Словарь

З
ЗНАЧЕННЯ МОДУЛЯ СЕРЕДНЄ КОЛИВНОЇ ВЕЛИЧИНИ (середньовипрямлене значення)

  Середнє арифметичне або середнє інтегральне абсолютних значень коливної величини y певному інтервалі часу. Примітка. Якщо відомі n дискретних значень xi коливної величини, то середнє значення модуля , 1~ 1 ∑ = = n i ixnx а якщо задана кусково-безперервна функція x(t), яка визначає коливну величину у деякому інтервалі часу t1 ≤ t ≤ t2, то середнє значення модуля ∫ − = 2 1 d)(1~ 12 t t ttx tt x (рос. значение модуля среднее (колеблющейся величины) (средневыпрямленное значение); англ. mean value of modulus).

ЗНАЧЕННЯ НОМІНАЛЬНЕ ПАРАМЕТРА ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО ВИРОБУ (ПРИСТРОЮ)

  Значення параметра електротехнічного виробу (пристрою), зазначене виробником, при якому пристрій повинен працювати і по відношенню до якого визначаються відхилення (рос. значение параметра электротехнического изделия номинальное (устройства)).

ЗНАЧЕННЯ ПІКОВЕ КОЛИВНОЇ ВЕЛИЧИНИ

  Найбільше абсолютне значення коливної величини в певному інтервалі часу (рос. значение (колеблющейся величины) пиковое; англ. peak value).

ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА ГРАНИЧНЕ ДОПУСТИМЕ

  Значення параметра граничне, задане у нормативно-технічній документації, обмежене можливостями даного типу приладу, яке забезпечує задану надійність. Примітки. 1. Гранично допустиме значення може бути максимально або мінімально допустимим. 2. Якщо йдеться про гранично допустиме значення параметра, то до терміну слід додати слова "максимально допустимий" або "мінімально допустимий", а до буквеного позначення додати індекс "max" або "min" (рос. значение параметра предельно допустимое).

ЗНАЧЕННЯ РОБОЧЕ ПАРАМЕТРА ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО ВИРОБУ (ПРИСТРОЮ)

  Значення параметра електротехнічного виробу (пристрою), обмежене допустимими межами (рос. значение параметра электротехнического изделия (устройства) рабочее).

ЗНАЧЕННЯ СЕРЕДНЬОКВАДРАТИЧНЕ КОЛИВНОЇ ВЕЛИЧИНИ (ЕФЕКТИВНЕ ЗНАЧЕННЯ)

  Квадратний корінь із середнього арифметичного або середнього інтегрального значення квадрата коливної величини в певному інтервалі часу. Примітка. Якщо відомі n дискретних значень x i коливної величини, то середнє квадратичне значення .1~ 1 2∑ = = n i ixnX Якщо задана кусково-безперервна функція x(t), яка визначає коливну величину в деякому інтервалі часу t1 ≤ t ≤ t2, то середнє квадратичне значення ∫ − = 2 1 d)(1~ 2 12 t t ttx tt X (рос. значение среднеквадратичное колеблющейся величины (эффективное значение); англ. room-meansquare value).

ЗОНДУВАННЯ

  Методика дослідження, головним чином геофізичних полів, які штучно збуджуються з метою отримання вертикального перетину земних надр. Відстань між джерелом збудження поля і приймачами визначає базу спостережень при зондуванні, яка може змінюватися. За конфігурацією і співвідношенням величини бази спостережень з глибиною об`єкта, що вивчається, зондування бувають точкові, лінійні й площинні. За характером полів розрізняють зондування електричне, електромагнітне і сейсмоакустичне (рос. зондирование, англ. sounding).

ЗРАЗОК АВТОРСЬКИЙ

  Зразок продукції, виготовлений автором або авторами для його демонстрування (рос. образец авторский).

ЗРАЗОК ГОЛОВНИЙ

  Перший екземпляр виробу, виготовлений за розробленою документацією для використання його як за призначенням, так і для одночасного доопрацювання конструкції та технічної документації з метою поліпшення виробництва та експлуатації решти екземплярів цієї партії або серії (рос. образец головной).

ЗРАЗОК ДОСЛІДНИЙ

  Зразок продукції, виготовлений за наново розробленою робочою документацією для перевірки шляхом випробувань відповідності її заданим технічним вимогам з метою прийняття рішення про можливість впровадження у виробництво та (або) використання за призначенням (рос. образец опытный).

ЗРАЗОК ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ

  Зразок продукції, який використовують для проведення дослідних випробувань і який має ознаки продукції, передбачуваної для розроблення. Примітка. Експериментальний зразок не є дослідним зразком продукції (рос. образец экспериментальный).

ЗРАЗОК КОНТРОЛЬНИЙ

  Одиниця продукції, її частина або проба, затверджені в установленому порядку, характеристики яких прийняті за основу під час виготовлення та контролю такої ж продукції (рос. образец контрольный).

ЗРАЗОК ПРОДУКЦІЇ

  Одиниця конкретної продукції, яку використовують як представника цієї продукції у процесі досліджень, контролю або оцінювання (рос. образец продукции).

ЗРАЗОК ПРОМИСЛОВИЙ

  Нове художньо-конструкторське вирішення виробу, яке визначає його зовнішній вигляд, відповідає вимогам технічної естетики та є промислово придатним (рос. образец промышленный).

ЗРАЗОК-ЕТАЛОН

  Зразок продукції, затверджений в установленому порядку та призначений для порівняння з ним продукції під час її виготовлення (рос. образец-эталон).