Словарь

Е
ЕЛЕМЕНТ АКТИВНИЙ (електричного кола)

  Елемент електричного кола, до схеми заміщення якого входить джерело електричної енергії (рос. элемент активный (электрической цепи); англ. active (circuit) element).

ЕЛЕМЕНТ ЛІНІЙНИЙ (електричного кола)

  Елемент, в якому струм і напруга зв`язані лінійним рівнянням (рос. элемент линейный (электрической цепи); англ. linear (circuit) element).

ЕЛЕМЕНТ НЕСИМЕТРИЧНИЙ (електричного кола)

  Двополюсник, хоча б один параметр якого залежить від полярності напруги або напряму струму (рос. элемент цепи несимметричный; англ. asymmetric (-characteristic circuit) element).

ЕЛЕМЕНТ ПАСИВНИЙ (електричного кола)

  Елемент кола, в якому споживана електрична енергія може бути тільки позитивною або дорівнювати нулю, що вказує на відсутність джерела електричної енергії (рос. элемент пассивный (электрической цепи); англ. passive (electric) circuit element).

ЕЛЕМЕНТ СИМЕТРИЧНИЙ (електричного кола)

  Двополюсник, параметри якого не залежать від полярності прикладеної напруги та напряму струму (рос. элемент цепи симметричный; англ. symmetric (-characteristic circuit) element).

ЕЛЕМЕНТ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ СИСТЕМИ

  Частина технологічної системи, яку умовно приймають неподільною на даній стадії її аналізу. Примітка. Прикладами елементів технологічної системи є: машина, пристрій, інструмент (рос. элемент технологической системы; англ. technological system element).

ЕНЕРГІЯ

  (від грецьк. ενεργοζ – діяльний) – загальна кількісна міра руху і взаємодії всіх видів матерії. Енергія не виникає з нічого і нікуди не зникає, вона може тільки переходити з одного виду в інший (закон збереження енергії). Поняття енергії пов`язує усі явища природи в одне ціле, є загальною характеристикою стану фізичних тіл і фізичних полів. У фізиці енергія зазвичай позначається латинською літерою E. У системі СІ енергія вимірюється в джоулях. У системі СГС – у ергах. Окрім цих основних одиниць вимірювання на практиці використовується дуже багато інших зручних при конкретному застосуванні одиниць. В атомній і ядерній фізиці, а також у фізиці елементарних частинок, енергію вимірюють електрон-вольтами, в хімії – калоріями, у фізиці твердого тіла – градусами Кельвіна, в оптиці – оберненими сантиметрами (рос. энергия).

ЕНТАЛЬПІЯ

  (або теплова функція, від грецьк. enthalpo – "нагріваю") – термодинамічний потенціал, який характеризує стан термодинамічної системи. Ентальпія – адитивна функція, тобто ентальпія всієї системи дорівнює сумі ентальпій її складових частин. Із внутрішньою енергією E системи ентальпія H пов`язана співвідношенням H = E + PV, де E – внутрішня енергія, P – тиск, V – об`єм (рос. энтальпия).

ЕНТРОПІЯ

  Фізична величина, яка у спостережуваних явищах і процесах характеризує знецінювання (розсіювання) енергії, зумовлене перетворенням усіх її видів на теплову і рівномірним розподілом тепла між тілами (вирівнювання їхніх температур). У процесах без зовнішніх впливів ентропія тільки збільшується. У термодинаміці ентропія – міра енергії у фізичній системі, яка не може бути використана для виконання роботи. Поняття ентропії було вперше введено у 1865 році Рудольфом Клаузіусом. Він визначив зміну ентропії термодинамічної системи ∆S при оборотному процесі як відношення зміни загальної кількості тепла ∆Q до величини абсолютної температури T: ∆S = ∆Q/T. У теорії інформації ентропія – міра невизначеності ситуації (рос. энтропия).

ЕСТЕТИЧНІСТЬ ПРОДУКЦІЇ

  Властивість конкретної продукції, що характеризує інформаційну виразність, раціональність форми, цілісність композиції, досконалість виконання та стабільність товарного вигляду продукції (рос. эстетичность продукции).

ЕТАП НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ

  (дослідно-конструкторської роботи; дослідно-технологічної роботи) (етап НДР [ДКР; ДТР]) – частина НДР [ДКР; ДТР], яка є об`єктом планування та фінансування з метою виконання певного завдання. Примітки. 1. Зміст окремих етапів та терміни їх виконання встановлюють у технічному завданні на виконання НДР [ДКР; ДТР]. 2. Етапами ДКР є: "ескізний проект", "технічний проект", "робочий проект – розроблення робочої конструкторської документації для виготовлення дослідного зразка", "виготовлення дослідного зразка та проведення попередніх випробувань", "проведення державних випробувань дослідного зразка", "коригування робочої конструкторської документації та доопрацювання дослідного зразка" (рос. этап научно-исследовательской работы (опытно-конструкторской работы; опытно-технологической работы) (этап НИР [ОКР; ОТР])).

ЕТИКЕТКА

  Експлуатаційний документ, який містить основні показники якості і технічні характеристики виробу, гарантовані підприємством-виробником (рос. этикетка).

ЕФЕКТ

  Технічний, економічний, соціальний, екологічний, політичний і т.п. Виражається якісно або кількісно. Примітка. Не плутати з терміном "ефективність". Ефективність завжди позитивна, якщо вона є, ефект же може бути негативним (рос. эффект).

ЕФЕКТ ЕЛЕКТРОГІДРАВЛІЧНИЙ

  Виникнення високого тиску в результаті високовольтного електричного розряду між зануреними у рідину електродами. Тиск до 3 кбар (300 Мн/м-код2) отримують за рахунок енергії імпульсу ударної хвилі, що поширюється довкола каналу розряду в робочому середовищі, зазвичай у воді. Цей тиск використовують для механічної дії на матеріали при їх обробці (наприклад, пресуванні, штампуванні, очищенні, дробленні тощо). Енергія, необхідна для електричного розряду, накопичується в конденсаторі (рос. эффект электрогидравлический).

ЕФЕКТИВНІСТЬ

  Відображає пристосованість об`єкта до вирішення певної задачі, ефективність завжди позитивна однозначна і залежить від параметрів об`єкта (рос. эффективность).