно-, фотоплівці, оптичному диску або іншому носієві (рос. документ).

ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНСТРУКТОРСЬКА

  Сукупність конструкторських документів, які залежно від їх призначення, містять дані, необхідні для розроблення, виготовлення, контролю, приймання, постачання, експлуатації виробу, в тому числі і ремонту (рос. документация конструкторская).

ДОКУМЕНТАЦІЯ ТЕХНІЧНА

  Сукупність документів, необхідних і достатніх для безпосереднього використання на усіх стадіях життєвого циклу продукції. Примітка. До технічної документації належать конструкторська, технологічна, програмна документації, технічне завдання на розроблення продукції тощо (рос. документация техническая).

ДООПРАЦЮВАННЯ ДОСЛІДНОГО ЗРАЗКА

  Сукупність робіт, які виконують за результатами випробувань дослідного зразка з метою забезпечення його відповідності визначеним вимогам, усунення виявлених недоліків або реалізації прийнятих додаткових вимог (рос. доработка опытного образца).

ДОРУЧЕННЯ РОБОТОДАВЦЯ

  Видане працівникові у письмовій формі завдання, яке має безпосереднє відношення до специфіки діяльності підприємства або діяльності роботодавця і може призвести до створення винаходу (корисної моделі) (рос. поручение работодателя).

ДОСЛІДЖЕННЯ МАРКЕТИНГОВЕ

  Систематичне збирання, відображення та аналізування даних із проблем, пов`язаних зі створенням попиту на продукцію та послуги, досягненням цілей підприємства через максимальне задоволення потреб споживачів (рос. исследование маркетинговое).

ДОСЛІДЖЕННЯ НАУКОВІ ФУНДАМЕНТАЛЬНІ

  Наукова теоретична та (або) експериментальна діяльність, спрямована на одержання нових знань про закономірності розвитку природи, суспільства, людини, їх взаємозв`язку (рос. исследования научные фундаментальные

ДОСЛІДЖЕННЯ НАУКОВЕ

  Процес генерації нових знань, характеризується об`єктивністю, відтворюваністю, доказовістю, точністю (рос. исследование научное).

ДОСЛІДЖЕННЯ ПАТЕНТНІ

  Системний науковий аналіз властивостей об`єкта господарської діяльності протягом його життєвого циклу, які випливають із правової охорони об`єктів промислової власності (рос. исследования патентные).