Словарь

Д
ДОСЛІДЖЕННЯ ПОШУКОВІ НАУКОВІ

  Теоретичні дослідження, пов`язані з поглибленням знань із визначеної наукової проблеми і (або) створенням підґрунтя для проведення прикладних досліджень (рос. исследования поисковые научные).

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИКЛАДНІ НАУКОВІ

  Наукова і науковотехнічна діяльність, спрямована на одержання і використання знань для практичних цілей (рос. исследования прикладные научные).

ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ОБҐРУНТУВАННЯ РОЗРОБКИ

  Стадія життєвого циклу продукції від виникнення задуму до обґрунтування можливості й доцільності створення виробів і матеріалів (рос. исследование и обоснование разработки).

ДРОБЛЕННЯ У ТЕХНІЦІ (подрібнення)

  Це процеси руйнування і зменшення розмірів грудок (шматків) твердого матеріалу під дією зовнішніх механічних, теплових, електричних сил, направлених на подолання внутрішніх сил зчеплення, що зв`язують між собою частинки твердого тіла. На практиці для дроблення і подрібнення корисних копалин застосовують переважно зовнішні механічні впливи. Між дробленням і подрібненням принципового розходження немає. Примітка. Умовно вважають, що при дробленні одержують зерна крупністю більше 5 мм, а при подрібненні – менше 5 мм. Основні способи дроблення: роздавлювання, розколювання, удар, гідровибух та ін. (рос. дробление в технике (измельчение)).

ДРОСЕЛЬ ЗГЛАДЖУВАЛЬНИЙ

  Iндуктивна котушка, призначена для обмеження змінної складової пульсуючого струму (рос. дроссель сглаживающий; англ. smoothing inductor; choke (deprecated)).

ДУГОВИЙ РОЗРЯД

  Вид самостійного стаціонарного газового розряду, який виникає за високої температури між електродами, розведеними на невелику відстань, і супроводжується яскравим світінням у формі дуги. Для дугового розряду характерна велика густина струму. Він є результатом інтенсивного викидання термоелектронів розжареним катодом. Електрони прискорюються електричним полем і спричиняють ударну іонізацію молекул газу, тому електричний опір газового проміжку між електродами падає. При збільшенні сили струму дугового розряду провідність газового проміжку настільки сильно збільшується, що напруга між електродами дуги спадає (спадна вольт-амперна характеристика). Температура катода (при атмосферному тиску) досягає 3000 °C, температура газу в каналі електричної дуги 5 000...6 000 °С. Дуговий розряд використовується при зварюванні й різці матеріалів, в електричних печах, дугових лампах тощо.

Е
ЕКОЛОГІЧНІСТЬ ПРОДУКЦІЇ

  Властивість конкретної продукції, яка виявляється у її впливі на навколишнє природне середовище. Примітка. Екологічність продукції залежно від її виду характеризується поєднанням хімічного, фізичного та механічного впливів на навколишнє природне середовище у процесі експлуатації (споживання), зберігання і транспортування виготовленої продукції (рос. экологичность продукции).

ЕКРАН ЕЛЕКТРОМАГНІТНИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО ВИРОБУ (ПРИСТРОЮ)

  Частина електротехнічного виробу (пристрою), призначена для зміни розподілу напруженості електромагнітного поля у певній частині простору. Дія екрану ґрунтується на використанні вихрових струмів (рос. экран электротехнического изделия (устройства) электромагнитный; англ. electromagnetic screen).

ЕКРАН ЕЛЕКТРОСТАТИЧНИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО ВИРОБУ (ПРИСТРОЮ)

  Частина електротехнічного виробу (пристрою), призначена для зміни розподілу напруженості електричного поля у певній частині простору (рос. экран электротехнического изделия (устройства) электростатический; англ. electric screen).

ЕКРАН МАГНІТНИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО ВИРОБУ (ПРИСТРОЮ)

  Частина електротехнічного виробу (пристрою), призначена для зміни розподілу напруженості магнітного поля у певній частині простору. Дія екрану ґрунтується на використанні високої магнітної проникності матеріалу. Феромагнітний екран призначений для зменшення проникнення магнітного поля у певну ділянку (рос. экран электротехнического изделия (устройства) магнитный; англ. magnetic screen).

ЕКСПЕРИМЕНТ (як метод дослідження)

  Метод вивчення об`єкта дослідження, коли дослідник активно та цілеспрямовано впливає на нього шляхом створення штучних умов або використання природних умов, необхідних для виявлення відповідних властивостей об`єкта (рос. эксперимент (как метод исследования)).

ЕКСПЕРТИЗА ВИНАХОДУ КВАЛІФІКАЦІЙНА (експертиза по суті)

  Експертиза, що встановлює відповідність винаходу умовам патентоздатності (новизні, винахідницькому рівню, промисловій придатності) (рос. экспертиза изобретения квалификационная (экспертиза по существу)).

ЕКСПЕРТИЗА ТЕХНІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

  Дослідження технічної документації на предмет її відповідності встановленим вимогам. Примітка. Експертиза технічної документації може виконуватись на будь-якій стадії життєвого циклу продукції, наприклад, експертиза певних властивостей, метрологічна експертиза тощо (рос. экспертиза технической документации).

ЕКСПЛУАТАЦІЯ ВИРОБУ

  Стадія життєвого циклу продукції, на якій реалізують, підтримують та відновлюють якість виробу. Примітка. Експлуатація виробу охоплює у загальному випадку етапи введення в експлуатацію, використання за призначенням, зберігання, транспортування, технічне обслуговування, поточний та середній ремонт, припинення експлуатації, списання (передача, утилізація, знищення) (рос. эксплуатация изделия).

ЕКСТРАПОЛЯЦІЯ

  Наближене знаходження за рядом даних значень функції інших її значень, що містяться поза цим рядом. Дозволяє поширювати висновки, одержані щодо однієї частини певної системи, на іншу частину тієї самої системи (рос. экстраполяция).