Словарь

І
ІЗОЛЯЦІЯ ОСНОВНА ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО ВИРОБУ (ПРИСТРОЮ)

  Iзоляція струмопровідних частин електротехнічного виробу (пристрою), яка забезпечує захист від ураження електричним струмом та нормальну роботу виробу (пристрою) (рос. изоляция электротехнического изделия (устройства) основная).

ІЗОЛЯЦІЯ ПОДВІЙНА ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО ВИРОБУ (ПРИСТРОЮ)

  Iзоляція електротехнічного виробу (пристрою), яка складається з основної та додаткової ізоляцій (пристрою) (рос. изоляция электротехнического изделия (устройства) двойная).

ІЗОЛЯЦІЯ САМОВІДНОВНА ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО ВИРОБУ (ПРИСТРОЮ)

  Iзоляція електротехнічного виробу (пристрою), яка повністю самовідновлює свої ізоляційні властивості після повного розряду (рос. изоляция электротехнического изделия (устройства) самовосстанавливающаяся).

ІЗОХРОНІЗМ

  (грецьк. isos – рівний та chronos – час) – рівночасся – однакова тривалість часу між двома явищами, наприклад, між коливаннями маятника (рос. изохронизм).

ІЗОХРОНІЗМ ВІБРАЦІЇ

  Властивість незалежності частоти вільної вібрації системи від її розмаху (рос. изохронизм вибрации; англ. vibration isochronism).

ІМІТАНС

  Термін, спільний для комплексного опору (імпедансу) та комплексної провідності (адмітансу) (рос. иммитанс; англ. immitance).

ІМОВІРНІСТЬ

  Числова характеристика можливості того, що випадкова подія відбудеться в умовах, які можуть бути відтворені необмежену кількість разів (рос. вероятность).

ІМОВІРНІСТЬ БЕЗВІДМОВНОЇ РОБОТИ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ СИСТЕМИ ЗА ПАРАМЕТРАМИ ПРОДУКЦІЇ (параметрами продуктивності, витратами)

  Iмовірність того, що в межах заданого наробітку не станеться відмови технологічної системи за параметрами продукції (параметрами продуктивності, витратами) (рос. вероятность безотказной работы технологической системы по параметрам продукции (параметрам производительности, затратам); англ. probability of no-failure operation of technological system as related to products parameters (output, costs)).

ІМПЕДАНС (електричний)

  Комплексний опір, позначається здебільшого Z, вимірюється в Омах. Імпеданс визначається як Z = R + iX, де R – активний опір, X – реактивний опір. Імпеданс можна записати у тригонометричній формі: Z = Z (cos ϕ + sin ϕ), де Z – це абсолютна величина імпедансу, а ϕ – фаза. Абсолютна величина імпедансу дорівнює: . 22 XRZ += Використання імпедансу дозволяє при розрахунках електричних кіл визначити водночас амплітуду, фазу струму і напруги на елементах кола. Дане поняття було вперше уведене в науковий обіг Олівером Хевісайдом у 1886 (рос. импеданс (электрический); англ. (electrical) impedance).

ІМПЕДАНС (механічний)

  Відношення амплітуди гармонічної змушуваної сили до комплексної амплітуди швидкості під час гармонічної змушеної вібрації лінійної системи (рос. импеданс (механический); англ. (mechanical) impedance).

ІМПУЛЬС (характеристики)

  Порівняно коротке у часі нелінійне збудження, нерегулярного характеру (хвиля, що виходить із першого, досягає другого номінального стану і, зрештою, повертається до першого номінального стану. Імпульс охоплюється терміном "хвиля") (рос. импульс (характеристики)).

ІМПУЛЬС ЕЛЕКТРИЧНИЙ

  Короткочасна зміна електричної напруги або сили струму. Під коротким мається на увазі проміжок часу, порівнянний із тривалістю перехідних процесів у електричних колах. Розділяють на імпульси високовольтні, імпульси струму великої сили, відеоімпульси і радіоімпульси. Імпульси електричні високої напруги зазвичай виходять при розряді конденсатора на активне навантаження і мають аперіодичну форму. Таку ж форму мають зазвичай і розряди блискавок. Одиночні І. е. подібної форми з амплітудою від декількох кВ до декількох МВ із фронтом хвилі 0,5...2 мкс і тривалістю 10...10–2 мкс застосовують для випробувань електричних пристроїв і устаткування у техніці високої напруги. Стрибки струму великої сили за формою можуть бути подібні до І. е. високої напруги.

ІМПУЛЬС СТРУМУ

  Електричний струм, тривалість якого мала, порівняно з проміжком часу, що розглядається. Примітка. Аналогічно визначаються імпульси напруги, ЕРС, МРС, магнітного потоку. Генерація імпульсів струму відбувається за допомогою ємнісних накопичувачів або ударних генераторів, у якості яких може бути використана мережа змінного струму. Інформативними параметрами імпульсу струму є пікове значення (амплітуда) та час наростання від початку до досягнення пікового значення (рос. импульс тока).

ІМПУЛЬСНА ТЕХНІКА

  Область техніки, що досліджує, розробляє та застосовує методи і технічні засоби генерування (формування), перетворення і виміру електричних імпульсів. Імпульсна техніка також досліджує і аналізує процеси, які виникають під час дії електричних імпульсів на різні електричні контури, пристрої і об`єкти (рос. импульсная техника).

ІМПУЛЬСНИЙ РОЗРЯД

  Електричний розряд у конденсованих діелектриках або газах, викликаний потужним імпульсом напруги, тривалість якого співмірна або менша за характерний час встановлення стаціонарного режиму розряду (рос. импульсный разряд).